L T 1 IJ, Mr. W. BILDERDLTK. ZEER G0EDK00PE UITGAAF 12. ?Tr 5S!^1,60." voorr"ie Prof' Advertenlien. E. ROELANTS. W. J. ROLDANUS. C. J. H. ROELANTS. J. C. C. MAAS. C. J. A. van der SCHALK. N°. 231). S. RIJNBENDE. Bupgerlijke Stand. v. -T- R"»« k V00r de veelvuldige blijken van deelneming bij het overlijden van mijnen dierbaren Echtgenoot ondervonden betuig ik ook namens mijne kinderen, behuwdkinderen en verdere familie den opregtsten dank. Schiedam, 6 December 1853. Wed. W. JANSEN, Smits. (N°. 232. 00r de vele blijken van belangstellinghun be- toond bij het overlijden hunner geliefde Moederbetuigen de ondergeteekenden hunnen hartelijken dank. Schiedam, 6 December 1353. W. T. M. EEKHOUT. J. J. A. EEKHOUT. (N°. 233. Oc ondergeteekenden betuigen langs dezen weg, haren hartelijk welgemeenden dank aan den WeLEdel-Ge- strengen Heer Mr. K. A. POORTMAN, Notaris alhier, voor zijne vele bemoeijingen en krachtdadige ondersteu- ning, haar, ten opzigte van de voor de CHOLERA-LIJDERSenz.geheel belangeloos betoond. Ook der COMMISSIE uit het GEMEENTE- BESTUUR, die haar bij de verloting heeft bijgestaan, en EEN IEDER die tot de Loterij en Tentoonstel- ling heeft bijgedragen, of van zijne belangstelling doen blijken, bieden zij haren warmen dank aan, voor de on- dervondene medewerking en voor het vertrouwen in haar gesteld. Schiedam, 6 December 1853. V Bij den Uitgever H. A. M. ROELANTSte Schie dam, ziet het licht, eene VAN EENIGE WERKEN VAN Daarvan is bereids verzonden DE VOET IN 'T GRAF. Jongste Gedichten. Een Deel. AYOND-SCHEMERING. Een Deel. KREKEL-ZANGEN. Drie Deelen. De prijs is van ieder Deel II Til abeen 200 laag gesteld is 1 ter bereiking van een voor Nederland ongekend groot de- biet. In hetzelfde formaat, en tot denzelfden prijs zijn nog uitgegeven, onder den alge- meenen titel, van: 6. Di. A. de Jager, taalk. handl. tot de Staten-overzetting des Bijbels (/1.50) 30 c. 7" CT17iverscbei(Jenheden uit het gebied der Ned. taalkunde m. aanhangsel (/"3.40)/1.80. 8. Say beginselen der volkshuishoudkunde, door Mr H Hocck (/1.30) 65 c. 9. Mev. Marcet, grondb. der staathuishoudk. in gemeenz gesprekk. m. voorber. v. Prof. Tydeman [f 4,50)/1.50." 10. Jan Hopkens, m. id. (/1.80)' 60 c VOOR LEESGEZELSCHAPPEN. alle met vignetten, enz. 11. Bird, de Valken uit het Valkenhol, 2 din. (/"6 20) fl 20 13. Ddmas, de twee Diana's, 4 din. (fl2) /3.90. 14. De wereld en het mensch. leven, in verhalen (/3.10) 60 c lo. Feval, de zoon des Duivels, 3 din. 11.10)/3.60. 16. Gerstrcker, de geheimen van de Kwakerstad, 3 din. J 9.20) f 3. 17. Grattan, de Erfdochter v. Brugge, 3 din. (/8.60)/3 AS"esJ- Mansfeldt, 2 din. (/5.90) /1.50. 19. Miss Gore, de Debutante of 's Meisjes intrede in de groote wereld, 2 din. (/7.50) 1.80. 20. Henr. Hanke, huisselijk lief en leed (/"3 751 f\ on 21.Karr, de familie Alain (/3.60) 75 Ct - J 22. Pichles, beleg van Weenen2 din. (/5.80) /1.20 23>herovering van Ofen2 din. (/5.20) f\ 24. SchoppeOctavia (/2.40) 40 Ct. 25. Spindler, Fridolijn Schwertberger, 3 din. (/*8.60j /"2.40. 26. Scribe, Piquillo Alliaga, 3 din. 11.35)/3.60. No. 11—26 te zamen (/115.20) voor/25. t f°j e«kej,e 6X' zijn te bekomen van Kohl, reizen in Ierland 2 din. (/7.50) 1.50id. Land en volk der Brit- sche eilanden2 din. (/7._)/l.25; Marmier, Brieven over het Noorden, 2 din. (6.60) /1.25; v. Radmeb, do Vereenigde Stat en van N.