VOOR SCHIEDAM, VLAARDIM, MAASSLCIS, ROZENBERG, IIRIELLE EN HELLEVOETSLEIS. V iV. 39. Woensdag, 28 September. 1853. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD KENNISGEVING. UITGAVE VAN H. A. M. ROELANTS, TE SCHIEDAM. liinnenlandsch Overzigt. KorrespondentenJ. A. KAMGIESSERte Vlaardingen; Wed. G. yan der WEIJDEN, te Maassluis; 11. G. van STEEDENte Hellevoelsluis. Abonnementen warden mede aagenomen bij M. Schooneveld Zn.te Amsterdam; Gebr. Hendriksente Rotterdam, enverder bij alle Boekhaudelaars en Postdireetenren. ay ■fW ailN t zaljf. por-ip DE MAASBODE Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f-.75, voor VlaardingenMaassluisRozenburg BrielleHellevoelsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. De prijs der Advertentien, is van 1-6 regels f 60, behalve 35 Cents zegelregt voor hetRijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitalo letters of vignetten betalennaar de plants die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag vd(5r een uur ter drukkerij te Schiedam zijn. De BURGEMEESTER en WETIIOUDERS van SCHIEDAM, Gezien het berigt van de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig toevoorzigt alhiervan den 23 September 11.waarbij onder anderen wordt gewezen op hetgevaar, aan het bewonen van versch gebouwde Woningen verbonden, als waarvan de vreesselijke gevolgen, gedurende de thans heerschende epidemische ziekte, weder ten duidelijkste gebleken zijn. Willen de ingezetenen, in hun belang, tegen dat gevaar gewaarschuwd en hen ten ernstigste aangeraden hebben omvooral tegen den aanstaan- den winter geene nu eerst gebouwde of voltooide huizen te betrekken. En is hiervan afkondiging geschiedtwaar het behoortden 26 Sep tember 1853. Burgemeester en Wetkouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. Be Secretaris VERN&DE. opmaken van dat ontwerp werd belast, bestond uit de heeren Schimmelpenninck van der Oije, van Rappard, Dirks, Meeussen en van Lonnep. Reeds is dat ontwerp ter tafel gebragt en giste- ren, Maandag, zijn de beraadslagingen daarover aangevangen. In dat ontwerp wordt mede genoegen en tevredenheid betuigd over de mededeelingen en de verzekeringen in de Troonrede ontvangen. De Kamer verklaart dat haar niets aangenamer zijn zal dan ook gedurende deze zitting, voor zoover dit tot hare taak behoort, den bloei der kolonien en bezittingen van het rijk te helpen bevoide- ren. Zij acht het een verblijdend verschijnseldat de meer en meer opgewekte ondernemingsgeest der natie zich in aanvragen tot uitbreiding van openbare werken openbaart. Het doet haar leed dat, te midden van den bestaanden voorspoed de jongste oogst niet ruimer is geweest. Gaarne zai zij medewerken tot wettelijke bokracbtiging van den maatregel tot het bijna geheel ontheffen der eerste levensmiddelen van de daarop nog gehevene geringe regten van invoer. Zij acht zich overtuigd dat aileen door trapsgewijze vermindering van den rentelast, mot wijze spaarzaamheid gepaard, do toekomst van's Rijks finaucien voldoende kan worden verzekerd. Zij twijfelt er niet aan, dat onder de voorstellen in deze zitting tot afdoening te brengen, ook de zoodanigen behooren, bestemd om aan gewigtige bepalingen der gewijzigde grondwet uitvoering te geven. Zij verzekert, dat zij van het gewigt van hare roeping doordrongen, al hare krachten aan de naauwgczette ovetweging van die voorstellen zal wijden. Terwijl de Tweede Kamer zich dus het eerst met de behandeling van haar adres bezig houdt, worden haar intusschen van regerings- woge, onderscheidene wets-ontwerpen aangeboden. Het meest be- langrijke van die voorstellen is tot hiertoe voorzeker de overeen- komst, welke in Julij jt. tusschen den minister van Kolonien en de Ned. Handelmaatschappij is gesloten, en die aan de belcrachti- ging der wetgeving wordt onderworpen. Men weet, dat in Febru ary jl.onder het vorig ministerie eene overeenkomst gesloten werd ter vervanging van die in 1849 aangegaan. Ten gevolge der ont- binding van de Tweede Kamer is die overeenkomst van 14 Fe bruary jl., komen te vervallen. Nieuwe onderhandelingen wcrden gevoerd die tot eene nieuwe overeenkomst aanleiding gaven. Daar- bij zijn de vroeger overeengekomen grondslagen behouden, zoo dat de verschillen in de nu aangeboden overeenkomst grootendeels het gevolg zijn van de omstandigheid dat de working der overeenkomst niet meer kan worden teruggebragt tot 1" January 1853, zijude nu de termijn van ingang gesteld op 1 January 1854. Het cijfer der hoeveelheid koffij tot welker verkoop in Indie ge durende de jaren 185459 de regering zich de bevoegdheid voor- behoudt, is vermeerderd met 50.000 picols. De aanleiding daar- toe is: de omstandigheid dat, volgens onlangs ingekomen berigten, de productie der Padang-koffij zeer toeneemt en in 1852 reeds is gestegen tot bijna 120.000 picols. Bij verderen vooruitgang kan alzoo die productie ldimmen tot boven de vroeger bedongen hoe veelheid van 150.000 picols. Met het oog daarop en om den nn sedert jaren bestaanden plaatselijken verkoop op