Binnenlandsche Berigten. STATEN-6ENERAAL. Tweede Kainer. Marktbe rigten. Uit Buenos-Ayres hceft men berigtjdat de generaal Urquiza van de zijnen geheel verlaten aan boord van ocn amerikaanscli schip de wijk heeft moeten nemen; en alzoo aan den burgerkrijg in deze strekenvoor het oogenblik weder een eind is gekomen' SCHIEDAM, 20 September 1853. Tot het bestuur eerier op te rigten Gymnastie-School alhier, zijn, door H. H. inschrijvers van de benoodigde gelden tot die inriging, benoemdde heeren J. B. Noiet, Dr. L. J. DelBaere, J. H. van Gent, J. Loopuijt en Dr. C. J. Vaillant Jr. Wij vernemen dat ook alhier, eene afdeeling zal ge- vestigd worden, van de te Amsterdam bestaande vereeni- ging: Het metalen kruis." De inspectie voor de zich met verlof bevindende mi- liciens alhier, zal plaats hebben op Dingsdag den 11 Oc tober ek.des middags ten 12 ure. Ons is als zeker gemelddat Z. M. voor den Zeeuwsch- Limburgschen spoorweg, van Vlissingen naar Maastricht, de aangevraagde concessie verleend heeft (P. Z. G.). De Stoompost heeft dezer dagen gemelddat bij het Nederl. Gouvernement het plan bestaat, om nog in den loop dezer maand zijn besluit omtrent de aanvraag der Zeeuwsch-hollandsche spoorweg-eoncessie kenbaar te ma- ken.'' De Middelburgsche Courant, dat berigt overnemende, dat berigt overnemendevoegt er bij dat men met genoegza- men grond mag verwachtendat deze beslissing zeer gun- stig zal zijn." Men verneemt, dat de baron von Maltitz, Russisch minister bij het Nederl. Hof, zijn ontslag uit die betrek- king heeft bekomen. Dezer dagen heeft deze residentie verlaten de heer G. Folsom, laatst zaakgelastigde van de Vereenigde Sta- ten van Noord-Amerika in de Nederlanden. Zijn opvol- ger, de heer August Belmont, wordt spoedig alhier ver- wacht. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ter ken- nis van het publiek gebragtdat het workbevattende de uitkomsten der derde tienjarige volkstelling in het Koning- rijk der Nederlanden op 19 November 1849 thans geheel is afgedrukt en bij den boekhandelaar A. J. van Weelden te's Hage, zoo mede door diens tusschenkomstjin de voor- naamste gemeenten des Rijks verkrijgbaar is gesteld, ter- wijl de prijs is bepaald: voor het geheele werk op f 10, en voor een deel van het werk, eene provincie afzonder- lijkof het algemeen overzigt met den algemeenen titel be- treffende, op 1% cent per bladzijde druks. De directeur der artillerie- stapel- en constructie- magazijnen te Delft, zal op 14 October aanstaande, des voormiddags ten elf ure, aan den minstinschrijvende aan- besteden de levering van 300,000 pond fijne steenkolen en 300,000 pond grove steenkolenten behoeve van voorschre- ven magazijnen. Dezer dagen heeft aan het Provinciaal bestuur te Utrecht de aanbesteding plaats gehad van den aanleg der electro-magnetische telegraaflijn van Utrecht, over Kuilen- burg en Bommel naar 's Hertogenboschin drie perceelen, en is het eerste perceel aangenomen door den heer J. B. Maxwils te 's Hage voor f 6994. Het tweede perceel door den heer Jockin, te Venlo, en het derde perceel door den heer J. B. Maxwils te 's Hage voor f 4994. Op den 13 dezer heeft zich binnen de gemeente Drie- bergen, een onbekende man, met de tweede trein gekomen van Arnhem, bij mijlpaal n°. 