WOORDENBOEK J. KRAMERS Jz. 1 <d i m a a m 0 a a DER GEHEELE AARDE NEDERLANDSCHE EEN NIEUW GEOGRAPHISCH Advertentien. - H. J. SGHIMMEL. Burgerlijke Stand. A AN DE BEURS TE ROTTERDAM. 19 December 1853. Heden alleen bij gerijven gedaan aan benoodigden. TARWE. 156/2 ffi witbonte Poolsche /485, /495; 154, 155/, ft' dito dito f 480 alios naar kwaliteit162, 163/, ffi Hooglandsche Kleefsche /500 157/, ffi Stettin f 480. ROGGE sedert vorigen Maandag/15 hooger; 153/, ffi Amerikaansche 382 1/2; 144/, ffi Eupatoria /330; 142/, ffi Archangel/325 146/1 ffi oudeRijn/320 BOEKVVEITop 140/'ffi Megchelsche /256, Vlaamsche/255, Rijn 355. MEEKRAP. Door het besloten water waren er heden geen schippers ter markt. Bevallen van een welgeschapen ZOON, H. E. S. A. van GOGH, geliefde echtgenoot van Schiedam, S. C. KNAPPERT. 19 December 1853. (N°. 240. Door G. B. van GOOR, te Gouda, is uitgegeven en in alle Boekwinkels te bekomen. De le. tot 13e. aflevering van DOOK In ddn Boekdeel vermoedeiijk compleet in 20 afleverin- gen, a 75 cents per aflevering. Dit WOORDENBOEK, naar de nieuwste en teste In- en Uitlandsche bronnen, met de meeste zorg bearbeid, door eenen voor die taak allezins berekenden Scbrijver, zal, ondanks zijn betrekkelijk geringen omvang (ten gevolge zij- ner fraaije tijpographische uitvoering slechts EEN L1JVIG BOEKDEEL) al bet belangrijkste en wetenswaardige nit de AardrijkskundeSlatistiek en Volkenkunde bevatten, dat elders den inboud van vele Boekdeelen uitmaakt, en alzoo voor ieder eene zoo gemakkelijke als getrouwe vraag- baak zijn. Onder meer hoogstgunstige beoordeelingen zegt Prof. VETH in de Gidsomtrent den Letterdruk van dit Boek Een buitengewoon kleine, maar daarbij uitnemend zui- vere en duidelijke druk, beeft den Schrijver gelegenheid gegevenin eene zeer beperkte ruimte eene volledigheid te bereiken, die onze bewondering verdient. (N°. 239. Door A. TER GUNNE te Deventer worden on- derstaande werken, zoolang de voorraad strekt, tot bij- gestelde prijzen aangeboden. Alle aanbeveling zal hierbij wel onnoodig zijn. WETENSCIIAPPELIJKE WERKEN 1. Beijer, geschied- en aardrijksk. beschr. v. h. Koningrijk der Nederlanden enz., 600 pag. (kost/4.10) voor f 1.20. 2. Fleischauer, handb. d. Aardrijksk., 472 p. (/3.60)/1.25. 3. Prof. v. Capelle, bijdragen tot de gescbied. der we- tenscb. en letteren in Nederl. m. pi, (f4.90) 60 c. 4. Carlyle, de franscbe omwenteling, 3 din. (/T0.80)/3.60. 5. Dr. A. de Jager, taalkundig Magazijn, 4 din. compl. (bij int./22.25)/8. 6. Dr. A. de Jager, taalk. bandl. tot de Staten-overzetting des Bijbels (y 1.50) 30 c. 7. verscbeidenheden uit het gebied der Ned. taalkunde m. aanhangsel (/"3.40) /1.80. 8. Say beginselen der volkshuisboudkundedoor Mr. H. Houck (/1.30) 65 c. 9. Mev. Marcet grondb. der staathuisboudk. in gemeenz. gesprekk. m. voorber. v. Prof. Tydehan 4,50)/1.50. 10 .Jan Hopkens, m. id. (/1.80) 60 c. VOOR LEESGEZELSCHAPPEN alle met vignettenenz. 11. Bird, de Valken uit het Valkenbol, 2 din. (/"6.20) /T.20. 12. Caesar Borgia. Met eene voorrede van Prof. Jonckbloet, 3 din. 10.90)/3,60. 13. Dtjmas, de twee Diana's, 4 din. (/T2)/3.90. 14. De wereld en het mensch. leven, in verhalen (/3.10) 60 c. 15. Fi£val, de zoon des Duivels, 3 din. 11.10J/3.60. 