VERL0TING, TMT0MST1LLIM, i d j. i y-a Ji a ma i NEDERLANDSCHE J. F. C. ROELANTS, Carga-Lijsten Advertentien. H. J. SGHIMMEL. PRIJZEN DEU THEE nitatuBtraat, tOijh 0, tl°. 284. TE SCHIEDAM. ©us© a©s5,©us a a©®aaa. Rurcjerlijke Stand. f -.90. 1.50. KOOLZAAD prijshoudendgewoon Zeeuwsch gestort L 65. LIJNZAAD 114/115 ffi Petersburger Morchansky /330; 115 iC Odessa fZ25. HENNEPZAAD. Nieaw Inlandseh /210. KANARIEZAAD slap van 11.50 tot 12.25bij gerijven ge- daan. MEEKRAPPEN. Tot iets mindere prijzen als de vorige week zijn eenige partijtjes afgedaan, ofschoon de kooplust beperkt blijft. SCHIEDAM. LIBAU. Ariel, kapt. Otto G. Jensen, 3675 tschetw. gerst. Order. NEWCASTLE. Marij Ann Purdijkapt. R. Bammant, 67 chald. steenk. Order. RIGA. Arendina Roeljina kapt. H. K. Boon, 953 tschetw. gerst. L. Hoyack C°. RIGA. Zeepaard, kapt. H. D.Landeweer, 1025 ts.gerst.L. Hoyack&C°. RIGA. Astrea, kapt. H. D. Nicman,eene lading hont. Scbweiker Zoetmulder C°. RIGA PERNAU. Paul, kapt. A. Schley, 3087 tschetw. rogge. en 200 tschetw. gerst. J. A. J. Nolet. RIGA. Trouwina, kapt. J. G. Bakker 870 tschetw. rogge. J. II. van Gent. 50 tonnen zaailijnzaad8 bonden tors. Order. THISTED. Gesina, kapt. J. Teddes, 457 tonnen gerst. Order- Heden overleed na een langdurig en smartelijk lij- den mijne geliefde Echtgenoote ISABELLA VAN DE LEUR, in den ouderdom van 56 jarendiep betreurd door mij en mijne kinderen. (N°. 223. Schiedam, G. MALTHA. 19 November 1853. De Kinderen Behuwd-Kinderen Kleiu-Kinderen en Beliuwd-Broeder van wijlen den Edel-Gi'oot-Achtbaren Heer SIMON RIJNBENDE, betuigen hunnen dank, voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming bij Zijn- Ed-G-A. overlijden zoowel uit deze Stad, als van elders ontvangen. (N°. 222. Schiedam, 19 November 1853. De ondergeteekenden kunnen met genoegen berig- ten, dat de van de ingekomen VOORWERPEN TEN VOORDEELE DER CHOLERA-LIJDERS EN HUNNE NAGELA- TENE BETREKKINGENten overstaan van den Heer Mr. K. A. POORTMAN, zal plaats hebben op 3)ings- «lag dt»n 21). Alovember c. k. in MUSIS SACKUM alhier. De van de te verloten voorwerpen, zal in bovengemeld locaal voor liet publiek geopend zijn, op Maandag 28 November van des morgens 10 tot des avonds 10 ure en op Dings- dag 29 November van des morgens 10 tot des namiddags ten 2 ure, tegen betaling van 25 CENTS, PER PERSOON. Schiedam 22 November 1853. E. ROELANTS, Nieuwstraat. W. J. ROLDANUS, Lange Haven. C. J. H. ROELANTS, Nieuwstraat. J. C. C. MAAS, Lange Haven. C. J. A. van dee SCHALK, Plantaadje. N°. 224). S. RIJNBENDE, Lange Haven. P.S. Tot Vrijdag e.k. kunnen nog prijzen worden aangenomen. *t* H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, heeft uit- gegeven (N°. 225. VOOR ONDER REDAKTIE VAN Kl. 8°, met vier kenrige platen In linnen band, verguld op snede BIJ UIT HET MAGAZIJN VAN Singel over de Bergstraat, N° TE AMSTERDAM. Vrij goede ZwarteThee N°. 180 cts. Goede Zwarte2100 Zeer goede geurige Zwarte 3120 Fijne Souchon Congo 4140 >i Fijne Souchon5170 Zeer fijne Souchon Pecco. 