Buitenlandsch Overzigt. Binnenlandsche Berigten. De stand van zaken in het Oosten is nict veel verunderd, doch schijnt eer minder dan meer vredelievend. Uit de laatste regt- streeksche berigten uit Konstantinopelvan 2 Oct.block toch, dat de sultan bet stellige voornemen had, onidoor middcl van ecu manifest, de Turksche bevolking aan te kondigen, dat hij besiotoii had tot den heiligen oorlog. Op den 1 Oct. was dat manifest, naar diezelfde berigten,'nog niet uitgevaardigd. Door den telegraaph weet men echter, dat het bedoelde stuk den 5 te Konstantinopel was afgekondigd. Deze stap is een gevolg van het bekende be- sluit van den Divan, door den grooten Rijksraad en den Sultan, bekrachtigdorn aan Ru6land den oorlog te verklarenzoo de Uussische troepen niet binnen een bepaald getal dagen de Donau- Vorstendommen hadden ontruimd. Het schijnt echter, dat de Sul tan tot het laatste getrouw is gebleven aan den geest van inschik- kelijkheid, welke zijne staatkunde van den aanvang af der onder- handelingen heeft gekenmerkten dat hij slechts noode heeft toegegeven aan het eenparig genomen besluit van den Raad. Dit blijkt o. a. uit deu last aan Omer-pacha, den opperbevelhebber over het Turksche leger, gegevendie namelijk aanvankelijk den Rus- sischen bevelvoerder eene sommatie zou toezenden, waarbij van hem de onverwijlde ontruiming van het Turksche grondgebied werd gevorderd. Mogt de Russische generaal verlangen, om alvorens tot die ontruiming over te gaannadere instructien van zijne Re- gering te ontvangen, dan moest hij daartoe ruimschoots in de ge- legcuheid worden gesteld. In geval hij echter onvoorwaardelijk zou weigcren, aan de Turksche vordering gevolg te geven, had de Turksche opperbevelhebber den last bekomenom een begin te maken met de vijandelijkheden. Het zou hem, in de gegevene omstandighedeninmiddels be- paaldelijk verboden zijnom den Donau over te trekken. Er bestond eenig verschil over den tijd, aan vorst Gorsehakoff toege- staan, tot het ontruimen van de vorsteudommen. Volgens stellige opgaven, zijn hem daartoe slechts veertien dagen gelaten. Men wil nogtans, dat, tenzij de Russen den Donau overtrekken om Omer-pacha aan te tastenhetgeen waarschijnlijk wel niet zal geschieden de vijandelijkheden niet aan de oevers van deze rivier zullen beginnen. Men wacht de eerste botsing in Azie, aan de Perzische grenzen. Den 1 October is aan de vertegenwoordigers der groote mogend- heden te Konstantinopel mededeeling gedaan van den brief, die aan den Russischeu opperbevelhebber gezonden is, ten einde hem kennis te geven van de oorlogsverklaring en van het bovenbedoelde manifest der Porte. Peze stukkcn moeten nog wel de deur tot eene vredelievende uitkomst openlaten; doch men beschouwde dit als eene soort be- leefdheid of eene inschikkelijkheid van de Porte jegens hare bond- genooten welke de zaak niet wezenlijk van gedaante verandert. De geestdrift in Turkije is voor het overige thans ten top ge- stegeu. Aanzienlijken des lands hebben zich verbonden te hunnen kostegedurende den oorlog, een korps van 30.000 man op te rigten en te onderhouden. Men houdt het er steeds voordat de verbonden Fransche en Britsclic vloten thans binnen de Dardanellen liggen; zij hadden zich reeds gereed gcmaakt om derwaarts op te komen. Men wilde ookdat die vloten eenige versterking zouden ondergaan. Immers de jongste telcgraphische berigten melden, dat den 15 October in de haven van Toulon last was bekomen om zes fregatten uit te rus- ten, ten einde een korps troepen naar Konstantinopel over te brengen. Ofschoon dit berigt bevestiging verdient, komt het gehecl over- een nfet de taal, die sommige Fransche bladen voeren. De Engelsche bladen geven echter de hoop op hot behoud des vredes nog niet opaltijd op grond van de vredelievende verkla- ringen des keizers van Rusland. Zij zeggen bij voortduringdat het eigenlijk meer op