Buitenlandsch Overzigl. MENGELWEitl Do Cholera is eene weldadige stem van waar- schuwing. Bij besluit van den 13den September jl.n°. 33, heeft Z. M. goedgevonden tot voorzitter van de Ecrste Kamer der Staten-Ge- neraal, gedurende de zitting van 18531854, te benoemenden heer Mr. J. A. Philipse, lid dier Kamer. Bij besluit van den 15 dezer, nu. 82 heeft Z. M. goedge vonden 1°. te bevorderen tot kommandeurs der orde van den Neder- landschen Leeuw, de heeren: D. Blankenheym, Jhr. Mr. J. C. Martens van Sevenhoven en Mr. J. A. Philipseleden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en gewezcn voorzitters dier Kamer; 2°. te benoemen tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, den heer Mr. W. H. Dullert, gewezen voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Z. M. do koning heeft den 15 dezer, te Utrecht, op voor- dragt van den Min. v. financien, een belangrijk besluit genomen. In overweging nemende dat, door de bijzondere maatregelen welke in naburige Staten genomen zijn. ten einde aldaar den invoer van granen en andere levensmiddelen te begunstigen, de noodzakelijk- heid is ontstaan om ook hier te lande buitengewone middelen aan te wenden, om den invoer van die voorwerpen aan te moedigen, zijn de regten op den invoer van de navolgende goederen vermin- derd tot op het bedrag bij ieder derzelve uitgedruktals: Aardappelen5 cts. de 10 mud, vroeger 5 cts. de mud. Gierst1 100 pd. 30 100 pd. Granen Tarwe en gepelde spelt 10 cts. het last, vroeger/8.00 hct last, lloggema'is of Turksche tarwe 10 y'6.00 Gerst en moot 10 y'4.50 Boekweit10 /5.00 Haver en ongepelde spelt 10 _/'4.00 Boonen, wikken, erwten en linzen 10 J 0.00 Gort, grutten en gepelde gerst 10 „del00pd. _/'2.00 de lOOp. Deze bepalingen treden in werking met den vijfden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad en van de Slaats-Courant waarin dit besluit is geplaatst geworden (zijnde Donderdag den 22 dezer) en blijven van kracht tot den 1. Julij 1854, of tot dat daarin bij de wet op eene andere wijze zal zijn voorzien. Volgens een door de Slaats- Courant openbaar gemaakt over- zigt van de opbrengst der middelen (hoofdsom en opcenten) over de acht eerste maanden van 1853, in vergelijking gebragt met derzelver opbrengst over de acht eerste maanden van 1852 blijkt, dat het bedrag van 2/3 der raming was gesteld op f 30,292,264.89. Do opbrengst over de acht eerste maanden van 1852 heeft bedra- gen J 36,200,47.3.98, en die over de acht eerste maanden van 1853 36,779,442.03, dus J'5T2,969.05 meer dan de opbrengst over dit- zclfde tijdvak in 1852 en /'487,178.14 boven de raming. Wij vernemen, zegt de Leijdsdh' Courantdat de werkzaam- hedcn op de landcrijcn in den Haarlemmermeer-polder van den heer van Voorst, gocd vooruitgaan. Bereids zijn er tusschen de 5 a 600 werklieden aan den arbeidwelk getal de volgende week nog tot 800 zal stijgen. Hct is thans de regte tijd om zulks in oogenschouw te gaan nemen. Tot heden is er nog niets van waarde gevonden. Bijna de gcheele partij van de 573 bunders zal bij gun- stig weder, nog vddr November met koolzaad en rogge worden hezaaid 't geen reeds voor een gedeelte geschied is, terwijl andere gedeeltcn ter bezaaijing geroed zijn. De 125 bunders van den heer C. M. Bronkhuijze alhier zullcn nog in deze week geheel met koolzaad bezaaid worden. Te Willemsoord is op de aldaar liggende Zweedsche stoom- boot het bronzen standbeeld aan boord gebragt voor Johan Ber- nadotte, in leven koning van Zwedenvervaardigd in de fabrijk van de heeren Enthoven C°. te 's Gravenhage. Het heeft eene zwaarte van 24.000 ffien strekt de vervaardigers tot cer. De Oostersche zaak jblijft voortdurend de aandacht spannen. Aan geruchten en beschouwingen deswege geen gebrek; stellige feiten vindt men daarentegen zoo veel te minder. Zoo veel schijnt men uit de eerste te mogen opmaken dat de vier bemiddelende mo- gendheden nog al het mogelijke aanwenden om den Sultan tot de gave toetreding tot de voorstellen der Weener Conferentie over- te halen; en dat het grootste gevaar thans ligt