tfllDlMllll* 11 Hill LAMPEN, L 0 T E R IJ, CA. 21 LASTEN GERST EENE GROOTE S0RTERING Carga-Lijsten Advertentien. Burgerlijke Stand. 17.25; middelbaro /15 h/16; geringe van /IS tot /I4.50; zo- mer als voren van f\\ tot 13.50. In Poolsche is tot iets minder prijs, weinig omgegaanroode zonder prijsverandering met goeden handel; 156/, ffi witbonte Poolsche 485, f 490; 154/, ffi oude dito y*480; 160, 161, 162, 163/, ffi Iloogl. Kleefsche /485, /490, 495, J 500; 161/, Borenl. Ris/490; 158/, Bovenlandsche/475 157/, ffi Stettiner J 480; 157/>ffi Rostocker/475 163/, ffi Kubanka/445 160/, ffi Petersburger Kubanka /440. In veiling 14 last 156/, ffi oude witbonte Poolsehe /'460, /461. ROGGE. ZeeuwscheVlaamsche en Overmaassche ofschoon wel iets ruimer, toch nog voor de bestaande behoefte te weinig ter markt, waardoor benoodigden wederom 25 cents prijsverhooging hebben moe- ten bewilligenpuike blanke zuivere 12, 12.25; Brabandsche on mindere soorten van J 10.75 tot 11.75 gedroogde en ongedroogde volkoraen prijshoudendmet redelijken omgang, 148', ffi Burgas/330; 145/,© Enpatoria /320; 145/«ffiOdessa /315 146/,©oude Pruis- sische/310; 146/, ffi dito Rijn/310; 146/,© Fransche/320; 142/, Archangel/308,/310; 140/, ffi oude dito 300. GERSX met vrij goeden toevoer; Zeeuwsche, Vlaamsche, Over maassche en Flakkeesche Winter als voren goed van de hand ge- gaan; zakmaat/8.40 h/8.60; gestort/8.80 4/8.90; zomer ruim ter markt en tot 10 cents lager moeijelijk te plaatsen zakmaat/7.30 4/7.70; gestort/7.80 h/8. Haver meerdar ter veil 10 cents lager; korte van /4 tot/4.90; langevan/3.30 tot 3.90, en ligtere soorten van/2,70 tot /3.20. BOEKWEIT als voren op 140/,©; Noord-brabantsche245,/247; Rosendaalsche/248; Groot-brabantsche f 245; Rijn 245, /248: Vlaamsche/243Oost-Vriesche Veen/237. PAARDEBOONEN veel ter markt en tot 30 cents lager coulant opgeruimd; puikc drooge zakmaat/8gestort /8 h/8 20mindere soorten en wakke van 6 tot 7.50. DUIVEBOONEN als vo ren te bekomen /9,/9.25, /9 50. SCHAPENBOONEN van 7.25 tot /8.25. BRUINE en WITTEBOONEN in een doenj'Wal- O.hcrsche bruine/14,/15; Zeeuwsche dito van /10.50 tot/13.50; Walchersche witte vau/13.75 tot f 14.50; Zeeuwsche dito/II 75 a 13.50. ERWTEN in puike soorten 25 cents hooger; gewone kwaliteiten ruim prijshoudend; mooije groote blaauwe 13.50 gewone soort /'12 4/13; mindere 11.25 a f 11.75; kleine van /11.50 tot /12; graauwe als voren; groote Geldersche/15a/16; kleine van 13, /14 tot/14.50; Zeeuwsche en Vlaamsche 10 a/II, KOOLZAAD zonder prijsverandering, gewoon Zeeuwsch zakmaat 64 L. LIINZAAD 114/115 Morchansky 330. HENNEP- ZAAD zonder handel. KANARIEZAAD stil als voren en ver- kocht van/11.50 tot/12.25; afwijkende kwaliteit onbegadigd. MKEKRAPPEN. Tot de prijzen der vorige week, waartoe min der geveild werd was er niet veel kooplust. SCHIEDAM. COPPENHAGEN. Telsia, kapt. E. H. Pluktje, 958 tonnen gerst. W. Jansen. KONINGSBERGEN. Ondernemina, kapt. H. L. Karsies, 38'/, lost gerst. Order. L1BAU. Geziena van Wielerkapt. R. J. van Driesten, 1380 ts. gerst. L. Hoyack C°. NIJKIOBING. Mette Elisabeth, kapt. L. C. #orensen 1123 deen- sche ton gerst. Order. RIGA. Egberdina Annakapt. J. A. Schuring 900J/„ tschetw. rogge, 170 tschetw. gerst. Wed. A. J. Walraven Zn. 330 ton zaailijnzaad. Order. RIGA. Fidutiakapt. J. J. Poelman1680 tschetw. rogge, 19 bonden tors. L. Hoyack C°. RIGA. GodefndusL. J. Dreger, 1555 tsch. gerst. L. Hoyack C". RIGA. Juliana, kapt. B. J. Bijll 55 last Gerst. J. A. J. Nolet. LIBAU. Annechina, kapt. H. E. Frey 968 tschetw. rogge. De Wed. J. d'Arripe C". RIGA. Neptunus, kapt. J. J. Joosten 1155 ts. gerst. L. Hoyack C°. RIGA. Cornelius Dasse Victorkapt. A. A. Borgmann, 1605 tsch. gerst, 600 tschetw. rogge. L. Hoyack C°. Heden overleed alhier in den ouderdom van drie en zestig jaren onze hartelijk geliefde Moeder MARIA ADRIANA VAN DER SLUIJS, Weduwe van tvijlen den WelEdel- Gestrengen Heer HERMAN US MARTINU8 EEKHOUT. Schiedam, W. T. M. EEKHOUT. 