WINTER-MODELLEN UW LEIDSMAN. J. M. AHSMAN. JEUGDIGE CHRISTENEN, PELTERIJEN EN R0NTWERKEN, GESCHENK Carga-Lijsten Advertentien. Dr. R. A. S. PICCARDT, Rurgerlijke Stand. koeht voor 10.50 ft 13. Poolsclie cn Rootle was goed prijshoii- dend; 156/, witbonte Poolsche /490; 154/, dito /470; 158/, 4' Roode dito /485; 160, 161/, 4' Hoogl. Kleefsche /485, 490; 162/' ffi Bovenlandsche Ris/485; 158/, ffi Bovenl. 465157/, ffi Rostocker 475;" 156/, ffi Stettiner 470; 160, 161/, 4' Pctersbur- ger Cubanka /410./415. ROGGE. Van Zeeuwsche, Vlaamsche en Overmaassche was we- derom niet veel toegevoerd, zoodat door benoodigden 25 50 Ct. meerder is besteed geworden; puike blanke zuivere /II a J 11.50; goedo drooge /'10.50 a /ll; Brabantsche en mindere soorten 10 a f 10.50; gedroogde en ongedroogde soorten ruim pryshoudend met nog al eenig vertier: 144/' ffi Eupatoria /288,/290; 143/1 fif dito /285146/' ffi Odessa/300; 143/',® nienwe Archang./285 /288; 142/, ffi dito 282 /285 en bij partij /280 141/, dito /278,/280,/285; 142/, i* jarige dito/281, 282140, 141/, 4' dito /280. GERST. Zeeuwsche, Vlaamsche, Overmaasche en Flakkeesche meerder aan en 20 Cents lager afgegevenWinter zakmaat /8.40, /8.60, /8.80; gestort/8.90 &J 9; Zomer zakmaat 7.50, /7.80, 8; gestort8.10, /8.20. HAVER onderging geene prijsverandering en werd voor de korte van 4 tot 5, lange van 3.50 a 4 en ligtere soorten van /2.75 tot /3.25 besteed. BOEKWEIT bevond zich in eene lustelooze gesteldheid en wa- ren vorigc prijzen niet ten voile te bedingen Noordbrab. /238, j 240, /242; groot Brabantsche/236; Vlaauische/233; Rijn 238, /234, /233,/230; oude Eransche/210. PAARDEBOONEN ruim ter veil en minder gevraagd en tot 30 Cents lage/nog traag van de hand gegaan; puike drooge/8,/8.20, /8.30 zakmaat; gestort 8.30, inindere soorten en wakke van /6 tot 7.50 moeijelijk te verkoopen. DUIVENBOONEN 9,/9.25 /9.50; mindere kwaliteiten en Schapenboonen van/7.75 tot /8.50 BRUINE en WITTEBOONEN in een doen. Walchersche Bruine 14, 15; Zeeuwsche van /10.50. tot /13.50, Walchersche Witte van/13.50 tot/14 50; Zeeuwsche van/11.50 tot/13. ERWTEN ruim p-iijshoudend; grootc blaauwe 12,/13.50; kleine van 11 tot f 11.50; graauwe met weinig omgang als voren te be- komen groote Geldcrs. van/15 tot /T6, kleine /13, J 14,/ 14.50 Zeeuwsche en Vlaamsche j 10.50, J 11.50. KOOLZAAD beter te verkoopen; Zeeuwsch en Vlaamsch 64'/, L\ puik Zeeuwsch gestort 67 X; Zomer 54, 56 L. EIJN- en HENNEPZAAD zonder handel. KANAR1EZAAD ruim ter markt en tot J 12.50, dat 50 Cents lager isslechts bij gerijven te plaatsen. MEEKRAPPEN. Tot de prijzen der vorige week was heden minder kooplnst. SCHIEDAM. ARENDSBURG. Afena Jonker, kapt. J. J. Groenewold, 