ESN WIJN-WAGEN, (&!?(D0O)!SI STADS-T EEKENSCH00L TE SCHIEDAM. ltS. OS, ssajuaoatssa, Advert.entiSn. ZANGVEREENIGING [lit de hand te koop: Burgerlijke Stand. BOEKWEIT f\ hooger. Noord-Brabandsche/242,/244, 245, 248; Vlaamsche /238, /240, J 244; Rhijn /240, /245, /248 Bossche /240; Jarige Rozendaalsche f 240; dito Amersfoortschc j 235; dito Fransche 200,/205, f 207, /212. f 215 naar kwali- teit; alles op 70 N. W (117/118 ffi). ERWTEN in alle soorten 30 h 50 Cents hooger. Geldersche Graau- we /13, /14; groote dito ./T5, 17; Zeenwsche Blaauwe 9.25, /9.75, /10.25; groote dito /10.75,/11, 11.50, f12, /12.25; Witte /'9, _/"9.50, 10. WITTE en BRUINE BOONEN mede 50 Cents hooger. Witte Zeeuwsche/12, /I3; dito JWalchersche./'13.25, 13.75; Zeeuwsche Bruine f 12.50, f 13, ./13.50, /14, /T4.50 naar kwaliteit. PAARDEBOONEN vorige koers. Goede drooge 7.50, /7.80; wakke/6.50,/7. SCHAPEBOONEN 8, /8.50. DUIVE- BOONEN y 8.50, 9. KOOLZAAD zonder prijsverandering, doch traag van de hand gaande. Vlaamsch gestort 66 LOvermaasch zakmaat 65J/j L; Zeeuwsch 65, 66V2 A; Flakkeesch niet mooi 63 L. LIJNZAAD prijshoudend. 114/115 ffi Petersb. Morshansky/"332. KANARIEZAAD als voren. Puik gestort tot 10.25 verkocht; gewoon dito /9.50, f 10 per mud. KARWEIZAAD. Geldersch /18,/18'/i per 50 Ned. ffi. KLAVERZAAD. Jarig Rood Guliksch 23, /23V>, 24 per 50 N. ft. RAAPOLIE/39,/40; LIJNOLIE f30'U, f 31»/> per vat. MEEKRAPPEN. Zoo van oud als nieuw goed werd heden nog al wat aangebodenhet meeste evenwel wordt nog te hoog gehou- den om tot belangrijke zaken aanleiding te gevende omzet be- paalde zich tot enkele partijtjes die iets lager werden afgegeven. Racijn merkelijk lager en bij partij aangeboden. Voor de innige en vele bewijzen van deelneming en belangstellingbij het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot ontvangen, betuig ik door deze, 00k namens mijne betrekkingenmijnen hartelijken dank. Schiedam (N°. 193. 4 October 1853. Wed. P. J. V. DUSSEAU. Roeloffs. Aan degenen, die aanvrage gedaan hebben om toegela- ten te worden tot het Onderwijs in de Bouwkunde aan de Stads-Teekenschool, voor de volgende Wintermaan- den, wordt bij deze berigt, dat, daar het aantal hunner 23 meer bedraagt dan er geplaatst kunnen worden, vo<5r- loopig allddn de Leerlingen van de vorige jaren kunnen worden toegelaten; terwijl de toegang voor de overige Jon- gelingendie daartoe aanzoek hebben gedaanzal worden opengesteldzoodra door den Gemeenteraad de vereischte magtiging zal zijn verleend tot het inrigten van de daartoe benoodigde plaatsen en de te maken kosten, waartoe be- reids de aanvrage is geschied. (N°. 192. is verhuisd naar de HOOGSTRAAT, bij de Rotterdam- sche Poort, wijk C. n°. 352, en beveelt zich op nieuw, in de voortdurende gunst zijner geeerde stadgenooten min- zaam aan. (N°. 194. Zondagavond tijdens het uitgaan der Gasthuiskerk eene zwarte zijden paraplui, welke door den regthebbendete- gen betaling der kosten dezer advertentie, bij den Uitgever dezer Courant kan worden terug bekomen. (N°. 195. De REPETITIEN zullen van heden aftot nadere ken- nisgeving, plaats hebben, op den twtieclcu en vier- Woensdag van elken maand. (NH. 198. Schiedam, 1 October 1853. Namens het Bestuur. Mr. A. J. BEUKERS. Secretaris. die nog zeer weinig gebruikt is. Adres aan het Bureau van deze Courant. (N°. 199. De OndergeteekendenAzijnmakers, zien zich, ten gevolge der hooge Gerstprijzen, in de noodzakelijkheid om de PllIJZEN van de BIERAZIJN, te beginnen met den 29sten September, met f 10 per Last te verhoogen. OSY den BERGER, te Rotterdam, H. E. SCHUURMAN, te Utrecht. Wed. N. BROUWER, te Rotterdam. J. M. van dek SCHALK C0., te Schiedam. A. van BERKEL Zn., te Delft. TROMP RUEB, te Rotterdam. (N°. 