L 0 T E R IJ, SCHOOL VOOR JONGE JUFVRODWEN Carga-Lijsten Advertentien. Burgerlijke Stand. rijven zijn de volgendc prijzen bcstced162/, ft? (133/134 Iff) pnike Iloogl. Kleefschc /'495; 160, If (132 iff) Hoogl. Kleefsche /'475; 1 CO/2 iff (132 iff) Bovenlandsche /468: 1G1/, iff (133 iff) Bovenl. llis/480; 156, 158/, iff (129, 131 iff) Rostocker y 465, y'480; 158/' iff (131 ffi) Roode Poolsche /480; 156/, iff (129 Iff) Witbonte dito f485161/, tff (1.33 iffPetersburger Kubanka y410. ROGGE vindt in de Vreemde soorteD meer vraag en zijn daar- roor weder hoogere prijzen besteed. Zeeuwsche en Vlaamsche meer tor markt en 30 a 40 Cts. lager; /10.20, 10.40,/10.60 /'10.80,yil naar kwaliteit. 142/' Iff (117 iff) Nienwe Archangel /280 bij kwan- titeit; 141/, iff CI 16 tff) dito dito 280, /281 bij uitslijting; 138/* tff (113 tff) dito dito /270 Delfshaven142/" iff (117 tff) Jarige dito J 280; 140, 143/, (115, 117/118 tff) Archangel /'275, /282; 143/" tff (117/118 iff) Riga Poolsche/280; 141/, iff (116 iff) Oude Riga y268 144, 145/, tff (118, 119 tff) Eupatoria ./290, /'293. GERST. Zeeuwsche soorten blijven schaarsch en zijn weder 50 Cents hooger verkocht; Winter f 8, f 8.20, /8.40, ys.GO; Zomer /7.60, /7.80,/8,/8.20. De gedroogde soorten zijn eenige Gul dens lager afgegeven. 130/, tff Libau /'26S. HAVER slap en 10 a 20 Cents lager. 52, 56, 60, 64, 68 tff Lange /2.60,/2.90, f 3.20/3.50, /3.80, /4.10, J 4.40; 60, 65, 70, 75 ffi Korte/3.20,/3.60,/4,/4.40,/4.80, /5.20. BOEKWE1T niet zoo ruim ter markt en /4 a /6 hooger ver kocht. Noordbrabandsche /240, y'242; Vlaamsche /235, /236; Rhijn _/236,/238,/239alles op 70 N. tff. ERWTEN. Graauwe 50 Cents lager en bijna niet gevraagd Gel- dersche f 13, /14, /15; groote ditoy 16, J 17; Zeeuwsche en Vlaam sche yio, yil, y 12, yi3. Zeeuwsche Blaauwe yi i, yi.50 per mud lagery 10, y 10.50, y 11, yil.50, f 11.75groote dito yi2, /"12.50, y 13, yi3.50. Witte y9.50, f 10.50. WITTE en BRUINE BOONEN ruim f 1 lager verkocht. Wal- chersche Witte y 14.25, f 14.75; Goessche en Toolsche dito y 11 yi2, y 13, y 14; Walchersche Bruine /14, yi4.50,yi5; Goessche en Toolsche dito J 10, f 11, yi2, f 13, f 14. PAARDEBOONEN tot vorige prijzen genomcndoch niet willi- ger. Drooge f 7.90, f 8.10, y8.30 wakke f 7.50, fT.25, f 7, f 6.7?i, y6.50 DU1VEBOONEN. Onder f 9 geen goede te koopen. ItOOLZAAD zonder handel. LIJNZAAD zonder verandering. 