Binnenlandsche Berigten. Totaal 166 ITT 30. Carga-Lijsteii Marktberigten. Val niet zijn, en onverhoopt het Oostersehe vraagstuk het oorlogsvuur doen ontbranden, dan kan men zieh geene hersenschimmen vormen, dan zou het een krijg wezen van den allervreesselijksten en van eenen lang- durigen aard; dan zouden de revolutionnaire brandstoffendie nog in Europa smeulen, ligt weder tot uitbarstingen geraken, en de langvoor- ziene worsteling tusschen Engeland en Rusland, met al de staatkundige hartstogten, partijen en stelsels, die er mede betrokken zijn, zou een aanvang nemen. De toestand der kleinere Staten van Europa zou, in dat geval, allergevaarlijkst worden; en blijkbaar heeft men, in de ge- ruchten die onlangs verspreid zijn, de sporen van die beduchtheid reeds bespeurd. Gissingen over den waarschijnlijken afloop van het Turksche geschil zelf, worden er in overvloed gemaakt; doch bij behoud des vredes, of bij oorlog, mag men wel aannemen, dat Turkije in dit jaar eenen schok heeft gekregen, dien het niet ligt zal te boven komen, en zelfs vroegere bepleiters van zijne onafhankelijkheid meenen, dat, indien de zucht er niet tusschen beide kwam om Ruslands vergrooting te stuiten, aan Tur- kije's magt in Europa door al de kabinetten niet veel meer zou worden gehecht. In Frankrijk neemt men maatregelen van voorzorg, tegen mogelijke groote gebeurtenissen in het Oosten; er worden geen verloven aan het krijgsvolk meer verleend; in Duitschland heeft men eene algemeeue inspectie van de Bondscontingenten doen houden, hoedanige maatregel sedert 1847 niet was genomen. Men ziet dus van alle zijden waakzaam- heid in het oog gehouden. Belgie, dat die niet het minste in acht neemt, zon zeker ^vddr de za- menkomst der Earners, in November, geene verandering van ministerie ondervinden, zoo als de geruchten hebben geloopen. In Spanje schijnt het nieuw bestuur bij het volk zeer gezienen tracht het zich door verschillendehetzelve welgevallige maatregelen te willen versterken. Zoo is den maarschalk Narvaez toegestaan naar zijn vaderland terug te keeren; zoo zijn maatregelen tot verbetering van het raderwerk des bestuurs genomenzoo heeft men het voornemen om spoediger dan verwacht wasde Cortes weder bijeen te roepen. De betrekkingen tusschen Sardinie en Oostenrijlc zijn altijd van min der gunstigen aard; het heeft zich bevestigd, dat de gezant van laatst- gemeld rijk voor onhepaalden tijd uit Turin is vertrokken; er is echter eene Oostenrijksche gezantschaps-secretaris achtergebleven. De Onderkoning van Egijpte had een besluit genomenom den uitvoer van granen met December te verbieden; de vreemde consuls en kooplie- den zijn daartegen opgekomeneen der ministers van den Onderkoning heeft op zich genomen dit besluit vooreerst nog buiten werking ;te laten De uitvoer van granen uit Egijpte is daarop levendiger dan ooit geworden" PS. De jongste berigten over de Oostersche Zaken luiden, over het algemeen, weder iets vredelievender. Men spreekt zelfs van een ontwerp ter schikking, dat door de Noordsche monarchen zou beraamd zijn, en dat nn weder aan de Porte zou worden aangehoden. De keizers van Rusland en Oostenrijk, benevens de koning van Pruissen, zijn thans te Warschau bijeengekomenvolgens eenigen tot het houden van wapen- schouwingenvolgens anderenom zich bepaaldelijk over gezegd ont werp te verstaan. De berigten over de Engelsche vloot, die naar de Middellandsche zee zou vertrokken zijnzijn ook nog tamelijk onbestemdeen gedeelte er van zon vooreerst naar Lissabon stevenen, in afwachting van den loop der zaken. Men vindt in een en ander de bevestiging, dat er geen da- delijke vrees voor oorlog is; dat de diplomatic nog al het mogelijke