Ingezonden Stukken. Marktberigten. ters der Ned. Ilerv. Kerk alhier, tot deu Koning te wenden. 4°. Zijn goedgekeurd de rekeningen over 1852 en de begrooting voor 1864 van de soep-commissie. 5". Is besloten tot de uitbetaling der rekening aan den aannemer Heijmans met de kosten der dag- vaarding enz. 6°. Is benoemd tot regentes van bet Hervormd weeshuis, mevrouw L. W. T. Poort, geb. Bredero. 7°. Burg, en Weth. hebben voorgesteld het vrij handeis-entrepfit in lianden van particulieren te doen overgaan en aau der.en een subsidie toe te kennen van ten hoogsto /1050 voor3 jaren, of van/350 per jaar. Over dit voorstel zal in eene voigende zitting worden beraadslaagd. 8°. Is na beraadslaging besloten, om den prijs, waarvoor grond in het Frankenland zal kunnen verkregen worden, te bepalen op 3 per vierk. el. 9°. zijn aehtervolgens behandeld en goedgekeurd a. de verordening op het openbaar verkoopen van afbraak op stads grond; 6. tot invooring cener bclasting van 20 cents per vierk. el op het bijzonder gebruik van openbare gemeente-eigendommen voor op- of uitstallingen; en c. die tot wijziging van art. 87 en art. 429 van het policie-reglement der stadzoodat het voortaan vergund zijn zal, dat molen- of andere wagens, een gewigt van 1800 ffi mo- gen vervoeren. 10°. eindelijk is het voorstel van den heer Koelants door Burg, en Weth. gewijzigd aangenomen om de zi-ogenaamdc contributie aan de draaibrug over de buitenhaven met 1 Januarij 1854 te doen eindigen. Gisteren morgen werd de Tentoonstelling van de vrouweljjke Handwerken, Kleedingstukken en voorwerpen van Kunst en Smaakingezonden voor de Loterij ten voordeele van de Cholera-lijders en hunne nagelatene be- trekkingenin Musis Sacrum alhier geopend. De gewone coneert-zaalwaarin de Tentoonstelling plaats hadwas bijna niet te herkennen. Bij het binnentreden werdt men getroffen door eene bonte kleurenpracht die fen door de aangebragte decoratienfen door de tentoonge- stelde voorwerpenons aanstonds boeide. Aan het eind der zaal zag men eene trophde van de grootste soort, za- mengesteld uit de Oranje-Nederlandsehe-Wurtemburg- sche- en Schiedamsche vlaggen, in het midden waarvan het stedelijk wapen prijkte. Op het orchest, dat met ta- pijten belegenen door bloemen vesierd was, vond men in het midden, op eene eenvoudige piedestalde prijs N°. 1 een porceleinen thee-serviesgesehenk van II. M. do ko- ningin der Nederlanden. De wanden waren met doek be- hangen en daaraan op eene keurige wijze bevestigdge- haaktegeknoopte of gebreide voorwerpen. Nog een ge- deelte van het orchest, en de geheele zaal, langs de muren was met tafels bezetwaarop de ingezonden voorwerpen, door de smaakvolle hand der nog jeugdige Directrices gerang- schiktwerden tentoongesteld. Om uit de verscheidenheid der voorwerpen eenigeals de voornaamstete noemen achten we even ongepast als ondoelmatig. Ongepastom- dat we uit den aard der voorwerpen kunnen afleidendat iedereen, van welken rang of stand ook, tot deze goede zaak beeft bijgedragen en ondoelmatigomdat honderden onzer stadgenooten door een bezoek, blijken liunner belang- stelling gegeven hebben. Het ensemble was treffend en deed vooral gisteren avond, bij eene schitterende verlichtiug een heerlijk effect. Niet weinig werd dit verhoogddoor het denkbeelddat alles om niet was aangebragt. De smaak volle en