114/115 tff Petersburger Mors- hansky y330 verkocht. HENNEPZAAD. Nieuw inlancfsch y215 verkocht. KANARIEZAAD 50 Cents hooger; f 10.75, f 11 .j 11,25. KARWEXZAAD. Geldersch /18,y 18.50. RAAPOLIE 37, f37"/,. LIJNOLIE /29lU, /30"/,. HEN- NEPOLIE y40, y40'/,. RAAPKOEKEN y80, y83. LIJNKOEKEN f 115, f 130. MEEKRAPPEN. Tot vorige prijzen is heden nog al wat ge- daan, meest in goede middelsoort onberoofde. Voor 2/1 en 1/1 is weinig kooplust. Racijn blijft a f 20 te koopzonder op dien prijs afnemers te vinden. SCHIEDAM. ARCHANGEL. Jeane Mariekapt. J. L. C. Kolle89 last 12 mud roggc. de Groot Roelants C°. ARCHANGEL. Geertruida Alidakapt. W. F. Leicher1044 tschetw. rogge. Order. ARCHANGEL. Robert, kapt. J. Sas 96 tschetw. rogge., 1118 tschetw. Gerst. J. H. van Gent. ARCHANGEL. Coronation, kapt. E. Johnson 1445 tsch. gerst J. H. van Gent. ARENDSBXJRG. HendriTca Jantinakapt. E. T. Leeuwe43"/i, last gerst, 221/, last lijnzaad. Order. LIBAU. Juffer Garrells, kapt. J.J. Koerts, 1845 tschetw. gerst. J. H. van Gent. NEWCASTLE. Lockendaalkapt. J. Aensleij52 chaldrons steenkolen. Order. NEWCASTLE. Sibyl, kapt. P. le Boutelier, 61 chaldr. steenk. Order. NEWCASTLE. Traveller, kapt. W. Young, 64 chaldr. steenk. Order. RIGA. John Bull, kapt. B. Lemeke 1530 tschetw. rogge, 645 tschetw gerst. Order. RIGA. Arendina, kapt. H. W. Smit1450 tschetw. gerst. L. Hoyack C°. RIGA. Ida Jacobakapt. E. G. Bosker 1185 tschetw. rogge. L. Hoyack G°. RIGA. Broedertrouw kapt. A. Dijkama 1340 tschetwt. gerst. L. Hoyack C°. RIGA. Maria Reinfina, 860 tschw. Rogge. Order. MJggSgg'fc De ondergeteekende heeft de eer hare ge- achte Stadgenooten te berigten, dat zij hare in de NIEUWSTRAAT, wijk E. n*. 283, op Maandag den 14den November e. k. wenscht te openen. Zij beveelt zich nogmaals ten vriendelijkste aan bij alien, die hunne kinderen of pupillen aan hare zorg zouden willen toever- trouwen; belovende alles te zullen aanwenden, wat aan de ontwikkeling en vooral aan de zedelijke vorming der haar toevertrouwde jeugd kan bevorderlijk zijn. Zoolang hare woning in de Nieuwstraat nog niet in ge- reedheid is, worden de belanghebbende beleefdelijk verzocht zich te willen adresseren aan de ondergeteekendeten huize haars vaders, Broersvest wijk C. n°. 371. (N°. 203. Schiedam, UEd. Onderd. Dienar. 25 October 1853. P. HOEK. Blijkens acte, op den 20sten October 1853 voor den te Schiedam gevestigden Notaris, Mr. KAREL AR NOLD POORTMAN, in de gemeente Vlaardinger-Am- bacht verleden, behoorlijk geregistreerd, hebben Pieter- nelletje Bijlwedowe van Jan Zonneveldbonwvrouw Machiel Zonneveld, bouwman, Jacob Zonneveld, bouwman, Jannetje Zonneveld, meerderjarig, ongehuwd en bouwvrouw en Jan Zonneveld, bouwman, alien wonende in de ge meente Vlaardinger-Ambacht, voor eenen onbepaalden tijd, gerekend van den 27sten Mei 1853, eene VEN- NOOTSCHAP aangegaan tot uitoefening van het bouwmans- bedrijf met den daaraan verwanten handel, onder de firma: DE WEDUWE J. ZONNEVELDwaarvan al de ven- nooten de teekening zullen bebben, onder dien verstande nogtans, dat hunne gezamenlijke bijzondere handteekenin- gen zullen vereisclit worden voor hot vervreemden of be- zwaren van onroerende goederen, en het doen van geld- leeningen. Geschiedende hiervan bekendmaking ter voldoening aan art. 28 van het Wetboek van Koophandel. (N°. 