VOOR SCHIEDAM, VLAARDINGEN, MAASSLUIS, ROZENBURG, RRIELLE EN HELLEVOETSLCIS. OPENING DER STATEN-GENERAAL. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD lY. 37 Maandag, 19 September. RUITENGEWONE UITGAAF VAN 1833. A. M. ROELANTS, DE MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f75,voor VlaardingenMaassluisRozenburg, Br telle, Hellevoetsluis f -.90. Voor alle andere steien franco per post ^1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemcn bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. De prijs der Advertentienis van 1-6 regels f -.60, behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag voor een uur ter drukkerij te Schiedavi zijn. KorrespondentcnJ. A. KANNGIESSERle Vlaardingen; Wed. G. van der WE1JDENte Maassluis; R. G. van STEEDENte Hellevoetsluis. Abonnementen worden mede aagenomen bij M. Schooneveld In.te Amsterda-n; Gebr. Hendriksente Rotterdam, enverder bij alle Boekhaudelaars en Postdirecleuren. De Koning heeft heden19 September, de vergadering der Staten-Generaalmet de gebruikelijke plegtigheden ge- opend. Op den troon gezetenheeft Z. M. de volgende aanspraak gehouden. MIJNE HEEREN! Andermaal, na kort tijdsverloop, bevind Ik Mij in Uw midden. Met genoegen rigt Ik Mij tot Vertegenwoordi- gers van een Volk, hetwelk Mij de ondubbelzinnigstede hartelijkste bewijzen geefit van genegenheid en gehechtheid. Bij het hervatten Uwer gewone werkzaamheden mag Ik U de verzekering lierhalen, dat Ik de beste verstandhou- ding blijfit bewaren met de overige Mogendheden. In de laatste maanden ontving Ik bewijzen van belangstelling welke Ik hoog waardeer. De vredelievende staatkunde, door Mijne Regering ge- volgd, stelt in de gelegenheid geene poging te verzuimen, om het vrije handels-verkeer tusschen Nederland en andere Staten uit te breiden. De zee- en landmagt blijvenvoor zooveel de beperkt- heid der middelen het toelaat, eervol aan hare roeping voldoen. Onze scheepsmagt vertoont zicli in onderscheidene zeeen. Hierdoor worden betrekkingen onderhoudenen wordt er Bteun verleend aan de nationale vlag en scheepvaart. De ondervinding wijst meer en meer de noodzakelijkheid aan om den graad van geoefendheid der landmagt te ver- hoogen, zoowel door de miliciens langer onder de wapenen te houden, ale door vereenigingen van troepen. De toestand der kolonien en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen is in het algemeen gunstig. In de binnenlanden van Sumatra werd de rust gestoord; doch met geringe krachts-ontwikkeling hersteld. Even zoo is het te vertrouwen, dat aan vernieuwde woe- lingen van Chinezen op Borneo weldra een einde zal wor den gemaakt. In de Molukken hebben, tot Mijn leedwezen, aard- en zee-bevingen zware verwoestingen aangerigt. Door de maat- regelen van het bestuur en door de belangstelling van het algemeen is deze ramp aanmerkelijk gelenigd. Aan het veel-omvattend werk der verbetering van onze voornaamste rivieren werd met kracht gearbeid. Aan- vankelijk zijn de uitkomsten voldoende. Landbouw, fabrijkwezen en nijverheid verkeeren in gun- stigen toestand. De meer en meer opgewekte onderne- mingsgeest der ingezetenen deed het oog vestigen op on- perscheidene nieuwe werken, waardoor de gemeenschap te water en te land zal worden bevorderd, of nieuwe gron-- den ter ontginning aan den landbouw zullen worden ver- strekt. Waar het algemeen belang het vereischt, wordt de in- spanning der ingezetenen door bijdragen van het Rijk on- dersteund. De werken tot verbinding van Nederland met het bui- tenland erlangen meer en meer uitbreiding. De reeds vroe- ger goedgekeurde spoorwegen naderen hunne voltooijing. Aanvragen tot nieuwe vergunningen worden zoo veel mo- gelijk bevorderd. Ook de electro-magnetische telegraaphlijnen worden bij voortduring vermeerderd. De onlangs voor rekening van bijzondere personen aangelegde lijn naar Engeland is voor onzen handel van groot belang. Mogt men zich verheugen in het welslagen van de groot- sche onderneming der droogmaking van het Haarlemmer- meer, niet minder verblijdend zijn de uitkomsten, aanvan- kelijk door den verkoop der blootgelegde gronden verkregen. Voor zooveel men kan opmaken uit de berigten, welke nog slechts gedeeltelijk verzameld zijn, zal de oogst niet boven den middelmatigen te rekenen wezen. Ofschoon de bekommering, hierdoor in den laatsten tijd bij sommigen ontstaan, eenigzins overdreven moge schijnen, heb Ik ech- ter voorloopig maatregelen genomen, om den invoer der eerste levensbehoeftenreeds niet noemenswaardig bezwaard verder van belemmering te ontheffen. Voorspoedig is ook dit jaar de toestand van handel scheepvaart en scheepsbouw. Deze takken van volkswel- vaart gaan voort zich uit te breiden. De geldmiddelen des Rijks zijn insgelijks in gewenschten staat. De goede verwachtingen omtrent de uitkomsten van de dienst des vorigen jaars zijn niet teleurgesteld. Het laat zich aanziendat ook de loopende dienst stof tot te- vredenheid zal opleveren. Onvoorziene omstandigheden hebben de volkomene uit- voering verhinderd der wet tot rentevermindering. Nieuwe voorstellen tot voortgezette delging van 's Lands schuld zullen weldra aan uwe beraadslaging worden onderworpen. Deze zitting zal, zoo Ik vertrouw en gelijk het de ernstige wensch is Mijner Regering, de gelegenheid schen- ken om belangrijke onderwerpen van wetgeving tot afdoe- ning te brengen. Ons aller streven zal zamenloopen in edn doelhet wel- zijn des lieven Vaderlands, onder den zegen des Allerhoog- stenmet al onze krachten voor te staan. Ik verklaar deze zitting der Staten-Generaal geopend." Na het houden van deze aanspraak, verliet de Koning op de gewone wijs de zaal, en keerde Z. M. even als bij H. D. komstonder het gejuich der talrijke, zoowel uit deze residentie als van elderszamengevloeide menigtenaar het paleis terug. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1