Sumatra te kunnen behoudenis het maximum nu gesteld op 200.000 picols koffij. Voorts zijn nog ontvangen ontwerpen van wet 1". tot vaststelling van de begrooting der nitgaven voor de landsdrukkerij over 1854; 2°, op de vordering van inkwartieringonderhoud van krijgsvolk transporten en leverantien voor's konings legers op vestingen en op den doortogt van troepen in tijd van vrede, 3°. tot verklaring van het algemeen nut van den aanleg van een kunstweg van Zwichum naar den wcg Warrega naar Goutum en Leeuwarden. Zaturdag jl. heeft de minister van financien, op last des konings aan de Kamer aangeboden de ontwerpen der begrootings-wetten voor den jaro 1854. Hij is daarbij in algemeene bescbouwingen getreden ten aanzien van 's lands financielen toestand en heeft eenige toelicbtingen gegeven omtrent de begrooting zelve. Het is daaruit gebleken, dat het dienstjaar 1850 eeu voordeelig slot heeft opgeleverd van /5.971.049; dat van 1851 fl.670.423 en dat van 1852 waarschijnlijk _/'2.118.503behalve 2 milioen, die op dat jaar reeds aangewezen zijn tot aflossing of rentevermindering van na- tionale schuld, zoo als over 1850 fit .639.755 en over 1851 /4.306.909 tot hetzelfde einde zijn aangewezen. Yan het overschot van 1851 is bescbikbaar gehouden eene som van /3.019.447 met het doel om te heipen dekken de uitgaven tot herstel van het muntwezen van Nederl. Indie. In 1852, werd ongeveer anderhalf millioen van de toegestane uitgaven gespaard en hebben de middelen omstreeks twee millioen meer opgebragt, dan waarvoorgii geraamd waren. Ook de acht eerste maanden van dit jaar bjeden by vfsrgelijking met VierZ; vermeerdering van opbrengst aan en zulksaiSttegmstaande del op het geslagt, ten gevolge van gedeeltQlijke Vtfschafp dien accijns minder heeft opgebrbgt. Ook de looponde dasnaar hej; to verwachten is twd'erom eon niet onaanzietj \i Reeds in de vorige week werd in een buitengewoon blad do aanspraak medegedeeld, waarmede de Koning den 19 dezer de ge- wone vergadering der Staten-Generaal heeft gcopend. De Eerste Kamer heeft zich daarop met eenige voorbereidende werkzaamhe- den bezig gehouden. De heer Philipse aanvaardde de betrekking van voorzitter dier Kamor met het houden eener aanspraak, waarin hij met welgevallen wees op de bijzonder gunstige en bemoedigende mededeelingen van Zijne Majesteit ontvangennopens den toestand van onze buiten- en binnenlandsche aaugelegenheden. Do Kamer heeft haar adres in antwoord op de Troonrede, zonder discussien met algemeene stemmen aangenomen. In dat adres betuigt de Kamer haar genoegen over do in het algemeen gunstige mededee lingen welke haar bij den aanvang der zitting gedaan werden. Zij schat op hoogen prijs, dat de uitbreiding van bet vrijc handels- verkeer ook door eene wijze staatkunde wordt bevorderd. Zij waar- deert de ondersteuning door onze zeemagt aan de nationale scheep- vaart en aan het onderhouden van belangrijke betrekkingen buiten 's lands verleend. Zij verblijdt zich in de ontwikkeling van land- bouw en nijverheid en in allcs wat eene verbeterde en versneldo gemeenschapzoo binnen 's lands als met het buitenland kan bc- vorderen. Zij hoopt dat de maatregelen door de Regering ten aan zien van den invoer der eerste levensbehoeften genomenzullen medewerken om overdreven duurte te verhoeden. Zij vleit zich, dat de uitbreiding van handol, fabrijkwozen, scheepvaart en scheeps- bouw ook het hare zal toebrengen om het volksbestaan te sehragen en de volkswelvaart te verhoogen. Zij herbaalt den ernstigen wensch reeds in vorige zittingen geuit, dat de ontwerpen van wet, wier indiening de Grondwet voorschrijft, en die, welke het belang des Vaderlands eischt door de Regering met onafgobroken zovg zullen worden voorbereid. Na de vaststelling van het adres is de Eerste Kamer tot nadere bijeenroeping uiteengegaan. De Tweede Kamer had, zoo als in ons vorig n°. werd medege deeld tot candidaten voor het voorzitterschap gekozende heeren Boreel van Hogelanden, Gevers van Endegeest en Luijben. De koning heeft den heer Boreel tot voorzitter gedurende de tegen- woordige zitting benoemd. Do heer Boreel heeft. in de zitting van 22 dezer zijne betrekking aanvaard enin de rede bij die gelegen- heid gehouden, zieli op 's Konings woorden beroepen, dat het doel, waarnaar alien streven, een is: het welzijn van hei dicrbare Va- derland. Dat doel, zeide de voorzitter, wij mogen bet vertrou- wen, zullen wij onder de zegen des Allerhoogsten bereiken, indien wijmot de bezadigdheid en goede trouwonzen landaard zoo eigen en wars van dien goest van overdrijving, die elders zoo veel onheil stichtteeven naauwgezet handhaven de regten van de kroon als de grondwettige vrijheden der ingezetenen; oven trouw waken voor de eer en waardigheid van den Staatals voor de regten en belangen van elk onzer modeburgers." Ook de tweede Kamer heeft zich in de eerste plaats bezig gehouden met de vaststelling van een adres in antwoord op de Troonrede. De commissiedie met het .-'7 V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1