70 last rogge. Order. LIBAU. Georg, kapt. W. J. de Grooth, 70 last rogge. Wed. J. d'Ar- ripe C". LIBAU. Hoop, kapt. H. II. Smilde, 1507 tsch. gerst. Dito. LIBAU. Norden, kapt. E. Grosefsky, 1350 tsch. rogge. Order. LIBAU. Anna, kapt. J. J. Neeser, 115 last gerst. J. H. van Gent. NEWCASTLE. Neva, kapt. David Brown, 128 chald. steenk. Order. NEWCASTLE. Merchant Packet, kapt. C. Robinson, 112 chald. steenk. Order. RIGA. Geziena, kapt. R. H. Schutt, 1185 tsch. gerst. Order. NEWCASTLE. John en Ann, kapt. W. Forster, 80 chald. steenk. Ord. NEWCASTLE. Despatch, kapt. G.Annison, 112 chald. steenk. Order. NEWCASTLE. Triton, kapt. J. Greij105 chald. steenk. Order. NEWCASTLE. Sibyl, kapt. P. L. Boutillier, 61 chald. steenk. A. Koper Zoon. PERNAU. Engelina Petronella, kapt. II. H, Kuyper, 1275 tsch. rogge. J. G. Beukers. RIGA. Alida, kapt. G, A. Valk, 1065 tsch. rogge. P. Loopuyt C". RIGA. Jantina, kapt. E. P. Vos, 1070 tsch. gerst. L. Hoyack G°. RIGA. Martha Alida, kapt. A. E. Karst, 1110 tsch. gerst. Dito. RIGA. Tjadda, kapt. J. O. Staal, 1670 tsch. gerst. Dito. REVAL. Diedrich, kapt. C. W. Ingman, 73 last rogge 7 last gerst. A. van der Burg. RIGA. Alida, kapt. J. T. Harding, 1100 tsch. rogge. J. G. Beukers *f* Heden overleed de Edel-Groot-Achtbare Heer SIMON RIJNBENDERidder der Orde van den Neder- landschen LeeuwLid der Provinciale Staten van Zuid- Holland, Oud-Burgemeester dezer Stad enz. in den ouder- dom van bijna 77 jaren, diep betreurd door zijne kinderen, behuwdkinderen en verdere betrekkingen. Op uitdrukkelijk verlangen van den overledene zullen er door de familie geene uiterlijke teekenen van rouw gedra- gen worden. (N°. 220. Schiedam, 14 November 1853. *)f* De ondergeteekende maakt aan hare geeerde be- gunstigers bekenddat zij de heeft ontvangen, alsmede eene goede sortering van belovende in alles eene prompte en civiele bediening. SCHIEDAM, KRITISSTRAAT. (N°. 218. Het Bestuur van de Afdeeling Delft en Schie- dam van HET METALEN KRUIS brengt ter kennis van de belanghebbendendat aan alle geregtigden tot dit onderscheidingsteekenuit den beschaafden stand, niet meer in werkelijke krijgsdienst zijnde en te Delft, Schiedam of omstreken woonachtig, de gelegenbeid geopend blijft zich voor het lidmaatschap dezer Afdeeling aan te meldenvddr de eerstvolgende algemeene Vergadering", te houden op Dingsdag, den 6 December 1853. Bovengenoemde geregtigden tot het Metalen Kruis, zich voor het lidmaatschap wenschende aan te melden of eenige nadere inlichtingen verlangende, knnnen zich vervoegen bij den Heer F. M. T. GIJSBERTI HODENPIJL te°Delft, of bij den ondergeteekende te Schiedam. (N°. 