VOOR SCHIEDAM, VLAARDINGEA, M4ASSLUIS, ROZENBURG, BRIELLE M HELLEVOETSLUIS. A*. 48. Woensdag, 30 November. NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD KENNISGEYING. 'zMf. H. A. HE. ROELANTS, DE TWEEDE KAMER. DE MAASBODE Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. Do prijs is per drie maanden voor Schiedam /*-.75 voor Vlaardingen, MaassluisRozenburg Br telleHellevoetsluis f -.90. Voor alle andere steien franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAYE VAN TE SCHIEDAM. De prijs der Advertentiehis van 1-6 regeU ,1 -.60, behalve 35 Cents zegelregt voor hctRijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentiSn tnoeten Dlngs- dag vodr de'n unr ter drnkkerij te Schiedam zijn. KorrespondentenJ. A. KANJiGJBSSERle VlaardingenWed. G. van der WEIJDEMte MaassluisH. G. van STEEDEJite Hellevoetsluis. Abonnementen worden mede aagenomen bij H. Schooneveld k Zn.te AmsterdamGebr. Hendnksente Rotterdam, en verder bij alle Boekbandelaars en Posldirectcuren. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCIIIEDAM Gelet op de bepaling van art 3 van het Reglement op de wegen en voetpaden in de Provineie Zuidbolland van den ll/17den No vember 1852 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 26sten November 1852 n°. 75; Brengen bij dezo ter kennis der ingezetenen dat de Legger der wegen en voetpaden voor deze Gemeente opgcmaakt cn voorloopig vastgesteld zijndete rekenen van heden gedurende twee maan den ter lezing van een ieder ter Secretarie is nedergelegden dat gedurende dien tijd de belanghebbenden hunne bezwaren tegen de aanteekeningenop dien Legger gesteld bij den Gemeenteraad schriftelijk kunnen inbrengen. En is hiervan afkondiging geschied waar hot behoort, liedon den 29 November 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam. C. A. van BOL'ES. Be Secretaris VERNEDE. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in de af- geloopene week onderscheidene zittingen gehouden. Van die der twee eerste dagen is reeds in ons vorig n°. eenig berigt gegeven. Intusscheu moeten wij doen opmerkendat er Dingsdag jl. eenige ontwerpen van minder aanbelang werden aangenomen. Daaronder bevonden zich1°. een ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V der Staatsbe- grooting voor 1853tot bet toekennen van eene bijdrage ter vergoeding van rente aan de Nederl. Rijn-Spoorweg-Maat- schappij. Zoowel bij die gelegenheid als later is in de Kamer de vraag behandeld, hoe het gesteld was met de aansluiting van den Nederl. Rijn-Spoorweg met de Duit- sche Spoor wegen. In den laatsten tijd waren er tocb van den kant van Pruissen nieuwe vertragingen ondervonden. Onze Regering heeft aan de Kamer medegedeeld, dat zij van het Pruissisch gouvernement de verzekering heeft ont- vangen, dat zij van hare zijde al het mogelijke zal aan- wenden, ten einde de deflnitieve aansluiting te bespoedigen. 2°. Is beraadslaagd over het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk Y der Staatsbegrooting van 1852 (bijdrage ten behoeve van het speciaal fonds voor de kosten van droog- making van het Ilaarlemmermeer). Bij die gelegenheid is, in antwoord op eene vraag door den heer de Brauw ge- daanvan Regeringswege verklaard, dat zij het stellige voornemen heeft, waarschijnlijk zeer spoedig, een wets- ontwerp aan te bieden tot het stichten van een stoomge- maal aan den IJssel. Men mag derhalve verwachten, dat deze zaak, waarover in de Provinciale Staten van Zuid- holland bij herhaling is gehandeldhare oplossing nadert. 