204. De ondergeteekenden betuigen haren opregt welge- meenden dankvoor de zeer vele en lcostbare voorwerpen die voor de ten behoeve der nagelatene betrekkingen van hen die aan de Cholera overleden zijn, zoo van hier als elders, zijn in- gekomen. Zij houden zich tot de ontvangst van meer bij dragen steeds aanbevolenen zullen dieuiterlijk tot het einde van deze maand, inwachten. De loten zijn a f 1behalve bij de ondergeteekenden ook bij alle H.H. Boekhandelarenalhier verkrijgbaar. Schiedam, 25 October 1853. E. ROELANTS, Nieuwstraat. W. J. ROLDANUS, Lange Haven. C. J. H. ROELANTS, Nieuwstraat. J. C. C. MAAS, Lange Haven. C. J. A. van der SCHALK, Plantaadje. N°. 205). S. RIJNBENDE, Lange Haven. SCHIEDAM, 17—24 OCTOBER. Geituwd: Geene. Bevallen: 17 Oct. M. E. Jozee, geb. Fieth ZJ. H. Halfman, geb. Ilille, Z. 18. J. M. Vcrbrugge, geb. van derLaan. A. van Zijl, geb. Vrijenhoek, Z.19. M. van der Most, geb. As, D.20. P. van der Tuijngeb. Koolen. J. Albers geb. Kerklaan D. J. Hoppe,geb. Leenmans. 21. M. Noordijkgeb. DeijlZ. H. M. Braak geb. MooimanD. 23. P. Lampinggeb. KielaZ. J. M. Roetmangeb. de Vrij. Ovebleden 17 Oct. A. Kok 8 w. 18. J. E. 't Hart4 j. 19. C. Hoenderkamp 7 j. 20. C. Snitkerwed. van I). Drost80 j. 21. E. M.Lauhoff, 5 j. 6 m. A.Kampers, 1 m. 23. P. J. Hoogendijk, echtg. van C. de Mooy ,30j. 24.M. Bos, 10 m. VLAARDINGEN18—24 OCTOBER. Gehdwd 24 Oct. Zacharias Haasbroek en Jaaike Strijkstra. Bevallen 23 Oct. J. van Zwietengeb. de WitZ. J. Klosgeb. van den BroekD. M. Dijkshoorngeb. NieuwstratenZ. Overleden: 8 Aug. K. Polderman, echtg. van A. Nieuwstraten38 j. (Op zee). 22 Oct. A. Kosterweduwn. van L. Schouten84 j. 24. T. van der Weijdenwed. van J. van Gelderen63 j. MAASSLUIS16—22 OCTOBER. Gehbwd Geene. Bevallen C. van Luipen geb. de WijzerZ. D. van der Leo geb. van den BosZ. A. Zijtregtopgeb. Hofslot, Z. Overleden: Geene. ROZENBURG, 15—21 OCTOBER. Gehdwd: Geene. Bevallen Geene. Overleden: 20 Oct. Jacob van Driel,8j. BR1ELLE17—24 OCTOBER. Gehdwd 22 Oct. Leendert Gotschall en Pietertje Hoogenboom. Bevallen: 17 Oct. M. Kortenbout Verschoor, geb. Holland, D. 19. J. Pheiffer geb. de Kloe Z. Overleden: 21 Oct. Trijntje van Minnen12 w. HELLEVOETSLUIS16—22 OCTOBER. Gehdwd: 20 Oct. J. Ph. Ejjkebos en A. Scholtius. 21. P. II. Hans- sen en L. J. Gebuet. Bevallen 21 Oct. A. M. de Jong, geb. Vogelenzang, D. Overleden: Geene. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4