prachtige decoratie der zaal, is men verschuldigd aan de Heeren van der Wiel en Zoon te Rotterdamdie zich tot dat eindebelangeloos hadden aangebodenen zicli op eene loffelijke wijze van die taak gekweten hebben. Met de verloting, die heden middag, in het bij zijn van eene commissie uit het Gemeente-bestuurten overstaan van den Heer Mr. K. A. Poortman, notaris alhier, plaats heeft, is deze zaak oogenschijnlijk geeindigd; op de Di rectrices echter, rust nog een moeijelijke pligt, om voort te gaan met de bijeenverzamelde geldenop eene nuttige en doelmatige wijze te besteden. Wij wenschen haar lust moed en kracht, om deze taak met even veel ijver en naauwgezetheid te voltooijen als zij werd aaugevangen. Deze gebeurtenis, die in de geschiedenis van onze stad eenig is zal onmiskenbaar bij ieder weldenkend ingezeten eene aangename herinnering blijvenen levert het beste bewijs op, dat bij vereenigde krachten, willen kcnnek is. Wij vernemen, dat ook de Kamer van Koophandel alhier voornemens iseen request bij de Tweede Kamer in te dienen, op het bekende voorstel der negen leden voor zoo verre dit de afschafflng van het tonnegeld aangaat ten sterktse te ondersteunen. S. Ct. Wij vernemen dat op de gister gehoudene algemeene vergadering van de Maatschappij van Landbouwo. a. be sloten isom de aanstaande tentoonstelling van veein de maand April e. k. alhier te doen plaats hebben. Bij besluit van 24 November jl.n°. 63, heeft Z. M. goedgevonden den heer Mr. P. Loopuijt, wiens diensttijd als mede-directeur van wege den liandel bij het algemeen handels-entrepot te Schiedam met den 31 December dezes jaars eindigt, voor die betrekking op nieuw te benoemen. Den 26 dezer liield de Kon. Ned. Yachtclub, te Rot terdam eene algemeene vergadering. Door den vice-presi dent, den heer P. H. Tromp, werd o. a. medegedeeld, dat sedert de maand Julij 1.1., 37 leerlingen van bet roeicorps der vereeuiging, bij onderscheidene reederyen, zoo in Rot terdam als elders, b. v. te Groningen, Schiedam, Dordrecht enz. zijn geplaatst. Directeuren der te Rotterdam gevestigde Zuidholland- sche maatschappijtot redding van schipbreukelingenhebben uitgeloofd de groote gouden medaille der maatschappijbe ne vens 100 aan den vervaardiger eener goed zamenge- stelde scheepspomp (of model), welke veel water geeft, ge- makkelijk en met weinige handen bewerkt kan worden en zoo min mogelijk gevaar loopt, onklaar te geraken. De voorwerpen, in antwoord op deze prijsvraag, franco in te zenden vdor den laatsten December dezes jaars, aan den voorzitter of secretaris der maatschappij, bij wien men te- vens, des begeerende, alle nadere inlichting bekomen kan. Bij besluit van 26 November jl,n°. 65, heeft Z. M. goedgevonden tot burgemeester der gemeente Hellevoetsluis te benoemen W. A. Tenckinck, onder bepaling, dat hij alvorens als zoodanig in functie te tredenafstand zal moe- ten doen van de betrekking van secretaris dier gemeente. Bij Zr. Mjs. besluit van 23 November 1853, no. 57, is benoemd tot commissaris van politie en waterschout te Hellevoetsluis, A. C. Boonzajer. De gemeenteraad van Haarlem heeft dezer dagen Burg, en Weth. gemagtigd, den grond te doen onderzoeken van het fundament voor het op te rigten standbeeld van Lourens Janszoon Coster. Vi.aakdikgen 25 Nov. Binncngekomen schepcn van de Noord- zee: de Nijverheid, stuurm. .T. Schouten |met 18 last; de dankbaar- heidstuurm. L. Schouten, 19 last; Zeevmchtstuurm. W. de Graaff. 