219. Namena het Bestuur voornoemd. VERNfiDE, 2e. Secretaris. H. A. M. ROELANTSte Schiedamheeft uit- gegeven AAN DOOR Predikant te Goes. Gr. 12vo 300 pagina's druks (ingenaaid) f 2.20. In Engelsch linnen bandf 2.50. In den volsten zin des woords, is UW" LEIDSMAN Een Gulden-Boekske." Het bevat dertig hoofdstukken die o. a. tot opschrift hebben: Leert van Jezus nederig te zijn; Verzoelcing en overwinningKent gig u zelven well Uwe vriendenDe huwelijkskeuzeXJwe belijdentsUw ge- geboortedagenz. Het is gedeeltelijk gevolgd naar Roskn- mullf.k's Mittgabe fiir das game Leben een werkje dat in Duitschland by duizevdtallex verkocht wordt. (N°. 221- SCHIEDAM, 7—14 NOVEMBER. Gehuwd: 9 Nov. Hcndrik Boer en Zoelje de Groot. Hendrik Ram mers en Theodora Johanna Elisabeth Blom.Matlhcus van den Ende en Elizabeth van Vliet. Bevallen 5 Nov. C. van Diggelegeb. BosZ. 7. C. J. Evers geb. van der Schalk, Z. 8. T. Hommerich geb. Landman.E. Vlug, gob. Wesscls, D. 10. M. A. E. Pinster geb. van't Woudt, Z. G. Rehersgeb. MensinghZ. 11. N. Voortmangeb. PenningZ. 12. M. van den Berg, geb. VisserD.14. M. Hassing,geb.Schnurman, D. Oveuleden 6 Nov. J. H. O. Steenberg6 m. 9. A. M. Leenders, 47 j J. Oranje. 10. N. M. Bosnian ,3 m. 13. B. Baron 1 j8 m. 14. J. F. Osternieierechtg. van P. van der Zwet49 j. VEAARDINGEN 7—14 NOVEMBER. Gehuwd: 9 Nov. Johannes Boer en Maria de Ruiter. Johannes Boerdam en Margaretha van Os. Doe Dekker en Petronella Zuijtgeest. Bevallen 6 Nov. Adrians Dorsmangeb. Blok Z. 9. Anna Bos, geb. Foot, D. 10. Dirkje Stuurman geb. Boog D. 11. Haasje Bos, geb. Stolk Z. 12. N. van Hoogteylingengeb. Zevenhuijzen I). M. Zonneveld, geb. Koppcrt, D. Aaltje den Breems, geb. En- sing, D. Ovekleden: 13 Aug. Pieter van den Broek 24 j. (Op zee.) 8 Nov. I'ieter Westerdyk ,4 m. 14. Nov. Johanna Vrijhof, echtg. van Maar- ten Drop 44 j. MAASSLUIS, 6—13 NOVEMBER. Geiiowd: Geene. F.chtscheidino 17 Oct. Tusschen N. Wannee en W. J. van Os. Bevallen: Geene. Oveeleden: 10 Nov. Pieter van der Stelt, 6 m. 12. Antje Zijd- regtop, 19 j. ROZENBURG, 5—11 NOVEMBER. Gehuwd: 11 Nov. J. Varekamp en P. Kieijwegt. Bevallen: 7 Nov. C. van Es, geb. van der Spek, I). 9. M. van der Sluysgeb. OosterleeD. Gehuwd: Geene. BR1ELLE 24 7—14 NOVEMBER. Gehuwd 10 Nov. Hermanus Aalbers en Jacoba Hazelebach. Bevallen 8 Nov. J. Verhageu, geb. PolsZ. 9. P. van der Ham, geb. Stolk D. C. van Hamburggeb. KlopportZ. J. Thurmer, geb. van der Brugge, levenl. Z. 13. J. M. Miezelmoo, levenl. D. C. C. Werner, geb. de Poorter, D. C. de Wolf, geb. van Mullen, D. 14. C. J. van Leenen geb. SimonsD. Oveuleden: 12 Nov. Petrus Balthazar Oosthont, echtg. van Mary Ann Renson. HELEEVOETSLUIS. (Deze opgaaf is niet ingekomen.) Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4