VOOR SCHIEDAM. YLAARDIIH, MAASSLC1S, MEMM, RRIELLE EN HELLEVOETSLDIS. /V. 44. NIEU WS- EN ADVERTENTIEBLAD KENNISGEVING. Woensdag, 2 November. UITGAYE VAN A. M. RO EL ANTS, TK SCHIEDAM. KorrespondentenJ. A. KANNGIHSSERle Vlaardingen; Wed. G. van der WEIJDEN, te MaassluisH. G. van STEEDES te Hellevoetsluis. Abonnementeu worden mede aagenoraen bij H Schooneveld k Zn.te AmsterdamGebr. Ilendnksente Rotterdam, enverder bij alle Boekhaudelaars en Postdireelenren. T A R I E F VAN LEGES TER PLAATSELIJKE SECRETARIE TE SCHIEDAM. Binnenlandseh Overzigt. DE MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f-.75 voor VlaardingenMaasslutsRozenbtirg Br telleHellevoetsluis f 90. Voor alle andere steden franco per post 1.05. Alle Bockhan- delaren en Postkantoren nemcn bestellingen aan. De prjjs der Advertentien, is van 1-6 regels f -.60behalve 35 Cents zegelregt voor hot Kijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitalo letters of vignetten betalen naar de plaats dio zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag vo<5r een uur ter drukkerij te Schiedam zyn. Db BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHIEDAM Doen te wetcn 1". Dat door den RAAD dier Gemecnte in zijno vergaaenng van den 9 Augustus 1852 is vastgestold de volgende VERORDENING OP DE INVORDERING DER LEGES TER PLAATSELIJKE SECRETARIE TE SCHIEDAM. Art. 1. De leges zijn verschuldigd bij de aanvrage ora de ver- langde stukken -en zullen terstond aan den Secretaris of die hem vervangt dcs gevorderd tegen kwitantie, moeten betaald worden. In alien gevallen wordt het bedrag daarvan op de stukken vermeld. Art. 2. Wanneer de voorschrevene dadelijke voldocning met moct liebben kunnen geschieden of gedaan zijn en de schuldige nalatig is in de betaling, geeft de Secretaris daarvan aan Burge- meester en Wethonders schriftelijk kennismet opgave van den naam en de woonplaats dos nalatigen en den aard en het bedrag van het verschuldigde. Art. 3. Burgemeester fcn Wethouders de vorderiug gegrond achtende stellen haar met de vereischte stukken in handen van den Gemeente-ontvanger ten einde daaraan gevolg te geven. Art 4. De invordering zal door den Gemeente-ontvanger geschie den overeenkomstig art. 258 tot en met art. 261 der wet van 29 Junii 1851 (Staatsblad n°. 85). 1 2°. Dat door dien llaudin zljne vergaderingen van 9 Augustus 1852 en den 29 Julij 1853 is vastgesteld het volgende Voor de afgifte van elk afschrift van of uittreksel uit Ac- tcn van Huwelijk, van Adoptic en van Echtscheidinginge- volge IConinklijk Besluit van 24 Mel 182i (Staatsb n 27) J -.40. Voor de afgifte van elk afschrift van of uittreksel uit Ac- ten van Geboorten van Overladen en van Huwelijksafkon- dieing niet bcstemd tot de aanplakking bedoeld bp art. 110 van het Burgerlijk Wetboekingevolge IConinklijk Be sluit als voren Voor de afgifte van: a. Besluiten van den Raad, zoo ver daaromtrent, volgens art 43 der Gemeentewet, geene geheimhouding is opgelegd; b. Afgekondigde verordeningen; c. Het jaarlijks door Burgemeester en Wethonders aan den Raad to doen uitvoerig on beredeneerd verslag van den toe- stand der Gemeenie; d. De Begrooting van de Plaatselijke inkomsten en uitgavon, e De ltekening van de inkomsten en uitgaven der Gemeente; j\ Den staat van hetgeen naar het Burgerlijk rogt eigen- dom der Gemeente is; a Afsohriften van Acten van verkoop verhuring verrui- ling vervreemding verpachting of in gebruikgeving van Gemeente-eigendommen h. Afsohriften van Bestekken van aanbesteding van wer- ken of leverancien ten dienste der Gemeente; t. Afschriften van of uittreksels uit Notulen, Registers en Protocollen; h Certificaten van goed zedelijk gedrag of van aanbeve- linE en van solvabiliteit of justificatie van borgtogten I. Admission en Acton van aanstclling of benoeming tot posten en bedieningen; mProcessenverbaal van eedsaflegging n- Gunstige beschikkingen van den Raad, van Burgemees ter en Wethouders of van den Burgemeester, op verzoek- schriften aan die Collegien of dien Ambtenaar gerigt, wan