den vorm, dan op het wezen van het geschil aankomt. Daarentegen laten zij zich sterk uit tegen een opperge- zag van Rusland, waartegen zij verzekeren, dat EngelaDd, met Frank- rijk verbonden, zal blijven waken. Oostenrijk zal, naar luid van half-officiele berigten, onzijdig blij ven, in geval het tot eene botsing aan den Donau komt; hiermede wil men in verband brengen een door de Regering genomen maat- regel tot vermindering van het leger met 140.000 man. Ook Pruissen heeft, reeds te Wurschauuitdrukkelijk verklaard, dat het in deze onzijdig wil blijven. Dit belet niet, dat, indien het werkelijk tot eene botsing kwam, de bemiddelende mogend- heden, met de onzijdige aan het hoofd, ook dan nog haar werk van verzoening en schikking zullen voortzetten en trachten den vrede spoedig te herstellen. De Sultan moet overigens aan Frankrijk en Engeland eene be- paalde verklaring hebben gevraagd waaruit zou blijken dat hij kon rekenen niet alleen op de zedelijke, maar ook op de ma- tericle ondersteuning dier beide mogendheden. In dit geval zou zij zich onthouden van uitgewekenen in dienst to nemen; doch, indien men Turkije aan zich zelf overlietzou niets hem heletten, hulp tegen Rusland te zoeken, waar hij die vinden mogt. In Engeland is een staat openbaar gemaaktaanwijzende uit welke landen en in welke hoeveelheden gedurende 1852 graan en meel in het vereenigd Rijk is ingevoerd. De gezamenlijke invoer bedroeg 3,866.719 centenaars meel, 3.060,268 quarters tarwe en 3,581,461 quarters ander graan, alzoo te zamen 6,641,729 quarters. Uit de noordelijkc havens van Rusland zijn ingevoerd 584 centen. meel 26.949 quarters tarwe en 316,833 quarters ander graan, en uit die aan do Zwarte Zee 706,622 quarters tarwe en 251,255 quarters ander graan. Uit Nederland 2437 centen. meel, 124,274 quarters tarwe en 96,588 quarters ander graan. Te Edimburg heeft het vredes-congres twee vergaderingen gehouden, waarin de heeren Cobden en Bright weder het onmenschelijke en nadee- lige van den krijg hebben geschetst, terwijl de admiraal C. Napier, zon- der daarom den oorlog boven den vrede te verkiezen, zich tegen de beginselen van het vredes-congres heeft verklaard, al6 in den tegenwoor- digen tijd nog tot de hersenschimmen behoorende. De veiligheid der Staten moet op het hesef van hunne wcerkracht gegrond zijn; onder die hoede kan de vrede gehandhaafd blijven en weldadige vruchten afwerpen. 's Rijks ontvangsten in Frankrijk hebben gedurende de jongste drie maanden voldoende opgewogen tegen de uitgaven. De iukomsten bedroe- gen 17 millioen franken meer dan in het derde vierendeeljaars van 1852. De koning van Belgie begeeft zichmet zijn geheel gezinDonderdag naar Engelandhet doel van dezen togt isom de hertogin van Brabant aan koningin Victoria voor te stellen. Bij een dezer dagen genomen besluit is van 15 dezer de uitvoer van aardappelen en gedroogde peul- vruchten verboden. Eindelijk is de nieuwe Fransche gezant in Belgie, de heer Barrot, te Brussel aangekomen; Z.Exe. heeft reeds zijn geloofs- brieven aan den koning overhandigd. De Groothertog van Toskane heeft de Sehotsche dame miss Cunning ham die wegens bijbelverspreiding in hechtenis was genomenop de dringende vertoogen van Engeland, op vrije voeten doen stellen. Met het oog op mogelijke gebeurtenissen in het Oosten heeft de Spaan- sche regering de bezetting van het eiland Mahon doen versterken en de uitrusting van eenige oorlogschepen gelast. De Regering der Vereenigde Staten heeft een antwoord openbaar ge maakt'op de Oostenrijksche nota betrekkeiijk de aangelegenheid van Costa. In dat uitvoerig stuk wordtj het regt der regering omj hare burgers en aanstaandeburgers buiten 's lands te beschermenzeer ruim opgevat en verdedigd tegen de beperkingen, die Oostenrijk daaraan wilde stellen. Het berigt, dat de onderkoning van Egijpte op het besluit wegens het verbod van uitvoer