48 van den Rijnspoorweg op- zettelijk door de locomief doen overriden, ten gevolge waar- van hij oogenblikkelijk is overleden. Zitting van Dingsdag 20 September 1853. De heer Luijben, als oudste van jaron. bekleedt het voorzitterschap. Is ingekomen eene missive van den heer van Voorst, daarbij ter kennis der vergadering brengendedat hij voor- nemens is, zijne benoeming tot voorzitter van de Arrondis- sements-regtbank te Haarlem aan te nemen; dien ten ge volge zijn ontslag neemt als lid der Kamer en daarbij te kennen geeft, zich aan geene nieuwe herkiezing te willen onderwerpen. Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen. Daarna wordt overgegaan tot het opmaken eener lijst van drie kandidaten voor het voorzitterschap der Kamer, gedu- rende het loopende zittingjaar. De uitslag der stemming was als volgt le Kandidaat. Bij de eerste stemming de heer Jhr. Mr. W. Boreel van Hogelanden, aftredend voorzitter, met 38 van de 47 geldige stemmen. De overige waren verdeeld. 2e Kandidaat. Eerste stemming. Gevers 14, van Rap- pard 13Groen 8van Nispen 4Luijben 2van Gol- stein 1Godefroi 1Hoekwater 1Meeussen 1Baud 1 en bianco 1. Tweede stemming. Gevers 19, van Rappard 12, Groen 8van Nispen 3van Golstein 2 Hoekwater 1 Baud 1 en bianco 1. Herstemming tusschen de heeren GeversGroen, van Rappard en van Nispen. UitslagGevers 20van Rap pard 15, Groen 9, van Nispen 2 en bianco 1. Overstemming tusschen de heeren Gevers en van Rap pard. Uitslag: de eerste gekozcn met 26 stemmen. Dc heer van Rappard had 17bianco 4. 3e. Kandidaat. Eerste stemming. Luijben 18v. Rap pard 11Groen 11Strens 1van Heiden Reinestein 1 Godefroi 2, van Nispen 1 en bianco 2. Tweede stemming. Luijben 19, Groen 17, v. Rappard 8, Godefroi 1 en bianco 2. Herstemming tusschen de heeren LuijbenGroen en v. Rappard. Uitslag: Luijben 20, Groen 21. van Rappard 2, Godefroi 1 en bianco 3. Overstemming tusschen de heeren Luijben, die 24 en Groen die 21 stemmen verkreeg, terwijl 2 bianco waren. Gekozen de heer Luijben. De vergadering in daarna gescheiden. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 20 September 1853. ROGGE tot oploopende prijzen met veel handelzoo voor stoke- rijen als voor binnen-en buitenlandsehe verzending. 146/, Ik Kunda j 288 cont.143/, tl' Werda/285 cont.j 239 3/m.144/2 tk Oude Kocrsche /262 cont., _/264 6/w.; 146/2 tk Koersehe f 275 cont. f 278 3/m.; 145/2 tk Arensb./301 3/m.; 143/, tk Werder/292 cont. 143/, tl'Werder/298 6/w.; 143/,tkReval /'300 cont.; 144/, ffiKunda 308 6/w. 144/, tt' Arensb./212 3/m. In EntrepOt 141/, tk Arch. /220 6/w.; 140/, tk O. Petersb./217 6/w.; 146/, tk Tangarok/236 6/w.; 141/, tk N. Petersb./222 cont.142/, tk Arch./228 1/m.; 144/, tl'Petersb./240 6/w.148/, p. Triester/250 1/m.; 143/1 p. J. Arch. f 250 1/m.; in zeilende ladingen 140/, p. Arch. 230, 231, /235, y 242, 243, f 245 6/w. GERST weinig ter veil en tot oploopende prijzen verkocht. 129/, p. Koersehe/233 cont., /235 6/w.130/, p. dito 238 3/m.; 133/, p. Arensb. /241 3/m.; 131/, p. Libau 245 6/w.; 128/1 p. Koers. /237 3/m. MOUTWIJN 14 Sept. /22 met weinig vraag; 15 idem 22 met veel handel. 