VOOtt SCHIEDAM, VtAARDINGBN, MMSSLUIS, ROZENBIM, BRIELLE EN HELLEVOETSLUIS. A. 42. Woensdag, 19 October. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD KENNISGEVING. A. HI. ROELANTS, KENNISGEVING. KENNISGEVING. AIORTISATIE EN AFLOSSEVG VAN NATIONALE SCHULD. 0 E MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f75 voor VlaardingenMaassluisRozenburg, Brielle, Hellevoetsluis f -.90. Voor alle andere steden franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren neraen bestellingen aan. UITGAVE VAN TE SCHIEDAM. De prijs der Advertentien, is van 1-6 regels /-.60, behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalennaar de plaats dio zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag vo<5r een uur ter drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondentenJ. A. KAOGIESSERte Vlaardingen; Wed. G. van der WEUDEV, te Maassluis; 11. G. van STEEDENte Hellevoetsluis. Abonnementen worden raede aagenomen bij M Schooneveld Zn.te Amsterdamfiebr. Hendriksente Rotterdam, en verder bij alle Boekhaudelaars en Posldirectenren. zal worden gehouden op Dingsdag den 22sten November aanstaande, van des voormiddags 11 ure tot des namiddags half 2 urein het gebouwgenaamd Musis Sacrumaan de lange haven dezer stadwijk An". 193. En is hiervan afkondiginggeschiedwaarhet behoort; den 17. October 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. Be Secretary's VERNEDE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHIEDAM Gelet hebbende op de ingekomene klagten van den Heer Ontvanger voor de Stedelijke Belasting op de Huurwaarde der vaste Pandentot onderhoud van Stads Straten, bet Lantaarnlicht en het Brandgeweer, omtrent het achter- lijke van onderscheidene belastingschuldigen in het voldoen van hunnen aan- slag in die belasting op de daartoe gestelde termijnen. Willen bij deze aliendien zulks raogt aangaanherinnerd hebben aan hunne verpligting om het verschuldigdeter zake van hunnen aanslag in de voorschre- ven belasting promptelijk, en op de daartoe bij de aanslagbiljetten vermelde tijdstippenaantezuiverenmet uitnoodiging en aanmaning om aan hunne ver pligting ten deze te voldoendewijlzijbij verdere nalatigheid of verzuimhier- omtrent zich onvermijdelijk aan onaangename vervolgingen zouden blootge- steld zien. En is hiervan afkondiginggeschied, waar het behoortden 14 October 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. VAN BOL'ES. De Secretaris VERNilDE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHIEDAM, gevenbij dezekennis aan de Ingezetenendat de PATENTEN voor het Dienstjaar 1853/,,, (dat is van 1 Mei 1853 tot 30 April 1854) zullen worden afgegeven ter Secretarie dezer Stadvan den 16 tot en met den 24 October aan staande dagelijksmet uitzondering van den Zondagdes voormiddags van 10 tot 12 ure. En dat de Patentenwelke op den 24 October voorn. niet zullen afgehaald zijnaan de Patentpligtigentegen betaling van tien cents per stukzullen wor den t'huis gebragt. Een ieder wordt aangemaandombij de afhaling van Patent, zijn aanslag- biljet mede te brengenten einde de afgifte te bevorderen. Gedaan en afgekondigd te Schiedamden 15 October 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam. C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNilDE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHIEDAM, Gelet op de artikelen 9 en 11 van het Koninklijk Besluit van den 9den No vember 1851 .houdende vaststelling van een Reglemcntbevattende algemeene bepalingen, betreffende de Kamers van Koophandel en Fabrijken (Staatsblad n". 