van granen was teruggekomenblijkt thans voor- barig te zijn geweest. Men hoopte echter nog, dat dit geschieden zou. De opstandelingen in China behalen steeds de grootste voordeelen op de Keizerlijke troepen en bedreigen thans werkelijk de hoofdstad Peking zoodat de keizer zich tot de Mongoolsche vorsten om hulp heeft gewend. Commodore Perry heeft den brief van de regering der Vereenigde Staten en zijn geloofsbrief aan den keizer, aan twee grooten van Japan over handigd en tot antwoord bekomen, dat men in het voorjaar van 1854 daarop antwoorden zou kunnen erlangen. Het onderhoud had in het Hollandsch plaats. De vraag blijft, of het antwoord in het vooijaar af- doende zal zijn. PS. De jongste tijdingen nopens het Oostersche vraagstuk, luiden steeds oorlogzuchtig. De keizer van Rusland moetop het vernemen van de oorlogsverklaring der Porte, zich zoo gekrenkt hebben gevoeld, dat hij alle onlangs gedane inwilligingen teruggenomenen aan den opper bevelhebber zijner troepen in de Donau-vorstendommen last gezonden heeft de vijandelijkheden der Turken op het nadrukkelijkst te keeren. •Die bevelhebber, generaal Gorzakoff, heeft de oorlogverklaring ook ontvangenmaar van het daarin gelaten uitstel gebruik gemaakt om naar Petersburg te schrijven; terwijl hij verklaarde over de ontruiming der Vorstendommen zelve niets te kunnen bepalen. Men verzekert altoos, dat de eerste vijandelijkheden in Azie zullen plaats grijpen, daar het onmogelijk wordt geacht die in dit jaargetijde met den Donau in het midden te voeren. Het berigt wegens de inscheping van Fransche troepen naar Konstan tinopel wordt voorbarig geacht. SCHIEDAM, 18 October 1853. Bij de plaatselijke commissie van Geneeskundig toevoor- zigt alhier, zijn aangegeven, als Cholera-lijdersvan: 811 Oct. aanget. 4 gestorv. 2 hersteld 3 1114 9 7 i) 3 1417 ii 1 1 2 De vorige opgaaf was 184 131 35 141 43. Totaal 198 In behandeling gebleven 14. Wij vernemen, dat tot Chirurgijn van het Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente alhier, in de plaats van den heer D. Koper, benoemd is, de heer Dr. J. L. DelBaere. - Met genoegen vernemen wijdat de Schiedamsche Loterijten behoeve van hen wier betrekkingen aan de Cholera bezweken zijn, veel bijval vindt; het aantal inge- komene voorwerpen, moet niet onbelangrijk zijn. Tot het einde van deze maand, houdt de directie zich tot de ont- vangst van meer bijdragen aanbevolen. -Te Amsterdam werd in de vorige week in openbare veiling gebragt het barksckip Eendragtbehoord hebbende aan de Schiedamsche reederij. Het werd door de heeren Trakranen C°. aldaar aangekocht voor 43,000. De directie van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij heeft bekend gemaakt, dat de uitgifle van plaatsbriefjes voor heen en terugheeft opgehouden. De minister van Finantien heeft bekend gemaakt, dat de verzameling der statistieke tabellen van den handel en de scheepvaart van het koningrijk over 1852, voor het publiek verkrijgbaar is gesteld, bij de gebroeders Giunta d'Albaniboekdrukkers te 's Gravenhage, tegen den prijs van zes gulden vijftig cents per exemplaar. Dezer dagen zijn door de provinciale commissie van onderwijs te 's Hage, van de 22 geexamineerden tot het verkrijgen van den twceden rang 10 personen toegelaten; terwijl van de 29 geexamineerden voor den derden rang, slechts 11 toegelaten zijn. Uit Gouda meldt men, dat Zondag jl. het opgerigte gedenkteeken voor wijlen Mevr. de Wed. van Meerten, onthuld is. Rozenbubg. Tusschen 12 en 13 October is in de weide, toebehoorende aan P. van Dijk Dz. bouwman al hier, afgemaakt en daarna mede genomen eene vette zwart- bonte koehebbende de dader of daders vermoedelijk een witte hond achtergelaten. Het ware te wenschen dat hier- door dezelven werden op spoor gekomen, en aangifte gedaan bij den Burgemeester dier gemeente.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3