aan- wendt om eene botsing te voorkomenen het saizoen te verre verstreken is tot krijgsverrigtingen. Uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika is een handelsvaartuig vertrokken, om, zoo doenlijk, betrekkingen met Japan aan te knoopen. SCHIEDAM, 4 October 1853. Op Woensdag, den 5 October, des voormiddags ten 10 lirezal de gemeenteraad alhiereene openbare zitting houden. Onderwerpen Delibeiatien' over het verhoogen der subsidie van de Magistraats Armkamerover 1853. Idem over het adres van A. Prins. Idem over het adres van J. Hoek. Idem over het adres van H. Braatc. s. Idem over het voorstel van den heer Schade van Westrnm. Benoeming, Heelmeester van het St. Jacobs Gasthuis. Idem, Stads-Heelmeester. Idem, Regentes van het Hervormde Weeshuis. Idem, Did der Commissie over de verordeningen tegen wier over- treding straf is bedreigd. Begrooting Schutterij 1854. Rekeningen 1852 en begrootingen 1854 van do gesubsidieerde ge- stichten van liefdadigheid. Gemeentebegrooting over 1854. Bij de plaatselijke commissie van Geneeskundig toe- voorzigt alhier, zijn aangegeven, als Cholera-lijdersvan: 2629 Sept. aanget. 16 gestorv. 12 hersteld 9 29 Sept.2 Oct. 25 13 7 De vorige opgaaf was .125 86 14 In behandeling gebleven 25. Gisteren werd alhier het stoffelijk overschot van den WelEerw. ZeerGeleerden Heer P. J. Y. Dusseau, in leven Evang. Luth. Predikant alhier, eenvoudig doch plegtig ter aarde besteld. Het lijk werd gevolgd door betrekkingen, vrienden en ambtsbroeders des overledenen, waaronder de Heeren Predikanten der Hervormde Gemeente alhier, en de Heer J. H. Brandes, Evang. Luth. Predikant te Rotter dam. Bij het graf werd eene treffende toespraak gehouden door den WelEerw. Heer J. Overman, die op de vele aan- wezigen eenen diepen indruk maakte. Z. M. heeft, bij besluit van 21 Sept. jl. goedgekeurd de beroeping van predikantuitgebragt door den kerkeraad der Hervormde Gemeente van Schiedamonder de klassis van Rotterdam, op H. Steenberg Jzn, predikant te Dirksland. Op 30 Sept. jl. was de staat der Nederlandsche Bank als volgt: omloopende bankbiljetten,/80,805,445.00saldo's van rekeningen-courant,/27,349,436.06 en munt en munt- materiaal 94,630,956.88 '/2. Bkielle, 3 October. Sedert den 22 Sept. zijn al hier door de Cholera aangetast 7 personen overleden 6 in behandeling gebleven 1. Bij Ds. B. Nachenius Jr., te Maassluis, zijn ontvangen de na- volgende giften ten behoeve van eenen Protestantschen Schoolon- derwijzer te Maasbommel en Alphen Uit Amsterdam van J. E. N. J'\.A. Z./5. J. N. Bz. fa. J. E. N. f 5. Gecollecteerd aldaar onder Lett. A. C./I. Uit Maassluis, gecollecteerd Zondag 28 Aug. 2.50. Yan M. en v. d. K. 1. Gecollecteerd 11 Sept. onder Lett. G. N. f\. Uit Vlaardingen per missive 21 Sept. onder Lett. N. N. f 2. Te zamen f 23.50. VVillende zieh nog gaarne met den verderen ontvangst van gif ten tot voornoemd einde belasten. Bij W. Richter, te Maassluis mede voor bovenst. ontvangen: van Mej. G. M f 5. Van den Heer S. f\. Van den Heer G. f\. Te zamen f 7. Ook deze wil zich nog gaarne met den verderen ontvangst van giften tot voornoemd einde belasten. SCHIEDAM. NEWCASTLE. Isabellakapt. R. Swinhoe, 86 chaldrons steenkolen. A. Koper Zoon. NEWCASTLE. Triton, kapt. James Greij, 105 chaldrons steenkolen^ AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 4 October 1853. ROGGE aan stokerijen en voor binnen- en buitenlandsche verzen- ding tot oploopende prijzen met veel handel. 