196. De Ondergeteekenden het voornemen hebbende op- gevat, om, ten voordeele der nagelatene behoeftige betrek kingen, van hen die aan de Cholera bezweken zijn, in afwachting der koninklijke goedkeuring, eene LOTERIJ te doen plaats hebben, noodigen bij deze hunne meerge- goede Stadgenooten beleefdelijk uit, een of meer voor- werpen onverschillig van welken aard, daartoe kosteloos aan haar te willen afstaan. Zij verwachten die ten spoedigsteen zullen in het eerst- volgend nommer van dit Weekblad haar plan meer uitvoe- rig bekend maken. Schiedam, 4 October 1853. E. ROELANTS, Nieuwstraat. W. J. BOLD ANUSLange Haven. C. J. H. ROELANTS, Nieuwstraat, J. C. J. MAAS, Lange Ilaven. C. J. A. van dek SCHALK, Plantaadje. S. RIJNBENDE, Lange Haven. (N°. 197. SCHIEDAM 26 SEPTEMBER tot 3 OCTOBER. Gehuwd 28 Sept. Petrus van der Burg en Agatha van de Water. Cornells Bernard en Maria de Klerk. 29. Andries Groenewegen en Pieternella Houtman. Bevallen:28 Sept. M. C. Dries geb. Oosterveer, Z.1 Oct. A. van Dijk, geb. Krabbendam, Z. E. Kcuzenkamp, geb. Hogerzijl, 1). Overleden: 26 Sept. A.Baron, echtg. van A. Goedvolk, 52j. L. Koning, echtg. van B. van Wamelen, 29 j. M. van Rhijn echt. vanA.Sclieurkogel, 29 j. A. Veringmeierechtg. van E. Schoenma- kers, 52 j.E. Veringmeier,4 j.27. G. Bokhorst, 3 j.A. S.Schoen- makers, 1 j. 11 m. P. van Eeuwijk, echtg. van B. van Eeckoven 46 j. P. van Oosterhoud4 w, L. van der Velden, wed. van A. Ncls, 79 j. J. Broekman, echtg. van T. G. de Roo41 j. II. Meijer, £j. A. E. de Kroes, 12 w. M. Gommel5 j. 28. A. Steendam wed. van J. Blonk, 54 j. J. Mallan, 5 w. M. van der Laan, 3 w. J. E. Straas- heim ,7 m. A. Mulder, 2 j J. de Vringer5 j. D. Buijs, echtg van J. B. Lambers, 30j. P. Zagwijn, 8 w. 29. J. B. Lamberts, wed. van D. Buijs38 j. F. Aenmey6 m. P. Weber, 4 m. J. van der Most3 w. P.J. V. Dusseau, echtg. van H. Roeloffs, 46 j. E. M. Kudders6 d. B. H. Topechtg. van A. M. Post63 j. W. Meijster, 2j.30. M. Gordijn 7 w. H. Meijer, 7 m. J. Blazer, echtg. van C. Rosman47 j. E. van der Vlies 6 j. 1 Oct. M. W. Walravenechtg. van J. de Jong. W. van Efferen26 j. II. Wee- vers, echtg. van A.Kerkmau, 47 j. J. van Ravens, 13 d. 2. A. Ver- linde, 10 m. F. Uelenbergechtg. van P. van Wijk64 j. J, van Dongen, wed. van J. van der Laan 41 j. A. M. Swinkels 10 j. J. J. Elzing13 j. A. M. Vervoort, 3 j. A. M. Honerlagengrete3 m. A. Walraven, 14 j. C. Hoolierook, wed. van B. Glas, 51 j. F. Meijer, 36 j. H. Dries, wed. van M. van Wei, 34 j. A. Vering meier, 14 j. 26 Sept. C. Verboon, 12 j. D. Stolte, 10 j. VLAARDINGEN 27 SEPTEMBER tot 1 OCTOBER. Gehuwd: 28 Sept Johannes Groeneveld en Maria Brouwer. Bevallen: 28 Sept. Geertje Buis geb. de Vos D. Overleden 26 Sept K. van't Hoff, echtg. van K.Boerdam49 j. 29. J. Hoogerwerf1 j. 3 m G. Elsenaar, 2 m. MAASSLUIS 26 SEPTEMBER tot 2 OCTOBER. Geiiuwd 28 Sept. J. Broekhart en M. de Kok. Bevallen: 23 Sept. J. Jonkman geb. Staleman, twee Z. 29. A. Luijendijk, geb. van Endt, Z. 30. J. van der Kraan.geb. Kapteijn, D. A. C. Masker, geb. v. d. Lelij D.A. C. van Schie, geb. v. d. Leeuw, Z.2. Oct. D. van Es, geb. van den Berg, Z. Overleden: 29 Sept. Jacoba Cornelia Overvoorde, 14 w. ROZENBURG, 16—30 SEPTEMBER. Gehuwd Geene. Bevallen 22 Sept. J. Quakgeb. van der SpekZ. Overleden: Geene. BR1ELLE, 19 SEPTEMRER tot 3 OCTOBER. Gehuwd: 30 Sept. Pieter Geluk en Leentje Kloos. Bevallen: 23 Sept. F. H. Lette, geb. Hoijer, Z. 26. K. Jeneson, geb. RooderkerkZ. 27. J. C. van Oudenaarde geb. van BeelenZ. 28. J. HazelebachZ. Overleden: 19 Sept. Anthonij van Soest 13j. 21.Maartje Patijn, echtg. van Arend de Valois19 j. 22. Willemina van Soest ,8 m. Huibert de Groot, 3 j. Jan van der Reijden, echtg. van Lena Hen- njp41 j. 30. Willemina Vermaas4 w.1 Oct. Adriana de Quant, 3 j. 2. Martina van de Vijvor, 18 d. HELLEVOETSLUIS18 SEPTEMBER tot 2 OCTOBER. Geiiuwd 23 Sept. J. Kraijenbrink en H. W. Mulder. Bevallen: H. Leeflang, geb. van der Laan, D. F. C. Dommisse, geb. van der LeedenD. en Z. Overleden: 21 Sept. JacobadeHart,33j.— 24.EngelinavanPelt 70 j. Jacobus Lents, 60 j. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4