Buitcnlandsch Overzigt. Binnenlandsche Berigten. PER TELEGRAAPH. Ingezondeii Stukken. M a r k t b e r i g t e n. gezet onderzoek kunnen onderwerpen. Wij weusclienja wij vertrouwendat de uitslag van dat onderzoek niet ongunstig zijn zal, maar aan billijke verlangens zal vol- doen. Zoo er geene buitengewone staatkundige omstan- digheden mogten ontstaan, dan houden we ons verzekerd, dat de Regering niet zal achterbiijven de belangen der burgerklasse en der minvermogcndeu te behartigen en dat er dan eerlang een ontwerp aan de Kamers zal worden aangebodendat meer zal beantwoorden aan dat oogmerkt dan het voorstel der negen ledenhetwelk in dat opzig geene zekerheid aanbiedt. Wij hopen, in het belang van het Ministerie zelf, dat de uitkomst moge bewijzen, dat we ons in die verwachting niet hebben bedrogen. Het gewigste berigt van de jongste dagen is geweest, dat de vereenigde Britsche en Eransche vioten ten gevolge van de ne- derlaag der lurken, in de Zivarle Zee zulleu zijn binnengestevend, op het gevaar afdat Husland dit als eene vijandige daad bc- schouwe. Men gelooft echter niet, dat het Petersburger kabi net dit als zoodanig zal aanmerken, ook uit vrecs voor de Rus- sische schepen en havens in gcmelde zee, welke door de gedachte westersche vioten zwaar zouden kunnen geteisterd worden. Aan den anderen kant blijft Rusland do Donau-vorstondommen nog bezetten, ondanks de vredesouderhandelingenwelke weder bepaaldelijk zullen worden opgevat. De ontruiming van die vor- stendommen wordt blijkbaar thans op den achtergrond geplaatst en Turkije dringt er, onder den invlocd en de bescherming van het Westellthans niet meer zoo zeer op aanals eerste voorwaar- de tot onderhandeling. Het bevestigt zich meer en meerdat de Turken te lande in Azieeen gevoelig verlies hebben geleden hoewel het dan ook niet zoo aanzienlijk zijals aanvankelijk van de Russischc zijde gemeld werd. In verband met de Oostersche zaken werd beschouwd een belang- rijk berigt uit Engelandhet ontslag van lord Palmerston uit het ministerie. Sedert lang hadden zich de sporen van verdeeldheid in het kabinet van lord Aberdeen doen kennennu over de Oos tersche zaken dan over het kiesregtdat lord Palmerston min der uitgebreid zou verlangen, dan lord J. Russell, terwijl hij naar buiteu eene krachtiger houding wensehte. Hoe 'tzij, de aftreding van lord 1 almerston is daarom van aanbelangdaar hij nu ligt het hoofd van de oppositie kan worden en in de aanstuande Parlementszitting. het ministerie kan doen vallen. De opening^ der wetgevendc ligchamen in Frankrijk is bepaald op 5 i ebruarij aanstaande. De Keizer houdt zich op dit oogen- blik bezig met het onderzoek der begrooting, die hij met de groot- Bte aandacht en hoofdstuksgewijze met de betrokken ministers na- gaat. Reeds zijn vele posten geschrapt tegen den zin van sommige ministers. Volgens de berigten uit de voornaamste handels-en fa- brijkplaatseu over do afgeloopene week, gaat de bedrijvigbeid van het algemeen niet achteruit. Te Marseille zijn de graanprijzen hij gestadigen aanvoer weder gerezen; te Parijs en to Havre zijn zij op dezelfde hoogte gebleven. Het jongste nummer van het rijksblad van Oostenrijk bevat het algemeen toltarief, hetwelk met 1 Jan. 1854 in werking treedt. Men houdt zich ddar thans bezig met het vervaardigen van