28 November 1853. J. J. A. EEKHOUT. Eenige Kennisgeving. (j^o. 230. V Oe Ondergeteekende maakt het geeerde publiek bekenddat hij ontvangen heeft die zper net en sterk bewerkt zijn. Tevens beveelt hij zich op nieuw aan tot het herstellen en schoonmaken dezer LAMPEN; belovende hij, bij ci- viele prijzeneenein allesprompte bediening. P. G. AHSMAN Schiedam Horoloaiemaker. KRUISSTRAAT. 229 De Ondergeteekenden, BIERBROUWERS in deze Stadzioh gedragende aan de Kennisgeving van onder- scheidene Heeren BIERBROUWERS in Zuid-Holland welke eene verhooging van 20 percent op de Prijzen h unner Bier en gesteld hebben, berigten dat dientenge- volge van heden af de Prijzen liunner Bieren zijn bepaald zoogenaamd 8 Gulden Bier op 14.40 of 3.60. De Ton. Het Kinnetje. 6 u 12.3. 4 a i, 8.40 a a 2.10. S n n 6.1.50. L. KNAPPERT, SCz. J. M. vax der SCHALK COMP. (N°. 228. Schiedam, 25 November 1853. De prijzengetrokken in de TEN VOORDEELE DER CHOLERA-LIJDERS EN HUNNE NAGELATENE BETREKKINGENkunnen afgehaald worden in MUSIS SACRUM op morgen den 30 JVovoniber van der morgens II tot des na- middags 5 ure. Schiedam, 29 November 1853. E. ROELANTS. W. J. ROLDANUS. C. J. H. ROELANTS. J. C. C. MAAS. C. J. A. VAN DER SCHALK. S. RIJNBENDE. N". 224). Openbare erkooping te Schiedam, op Vrijdag 2 December 1853, des namiddags ten ddn ure binnen de KOOPMANSBEURS aldaar, van meerder en minder door zeewater beschadigd, aangebrao-t van J Listed met het schip Gesina, kapitein J. Teddes, thans liggende op zolder en in een ligter. Nadere onderrigting bij de Makelaars J. BAKKER en H. C. RIJNBENDE te Schiedam. (N°. 227 SCHIEDAM, 21 28 NOVEMBER. Gehowd: 23 Nov. Adrianus van Leeuwen en Maria Wilhelmina Hlonk. Eeendert de Geus en Maria van der Rhee. Bevallbn: 20 Nov. P. Koors, gcb. Osterholt, Z. 22 J. E. Her- laargeb VoogdD J.Kleijheeg, geb. Muurmans.Z.— 23.T.Prein geb. Schelvis, D. 24. A. E. van Harrenwijen, geb. van Aken, Z.— V' r,?erS| geb- Koen3.z- 20- K. Vervoortgeb. Verbokkem, D. - n geb" Ketelaar' D- - 27. A. Timmermans, geb. v. Vliet, D. C. Offermans, geb. SteensD. P. v. d. Vaartgeb. Onkoop Z Ovbuleden: 23 J. Schipper, 1 j. 10 m. 25. J. van Rhijnechtgcn. van C. Hoek, 41 j. 11m- 26. H. E. van Kleef1 j. 4 m. - 27. P. van Puttenechtg. van A. Burg45 j. 28. M. N. Lamberts2 j. VLAARDINGEN, 22—28 NOVEMBER. Gewcwd 23 Nov. L. Struis en Geertruida den Admirant. Pieter Vink en buzina van der Linden. Bevallem 21 Nov. G. M. Vons, geb. de Bruin, D. 23. P. Mau- nts, geb. Roodenburg, I). 25. E. Maassen geb. Henneveld Z. Nicrrnlijer Z gertgcb" °PreeZ' 27. P. E. van Cappellengeb. Overlede.n: 23 Nov. Alida van Dijk, echtg. van Pieter Koster, 51 j_ Annetje van der Windt, echtg. van Johannes Arkestijn 86 j. 25. Joannes Pereboom, echtg. van Judith Bonefaas52 j. 26. P van der Vlis, echtg. van K. van der Krans, 66 j. K. Oostvoorn 41 i 27. J. van den Boogaart, I j. 6 m. MAASSLUIS, 20—27 NOVEMBER. Geiidwd 23 Nov. N. Wanne en J. Vethaak. 24. L. Booster en J Ivoole. Bevallen: 21 Nov. M. C. van der Meer, geb. Leverstein, Z. Ovekleden 23 Nov. H. Jaarsveld 80 j. 24. H. Quak7 m. ROZENBURG 19—25 NOVEMBER. Geubwd: Geene. Bevallen Geene. Oveiileden; 25 Nov. A. Rietdijk, 38 j, BR1ELLE, 2128 NOVEMBER. Gehuwd: Geene. Bevallen: 22 Nov. J.Erkelens geb. BorstlapZ.— 24. L. Keepke geb. Landmetor D. M. Disselwerf, geb. van der Steen D. 26. A. Gerlachgeb. VerbruggeZ. 27. J. van Esgeb. HoflandZ. Overleden: 23 Nov. Dirkje Langestraat, echtg. vau.Jan Knop, 38 j. H. C. Knop, 1 j. en 10 m.Pieternella Seelheim, echtg. v. Marinus van der Falk52 j. HELLEVOETSLU1S20—27 NOVEMBER. Geiicwo: Geene. Bevallen; Geone. Overleden; 23 Nov. K. Polderman21 j. (militair.) 26. A. de Knegt, 6 m. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4