in de opgewondenc stemming van de gemoederen te Konstantinonel. Door schotschrif- ten, die aldaar aangeplakt worden in weerwil van alle maatrege len der regering, wordt de geest in de Turksche hoofdstad al meer en meer tot oorlog aangezeten het zal moeite kosten dien te bedwingen of de vele ongeregelde bendendie naar de Donau- streken gezonden worden in toom te houden. Intusschen geraakt de schatkist der Porte geheel door de inspanning uitgeput en heeft zij beproefd eene leening van 6 millioen guldens Nederl. te sluiten zonder dat het haar nog is mogen gelukken. Een ander onderwerp dat nog steeds de aandacht bocit is de prijs der levensmiddelenin Belgie en Duitschland is de rijzing tot staan gekomen ook in vele gedeelten van Frankrijk en an dere landen is er echter nog rijzing, gelijk op de jongste graanmarkt in Engeland. De onderscheiden regeringen gaan voort, door ophef- fing van de invoerregten en dergelijke de mogelijke maatregelen tot gemoetkoming te nemen, terwijl de tijdingen over den oogst bij het ingevallen gunstige weder, tamelijk voordeelig luiden. Uit Ierland hoort men echter weder van de aardappelziekte. Een derde onderwerp dat in verscheiden landen tot het nemen van voorzorgen aanleiding geeft, is de cholera. In Denemarken heeft die thans veelzins opgehoudenin Zweden heerscht die ziekte nog, en zij is ook in Engeland hier en daar uitgebroken; vooral woedt zij te New-Castle. De regering heeft de acte hernieuwd om de verspreiding van de cholerazoo veel mogelijk tegen te gaan. De bladen prijzen het aanwenden van maatregelen tot zui- vering en dergelijke aan en algemeen worden raadgevingen vcr- nomen tot het houden van een ordelijken leefregel, het onderdruk- ken van vrees die de ziekte bevorderten het oplettend zijn op de eerste verschijnselen waarvan hier zoo veel afhangt. Deskun- digen verklaren als uit eenen mond dat het voorkomen van de ziekte door reinigings-maatregelen zeer bevorderd wordten het zorgvuldig behandelen van de ziekte bij de eerste openbaring daar- van hare ontwikkeling grootelijks overwint. Om tot het meer staatkundig gebied terug te komende wapen- schouwingen te Ollmutz zullen op zeer groote schaal gehouden worden. De keizers van Oostenrijk en Rusland zullen elkander, zoo als reeds vroeger gemeld is, aldaar ontmoeten. De koning van Pruissen zal zich dit jaar niet naar Ollmutz begeven; de prins van Pruissen zal dat land aldaar vertegenwoordigen- Men houdt het er voor, dat de Oostersche zaken er behandeld zullen worden en de diplomatic niet minder dan de wapenschouwiDgen de aandacht zal vestigen. De keizer der Franschen zal eerstdaags het Noorden zijns Rijks bezoeken. De koning der Belgen zal, overeenkomstig het tusschen de gekroonde hoofden nangenomen gebruik, een vertegenwoordiger zenden om den vorst op de grenzen te begroeten. I)e prins de Chimay is daartoe afgevaardigd. Men beschouwt dit berigt als van staatkundige beteekenis, na de in 't oog loopende blijken van koelheid, welke de koning onlangs, bij gelegenheid der huwelijks- verbindtenis van den kroonprins, van de zijde van Frankrijk heeft ontvangen. Uit Noord-Amerika heeft men berigt, dat de zending naar Japan in zoo verre zou geslaagd zijn dat een eilandje in de Japansche waterentot het aanleggcn van een stcenkolen-station zou zijn aangekochtzoodat op dit punt althans eene minnelijke schikking zou zijn getroffen. Men leest in het Weekblad van alle Standen De ziektewelke wij met den naam van Cholera bestempelenwas reeds in de vroegste tijden der ons bekende geschiedenis eene gevreesde ziekte, want in het Oude Testament wordt zij reeds genoemd als eene kwade ziekte. Zij kwam ook reeds in ons vaderland en in Europa over het algemeen voor. Evenwel is de aziatische choleradie thans reeds herhaalde malen tot Eu ropa is doorgedrongenvan vreemden oorsprong. In Azie is zij sints on- heugelijke jaren bekend, maar zij bleeftot enkele streken van dat werelddeel bepaaldtot dat zij nu voor ruim twintig jaren zich over andere werelddeelen uitbreidde en er groote verwoestingen aanrigtte. Het is