een algemeen ontwerp tot concessien wegens den aanleg van spoorwe- gen, die in het volgende jaar met kracht zal worden voortgezet. Het weder-antwoord van Belgie op het antwoord van Pruissen, teii aanzien van het nieuw te sluiten handelsverdragis zoodanig gesteld, dat daarin eene bepaalde afwijzing "wordt gevonden van de voorgestelde' grondslagen; men gelooft evenwel niet, dat daardoor de onderhandelin- gen als afgebroken zijn te beschouwen. In Spanje zijn bij koninklijke besluiten alle tot de oppositie-partij behoorende senaatsleden, die tevens ambtenaren zijn, als zoodanig af- gezet. Men verzekerde, dat deze maatregel eerlang gevolgd zou wo°rden door de ontbindiug van den senaat. Of en wauneer de gescborste zit- ttng der wetgevende Kamers hervat zou worden was nog geheel onzeker In de jongste zitting der Belgische Kamer van Volksvertegenwoordi- gers is een wets-ontwerp ingekomen, strekkende tot verhooging van den accijns op den jenever. Die aceijns bedraagt thans 21'/, centimes het liter en zal door de nu voorgedragene bepalingen met 8centimes per liter worden vermcerderd. Het door de regering voorgedragen wets- ontwerp, waarbij de Koning gemagtigd wordt, de regten op buitenland- sche steenkolen tijdelijk te verminderen of op te helfen, is bij het on derzoek in de afdeelingen door de meeste leden goedgekeurd- velen wenschten geheele opheffing van die regten, hetzij voor altijd of voor een bepaald tijdsbestek. SCHIEDAM, 20 December 1853. Z. M. heeft bij besluit van den 7 dezer, n". 93, beslistdat het lidmaatschap der Regterlijke Magt onver- eenigbaar is met de function van Rentmeester der stads armen-kamer te Schiedam. Den 14 dezer heeft alhier de verkiezing plaats ge- had van een lid voor de Provinciale Staten van Zuidhol- land. Er zijn 269 kiezers opgekomen. Van onwaarde zijn [verklaard 2 stembriefjes. Het getal der geldige stem- men beliep alzoo 267. Zijn uitgebragt 139 stemmen op den heer L. Knappert SCz,88 den heer Mr. K. A. Poort- man, A. Rodenburg 12, H. W. Roelants 9, ,J. B. Nolet 5, C. A. van Bol'es 2, J. Knappert Jz. 2, M. Rijnben- de 2, P. van der Hilst 2. M. den Held 1L. C. Dijks- hoorn 1G. Bastenade 1J. H. Henkes 1Mr. A. J. Beu- kers 1 en Dr. A. Maas 1. Derhalve heeft de heer L. Knappert S Cz. de volsterkte meerderheid van stemmen ver- kregen en is die heer verkozen tot lid der Provinciale Sta ten van Zuidholland. Door den gemeenteraad te Maasland is besloten, dat aldaar voortaan geen kermis of jaarmarkt meer zal gehou- den worden. Den 16 dezer werden aan het Nieuwe Diep door eene vischsloep, te Maassluis te hnis behoorende, twee Heldersche sloeperlieden aangebragt, die zij, vier'mijlen van Katwijk, in een klein vlet drijvende had gevonden. De felle koude en stormende wind zouden spoedig aan hunnen toestand een einde hebben gemaakt. Zij waren den 14 dezer 's morgens van het Nieuwe Diep naar zee gegaan en zijn ongelukkig van Petten door den stroom verfeid ge- worden. Sedert de commissie tot vereffening der nalatenschap van wijlen Z. M. Koning Willem H werd ontbonden, is door de Hooge Erfgenamen het bestuur der nalatenschap opgedra- gen aan eene commissiewelke is zamengesteld uit de hee- ren: Jhr. Mr. A. G. A. ridder van RappardStaatsraad, directeur van het Kabinet des Konings, voorzitter; Mr. F. A. van Hall, minister van