LEES-INRIGTING L 0 T E R IJ, WARM KRUIDENBIER C a r g a-L ij s t e ii Advertentien. Dr. A. MAAS. E. M. C. MAAS. VAN BOEKWERKEN EN TIJDSCHRIFTEN Burgerlijke Stand. 716.50. Mindere van/13.50 tot 15; do beste nieuwc van 15.50 tot 16.50, mindere van /14 tot 15; Poolsche on Roodo mede tot verhoogde prijzen; 154, 155, 156, 157 ffi witbonte Poolsche478, J 480,/490; 158 11? roode dito /490; 160, 162 ft? N. Hooglandsche Kleefsche /A90, /510; 160, 162 ffi dito Bovenl. Ris /485, /505; 156 ffi dito Bovenl./470; 157 ffi roode Stettin /480; 156, 157 ffi Rost. /475, f480157 ffi Hoist./475; 162 ffi Cubanca/395; 160, 161 ffi Petersb. dito J 410. ROGGEOverm., Zeenws. en Vlaams., 50 60 Cts hooger,/10.4o, 4/11.60; Buitenl. soorten ook hooger; 150 ffi Frans. 320,/325; 148 ffi Taganrok /310; 143, 147, 148 ft? Kaukasns f 280, /290, 300; 145 ffi dito /295; 144, 145 ffi dito/290,/293, 295146 ffi Odessa/293, /295,/300; 145 ffi mindere dito te Delfsh./275; 143 ffi Galatz 270; 143 ffi N. St. Petersb. 285 bij partij; 140, 142 ffi Arch. 274,/276, /285; 143 ffi N. dito /289./290; 141 ffi Oude dito /280; 140 ffi dito Riga /275 140 ffi Archangel zei- lende f 270. GERST: Zeeuwsche Vlaamsche en Overmaasscho Winter schaars en 30 Cents hooger 7 i /7.60; dito Zomer /6.60 a 7.30. HAVER 30 Cents hooger: Zeeuwsche en Inlandsche Korte /3.90 a 5; dito Lange f 3.30 a/4. BOEKWEIT 8 f 10 hooger, op 140 ffi. Nieuwe Noordbrah. van /253 tot /257; Steenbergsche /256; Bossche j250; Vlaams. /248,/250; Rijn /250, f 252; Fijne Fransche/210,/220. ERWTEN hooger: Zeeuws. Groene f 11.25, a/12; groote dito /12 /13.50; Geld. Graauwe/14 a yi7. BOONEN hooger: Zeeuws. en Walch.Witte 13.50 d. 15; dito Bruine /14 £t/16; dito Paardenboonen 50 Cents hooger, 7.30 a /8.30. KOOLZAAI): Zeeuws. in zakken L 64'/i Flakk. L 63. MEEKRAPPEN. De stemming der koopers heden zeer lusteloos zijndezoo is van het vele dat heden werd aangebodenslechts hier en daar eene kleinigheid tot iets lagere prijzen gedaan. RA- CIJN tot lagere prijzen met redclijken handel. SCHIEDAM. ARCHANGEL. Telegraph, kapt. H. E. Voss 2000 tschetw. rogge. Order. 500 tschetw. rogge. W. A. van der Burg. BATAVIA. Louise Princes der Nederlanden, kapt. G. G. Lion, 1138 kranjangs suiker6286 balen koffij2860 bossen rotting. N. H. M. LIBAU. Die Zwellinge, kapt. P. H. Ahrens, 2265 tschetw rogge. W. A. van der Burg. NEWCASTLE. Margareth, kapt. W. Clack, 66 chaldr. steen- kolen. Order. ODESSA. Abeona, kapt. D. Wallace, 3860 tschetw. rogge. J. H. van Gent. Voor de vele betvijzen van deelneming en belang- stellingbetoond bij het overlijden van vrouwe G. W. SCHIEVEENgeb. MAASbetuigen haar echtgenoot hare kinderen, moeder, broeders en zusters bij deze hun- nen opregten dank. A. SCHIEVEEN. Schiedam, Wed. S. MAAS. 10 October 1853. geb. tollenaab. Mr. A. VERNfiDE. M. P. VERNEDE. GEB. MAAS. GEB. RIJNBENDE. N°. 200). E. SCHIEVEEN. De ondergeteekende beveelt zijne bij voortduring der opmerkzaambeid zijner stadgenooten aan. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ook zijne ruim 3000 boekdeelen bevattende, wordt steeds met de nieuwste werken van smaak bijgebouden. Het leesgeld daarvan is slechts VIJF CEMITS per deel. Schiedam, H. A. M. ROELANTS. October 1853. ;(N°. 204. De Notaris Mr. K. A. POORTMANte Schiedam ■I'liigevestigdis van meening op den I4den October ®1853, des voormiddags te elf ure, voor het na te melden Huis in het openbaar te Veilen en op den volgen- den dag, des avonds te acht ure, in het gebouw Musis Sacrum te Schiedam, mede in het openbaar bij Afslag te V erkoopen Een WOONHUIS, LOOTS, ERVE en OPEN GROND, staande en gelegen aan de Lange Nieuwstraat te Schiedam, wijk B. n°. 47kadaster sectie D. n°. 324. (N°. 