OPEINB/IRE Vttfllllill, r™m IVfk Het Kuntoor van H. P. N 0 L T ilv MENSCHLIEVENDE VRIENDEN! C a r g a-L ij s t e n Advertentien. ZANGVEREENIGING Burgerlijke Stand. WITTE BOONEN niet tor markt. BRUINE eenigo partijtjcs Nieuwe van uiteenloopendc kwaliteit tot 11.75, f 12.25, J 12.75, /T3.25,/1S.75 verkocht. PAABDEBOONEN. Jarige niet ter markt. Nieuwe eenige par- tijtjes tot /7./7.20, f7A0,/7.60 naar kwaliteit verkocht, ivOOLZAAD slap tot vorige prijzen. Vlaamscli gestort 07 L\ Zceuwsch dito 66 L\ dito zakmaat 65 L\ Flakkeesch dito 64 L. LIJNZAAD slap, tot vorige prijzen te koopen. In Publieke Veiling circa 50 Last 108/109 ffi Koningsbergermeer en min be- schadigd, tot/223, /224, 227, 229 verkocht. KANARIEZAAD 50 Cents lager 9, /9.25 /9.50, J 9.75. KARWEIZAAD. Gcl- dersch /16,f 17. MEEKRAPPEN werd lieden in alle gewassen nog al wat ver- toond. Voortdurend echter houden de hooge vrachtprijzen groote omzettingen tegen. Voor Racijn is de kooplust op den tegenwoor- digen hoogen prijs klein. SCHIEDAM. DANTZIG. Vrouw Trientje, kapt. K. K. Heyinga, 2687'/i schepels Tarwe. De Groot, Roelants Co. LIBAU. Anna Mariakapt. M. Larsen35 last Gerst. L. Hoyack Co. LIBAU. Arielkapt. Otto G. Jensen, 3720 tschetw gerst. Weduwe J. D. Meijer. NEW-CASTLE. Maryannpurdykapt. R. Bammant, 68 chaldrons Steenkolen. Order. NEW-CASTLE. Try, kapt. J. Howes, 64 chald. Steenkolen. Order. NEWCASTLE. Generous, kapt. J. Young, 84 chaldr. steenk. Order. RIGA. Petersmindekapt. K. H. Mogensen, 1120 tschw. Gerst. L. Hoyack Co. te Rotterdam. TRIEST. Speculation, kapt. J. Mutter, 58021/, star Rogge. J. G. Beukers. 2000 Duigen. Order. WINDAU. Elsina, kapt. J. H. Duintjer, 587 tsch. Rogge, o7 tsch. Gerst. J. H. van Gent. is verplaatst, naar de LANGE HAVEN, Wijk C. n°. 66. (N°. 185. Op Vrijdag, den 23 September 1853, IX HET GEBOUW MUSIS SACRUM, TE SCHIEDAM, van 1. Eene geheel NIEUWE BOUWMANS-WONING met Koe- en PaardenstallenWagen- en Varkenschuren Kaarnmolen, Hooiberg, Werf, TuinBoomgaardBosch- liakhoutWatering en 17 Perceelen Weiland, groot te zamen 22 bunders, 20 roeden en 75 ellen, staande en gelegen na'oij elkander in de gemeenten Kethel en Zouteveen, aan den Harre- en den Zouteveenschen weg; 2. Een partij WEILAND, VLIETLAND, BOSCHIIAK- HOUT, TUIN en BOOMGAARD, te zamen groot 11 bunders, 62 roeden en 50 ellen, gelegen aan elkan der in den Broekpolder der gemeente Vlaardingkr- Ambacht 3. Een partij WEILAND, groot 6 bunders, 27 roeden en 80 ellen, gelegen in genoemden Broekpolder; 4. Een partij WEILAND en WATERING, groot 2 bun ders, 23 roeden en 68 ellen, gelegen in den polder Nieuw Mathenesse der gemeente Oud en Nieuw Ma thenesse, aan den Hoogen Zeedijk; 5. Een partij WEILAND en WATERING, groot 3 bun ders, 18 roeden en 64 ellen, gelegen in den polder Oud Mathenesse der laatstgenoemde gemeente; 6. Een partij WEILAND en WATERING, groot 7 bun ders, 51 roeden en 28 ellen, gelegen in denzelfden polder 7. Een partij WEILAND en WATERING, groot 15 bun ders, 10 roeden en 90 ellen, gelegen in den Blijdorp- schen polder, aan den Hoornweg en den Straatweg in de gemeente Overschie 8. Een partij WEILAND en WATERING, groot 3 bun ders, 14 roeden en 60 ellen, gelegen in voormelden polder Oud Mathenesse; en 9. Een partij WEILAND en WATERINGgroot 3 bun ders, 52 roeden en 80 ellen, gelegen als het laatst voorgaande. Alles breeder bij aanplakbilletten omschreven en kun- nende verdere inlichting verkregen worden bij de Nota- rissen T. B. J. BREMMER en Mr. K. A. POORTMAN, binnen genoemde Stad. REPETIT1E, op Woensdag 21 September 1853, des avonds ten 7 ure, in het gewone lokaal. (N°. 