3°. Heeft de Kamer drie dagen beraadslaagd over de ontwerpen der Staatsbegrooting voor 1854. Duurden die discussion in vorige jaren dagen en weken lang, waardoor veel tijd voor het Ministerie en voor de Vertegenwoordi- ging verloren ging, aangenaam was het op te merken, dat die beraadslagingen ditmaal met veel meer spoed werden voortgezet. Reeds den eersten dag liepen de algemeene beraadslagingen over de begrooting ten einde. En wat het meest opmerking verdient, is dit, dat, toen ze geopend wer den er zelfs geen spreker was ingeschreven. De heer van Goltstein vroeg echter het woord en ook de heer Groen le- verde eene bijdrage, om, gelijk hij zich uitdrukte, die dis- 1 cussien toch een dag te doen voortduren. Dit was dan ook ten deele het gevalmaar op den eersten dag werden reeds J de beide eerste hoofdstukken met algemeene stemmen aan genomen. Den tweeden dag werd er over de begrooting van Buitenlandsche Zaken en den derden dag over die van Justitie gediscussieerd. Ook die hoofdstukken werden aan genomen, het eerste met 60 tegen 2 stemmen en het laat- ste met 50 tegen 8 stemmeneene aanzienlijke meerder- heid, die doet voorzien, dat ook aan de andere hoofdstuk ken, het moge dan zijn na eenige beraadslaging, een goed lot zal te benrt vallen. Heden, Dingsdag, zullen de°be- raadslagingen over deze aangelegenheid worden voortge zet en wel het allereerst over de begrooting van Binnen- landsche Zaken. Het Ministerie heeft bij de gevoerde discussien en bij de gehouden stemming, immers tot hiertoe, nieuwe kracht bekomen. Dit neemt niet weg, dat het aan vele beden- kingen en aan vele vragen was blootgesteldzoowel van den kant der zoogenaamde anti-revolutionaire leden,alsvan de zijde der ijverige voorstanders van het vorig gouver nement. De eigenlijke meerderheid der Kamer, de zooge naamde middenpartijis het niet eens noch met den een, noch met den ander, maar heeft het Ministerie tot dusverre ondersteunden of dit op den duur zal plaats vindenzal grootendeels van het tegenwoordige Ministerie zelf afhan- gen. Het zou ons te ver heen leiden, om al de uitvoerige redeneringen, gedurende de drie eerste dagen gehouden, opzettelijk na te gaan. Het is ons voorgekomen, dat de anti-revolutionairen zich eenigermate meer aanvallender- wijze hebben betoond, terwijl de leden der rigting van het vorige kabinet eene meer defensieve stelling hebben inge- nomen. Het Ministerie heeft zich blijkbaar aan geene dier partijen voor het vervolg aangesloten. Het lieeft stel- lingen ontwikkeld, die van de meest mogelijke voorzigtig- keid getuigen en die de leden van verschillende kleurT im mers voor het oogenblik, onder eene banier heeft gerang- schikt. Of dit echter lang duren zal, is eene vraag, die wij meenen te mogen betwijfelendaar, zoodra er over het bekende voorstel der negen leden zal worden beraadslaagd hot te verwachten is, dat de overeenstemmingdie wij nu opmerken, spoedig zal zijn verbroken. Zoo heeft de Mi nister van Finantien o. a. aangevoerddat do uitgaven van den Staat niet te hoog zijn opgedreven; dat zij de krachten van den Staat niet overschrijdendat de inkomsten, waar- op men billijkerwijze mag rekenen, voldoende zullen zijn, om de uitgaven te kunnen goedmaken; en dat bij de Re gering op den voorgrond staat het besef van de wensche- lijkheid, om matig cn spaarzaam in de uitgaven te zijn. Zij is overtuigd, dat schulddelging de beste weg is, die tot ontheffing van belastingen kan leiden. Zij is voornemens krachtig voort te zetten het middel, dat ook in haar oog zoo hoogst dienstig is, om in het vervolg de lasten, die op het land drukken, te kunnen matigen. Zij verklaart, dat het belastingstelsel en de geuite wenschen dienaangaSttde bij de behandeling van de wet_«p~3e ojiddelen ter sprake zullen komen. Dan zal bet oogenblik gyjiudo te beradenof en zoo ja wat in dezen zal te Ten aanzien van het staatkundige gedeelt'e J aanmerkingen of gevraagde- inlichtingen heeft van Justitie namens het Kabinet te kennen gej! zijn, om staan. I gemaakte ninisier

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1