203. De ondergeteekenden betuigen liaren tvelgemecnden dankvoor de onderscheidene voorwerpendie aanvankelijk voor de ten behoeve der nagelatene betrekkingen van ben die aan de Cholera overleden zijn, zijn ingekomen. Zij houden zich tot de ontvangst van meer bijdragen steeds aanbevo- lenen zullen dieuiterlijk tot het einde van deze maand inwachten. De loten zullen Maandag e. k.a f 1behalve bij de ondergeteekenden, ook bij alle H.H. Boekhandelaren alhier verkrijgbaar zijn. ScniEDAM, 11 October 1853. E. ROELANTS, Nieuwstraat. W. J. ROLDANUS, Lange Haven. C. J. H. ROELANTS, Nieuwstraat. J. C. C. MAAS, Lange Haven. C. J. A. van der SCIIALK, Plantaadje. N°. 201). S. RIJNBENDE, Lange Haven. De ondergeteekende heeffc de eer aan zijne geachte be- gunstigers te berigten, dat, van heden af, bij hem te be- komen is, a 25 cents per kruik; Beijers- en Frankforter bier a 30 per flesch, en verder alle soorten van binnen- en buiten- landsche bieren. (N°. 202. A. BOONEFAAS. SCHIEDAM, 3—10 OCTOBER. GEnuwD: 5 Oct. Cornelis Trenthamer en Jacoba Post. Willem den Broeder en Huibertje Amoureus. Bevallen 2 Oct. A. M. van der Lindengeb. OnsenoordtD. 3. E. C. Vredenhregt.geb. Broekmeijer, D. 4.M. Witberg, geb. Heins- broekZ. I. J. van Gentgeb. RozestratenZ. 5. J. M. Rondeltap geb. van de Water, Z. J. H. Suissem, geb. Hulscher, Z. D. van Loenengeb. OuweneelD. N. Roelofsgeb. WinkelmanZ. 7. D. J. L. van den Berg, geb. Nuys, Z. A. van Gogh, geb. Kools, Z. 8. R. de Goederengeb. Groeneweg, Z. Overleden 3 Oct. W. A. Kransechtg. van H. J. Schmitt30 j. J. van der Hoeven, 4 j. G. C. 'tHart, 4 m. 4. A. van Mil, eehtg. van J. Spiering, 50 j. E. H. Heijligers, 57 j. E. M. Willebrand echtg. van J. H. Loog53 j. A. H. Jeisman23 j. G. P. van Laren echtg. van A. van der Laan, 31 j. W. Wijzenbroek, echtg. van J. J Tebbenhof, 48 j. J. Koning, 2j. J. W. Scheffers 3 j. 5. P.Kie- vit24 j. G. W. Maasechtg. van A. Schieveen44 j. N. Eijsberg echtg. van S. Tombrink 33 j. P. Biesterwed. van B. Elzing67 j. 6. C. Stolk, echtg. van M. Giskerman, 59 j. B. H. Jeisman21 j. A. Vellekoopechtg. van J. van Beekum34 j. 7. T. Menneswed. van J. E. Barrein, 67 j. C. Rulo, 61 j. J. Tulles, echtg. van M. Wijzenbroek30 j. J. van der Mij ,6 m. M. Braat ,5 m. H. C. Branderarts, 1 m. N. van Dijk, 6j. 9. A.Gommel, 27j. J. Pool- man ,3 m. A. Kersen2 j. 10. E. Tons3 w. VLAARDINGEN, 1 10 OCTOBER. Gehuwd 4 Oct. L. den Breems en Jannetje Groeneveld. 5. W. v. d. Velden en Maria Cornaat. Bevallen 1 Oct. C. Smits, geb. Kruine, Z. A. Proost, geb. Nieuw- stratenD. 2. J. P. Schuch, geb. WillemsenD. 4. S. F. vanDort, geb. van der BruinZ. 6. N. Schouten geb. Groeneveld, Z. 7. J. van der Velden, geb. van der KooyZ. J. Bakhnijzen, geb. van Wijk, Z. 10. W. van Zanten geb. Roodenburg, D. Overleden: 30 Sept. Ida Maria Kuipers, 5 m. 1 Oct. Liedewij Visserwed. van J. Brobbel86 j. 2. P. Nieuwstraten wed. van Arij Schilperoort, bijna 57 j. 3. Jan van Manneken bijna 1 j. 6. J. H.B. van den Boom ,8 m. 9. K. Verburg, echtg. van'.W. Vink, 33 j. MAASSLUIS 3—9 OCTOBER. Gehuwd Geene. Bevallen 3 Oct. Elizabeth Berkhoutgeb. GrimmelijkhnizenZ. Overleden Geene. ROZENBURG, 1—7 OCTOBER. Gehuwd Geene. Bevallen Geene. Overleden: Geene. BR1ELLE3—10 OCTOBER. Gehuwd 7 Oct. Willem Frederik Hermans en Johanna Maria Eli zabeth Smith. Bevallen: 7 Oct. P. van der Schilt, geb. Vlasblom, D. 8. J. M. Soet, geb. van der Linde, D, Overleden 4 Oct. Josephina Johanna van der Voorde, 5 jLeen- dert Knape, 8 m. Pieter van don Berg, weduwn. van Gerritje den Haan90 j. HELLEVOETSLUIS2—9 OCTOBER. Gehuwd 6 Oct. W. de Neef en H. Th. van Leeuwen. Bevallen: 3 Oct. M. Mol, geb. van Hartingsveldt, D. 7. E. van Engers, geb. de Wolf, Z. H. Th. de Neef, geb. van Leeuwen, Z. Overleden Geene. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4