187. Namens het Bestuur. II. A. M. ROELANTS. President. Wederom zit eene weduwe met vier kinderen (alien te jong om hun verlies te beseffen daar het jongste den ouderdom van slechts zes maanden heeft bereikt) diep be- droefd ter neder, treurende om het verlies van haren echt- genoot K. Polderman. Zij zag hem zeewaarts stevenen, maar niet tot de zijnen terugkeeren. Op den terugreis van Akyab met het Bark- sehip de Java Packetkapitein 11. van der Meidenwerd hij het slagtoffer der woedende golven, die in hunne ver- bolgen vaarthem naar de diepte medesleeptenen daardoor zijne weduwe en kinderen in kommervollen rouw dompelden. Mogt gij de klaagtoonen der treurende weduwe tot U gerigt, aanhooren en vervullen, door uwe mildadige liefde aan haar te betoonenal is het slechts door een weinig van het uwe af te zonderen tot leniging van hare diep geslagene en gevoelige wonde. Moge uwe harten bestuurd worden door Hemdie ons dagelijks het leven en alle dingen schenkten in overvloed geeftwat zoo vele duizenden moeten missen. Met den ontvangst der liefdegiften heeft de ondergetee- kende zich volgaarne belast, ter verdere bezorging en om het naderhand te verantwoorden. (N°. 186. Vlaardingen 20 September 1853. J. A. KANNGIESSER Boekh. te Vlaardingen. SCHIEDAM, 12—19 SEPTEMBER. Gehuwd: 14 Sept. Ilennanus Dikotter en Maria van Eijk. Hen- drik v. Gogh en I.ijsbcth Langedijk. Gerardus Offerman en Neeltje Wuister Antonio Springvloed en Johanna Ylak. Bevallen: 12 Sept. S. Levigeb. IsraelZ. H. Leendersgeb. Lense, IL 13. C.-J. van Katwijkgeb. BaronZ. 14. S. van Melaan geb. RitmanZ. 15. W. Vesselgeb. Klein 1). 16. E. van der Hof, geb. van den Hemel, I). W. C. Vlug, geb. Snelleman D. A. Ver- boon Voogelenzangj, Z. 18. W. Bosch, geb. VcrschoolT, Z. 19. A. M. Lieskergeb. DinkclaarI). C. van Ravensgeb. van RietZ. Overleden: 12 Sept. M. C. Krabbendum 1 j. 8 m.A.Nanning, echtg. van J. Mallan37 j. M. M. Scholten, wed. van P. J. Seijkens 68 j H. Ophoff, echtg. van M. J. Groenewegen 40 j. 15 C. G. van Scherpenzeelechtg van J. E. den Brabander33 j. L. P. Zweeg- nxanechtg. van S. Noest27j. G. Vroegop8 j. 16. J. Witkamp 3 j. 9 m. C. Eekhout, 24 j.'— 17. E.Loog, 10 d. C. Braak, 1 j.— L. van Katwijk, 4 j. 5 m. M. Donkers, 2 j. 6 m. H. Meijer, echtg. van ,T. H. Lorct, 55 j. D. van Leeuwcn, echtg. van M. Blootkamp J. Onkoop, 3 j. 9. m. 18. J. M.IIommerich 2 j. M. Weber echtg. van A. Verboom 36 j. C. C. van den Broek2 j11 m. H. Zondag, 2 j. 6 m. A. van den Berg, 2 j. P. van Egmond, 4j. 11 m. W. van Noortwijk, 2. j m 5. 19. C. M. Vcrboom4 j. C. van Wijn- gaarden eclitg. van P. Visser, 41 j. M. C. Toppers3 w. W. Ita- makers 1 j. 6 ra. VLAARDINGEN, 13—19 SEPTEMBER. Gehuwd Geene. Bevallen: 13 Sept. J. Maat, geb. van den Berg, Z. P. van der Vlis, geb. Don, D. Overleden: 17 Sept. Dirkje Bergwerf, echtg. van W. Wapenanr, 65 j. 18. Maria de Wilde1 j. MAASSLUIS 11—18 SEPTEMBER. Gr,nowD 14 Sept. P. C. Hendriksen, van Rotterdam, en G.. V7. Overvoorde. Bevallen 14 Sept. G. Verschoorgeb. van der SteltD. Overleden11 Sept. Johannes, van der Knaap, 7j. 12. Jacobus Kans, 18 j. 14. Cornelia Dijkshoorn, 9 m. ROZENBURG, 9—16 SEPTEMBER. Gehuwd: Geene. L Bevallen 10 Sept. K. van der Knaap geb. RodenburgZ. Overleden: 10 Sept. Engeltje Groeneveld, 9 w. 13. Marijtje van Baalen echtg. van B. Kerkhof, 46 j. Arie van der Knaap3 d. BRIELLE, 12—19 SEPTEMBER. Gehuwd: 15 Sept. Jacob van der Linden en Arentje van der Poel. 16. Hermanus Heijmans cn Jannetje van Rij. Bevallen: 13Sept. G. vanEijsden geb. Leemans 14. M.. van de Vijver, geb. Dijkhof, D. L. Kleijn geb. VelthoenZ. 17. M. Louwe geb. de Graaf, Z. Overleden: 15Sept MaartjevanderVoorde, 15m.— 16.Anthonij van Soestechtg. van Anna Elizabeth Murk 49 j. Janna de Groot, 15 m. HELLEVOETSLUIS. (Doze opgaaf is niet ingekomen.) Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4