algemeen bekenddat de geneesheeren deze gevreesde ziekte niet ge- noegzaam kennenenwat eigenlijk van meer belang isgeene geneesmidde- len voor haar bezittenwelke vertrouwen verdienen. Doch des te beter kent men de oorzakendie de verspreiding dezer ziekte begunstigen, en wij zijn hiereven als in de meeste ziekten,bij uitnemend- heid in staathaar voor te komen. De oorzaken nu, die de verspreiding en ontwikkeling der Cholera begun- stisen, zijn onmatigheidonzindelijkheid, en gebrek aan zuivere of ver- sche lucht. Dat bij eene heerschende ziekte ook menschen worden getroffendie ove- rigens zich aan geene onmatigheid of onzindelijkheid schuldig maken, kan geene verwondering baren, omdat zij zich aan dc met smetstolfen enz. be- zwangerde lucht niet kunnen onttrekken en de vatbaarheid in sommige ge- stellen zeer hoog is gestegenterwijl anderen uit ouvatbaarheidtrots alle na- deelige invloeden, niet worden getroffen; maar dat zijn uitzonderingen. Als wij nu de oorzaken nagaan, dan zullcn wij wel bespeuren, dat de ziekte vooral onder de armere klassen der maatschappij voorkomtmaar de meer gegoeden er toch geenszins van verschoond blijvenwant onmatigheid in spijs en dranken onzindelijkheid van woning en ligchaamtreft men ook bij de hoogere standen wel degelijk aan. Overvloedige en uit vele geregten bestaande maaltijden brasserijenledigganguitspatiingennachtbraken enz. behooren even zoozeer in de hoogere standen te huisals gebrekongeregelde voe- dingmisbruik van sterke drankenzwelgerijen en nachtbraken bij de min- dere standen. Het is niet te ontkennen, dat de mingegoede zich geenszins zoo naauwkeurig in acht kan nemenmaar het is ook aan den anderen kant waar, dat hij daaraan gewoon is. Maar zeker is het, dat er in alle klassen der maat schappij wel meer onmatige en onzindelijke menschen bestaan, dan men op- pervlakkig zou gelooven; want men moct in dat opzigt de menschen niet beoordeelen naar de wijzewaarop zij zich in het openbaar voordoen. De cholera eischt in korten tijd velemaar onmatigheid en onzindelijkheid maken dagelijks slagtoffers. Het is niet te denkendat men voor de cholera een eigenlijk geneesmiddel zal vinden; maar het is zeer verblijdend, te we- ten, dat men het niet behoeJtt omdat men de middelen tot voorkoming bezit. Door ma tig held en zindelijkheid kan de gevreesde cholera buiten de gren zen worden gehoudenen zal in alien gevalle het getal harer offers zeer gering zijn; ja, voor de door haar aangetasten zal men dan hoogstwaarschijnlijk ook een geneesmiddel vindendewijl hare kwaadaardige natuur zal gebroken en verzacht worden. Matigheid in spijs en drankgeene raauwevooral geede onrijpc vruchten en de eerste spaarzaam genotengeene koude dranken bij een verhit ligchaam een matig gebruik van water en vooral geene verslappende en slappe aftrek- sels van thee en koffij; bovenal geen misbruik van sterke drankenreiniging van het ligchaam en vooral van het geheele ligchaamgedurige verschooning van linnengoed en kleederendie vooral droog moeten aangetrokken worden zindelijkheid in huis en op het bedschoone vloeren en blinkende meubelen luchtigheid in de vertrekkendie echter niet voor zonsopgang noch na zons- ondergang mogen opengezet wordenen minder bij vochtig dan bij droog we der een geregeld leventijdig opstaan en naar bed gaangeene snoeperijen geen overdaadgeen botvieren aan hartstogen en driftenin alles eene lang- zame haast en geregelde afwisseling van arbeid en rust; ledige kroegen en vro- lijke huiskamer. Ziedaar de middelen om den gevreesden vijand buiten de mu- ren te houden en hem eenmaal geheel uit ons vaderland te verdrijven. Want de cholera is eene weldadige stem van waarschuwing tot matigheid en zindelijkheiden daardoor tot orde en gezondheid de welvaart en het ge- luk van eenen staat en van zijne burgers Met deze voorzorgenniet tijdelijkmaar duurzaam gewapendbehoeven wij geene vrees te koestercnmaar zullen gelegenheid hebben ook hierin de vinger der Voorzienigheid dankbaar te erkennen. Dr. L. H. V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 2