11 last. 's Gkavexhage, 29 Nov. De Regering heeft medege deeld, dat gedurende de jaren 1850, 1851 en 1852 ge- middeld zijn: veraccijusd 224,874 vaten 93 kan gedistil- leerd ad 100 pCt; uitgevoerd 89,712 v. 72 k.in fabrie- ken zonder vrijdom ingeslagen 11,010 v. 54 k.; te zamen 325,598 v. en 19 k., waarvan uit de aardappelstokerijen gemiddeld is geleverd 4,745 v. en 52 k.blijft 320,852 v. en 67 k.welke in de korenbranderijen vervaardigd zijn. Deze som is echter bij raming opgemaakt, daar van het uitgevoerde gedistilleerd de gehalte niet bekend is. Indien men nu aanneemt, dat al de korenwijnbranders 56 vinger- lioeden gedistilleerd van 100 pCt. per pond meel bekomen, dan zijn over de genoemde 320,852 v. 67 k., gebezigd 57,295,119 ponden meel. Die branders bezigen gewoonlijk 2/3 rogge en 1/3 gerst, zoodat zij gedurende de jaren 1850, 1851 en 1852, gemiddeld jaarlijks hebben gebruikt 38,196,746 Ned. ponden rogge en 19,098,373 Ned. ponden gerst. Berekent men nu de rogge tegen 68 en de gerst tegen 62'/2 pond per mud, dan verkrijgt men, dat door de branders verbruikt zijn ongeveer 561,717 mud ofl8,723 last en 27 mud rogge en ongeveer 305,574 mud of 10,185 last en 24 mud gerst. Men vraagt of tot de nachtwagendienst van den heer Koens, van hicr op Amsterdam concessie is verleend dan wel of het rijden van dien wagen eene willekeurige daad is In't cerste geval is het noodig, dat onze politie zorg drage, dat het vertrek van hier,niet voor den bepaalden tijd plaats heeft. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 29 November 1853. ROGGE. Gedurende de vorige week bleef de handel tot klim- mende prijzen vrij beduidendde laatste dagen was de stemming kalmer en koopers meer geretireerd. Eigt gcdroogde soorten ter verzending bleven tot vorige koersen aftrek vinden. De bedongen prijzen waren de voigende: 145/, ffi Koers./322 6/w.147/, ffi Li- bau /338 6/w.; 147/, U? dito 340 6/w.; 148.150/' ffi Windau/34S 6/w.,/351 3/m.; 142/' ffi j. I.ibifU /317 6/w.; 140, 141/, ffi Arch. /300;/304 cont.later 140, 141/, ffi dito/300 1/m., /303 6/w. GERST. Ruim prijshoudend; diverse partijen werden tot onder- staande prijzen opgeruimd. 129/, ffi Koersche/270 3/m.; 129/' ffi Libau /'270 cont., f2.fl 6/w.; 128/, ffi dito /270 3/m.; 129/, ffi Koersche 270 cont.,/272 6/w.; 131/, ffi Pernau 274 6/w.128/' ffi Koersche /270 3/m. MOUTWIJN. 23 Nov. werd /20 per vat voor benoodigden be- steed, 24 dito enkele posten tot gelijkcn prijs gekocht; 25 dito /19'/» met kleinen handel en genegen verkoopers; 26 dito /19'/, met beperkte vraag; 28 dito 19 met veel handelechter naarge- noegen te koopheden werd begin beurs vrij wat a/181/, gekocht, maar is later voor benoodigden /18'/. besteed. JENEVER 100%, Amsterd. proef _/23% a /241/»per vat content zonder fust of belasting. SPOELING. 23 Nov. /2.10; 24, 25, 26 en 28 dito/2.20; 29 dito 2 per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 28 November 1853. TARWE De aanvocr van Zeeuwsche, VlaamscheOvermaas- sche en Flakkeesche begint langzaam toe te nemen en zijn de puik- ste soorten 25 cents, de middel en afwijkende kwaliteiten 25 h 50 cents minder verkocht geworden. Puike drooge blanke 16.50 a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3