-Amerika, 2 din. (/"6.60)/l 80- de Warren, Engelsch Indie in 1843, 2 din. (/6.65)/l'.25.' Deze 5 werken te zamen (/34.35) voor/6. Alom worden bestellingen aangenomen. Brieven franco. (N°. 234. -- u.ll.vill/ll eenige werken van J. Cats, J. v. Vondel, J. H. v. d. Palm, P. Langendijk, II. K. Poot en C. Huygens, ter- wijl deze verzameling steeds wordt voortgezet met de uit- gave der werken van J. v. Effen P. C. Hooft, S. Stijl, B. Bellamy en vele anderen. (N°. 235. Door A. TER GUNNE te Deventer worden on- derstaande werken, zoolang de voorraad strekt, tot bij- gestelde prijzen aangeboden. Alle aanbeveling zal hierbij wel onnoodig zijn. WETENSCHAPPELIJKE WERKEN: 1. Beijer geschied- en aardrijksk. beschr. v. h. Koningrijk der Nederlanden enz., 600 pag. (kost/4.10) voor /T.20. 2. Fleischauer, handb. d. Aardrijksk., 472 p. (/3.60/1-25. 3. Prof. v. Capelle bijdragen tot de geschied. der we- tensch. en letteren in Nederl. m. pi, (/4.90) 60 c. 4. Carlyle, de fransche omwenteling, 3 din. (/'10.80)/3.60. 5. Dr. A. de Jager, taalkundig Magazijn4 din. comnl. (bij int. 22.25)f 8. SCHIEDAM, 28 NOVEMBER tot 5 DECEMBER. Gehuwd 30 Nov Gerrit Cornells Post en Judich van Efferen Johannes Cornells Marcus en Cornelia Adriana Rurnphorst. Jacob van der Velden en Cornelia Bredius Bbvallen 26 Nov. C. M. Meijergeb. LindemanZ. - 29. P. C van der Most geb. MolD. C. Tettelaar, geb de Ruiter, I). E de Raay.geb Groeneweg,D.-30.H.Schapers,geb.Hartman,Z.-3 Dec Y"r n' g A" dea Heldgeb" Krommenhoekd! Ovkrleden 27 Nov. T. van der Most1 m. M. A. van der Slnis wed.van H. M. Eekhout. 30. J. J. van der Ree 3 i.1 Dec R Veen 29 j. W. H. Jansen, echtg. van M. Smits 56 j. 2. C B Baak m. 4. P.Kimmijzer, echtg. van A. E. van der Schalk, 47 i a h? Ophemel41 j. echtg. van C. J. Vermeulen. VLAARDINGEN, 29 NOVEMBER tot 3 DECEMBER. Gehdwd: Geene. Bevallen: 1 Dec. E. G. de Ronde geb. van der Sloot, Z M van Bnitenen geb. van den BoogertD. - Maria van Breederveld 'eeb HofmanZ. 6 Ovekleden: 22Nov. Maria Penning10 w. 2.Dec. DirkieRiike echt van Jan Bos68 j. Johannes Vink, 3 w. Johanna van den Boogaart, 6j. 6 m. 3. E. G. van der Sloot, echtg. van Jan de Ronde 22p M.J.vanLeenwen, 10m. 4. P. van den Berg, 11 w 5 p Droppert, 3 m. B MAASSLUIS 28 NOVEMBER tot 4 DECEMBER. Gehuwd: 30 Nov. P. van Doren en,H. D. van der Burg. H Schenen en W. de Bruin. F Bevallen 28,Nov. J.'C.Rademaker, geb. van der Post D2 Dec S. Koppels, geb. van Gelderen, D. Ovekleden: 2 Dec. G. Tukker, 76 j. 4. L. van derHidde,15w ROZENBURG, 26 NOVEMBER tot 2 DECEMBER Gehuwd: Geene. Bevallen: Geene. Ovebleden: Geene. BR1ELLE, 27 NOVEMBER tot 5 DECEMBER. Gehuwd: Geene. Bevallen 27 Nov. J. van Esgeb. HoflandZ. 3 Dec. J. van dor Kempgeb. van der WaalZ. Ovekleden: 27 Nov. Teuntje Lnijendijk, echtg. van Jacobus van der Linden, 30j. 3 Dec. Derk Arend v. d. Beek echtg. v. Johanna Meijer, 58 j. Magcheltje van Gent, 7 w. HELLEVOETSLUIS, 27 NOVEMBER tot 3 DECEMBER. Gehuwd: Geene. Bevallen: 2 Dec. M. Taale, geb. Bockhove, Z. M. A. Rapper geb. van Vliet, D. 3. J. M. Visser.geb. Puttenaer, Z. Overleden: Geene. Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4