i> VOOR SCHIDAM, VLAARDM, HAASS LAIS, ROZENBURG, RRIELLE EN I1ELLEV0ETSLEIS. ft0. 51. Woensdag, 21 December. 1853. NLEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD KENNISGEVING. A. M. ROELANTS, KENNISGEVING. KENNISGEVING. BELASTINGEN. VOORSTEL DER NEGEIV LEDEN. V DE MAASBODE. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- gen. Do prijs is per drie maanden voor Schiedam f -.75 voor VlaardingenMaassluisRozenburg BrielleHellevoetsluis f -.90. Voor alle andere steien franco per post f 1.05. Alle Boekhan- delaren en Postkantoren nemen bestellingen aan. UITGAYE VAN TE SCHIEDAM. De prijs dor Advertentien, is van 1-6 regels f -.60, behalve 35 Cents zegelregt voor hot Rijk. Alle regels daarenboven 10 Cents. Kapitale letters of vignetten betalen naar de plaats die zij innemen. Alle advertentien moeten Dings- dag vo(3r een uur ter drukkerij te Schiedam zijn. KorrespondenlenJ. A. KANAGIESSERte Vlaardingen; Wed. G. van der AVEIJDEN, te Maassluis; R. G. van STEEDENte Hellevoetsluis. Abonnementen werden mede aagenomen bij H. Schooneveld Zn.te ArasterdanGebr. Hendriksente Rotterdam, en verder bij alle Boekhaudelaars en Postdirecteuren. BURGEMEESTER en WETIIOUDERS der stad Schiedam, Gelet hebbende op de bepalingen van art. 128 der plaatselijke verordeningen en Reglement van Policie voor deze stad en der- zelver grondgebied van den 25 Julij 1848; Gelasten bij deze alio ingezetenen, wonende aan de Graohten Havens en Watertngen dezer Stad, om, gednrende de Vorst, eene BIJT voor derzelver Huis te lxouden van 1 el 25 dnirn in het vierkant, en dezelvc alle dagen open te houden, om bij nood te kunnen gebruikenop de deswcge gestelde strafbij verzuim of nalatigheideener geldboete van f 2 tot f 4 en, ingeval van on- vermogeneener gevangenis van een tot twee dagen. Wordende voorts bij deze een ieder wel nadrukkelijk aange- maand en aanbevolen om, bij de behandeling van vuur en licht, de meest mogelijke omzigtigheid in acht te nemen, ten einde geene aanleiding te geven tot het ontstaan van Brand, welke, bij de tegenwoordige strenge Vorst, de allornoodlottigste gevolgen zoude knnnen na zich slepen. Aldus gedaan en afgekondigd bij Burgemeester en Wethouders der Stad Schiedam, den 17 December 1853. C. A. van BOL'ES. Ter ordonnantie van dezelve, VERNilDE. De BUIiEMEESTER en WETHOUDERS van Schiedam, Doen te weten Dat door den Raad dier Gemeente in zijne Vergaderiug van den 25 November 1853 is vastgesteld de volgende VER0RDEN1NG op het openbaar verkoopen van AFBRAAK binnen Schiedam. Art. 1. Ieder die afbraak elders dan op de plaats zelve in het openbaar ten verkoop wil aanbiedenis verpligt die tot dat einde naar het plein bij den Noordmoien of naar de Zalmmarkt aan de Hoofdstraat te doen vervoeren. Art. 2. Dat vervoer zal te water moeten geschieden. Art. 3. Afbraak voorkomende van- of nit Gebouwen, niet aan of in de onmiddelijke nabijheid van tot zoodanig vervoer geschikt water gelegen, zal langs den kortsten weg naar zoodanig water en vervolgens naar de in art. 1 aangewezen openbare plaatsen ge- voerd moeten worden. Art. 4. Op afbraak, voorkomende van- of uit Gebouwen, ge legen binnen den omtrek van 100 elleu van de in art. 1 aange- wezene openbare plaatsen is de bepaling van art. 2 niet toepasselijk. Art. 5. De overtrcdiug van art. 1. 