L 0 T E R IJ, Slarktberigten. Carga-Lijsteii Advertentien. Burgei'lijke Stand. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 18 October 1853. ROGGE. Prijzen zijn ten gevolge van belangrijke aanvoeren te- vuggegaan; er is verkocht 14^, ft* N. Archangel f 280 cont. ,/283 6/w.144/2 ffi Kunda J 332 3/m.; 140/,, 141/, ffi N. Arch. /263 265 1/m.; 144/, ffi Kunda/330 6/w. GERST. Ook door meerdere aanbiodingen lager verkocht. 129/1 130/2 ffi Koersche /268,/270 6/w. MOUTWIJN 12 Oct. f 221/, per vat cont. flaauw; 13 idem is voor 22 veel omgegaan; 14 idem 211,/ met weinig order; 15 idem 21 gevraagd 17 idem /21'/» voor benoodigden besteed heden /21>/<. latende, en/21 biedende. JENEVER. 100«/o Amsterd. proef /25*/, 6/ 26'/, per vat cont. zonder fust en belasting. SPOELING. 5 Oct. 60; 6 idem/,,70; 7 idem 1; 8 idem /',,60; 10 en II idem /„70; 12, 13 en 14 idem /'80; 15 idem /l; 17 idem 1.20; 18 idem 1 per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 17 October 1853. De minderc willigte der buitenlandscbe markten en vermcerderde aanvoer, is niet zonder invloed op onze markt gebleven. Zeeuwsche TARWE meer ter markt; de puikste kwalitcit 50 Cts., de gewone so rten, zoowel Jarigo als Nieuwe,/I per Mud lager te noteren. 124, 126 ffi goede Jarige f 15.50, 16; 119, 121, 123 ft mindere dito/13,/13.50, /14, /14.50; 123, 125, 127, 129 ffi Nieuwe/14 50, /15, /15.50,/16; voor enkelde partijtjes extra puike zware is/16.50,/17 besteed; geringe partijtjes Nieuwe tot 12.50, f 13.50 afgegeven. Roode Tarwe vond heden bijna geen vraag en was mede lager te koopen. Bij gerijven is alleen verkocht: 156, 157/, ffi (129, 130 ffi) Witbonto Poolsche /480, 490; 160/, ffi (132 ft') Petersb. Kubanka /400, /410; 156/, ft (129 ft') Ros- tocker /465; 162/, ffi (133/134®) Nieuwe Hooglandsche Kleefsche 495; in publieke Veiling 18 Last 150/1 ffi (124 ffi) gewolfde Odessa /340, /341, /342,/345 verkocht. ROGGE in het begin tot nagenoeg vorige prijzen aan benoodig den verkocht. Nieuwe Zeeuwsche /'10.50, /'10.75, /ll, 11.25. 144, 145/, ffi (118, 119 ft) Eupatoria /285, 290, /293; 143/1 ffi (117/118 Galatz /270; 148/, ffi (122 ffi) Kaukasus f 300; 142/, ffi (117 ffi) Archangel 280. Later is om meer op te ruimen/10 lager afgegeven. 143/2 ffi (117/118 ft') Archangel 276, 273; 142/* ffi (117 ffi) dito/270; 141/, ffi (116 ffi) dito/265 bij partij; 140/, ffi (115 ffi) Nieuwe dito/263 dito. GERST. Inlandsche soorten blijven bijzonder schaarsch en zijn weder 30 a 50 Cents hooger verkocht. Zeeuwsche Winter/7.40, 7.70,/8; dito Zomer /6.90, 7.10, /7.30, J 7.50. Vorige week: 132/, ffi (107 ffi) Windau /290; 127/1 ffi (102/103 ffi) Gedroogde Memel f 275. Heden* 130/, ffi (105 ffi) Koersche270. HAVER slap en 20 30 Cents lager. 