VOOR SCHIEDAM, VLAARDM, MAASSLUIS, ROZEINBURG, RRIELLE EN IIELLEYOETSLIIIS. 1853. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD DE TWEEDE K AM Ell. t ifv* V DE MAASBODE. Dit 151a,1 verschgnt geregeW alle ^Qciisda- UITGAVE VAN /JfiO ^behafve st'ccntrzrgelrcK^voor het'lfijk''. gen. De prijs.B perJnc maanden voor&kfa. A wwe Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale VOOT Vlaardingen, H. A. M. ROELANTS, ie!tcra Df vignetten betalen naar de plaats die BrtelU, Hellevoelslm, f 90 Vooralio andcro zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- stedon franco per post 1. uimc.n aaii dag vddr ee'n uur ter drukkerij te Schiedam zijn. delaren en Fostkantoren nemon bestellingen aan. KorrespondentcnJ. A. KANXG1ESSERle VlaardingenWed. G. van der WEIJDEN, le MaassluisH. G. van STEEDEPite llelievoetslais. Aboonementen worden mede aagenomen bij II Schooneveld k U.te Amsterdam; Gebr. Hcndnksente Rotterdam, en verder bij alle Boekhaudelaars en Postdirectearen. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft zich in de afgeloopene week met de behandeling van onderscheidene gewigtige onderwerpen bezig gehouden. Ons bestok gedoogt niet daaromtrent in uitvoerige bescliouwingen te treden en dit des te minder, omdat bet zich laat verwacbten, dat de beraadslagingen in die vergadering gedurende eenige weken zullen aanliouden. Wij zullen ons alzoo bepalen tot eene zoo beknopt mogelijke opgave van hetgeen er in de Kamer meest gewigtig is voorgevallen. In de eerste plaats is, na eenige discussie, met algemeone stemmen aan- genomen het wets-onrwerp tot regeling van het muntwezen Tn de West-Indien, een ontwerpdat reeds bij do vorige Kamer was behandeld en aangenomen doch dat ten ge- volge der ontbinding was vervallen en op nieuw in over- weging moest worden genomen. Hierbij kan gevoegd wor ded, dat de ontwerpen tot regeling van het muntwezen in Oost-Indien van Regeringswege aan de Kamer zijn inge- diend. Het is te wenschen dat ook die voordragten spoe- dig in beraadslaging zullen komen, ten einde dit belang- rijke vraagstuk worde opgelost en het muntwezen in de Overzeesche bezittingen, reeds zoolang herstel behoevende, eindelijk zal worden geregeld. Het tweede ontwerp, dat in behandeling genomen werd, was dat houdende bepalingen betrekkelijk het bouvven, plan- ten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand van vestingwerken van den Staat. Dat ontwerp is, na langdurige"liscussien, met 41 tegen 22 stemmen aangenomen. Ook die voordragt was reeds vroeger bij herhaling behan deld en zelfs vastgesteld. Behoudens eene enkele verande- ring tegen den zin van den minister van Oorlog, is het ontwerp goedgekeurdzoo als het door de Regering voorgesteld of met liaar goedvindon gewijzigd was. Het voorziet in eene behoefte, die sinds lang bestond. Langer uitstel ware in 's lands belang volstrekt niet wenschelijk geweest, hetgeen o. a. daaruit blijken kan, dat de minister van Oorlog heeft medegedeeld, dat sedert den tijd, dat dit ontwerp aanhangig is, 300 gebouwen in den onmiddel- lijken omtrek van onze vestingen zijn gebouwd geworden. Hij hield het er dan ook voor, dat wanneer op zoodanige wijze werd voortgegaanaan de verdediging van de meeste onzer vestingen niet raeer kon gedacht worden. Het spreekt van zelf, dat deze wet, komt zij tot stand, bezwaren zal opleveren voor hendie in of in den onniiddellijken omtrek van vestingen wonen. Maar dat zijn bezwaren, welke steeds op de vestingbewoners of op de eigenaars van gronden, in den omtrek van vestingen gelegen drukten en daaraan on- vermijdelijk zijn. Het amendement, dat aangenomen werd tegen den zin des ministerswas door den beer Storm van 's Gravesande voorgedragen en had ten doel een der bezwa ren eenigermato te verligtendat is namelijk toestemming te verleenen dat de gebouwen, welke mogen worden opgerigt binnen de kleine kringen van vestingwerken der le en 2e klassemits zij uit verbrandbare stoffen zijn te zamen ge- steld, eene oppervlakte hebben