2 en 3 wordt gestraft met eene geldboete van ten minste f 1 en ten hoogste f 25. Bovendien zal de Afbraakwaarmede in strijd met deze Ver- ordening gehandeld isverbeurd verklaard wordenwanneer zij blijkt met ongedierte besmet te zijn. Aldus vastgesteld ter openbare Vergadering van den Gemeen- teraad te Schiedam, den 25 Nov. 1853. De Burgemeester (get.) C. A. van BOL'ES. De Secretaris (get.) VERNilDE. Zijnde deze^Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland, volgens hun berigt van den 6 December 1853, (Bno. 6862, lste afd.G. S. no. 25), in afschrift medegedecld. En is hiervan afkondiging geschiedwaar het behoortden 19 December 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNilDE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHIEDAM Doen te weten Dat door den RAAD dier Gemeente in zijne Vergadering van den 25sten November 1853 is vastgesteld de volgende VERORDENING houdende wijzigingen der plaatselijke verordeningen en het REGLEMENT VAN POLICIE VOOR de STAD SCHIEDAM EN HAAR GROND GEBIED, vastgesteld den 25 Julij 1848 en afgekondigd den 12 Oc- ber daaraanvolgende. Art. 1. Het laatste gedeeltc van art. 87 der Plaatselijke Ver ordeningen en Reglement van Policie voor de stad Schiedam en haar Grondgebied, vastgesteld den 25 Julij 1848 en afgekondigd den 12 October daaraanvolgende, beginnende met de woorden „lnsgelijks is het verboden" enz. wordt ingetrokken. Art. 2. Het gewigt bij art 429 dierzeltde Verordeningen voor- geschreven wordt, zoo wel voor de Molenwagens als voor andere Rij- of Voertuigenverhoogd tot op 1800 Nederlandsche ponden. Aldus vastgesteld ter openbare Vergadering van den Gemeentk- raad te SCHIEDAM, den 25 November 1853. De Burgemeester (get.) C. A. van BOL'ES. De Secretaris, (get.) VERNilDE. Zijnde deze Verordening aan Gedeputeerde Saten van Zuidhol- land, volgens hun berigt van den 6 December 1853, (B, n°. 6862, lste afd., G. S. n°. 25), in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 19den December 1853. Burgemeester en Wethouders van Schiedam C. A. van BOL'ES. De Secretaris VERNfiDE. Donderdag 11. zijn bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal de beraadslagingen aangevangen over het bekende voorstel der negen leden tot afschaffing van den accijns op het geslagt en tot ophefling van het tonnegeld op de zeeschepen. Gedurende de drie laatste dagen der vorige week en gisteren, Maandag, zijn die beraadslagingen voort- gezet en hebben 28 leden het woord over het voorstel ge- voerd. 7 leden waren ten voordeele van hetzelve gestemd. Het waren de heeren Zijlker, Sloet tot Oldhuis, Beens, Blaupot ten Cate, Slicher van Domburg, van Wintershoven en Westerhoff. De 21 tegenstanders waren de heeren van der Brugghen, van der Veen, Oosting, Storm van 's Gra- vesande, Rijk, Hoffman, van Deinse, Schuurbeque Boeije, Rocliussen, de Kempenaer, Schimmelpenninck van der Oije, van Foreest, Bosscha, graaf Schimmelpenninck, van Rap- pard, van Nispen van Sevenaer, Mackay,Groen van Prin- sterer, Gevers, Donker en Dirks. Nog onderscheidene le den zijn ngeschreven om het woord te voeren. Zoo niet alledan zeker de meeste der voorstellers zullen dan aan deze gewigtige discussien deel nemen. De Ministers wo- nen de zittingen bij en zullen welligt vbor het eindigen der beraadslagingen, het een en ander in het midden bren- gen. Dan zullen verschillende leden vroegere gezegden toe- lichten en verdedigen, waarop door de voorstellers we- derom zal worden geantwoord. Daaruit kan men opma- kendat de beraadslagingen nog eenige dagen zullen aan- houden, zoodat het te betwijfelen valt, of wij wel in^jlit nommer den uitslag der stemming pyer het voorstel^ullen kunnen opnemen. m 4 t'v [dpf® Even als bij vorige discusien js het ons onmoOTlf eencb volledig overzigt.te geven vahjjle hoogst belangrffke beA„ raadslagingendie over dit voorsljbl worden gehouden.r-,Wg: *4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1