L0TER J. F. C. ROELANTS, Carga-Lijsten Advertentien. i W0L, BROEKSTREEP, ALLEIYIANSTREEP, KRAANQ0G EN KAT0EN VOOR HALSD0EKEN. PRIJZEN DER THEE TE SCHIEDAM. ©us© a©©83S33. Rurgerlijke Stand. ring; Walchersche Bruine J 14,/15; Zeeuwsche van 11.50 tot /13.50; Walchersche witte van /14 tot 14.50; Zeeuwsche van 11.50 tot f 13. ERWTEN waren niet ruim ter markt en ondervonden tot 25 cents hooger goede kooplust; groote blaauwe van/ll.75 tot f 13,25; kleine van f 10.75 tot /'11.50; GraaHwe met weinig vraag als vo- ren aangeboden; groote Geldersche van /15 tot /16; kleine /13, 14, 14.50Zeeuwsche en Vlaamsche/10.50, 11.50. KOOLZAAD met kleinen handel; Zeeuwsche zak'maat L 64. LIJNZAAD. 110 ffi Arendsburger /310. HENNEPZAAD zonder omgang. KANARIEZAAD wcderom f 1 hooger en met/13 betaald. MEEKRAPPEN werd veel minder geveild dan vorige week tot de toen besteede prijzen is er heden nog al wat gedaan. De meeste schippers hadden echter hooger vraagprijzen welke men al- hier volstrekt niet inwilligde. Racijn bijna niets aangeboden. SCHIEDAM. HAPSAHL. Elisabeth kapt. J. S. Brouwer1507'/2 tschetw. Rogge. P. Loopuyt C°. LIBAU. Amicitiakapt. J. G. Bossinga600 tsch. Rogge420 tsch. Gerst. J. H. van Gent. LIBAU. Harminekapt. P. S. Brouwer, 1065 tsch. Gerst. J. A. J. Nolet. LIBAU. AJberdinakapt. H. C. Upmeijer1837 l/» tsch. Gerst. J. A. J. Nolet. LIBAU. Enighedenkapt. Jens Hermansen645 tsch. Rogge. Order. NEWCASTLE. Hopekapt. R. Shotton, 127 chaldr. steenk. Order. RIGA. Geerdinakapt. A. H. van derWal, 880 tschetw. Rogge, 210 tschetw. Gerst. J. G. Beukers. RIGA. Roeljine Kuiperkapt. J. A. Hazewinkel, 1115 tschetw. Gerst. P. Loopuyt C°. RIGA. Retiskekapt. C. E. J. Mooi, 800 tschetw. Tarwe, 550 tsch. Gerst, 50 ton Zaaizaaid. Order. RIGA. Ar^o, kapt. J. L. Douwes, 70 last Rogge. Mettenius, Reepmaker C°. RIGA. Harmannakapt. R. H. Yeling, 10843/8 tschetw. Rogge. J. A. J. Nolet. RIGA. Geertruida Lammechinakapt. H. J. Hoetjer, 730 tsch. Rogge. P, Loopuyt C®. RIGA. Sjoektje, kapt. IJ. Fokkes, 995 tschetw. Rogge. Order. RIGA. Kemkekapt. E. J. Scherpbier, 1105 tsch. Gerst. L. Hoyack&C®. RIGA. Jacobus Dusekapt. J. H. Klingenberg, 2095 tschetw. Gerst. de Groot, Roelants C°. *2* Den 5 dezer beviel ontijdig van een' ZOONdie weinige uren daarna overleed, ANNA KLARA AGNES HEYL, echtgenoot van R. SCHNABEL. Eenige Kennisgeving. (N°. 212. Ons jongste kindje, bijna 6 maanden oud, werd ons heden avond, onverwacht door den dood ontrukt. N°. 213.) H. STEENBERG. Schikdam, C. J. STEENBERG. 6 November 1853. van klinke. Blijkens acte, op den 5den November 1853 voor den te Schiedam gevestigden NotarisMr. K. A. POORT- MANaldaar verledenbehoorlijk geregistreerdis de tus- schen de heeren GERRIT VISSER Danielszoon, distela- teur en koopman, JOHANNES ALBERTUS JACOBUS NOLETmede distelateur en koopmanen FREDERIK JOHAN CHRISTIAAN VAN DER SCHALK, koren- wijnstoker en koopman, alien wonende te Schiedam, onder de firma: ..VISSER, NOLET C°." bestaan hebbende Vennootschap tot het uitoefenen eener aardappelenmeel- fabriek en het drijven van den daaraan verwanten handel, met onderling goedvinden ontbondengeschiedende hiervan bekendmaking ter voldoening aan art. 31 van het Wet- boek van Koophandel. (N°. 214. De ondergeteekenden betuigen haren opregt welge- meenden dankvoor de zeer vele en kostbare voorwerpen die voor de ten behoeve der nagelatene betrekkingen van hen die aan de Cholera overleden zijn, zoo van hier als elders, zijn in- gekomen. Zij houden zich tot de ontvangst van meer bij- dragen steeds aanbevolenen zullen dieuiterlijk tot den 15. November e. k., inwachten. De loten zijn, tot dien tijd, a 1, alleon bij de on dergeteekenden verkrijgbaar. Schiedam, 8 November 1853. E. ROELANTS, Nieuwstraat. W. J. ROLDANUS, Lange Haven. C. J. H. ROELANTS, Nieuwstraat. J. C. C. MAAS, Lange Haven. C. J. A. van der SCHALK, Plantaadje. N°. 