Buitenlandsche Zaken; L. graaf van Bylandt, waarnemend Thesaurier der nalaten schap; Mr. J. C. Faber van Riemsdijk, Staatsraad, ad- vokaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden; G. Falck, thesaurier van het Huis des Konings en T. Hoijer, ban- kier te's Hage. Z. Exc. de luitenant-generaal ridder de Stuers, op- perbevelhebber van het Nederl. leger in Indie, heeft de residentie verlaten, zich begevende naar 's Heerenbergom van daar den 5 Januarij aanstaande met zijne familie de reis per landmail naar Indie te ondernemen. Na de behandeling van het voorstel der negen leden zal, naar wij vernemen, de Tweede Kamer tot op den 15 February e. k. uiteengaan. Volgens berigten uit Kopenhagen, van 12 dezer, is de kamerheer J. I. Sick, departements-secretaris bij het ministerie van Buitenlandsche Zakenin plaats van wijlen den kamerheer van Coopmans, tot Deensch minister-resi dent in de Nederlanden en Belgie benoemd. Perxis 12 Dec. Heden is alhier van de beugvis- scherij gearriveerd, de Johannes Willem, stuurman B. Mei- boom, met 32 ton zoutevisch welke te Vlaardingen ver- kocht is voor/22 de ton. s Gravexhage 20 Dec. In de zitting der Tweede Kamer van heden, heeft de minister van Finantien eene breedvoerige rede tegen het voorstel der negen leden ge- houden, en dat als ongunstig in zijnen grondslag, ondoel- treffend en onraadzaam voorgedragen. 's Gravenhage 20 December. De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft heden het ontwerp tot bekrachtiging der overeenkomst met de Ned. Handelmaatschappij aangenomen met 30 tegen 2 stemmen. De beraadslagingen over de begrooting zullen morgen aan- vangen. Waaraan mag het te wxjten zijn, dat aan de West-Vest, tusscben do azijnplaats en de steenbouwerijeen zeker gedeelte stadsgrond, tot mest- hoop wordt mgenomen, zonder dat zulks, als zijnde in strijd met art. bZ der plaatselyke verordeningen, wordt belet? Aan het waakzaam oog onzer Politie-agentendie dagelijks langs de Vesten wandelen, kan zulks bezwaarlijk ontsnapt zijn, daar het menig- maal den argeloozen voorbijganger ten walg verstrekt. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 20 December 1853. ,D00/ toenemende vraag heeft men aan de verhoogdo eischen der houders moeten toegeven. Tot de volgende klimmende pr.jzen is zoowel voor stokerij als tot speculatie vrij wat omge- gaan. 143/ Reval /347 6/w.; 141," Riga/305 6/w.; 145/'© Kunda 350 6/w.; 146/' Pernau /356 6/w.; 144/, lioersche 338 6/w.148/, Libau /350 6/w. later J 350 cont.; 141/, Ar Z305 6/W-;ti4°'" ,42/" 143'" dito J 303 ct. Z.SM r."/31! /W': 146/' Odessa/320 1/m., later /325 6/w. !45/ Ja"g0 Fransche /325 6/w. 140/,. 143/' Archangel 306 "p'ttpc42/l 11 0 J 312 cont- later/318 1/m. 320 6/w verbeterde P"jzen met vrij genegen koo pers; 128/, Koersche y 260 6/w. j 131/, Windau 271 6/w J2r2 3/m.134/, ©Kunda/271 6/w. MOUTWIJN is gedurende de afgeloopene week van /18 per vat contant op/17'/, teruggegaan. Door het besloten water werd vcrder geen markt genoteerd, ofschoon heden tot laatstgemelden PrTirKrwvrwT>51 °^d®rs,vert00nden» maar weinig te bekomen was. JENEVER 100«/o Amsterd proef/22 a/22V, per vat contant zonder fust of belasting. SPOEHNG. 14 eu 15 Dec./2; 16 dito /2.10; 17 dito fl- 19 cn 20 dito f 1,80 per kctel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 3