16id./22V» met weinig verkoopers; 17 id. /223/» gc- vraagd en niet naar genoegen te bekomenna beurs 23 besteed; 19 idem f 23 niet veel handel en heden /231/, voor benoodigden besteed. JENEVER. 100°/o Amsterd. proef/273/, a./28V, per vat cont. zonder fust en belasting. SPOELING. 14 Sept. /'„50 15 idem /„60; 16 idem 50; 17 idem f„50; 19 idem/„60; 20 idem/„40. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 19 September 1853. De stilstand en verflaauwing die voor acht en veertien dagen in de Tarwe- en Rogge-handel plaats hadheeft sedert eenige dagen opge- gouden en is door vernieuwde levendigheid en verhooging van prijzen vervangen. Heden echter was het stil. Zeeuwsche TARWE met schralen aanvoer en zoowel in Nieuwe als in Jarige soorten 40 6 60 Cents hooger verkocht. 124, 126, 128 tk goede en puike Jarigo 12.75, 13, 13.25, 13.50, 13.75 119, 121, 123 tk" mindere en gewone/11, /ll.50, /12, /12.50; 116, 118 tk geringe dito/9, J 9.50,/10, 10.50 125, 127, 129, 131 tk Nieuwe/12.50./13, /13.50,/14. In Roode Tarwe is do verhooging van weinig belang. Vorige week: 162/, tk (133/134 tk) puike Nieuwe Hoogl. Kleefsche/445 162/, tk (133/134 tk) ge- wone dito dito /432; 157/3 tk (180 (k) Rostocker /380, /390 En trepot; 161/* tk (133 tk) Petersburger Kubanka 385 Cousumtie. Later: 155/, tl* (128 tk) Libau bij partij 373 Entrepot. Heden: 160, 162/, tt' (133/134 ffi) Hoogl. Kleefsche /425, 432; 162/, tk (133/134 tl') puike dito/445; 159/, tk (131/132 tk) Jarigo Kleef sche 420 160/, tl' (132 tl') dito Bovenlandsche/420, /425 161, 162/," tk (133/134 tl') Nieuwe Bovenl. en Bovenl. Ris /425, /428, 430. Poolsche Tarwe bij uitslijting hooger verkocht. 155, 158/, tt' (128, 131 tk) Witbonte 425, /435; 155/, ffi (128 tk) puike Oude dito y 435. ROGGE vond in den loop der vorige week levendige vraag, waardoor sommige soorten in prjjs 12andere 15 per Last ge- stegen zijn. Zeeuwsche 30 a 40 Ct. hooger, /9.30, J 9.50, /9.70, /9.90; Noord-Brabandsche /9,/9.20, /9.40. In het begin der vorige week: 141/, tk (116 tk) Archangel/235; 140/, tk (115 tl-) Pe tersburger /217 Entrepot; 142/, Ik (117 tk) Jarige Archangel/242; 140/, tk (115 tt') Archangel /'234,/236 Entr. zeilende balanc. gewigt. Eiudelijk: 140/, tk (115 tk) dito/242,/243,/245 dito dito; 143/, tl' 117/118 tk) Werder/298. Heden 152/, W 125 tk) Fransche /270; 144/, tl' (118 tt') dito/250, /260; 146/, tt' (120 tl') Odessa /'255 Entrepot; 145/3tk(lt9 tt') Eupatoriu J 255 Consumtie /250 Entr. 142/,tk (117 tk) Jarige Archangel/250; 141/, tk(I16tk) Oude dito /235 Entrepot. GERST zonder prijsveranderingdoch schaarsch ep de Zeeuw sche Winter zeer gezocht/6.30, J 6.50, 6.70, J 6 90; Zomer min der wel te plaatsen 5.80, 6.10, /6.40. Gedroogde/4 hooger. Vorige week: 128/, tl' (103 tl') Oldammer Winter/193. HAVER zonder prijsverandering. Lange en korte naar gewigt /2,S0, /3.20, y'3.60, 4, /'4.40, (4.80. BOEKWEIT. Minder nieuwe ter markt, doch 2 a/3 lager. Noord-Brabantsche y'215,/218; Nieuwe Rhijn/215. ERWTEN als voren, doch niet zoo grif van de hand gegaan. Blaauwe/8.50,/8.75,/9, /9.25, /9.50 op de kook. Witte en Graauwc komen bijna niet voor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3