142)mitsgaders op de nadere voorschriften en bepalingen dienaangaande vervatiu de Koninklijke Besluiten van den 18den Februarij en den 7den Maart 1852, ns. 67 en 62; Doen te weten Dat de lijstbevattende de namen van hendie ter zake van eenig bedrijf van handel of fabrijkwezen binnen deze Gemeente in het patentregt zijn aange- slagen, zoo in opcenten als hoofdsom, tot een bedrag van /"25. enhooger, en en die alzoo en overigens de bevoegdbeid bezitten tot het kiezen der Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrijkente rekenen van hedengedurende eene maand, dagelijks met uitzondering van de Zon- en Feestdagen)van des voormiddags 9 tot des namiddags 1 ure en van des namiddags 3 tot des avonds 7 ure, op de Secretarie dezer Gemeente, voor een ieder ter inzage zal gereed liggcn Dat de bezwaren tegen die lijst, betzij die den klager, hetzij die andere in gezetenen betreffengedurende acht dagente rekenen van hedenbij bet Ge- meentebestunr kunnen worden ingeleverden Dat eindelijk de vergadering der kiesgeregtigden tot het kiezen van drie nieuwe Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrijkenin plaats van de aftredende Leden De Reeren A. F. PIGEAUD. P. MELCHERSen M. KERDEL. Plaatsgebrek verbiedt ons, eene Waarschuwing in haar geheel op te nemen, waarbij H. H. Burgemeester en Wethouders van Schiedam ken- nisgeven, dat zij, van den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in deze Provincie, ontvangen hebben, een Besluit, betrekkelijk de supple- toire aangiften wegens de Personeele Belasting ProvBlad n°. 104), met de uitnoodiging om de ingezetenen bunner gemeente te herinneren in het algemeen aan den inhoud der wet op de Personeele Belastingvan den 29 Maart 1833, Staatsbln°. 4) en bijzonder op de Art. 27, 35, 39 en 42 der gemelde Wet. De Redactie. Nadat er gedurende jaren slechts sprake was van te korten en nadeelige sloten in de schatkist en van den on- gunstigen toestand van 's rijks geldmiddelenis die staat van zaken allengs veranderd. Die te korten zijn langza- merhand verdwenen en hebben plaats gemaakt voor jaar- lijksche overschotten. Het gevolg daarvan is geweest, dat er aanzienlijke kapitalen in de schatkist voorhanden waren, en dat in het vorige jaar de vraag ontstond, welk gebruik men van die kapitalen maken, welk voordeel men daarvan trekken zou Het lag in den aard der zaakdat het eerst de aandacht viel op het ondernemen eener nieuwe conver- sie, waarvan men in 1844 de zoo weldadige vruchten had ondervonden. Maar art. 6 der wet van 25 Junij 1844, strekkende tot aflossing of verwisseling van nationale schuld had den weg afgesneden, om voor 1 Januarij 1853 daar toe over te gaan. Bij dat art. toch werd vastgesteld, dat de houders der nieuw gevestigde schuld, voor den 31 De cember 1852 niet konden genoodzaakt worden de aflossing daarvan aan te nemen. De Regering werd dus verhinderd voor Januarij 1853 eenigen grooten financielen maatregel van dergelijken aard ten uitvoer te leggen. Maar zij droeg zorg, dat zij v66r het einde des jaars 1852 de wet in han- den had, die in het begin van 1853 ten uitvoer kon wor den gelegd. Dat was de wet van 20 December 1852, tot aflossing of rente-vermindering van nationale schuld, waar bij aan de Regering de magt gegeven werd, om de schuld- brieven van verschillenden aard, rentende 4 ten honderd, te verwisselen in nieuwe schuld tegen eene rente van 33/t of 3 '/2 pCt. Toen deze wet op het einde des vorigen jaars werd behandeld, werd zoowel van den kant der Regering, als van dien der Yertegenwoordiging, opgemerkt, dat het welslagen van dergelijken conversie-maatregel van velerlei omstandigheden binnen en buiten 's lands afhangt, en dat alzoo niets gemakkelijker was dan eene conversie op het papier vast te stellen, doch dat hare uitvoering aan vele onzekere kansen blootgesteld bleef. De toenmalige minis ter van finantien heeft het bij herhaling te kennen gege ven, dat het welgelukken daarvan niet in zijne handen lag en dat hij uit dien hoofde zoo min mogelijk verant- woordelijkheid op zich wilde laden. De ondervinding heefl bewezendat die vrees niet ongegrorpl-wfts^Niettegens; op het einde des jaars 1852 doX'oori)ite&fe>R allez: stig waren, hebben vele omst;i/<jighctlen jalftngev de uitvoering van den conveVi 3&im

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1