6200 Fijne Pecco Souchon 7250 Zeer fijne Pecco Souchon. 8300 Extra fijne Pecco- 9400 GROENE THEEEN. Ordinaire GroeneThee N°. 180 cts. Vrij goede2100 Vrij fijne Hysant3150 Fijne Hysant4200 Vrij goede Uxim5150 Fijne Uxim6200 Fijne Joosjes7300 Extra fijne Joosjes 8400 Alles bcrelcend per 5 Ons, en te bekomen in Pakjes a 2 '/2 Onswaarop Prijs en Nummer gemerkt is. (N°. 226. SCHIEDAM, 14—21 NOVEMBER. Gehuwd: 16 Nov. Picter Groenendaal en Mensje van der Vliet. Hermanus Ities en Elisabeth Perquin.Marcelis Verhruggen en So phia van Efferen.Teunis Kooy en Maria Petronella Koster.Johan nes Josephus Duimel en Anna Maria PIcy. 17. Antonie Lucas Wal- terbos en Christina Prancina van Schijndel. Echtscheiding 18 Nov. Tusschen Friedrich Wilhelm Bente en Catharina Judith Warnicke. Bevallen: 14 Nov. C. H. Oranje, geb. ScheurkogelZ. C M van Riet geb. SehapersD. 17. J. Vervoort, geb. Bruggeman Z. 18. A. Schikliof, geb. Coenen Z. 19. E. Voogdgeb. Koster, Z. 20. C. Bijloogeb. Leuman D. Overleden 14 Nov. K. van Diggclc ,3 m. B. C. M. Willeman 8 d. S. Rijnbendeweduwn. van M. J. van Lutsenburg 76 j. 7 m. 15. C. E. Tromp15 w. J. G. Sabel, echtg. van M. Singas50 j. 16. H. C. Krullaars, 3 j. 18. L. van ICatwijk, 9 w. 19. H. E. Win- kelman, echtg. van J. van Rhijn35 j. J. van de Leur, echtg. van G. Maltha, 56 j. 20 A. Lippes, 5 m. 21. G. Berkhout, echtg. van G. van Hees, 43 j. VLAARDINGEN, 15—21 NOVEMBER. Gehuwd: 16 Nov. Andries Brouwer en Kornclia den Boogert. Pieter de Wit en Wilhelmina Sophia Vriens. Bevallen 16 Nov. Trijntje Hofman geb. van Zeventer D. N - van Leeuwen geb. de Brnin Z. 17. M. Roodeuburg, geb. Hoogen. dijk, D. E. Uittenbroek, geb. Broek, Z. 18. E. Meijboom, geb. RoodenbnrgD. 21. Jacoba Berkhout, geb. WapenaarD. Adri- ana van Toorngeb. MoermanZ. Overleden,: 19 Nov. Neeltje van Minnen, echtg. van Cornelis Ver- maas 44 j. MAASSLUIS 13—20 NOVEMBER. Geuuwd 16 Nov. J. Warnaar en J. Nolte. Bevallen: Geene. Overleden: 13 Sept. Jacob van der Werf. (Op zee.) Johanna v. Scha'ik 5 j. 16. Paulus Doeleman 2 j. ROZENBURG, 12—18 NOVEMBER. Gehuwd: Geene. Bevallen: Geene. Overleden Geene. BR1ELLE, 14—21 NOVEMBER. Gehuwd: Geene. Bevallen14 Nov. C. J. Leenen geb. Simons, D. W. van Saus, Z. 16. S. van der Reijdengeb. Berkhout, D.17. J.M. E. Hermans geb. Smith, I>. 18. F. van der Linde, geb. Lnuendijk, Z. §0. E. Louwerensgeb. HofmanD. Overleden: 20 Nov. Egbert Jacobsen, echtg. van Adriana Gijde 62 jaar. HELLEVOETSLUIS5—19 NOVEMBER. Gehuwd: Geene. Bevallen: 7 Nov. C.G. Cunneman geb.Hoek ,Z. T. Waterman, geb. de Ruijter, Z. A. Vink, geb Vogelaar, D.— A. A. Rietdijk geb. van HartingsveldZ. 13. J Rolandusgeb. de GeusZ. 14. J. C. Nieuwdorp geb. van de WalZ. Overleden 7 Nov. H. de Pijper, echtg. van W. Hoogwerf, 48 j-— E. Kerrebijn, 4 j. 10. J.Berteman18j. 14.C. M.Klopechtg. van P. Gastelaars49 j. 16. J. M. Joppe 1 j.— 19. M. J.Zonderwijk, 10j. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4