142/1 ffi N. Arch. /260 cont.; 144/, ffi Arensb. /"315 cont., fH 17 6/w.; 142/, ffi j. Arch. _/2G0 1/m.: 140/, ffi geringe O. Riga f240 6/w.; 140/, ffi betere dito f 247 3/m.; 140/2ffi j. Arch. y254 6/w.; 144A ffi Arensb. J 316 cont.; 144/,ffiKunda /312cont., /314 6/w.; 144/, p. Arensb.y320 cont.f322 6/w., later /322 cont.; 142/,p. Arch./270 6/w. Voor binnen- en buitenlandsche verzending 142/, p. N. Arch. /260 6/w. 140/, p. O. dito/248 1/m.; 140/, p. jarige dito/252 6/w.; 142/, p. N. dito/260 1/m,; 148/, p. Triiister/255 1/m.; 142/, p. N. Arch. /261 1/m.; 143/, p. Fransche/263 6/w.; 141/, p. N. Arch. /264 6/w. Zeilende in Eutrepot 140/, p. Arch. /255 6/w.255 cont., f 258 6/w. GERST met partijen tot verhoogde prijzen veel verkocht. 130/, p. Libau y'248 cont.; 129/' p. Koersche f 244 cont., ,/246 6/w. 130/,, 131/, p. Libau /252 cont./257 3/m.; 130/, p. Libau/254 cont.; 133 p. Hapsal /250 cont.; 129/1 p. Koersche 250 6/w; 133/, p. Kunda 252 6/w.; 129/1 p. Windau /251 3/m.; 131/, p, fijne Deensche 212 6/w.; 129/, p. Koersche /255 6/w., 133/, p. Werder /256 cont. MOUTWIJN. 28 Sept. f 22% met kleinen handel en 29 Sept. was er tot dien prijs veel vraag en weigerde men laat beurs zoo af te geven. 30 Sept. f 23 voor benoodigden besteed. 1 en 3 Oct. 23 met veel handel voor binnen- en buiten de stadin laat beurs weigerdon vele stokers zoo af te geven, 4 Oct. /231/, voor benoo digden besteed. JENEVER. 100% Amsterd. proefy27% a f 28% per vat cont. zonder fust en belasting. SPOELING. 28 Sept. /"„50 29 idem/,,40; 30 idem /„60; 1 en 3 October fn80, 4 idem y',,60. GIST 30 Cents per Ned. pond voor de geheele maand October AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 3 October 1853. De willige stemming der Granen blijft voortduren. TARWE heden aan benoodigden tot merkelijke verhooging ge- plaatst. Zeenwsche Jarige van goede en puike kwaliteit f 14.50, JflB,/15.50; de mindere partijtjes f 11, f 12, yi3, J 14, alles naar kwaliteit. Nieuwe komt nog weinig ter markt en is tot yi4, f 14.50, J 15, f15.50 mede grif van de hand gegaan. Roode Tarwe in het begin der markt f 15, later 20 a/25 boven vorige markt- dag. 157/, ffi (130 ffi) Rostocker /440156/, ffi (129 ffi) dito/445, f 450; 156/, ffi (129 ffi) Jarige Neder Ithijn/440; 152/, ffi (125 ffi) Witbonte Poolsche/450, 455154, 155/, ffi (127 128 ffi) dito j 460, 465; 157/,ffi(130 ffi) dito 475, 153/,p. (126 ffi) Oude dito f 450158/, ffi (131 ffi) Roode dito/455, /460; 155/, ffi (128 ffi) Pommersche /460; 161/, ffi ("133 ffi) Jarige Hoogl. Kleefsche/465 161/, ffi (133 ffi) Nieuwe dito/475, f 8; 162/, ffi (133/134 p.) N. Bovenl. Ris /480; 160, 161/, ffi (132, 133 ffi) Petersb. Kubanka f 400, /'410153/, ffi (126 ffi) Odessa Poolsche /405; 157/, ffi (130 ffi) Odessa /AOO. ROGGE mede/12, yi5 a 18 hooger. Zeeuwsehe en Vlaamsche 10.40, y 10.60, yi0.80, y ll. 145/, ffi 019 ffi') Eupatoria y270, y'275, jf280; 142/, ffi (117 ffi) dito J 265; 146/, ffi (120 ffi) Odessa y270, y'280; 145/, ffi (119 ffi) dito te Delftshaven y265 143/, ffi (117/118 ffi; Pransche /"263; 148/, ffi (122 ffi) Kuakasus y275,y280. 146/, ffi (120 ffi) Koningsberger y'270 140/, ffi (115 ffi) Galatzy240 142, 143/, ffi (117/118 ffi) Archangel f 265, f 268, f 270, y275; 142/, ffi (117 ffi) Petersburger y264; 140/, ffi (115 ffi) Oude Riga y250. In Publieke Veiling 42 Last Odessa (onfrisch) op 141/, ffi y232, 235. GERST blijft zeer schaarsch ter markt komen. Zeeuwsehe en Overmaassche Winter en Zomcr weder 20 Cents hooger; Winter y 6.70, y6.90, /'7.10, y 7.30Zomer f 6.20, y'6,40, y6.60,y6.80.— 133/, ffi Libau y'268; 127/, ffi (102/103 ffi) gedroogde Memeiy234 Delftshaven. HAVER weder 20 Cents hooger. 55, 60, 65, 70 ffi Voeder J 3, y 3.40, y3.80, y'4.20; 70, 75, 78, 82 ffi Korte f 4, y4.25, y4.50, y4.75, ys, y.5.25. 110/a ffi (88 ffi) Jarige Fijne Vriessche vorige week yi47, heden yi50.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3