neer de belanghebbenden van die beschikking een atschrilt verlangen en tot de afgifte is besloten; Van elke geheel of gedeeltelijk beschrevene bladzijde, hou- -.23. -.20. dende de bladzijde zevenentwintig regelselk minstens van twaalf lettergrepen Voor het legaliseren eencr handteekening door den Bur gemeester, of die hem vervangt/-.10. Voor eene gezondheidspas in piano, mot groote letter ge- gedrukt en in het latijn opgemaakt/1.80. Boven en behalve de hiervoren genoemde leges zullen de be langhebbenden indien de stukken aan zegel en registratie-regten zijn onderworpen dio regten moeten betalen. De stukken door onvermogenden in liun persoonlijk belang be- noodigd worden zonder vordcring van leges aan hen afgegeven mits zij van hunnen behoeftigen toestand, door een Certificaat van het Gemeentebestuur hunner woonplaats doen blijken. Leges worden niet geheven Voor extracten van den Burgerlijken Stand die vrij van zegel zijnvoor attestatien de vitavoor stukken diekrachtens de bestaande of nader te maken wetten en wettelijke verordeningen door de Plaatselijke Bcsturen kosteloos worden afgegeven Voor zoodanige onder letter n hiervoren verraelde beschikkingen welke uitsluitend van huishoudelijken aard zijn of vergunningen bevatten tot handelingen, voor welke krachtens de bestaande of nader vast te stellen policieverordeningende toestemming of ver- gunning van het Gemeentebestuur gevraagd moet worden; Voor deelaratoiren van een onbewoond of ongebruikt perceel; Voor de uittreksels uit het bevolkingsregisterten bew'pze van verandering en vestiging van wo nplaats; Voor de acten van voorschrijvingter bekoming van een buiten- landseh paspoort; Voor het opmaken van Processenverbaal wegens belegde infor mation de commodo et incommodo, bij verzoeken tot oprigting of ver andering van Fabrieken of Trafieken. Mogt het Gemeentebestuur besluiten tot het laten drukken der stukken, hiervoren vermeld onder letters b, c, d, e en/, dan zul len deze verkrijgbaar worden gesteld: Het heele vel druks berekend tegen 20 halve i, - 10 kwart - 05 Goedgekeurd bij IConinklijk Besluit van den 8 September 1853, n». 69. En is hiervau afkondiging gcschied, waar het behoort, den 29 October 1853. De Burgemeester, C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNI5DE. Z. M. de Koning is den 28 Oct. van het Loo in de residentie aangekomen. In den nacht van 26 op 27 dezer, ten een ure, is het beeld van wijlen Z. M. Willem II, op het piedestal geplaatst; het is met het gczigt naar het Halstraatje gerigt, in staande houdinggekleed in de gewone uniformjas, blootshoofdmet de linkerhand rustende op zijnen degen en de rcgterhand uitgestrekt houdende, als spre- keude tot het volk. De borst is met de verschillende ridderorden versierd. Allendie reeds in de gelegenheid zijn geweest het beeld te bezigtigengeven hunne tevredenheid over de uitvoering te ken- nen. De plaatsing heeft spoedig en zonder tegenspoed plaats gehad. Men verneemt dat de Regering zich ijverig bezig houdt met de beantwoording der verslagen van de Tweede ICamer der Staten- Gencraalten aanzion van de ontwerpen der Staatsbegrooting voor den jure 1854. Reeds moeten sommigc ministers met die taak ge- reed zijn. Men ziet dus de beantwoording dier verslagen weldra te gemoet, terwijl, naar verwacht wordt, de beraadslagingen over de Staatsbegrooting daarna spoedig zullen aanvangen. De Tweede ICamer der Staten-Generaal is tot hervatting van hare werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dingsdagden 8 No vember aanstaando. ingevolge art. 64 der Provinciale wet, zullen de I rov. htaten aanstaanden Dingsdag, den 1 November, in de hoofdplaatsen der verschillende provincien bijeenkomen, tot het houden van li— najaars-vcrgadering. Uen 29 Oct. 's morgens is in ruijn-^ejarjgjn ouderd^ residentie overleden de heer A. MullrikonHiiandexur <der den Nederlandschen Leeuw en secr<jtaris-2ene.raal VHn 1 ment van Justitie. Zes en veertig javen' lang, te vail arter 1807-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1