215). S. RIJNBENDE, Lange Haven. Het DIACONIE-ARMBESTUUR der HERVORMDE GEMEENTE te SCHIEDAMis voornemens op Donder- dag den 17. November, des avonds ten acht ure, in de Consistorie-Kamer der Groote Kerk aldaar aan de bin- nen deze Stad gevestigde Leden der Gemeente aan te be- steden de levering van de benoodigde Nadere information zijn te bekomen bij den Heer D. VAN DER PAUWERT, Voorzitter van het Diaconie- Armbestdur voornoemd. (N°. 216. BIJ llituuistraat, tDijk <EU°. 284. UIT HET MAGAZIJN VAN Singel over de Bergstraat, N" ."'/ms, TE AMSTERDAM. Vrij goede ZwarteThee N°. 180 cts. Goede Zwarte2100 Zeer goede geurigo Zwarte 3120 Fijne Souehon Congo 4140 Eijne Souehon5170 Zeer fijne Souehon Pecco. 6200 Fijne Pecco Souehon 7250 Zeer fijne Pecco Souehon. 8300 Extra fijne Pecco9400 GROENE THEEEN. Ordinaire Groene Tiiee N°. 180 cts. Vrij goede2100 Vrij fijne Hysant3150 Fijne Hysant4200 Vrij goede Uxim5150 Fijne Uxim6'200 Fijne Joosjes7300 Extra fijne Joosjes8. 400 Alles berekend per 5 Ons. en te bekomen in Pakjes a 2'/2 Ons, waarop Prijs en Nummer gemerkt is. (N°. 117. SCHIEDAM 31 OCTOBER tot 7 NOVEMBER. Gehuwd 2 Nov. Hendrikus Wever en Maiijtje Bakker. Bevallen 31 Oct. Eillekesgeb. BramkampD. 2 Nov. S. Rijkc, geb. Landzaat, D. 3. J. E. Deijl, geb. van der Ham,D. J. P. Koensgeb. GagesteinZ. 4. N. van Lecuwen geb. GroenewegD. 5. J. M. Hullhoven geb.Righart, Z. 6. P. Vrijenhoek, geb.Scheur- kogelZ. W. M. Willeman, geb. Liesker, D. 7. L. Sitton, geb. Rijke, Z. Overleden: 1 Nov. J. A. Ritmancchtg. vanC. Hartcreld 54 j. J. P. P. Muurmans 6 j. 2. M. E. J. Steingiesser1 j. 3. G. Trom mel echtg. van H- Grims,31 j. P. C. van Melaan 7 w.P. M. Eloers, 1 j. J. van Wieringen, wed. van W. van Es77 j. VLAARDINGEN30 OCTOBER tot 5 NOVEMBER. Gehbwd 2 Nov. Arij van Dijk en Geertruida van Luik. Bevallen 2 Nov. Annetje Verboongeb. BrobbelZ. 5. Antje van Oeverengeb. van BerkelZ. 6. M. K. Kurversgeb. Abelen Z. Overleden 30 Oct. Jeroon van de Sandeechtg. van Susanna No- tebaart, wonende te Breskens, 45 j. 6 Nov. Neeltje Vermaas, 3 m. MAASSLUIS ,'30 OCTOBER tot 6 NOVEMBER. Geiiuwd: Geene. Bevallen: 31 Oct. N. Tuitelgeb. van Zanten Z. 4. Nov. A. van 't Hof, geb. Hekkenberg, D. 5. E. Paalvastgeb. WaardenburgD. C. Leversteingeb. TasD. 6. C. Wildtgeb. van RijnZ. Overleden 30 Oct. Jacoba van der Hidde, wed. IluigCordia, 60 j. 2. Maria Hummelmanwed. P. Strijbos69j. 4. Mijntje de Vroed, 1 j. 6 m. Agatha van Loenenechtg. van G. Jonkergonw, 51 j. ROZENBURG, 29 OCTOBER totg4 NOVEMBER Gehuwd 4 Nov. C. de Bruin en T. Qnalm. Bevallen Geene. Overleden: Geene. BR1ELLE 24 OCTOBER tot 7 NOVEMBER. Gehbwd: 27 Oct. Wiilem Lodewijk Joost Spoor en Martiana Hoijer. 29. Cornells v. Eijsden en Maaijke Clasina Proper.4 Nov. Rudoiff Wilhelm Gerhardt Arendsen de Wolff en Deliana LucretiadeRouville. Bevallen: 24 Oct. C. Hofland, geb. van der LugtMeisert, D.27. J. Nip, wed. A. Nelisse D. J. F. de Klerk geb. SchoonZ 31. N. van der Brugge, geb. Eskoek, D. 4. Novemb. G. Klinge, geb. HoftijzerD. Overleden: 25 Oct. Willcm Hendrik van Bijleveldt, 3j. 3Nov. Johan Pieter Legrom1 j. HELLEVOETSLUIS30 OCTOBER 6 NOVEMBER. Gehuwd Geene. Bevallen: 30 Oct. H. de Rave, geb. de Ruijter, D. Overleden 3 Nov. H. van derPriem wed.'t Hocn 71 j. W. Lau- fenberg, 23 j. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4