53, 57, 61, 65, 69 ffi Voe- der2.70, 3, /3.30, /3.60, /3.90; 65, 70, 75, 80 ffi Korte /3.50, 3.90, 4.30, /4.70, J 5, /5.30. BOEKWElT in het begin der markt 12 lager te vergcefs aan- geboden later /18 a *20 lager afgegeven. Noord-Brabandsche /233, 235, 237Vlaamsche/235; Nieuwe Rhijn 230; Oude Fransche /210. ERWTEN. Graanwe niet gevraagd en tot vorige koers gemak- kelijk te koopen; Geldersche 14, J 14.50,/15; groote dito 16 17 Zeeuwsche/ll,/12,/13, 14. Blaauwe Erwten sterk ge- zocht, in het begin 50 Cents, later/I hooger; Zeeuwsche 11, 12, 13groote dito/12.50/13.50, 14.50. Witte vorige prij zen; /9.50, 10.50. WXTTE BOONEN goed vorige prijzen. Zeeuwsche /13, /14, 15; Walchersche 15.25, 15.75. BRUINE BOONEN 25 Cents lager. Zeeuwsche 13.50, /14, /14.50, 1515.50; Walchersche 16. PAARDEBOONEN tot vorige prijzen 7.90, /8.10, /8.30al leen de goede drooge te verkoopeudoch om de mindere droogte veel onverkocht gebleven. KOOLZAAI) volkomen prijshoudend. Vlaamsch gestort 64 L en voor puik dito werd 661/, L vergeefsch geboden; Zeeuwsch zak- maat 64'/, L; best Flakkeesch 64"/» L\ zeer goed Zeeuwsch Zomer 59 L\ puik dito 61 L. LIJNZAAD mede prijshoudend. 114/115 ffi Taganrock/330. HENNEPZAAD. Inlandsch tot/215 verkocht. KANAIilZAAD 50 Cents hooger; 10 /10.50. KARWEIZAAD. Geldersch /18.50, J 19. RAAPOLIE/38,/39. LIJNOLIE /'30,/31. HENNEPOLIE 40, 1 41. RAAPKOEKEN J 82, 86. LIJNKOEKEN /115, 125. MEEKRAPPEN. Tot lagere prijzen was de handel heden leven- diger dan vorige weken, en zoude er meer verkocht zijn, als de meeste aanbiedingen niet te hoog geweest waren. Racijn iets la ger afgegeven. SCHIEDAM. ARCHANGEL. Victoria, kapt. H. C. Alirens, 2190 tsch. rogge. Order. ARCHANGEL. Diana, kapt. P. L. Schep, 1500 tsch. rogge 306 tsch. gerst. A. Ellerman. ARCHANGEL. Teutonia, kapt. W. Bolwin, 1589 tschetw. rogge. J. H. van Gent. ARCHANGEL. Cathinlcakapt. J. C. Vansslow, 1750 tschetw. rogge. J. A. J. Nolet. ARCHANGEL. Hoffnungkapt. T. Lnders, 1700 tschetw. rogge. P. Loopuyt C°. ARCHANGEL. De. vrouw Altda, kapt. H. J. Lever, 1135 tschetw. rogge. P. Loopuyt C". ..ARCHANGEL. Orient, kapt. F. Sehupp, 2446 tschetw. rogge. P. Loopuyt C°. ARCANGEL. Fennegiena, kapt. L. H. Puister, 1061 tsch. rogge. de Groot Roelants C°. DANTZIG. Alliance, kapt. J. S. Beurend, 90 last tarwe. Order. LIBAU. Hendrikakapt. F. II. Plukker, 1785 tschetw. gers J. A. J. Nolet. PETERSBURG. Charlotte, kapt. L. C. Gunwalsen, 750 tsch. rogge. J. H. van Gent. REVAL. Jeltina, kapt. A. P. Scherpbier, 82 last rogge. P. Loopuyt C°. RIGA. Ileinrich III, kapt. E. H. Ehlers240 tschetw. rogge. Mettenius, Reepmaker C°. 1530 tschetw. gerst. J. H. van Gent. RIGA. Julie, kapt. S. Manguesen, 1345 tsch. gerst. L. Hoyack&C". RIGA. Magdalena, kapt. N. Buining, 1825 tsch. gerst. dito. RIGA. Eaabels Anker, kapt. J. Lund625 tsch. rogge. dito. RIGA. Margarelhakapt. E. W. Pauman ,1195 tsch. gerst. dito. RIGA. Wilhelmina, kapt. C. Kreplieu, 1345 tschetw. gerst. Order. RIGA. Niessina Scliuringa, k. II. O. Engelsman, 1350 tsch. rogge. L. Hoyack C°. RIGA. Maria Theresiakapt. A. W. Schmede62 last rogge. Order. RIGA. Twee Gebroeders, kapt. F. D. Hitman, 1215 tschetw gerst. Order. RIGA. Fransiska, kapt. J. D. Meinck, 1121>/„ tschetw. rogge. J. A. J. Nolet. 228l/a tschetw. rogge. Order. 