van 40 vierkante ellen. De Regering had slechts 20 vierk. ellen toegelaten en is tegen die vergrooting opgekomen. Zij werd echter met 37 tegen 27 stemmen aangenomen, vooral op grond, dat het onge- veer hetzelfde is of men eene kleinere of grootere schuur in brand steekt en men in alien gevalle tot de oprigting nog de toestemming van deu minister van Oorlog zal be- hoeven. Ten derde heeft de Kamer drie dagen beraadslaagd over het wets-ontwerp tot bekrachting der met de Nederl. Hau- delmaatschappij gesloten nieuwe overeenkomst. Reeds vroe ger hebben wij opgemerkt, dat het hier minder de vraag goldwat men met die maatschappij zou hebben kunnen overeenkomenzoo er volstrekt geen contract had bestaan. Maar er werd in 1849 eene overeenkomst aangegaan, die reeds voordeeliger voorwaarden bevatte dan vroeger ge- slotene, en die de Regering aan banden legde, welke nog gedurende eene reeks van jaren zouden hebben moeten voort- duren. Het vorig Ministerie had dus in het algemeen be lang onderhandelingen met de Handelmaatschappij aange- knoopt, om voordeeliger schikkingen met de H. M. te treffen. Die onderhandelingen waren met goeden uitslag bekroond geworden. Er kwam eene overeenkomst tot stand, welke drie groote voordeelen opleverde: 1°. dat er op de kosten en commission eene bezuiniging van omstreeks millioen werd verkregen 2°. dat er een deel van de pro- ducten in Indie zal kunnen verkocht worden; en 3°. dat men na vijf jaren geheel vrij zal zijn, om in dit laatste opzigt verder te gaan en des noods al de producten in Indie te verkoopen. Die nieuwe overeenkomst werd, even als in 1849, aan de bekrachtiging der Vertegenwoordiging onderworpen. De ontbinding der Kamer bragt echter ook in dit opzigt vertraging te weeg. Het contract was bin nen den gevorderden tijd door de wetgeving niet bekrach- tigd en was alzoo komen te vervallen. Het nieuwe Mi nisterie heeft de zaak spoedig opgevat, nieuwe onderhande lingen geopend en een nieuw contract gesloten, dat in de hoofdzaken met het door het vorig Ministerie aangegane, over- eenstemt. Bij gelegenheid der discussion die over dit contract plaats haddenbleek het wederhoezeer de gevoelens over vele zaken, bijzonder over O. I. aangelegenhedenuiteenloo- pen. Aan de eene zijde verklaarde men zich tegen de over eenkomst omdat men liaar als een eersten stap beschouw- de tot afbreking van het stelsel, dat sedert jaren in Indie en in het moederland nopens de cultures en de consigna- tie der producten was aangenomen. Men wees op de heil- rijke vruchten, welke het caltuurstelsel en de medewerking der H. M. tot den vorvoer en den verkoop der producten hadden voortgebragt. Het contract was daarvan eene eerste alwijkingmaar wat nog erger was de deur werd geopend om van af 1860 het geheele stelsel omver te werpen. Dat gevoelen werd vooral voorgedragen door den graaf Schim- melpenninck vroeger president van de N. H. M.en door den heer Stolte oud-ambtenrar in O. I. Doch daartegen stond aan den anderen kant over het gevoelen van hen, die beweerden dat de Regering zich nog te veel aan ban den jegens de H. M. legde. Zij vonden er bezwaai in dat men gedurende vijf jaren buiten staat was om meer producten in Indie te verkoopen dan in art. 1 van het contract werd bepaald. Zij oordeeldendat men de schulil van 10 millioen aan de II. M. moest uitbetalen, ten einde op een geheel vrij en onafhankelijk terrein te staan. Zij waren al verder niet- overtuigddat cr niet meer voor deelen te verkrijgen zouden geweest zijn. Intusschen wa ren deze leden meerendeels geneigd, om het contract te bekrachtigenomdat zij niet konden voorzien, dat door eene verwerping betere schikkingen getroffen zouden kunnen wor den. In ditlaatste opzigt werden zij krachtig ondersteund door de heeren van BosseRochussen en anderendie op de voordeelen wezen, welke behaald warettjf^alsmede^v gelegenheid, die door deze overeetikomst aan~*' om zoo noodig, in het vervolgop den g-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1