600 tschetw. gerst. Order. *at* De ondergeteekenden betuigen haren welgemeenden dankvoor de onderscheidene voorwerpendie aanvankelijk voor de ten behoeve der nagelatene betrekkingen van hen die aan de Cholera overleden zijn, zijn ingekomen. Zij houden zich tot de ontvangst van meer bijdragen steeds aanbevo- len en zullen die uiterlijk tot het einde van deze maand inwachten. De loten zijn a, 1behalve bij de ondergeteekenden ook bij alle H.H. Boekhandelarenalhier verkrijgbaar. Schiedam, 18 October 1853. E. ROELANTS, Nieuwstraat. W. J.ROLDANUS, Lange Haven. C. J. H. ROELANTS, Nieuwstraat. J. C. C. MAAS, Lange Haven. C. J. A. van der SCHALK, Plantaadje. N°. 202). S. RIJNBENDE, Lange Haven. SCHIEDAM, 10—18 OCTOBER. Gehtjwd: 12 Oct. Franciscus Kerdel en Margaretha Smit. Jacob den Uijl en Maartje Foist. Philip Wilhelm Bergkotte en Johanna Jacoba van der Hoek. Bevallen 9 Oct. C. C. H. Peters, wed. van T. SchikhofD. 10. M. van Peltgeb. van der KnaapZ. 11. A. van den Bosgeb. Ver- boon, Z.12. W. Snijders, geb. den Draak, D. A. van ICrugten geb. van der Heiden, Z. 13. N. Plooy, geb. van Diggele, Z. 14. H. van Harmelen, geb. Vogelenzang, Z. Oveuleden 12 Oct. J. Driesechtg. van A. A. Osterholt28 j. K. Koendermanechtg. van D. Koopman24 j. J. van der Ende1 j. 4 m. 13. G. Oostermanwed. van G. Stroijckens, 57 j. H. Holler- man 3 j. J. V. D. M. L. Meijer ,2 m. J. H. Buskenswed. van H. T. Jeijsman, 51 j. A. J. Mulder, 3 m. F. J. van Oersechtg. van M. van den Tuin 33 j.14. L. Gommel, echtg. van P. van Wieringen, 37 j. 15. A, M. Lankamp, 2 j. 6 m. D. van Wamelen, 4 j. 9 m. P. Hoenderkamp1 j. E. 't Hart ,3 m. 16. J. Brasechtg. van P. Koning 33 j. J. H. Lucaswed. van J. Schalk79 j. 16. A. Pool- man, 28 j. VLAARDINGEN, 11—17 OCTOBER. Gehowd: 17 Oct. Johannes van Dorp en Elizabeth Broek. Bevallen: lOOct. AnnaSusanna van Dusseldorp, geb. van der Boor, Z.15. Cornelia van Rossen,geb.Sehilder, Z.17.MartijntjeProost, geb. van Gelderen D.. Oveuleden:6 Julij 1853. FransOmmeringechtg. vanKornelia den Admirant ,2S j. (Op zee).12 Oct. Kornelia Ooijkaas ,5 m.13. Arij van den Berg, 12 j. MAASSLUIS, 10—16 OCTOBER. Gehowd: Geene. Bevallen: Geene. Oveuleden: Geene. ROZENBURG8—14 OCTOBER. Gehowd Geene. Bevallen: 11 Oct. C. Goudappel, geb. Lievaart, D. Overleden 14 Oct. Cornelia Lievaart, wed. van E. Poldervaart, 60 j. BR1ELLE10—17 OCTOBER. GEnowD: Geene. Bevallen 12 Oct. A. F. Legromgeb. RijnhardtZ. 13. G. S. Morel, geb. KeijzerD. 16. A. van Gent, geb. Holland, D. Overleden 12 Oct. Hendrik Louwerens, weduwn van Anna van den Berg, 57 j. 13. Maria Jacoba Termijn6 m. Antje Zoetemeijer, 1 8 m. Pieter Wilhelm Kluit, 8 m. HELLEVOETSLUIS9—16 OCTOBER. Gehowd Geene. Bevallen 11 Oct. M. Vink, geb.Bongers, D. 14. N.Hoek, geb. Mizelmoe, Z. 15. C. Volmer, geb. Heijmans, Z Oveuleden 5 Oct. te SchiedamP. Kieviet. 8. te DordrechtJ. Bientjes, echtg. van A. Stoel. 13. Jakobus Johannes Dommisse3 w. 14. Jacob van Strijen ,5 m. Theodora Cornelia Dommisse3 w. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4