16. GerstuCKBR, de gebeimen van de Kwakerstad, 3 din. (J 9.20)/3. 17. Grattan de Erfdochter v. Brugge, 3 din. (/8.60)/ 3. 18 .Agnes v. Mansfeldt, 2 din. (/5.90) 1.50. 19. Miss Gore, de Debutante of 's Meisjes intrede in de groote wereld, 2 din. (/7.50) /1.80. 20. Henr. Hanke, huisselijk lief en leed (/3.75) /1.20. 21.K.4RR, de familie Alain (/3.60) 75 Ct. 22. Pichler, beleg van Weenen, 2 din. (/5.80) 1.20. 23 .herovering van Ofen, 2 din. (/5.20) f 1. 24. Schoppe, Octavia (/2.40) 40 Ct. 25. Spindler, Fridolijn Schwertberger3 din. (/"8.60)/2.40. 26. Scribe, Piquillo Alliaga, 3 din. 11.35) /3.60. No. 1126 te zamen (f 115.20) voor/25. Nog enkele ex. zijn te bekomen van Kohl, reizen in Ierland 2 din. (/7.50) 1.50id. Land en volk der Brit- sche eilanden, 2 din. (/7.)/1.25; Marmier, Brieven over het Noorden, 2 din. (6.60) 1.25; v. Raumer, de Vereenigde Staten van N.-Amerika, 2 din. {f C.60)/1.80 de Warren, Engelsch Indie in 1843, 2 din. (/6.65)/1.25. Deze 5 werken te zamen (/34.35) voor/6. Alom worden bestellingen aangenomen. Brieven franco. (N°. 241. H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, heeft uit. gegeven: (N°. 242. VOOR ONDER REDAKTIE VAN Kl. 8°, met vier keurige platenf -.90. In linnen band, verguld op snede1.50. SCHIEDAM, 12—19 DECEMBER. Gehuwd: Geene. Bevallen 12 Dec. J.Burki.geb. vanNimwegcn D.— P.M. Dijk- mans, geb.Fournie, D13. J. Bittergeb.Bijloo D. M. E.Creijgh- ton geb. WittingD. 14. H. Mackaygeb. SchoutenZ. E. Mel- chers, geb. van Noort, Z. 15.N. Winkelman, geb.Pons, 1). J. Kooy- man geb. van der Burg, D. 16. M. Bokhorst, geb. de Wolf!Z. K. van den Broekgeb. van Voorene D. 17. K, van den Broekgeb, van VooreneD. C, van Rijselenberggeb. SteensD. 19. J. van Duikerengeb. PennenburgD. O VEitLEDBN 11 Dec. Z. Schikhof, 3 w. 12. H.Hille32 j. J. M. Gruts, echtg. van H. C. Gruijsen 67 j.14. J. van Diggele, 1 m. M. van der Klink 1 j. 15. W. van den Broek, wed. van J. van Ivat- wijk, 67 j. B. J. deKoning, 6 w.16. C.J. van Rhijn, 5 m. M.M. Wouterlood ,6 m. P. Bollenechtg. van G. Hnlstman48 j. 17. A. den Held, 5 m. W. Gommers, 10 m. 18. J. A. Pinster, 5 w. 19. C. Bitter. 6 d. VLAARDINGEN, tot 12—19 DECEMBER. Gehuwd Geene. Bevallen 17 Dec. W. Dongeb. Noordboek. K. de Haangeb van der Windt. 18. J. Boon, geb. Brouwer. 19. T. de Graaf, geb. van den Berg. Overleden: 14 Jnnij. Jan van der Lee, ecbtg. van A. van Vliet. (Op zee.) 14.Dec. G. Bos, 5 m. 17. Lcentje van der Hout, 58 j. 18. J. Zonneveld, 5 w. 19. Huibrecht Droppert, 45 j. K.J. van IJperen18 w. MAASSLUIS12—18 DECEMBER. Gannwo: Geene. Bevallen 12 Dec. A. Plooij Overgaanw, geb. KootmanD. 13. A. Voois, geb. van Berkel, D. D. Yogel, geb. Lammens, Z. F. Warnaar, geb. Wittebol, Z. Overleden: 12 Dec. A. van der Stelt, 30j. N. D. Kniper, wed. van P. van der Wel, 92 j. 16. AnnaTberezia van der Stelt, 14 w. ROZENBURG, 11—16 DECEMBER Gehuwd: Geene. Bevallen Geene. Overleden: Geene. BR1ELLE 5—19 DECEMBER. Gehuwd Geene. Bevallen: 11 Dec. B Gondswaard. geb. Zevenhuizen, Z. G. Monster, geb. Schrooten, D. 12. A. de Graaff, geb. Groesbeek, Z. 17. K. Kruijne, geb. de ManD. N. Hormangeb. Groeneweg, Z.— 18. J. J. Struikgeb. de ConinkD. Overleden: 7 Dec. Adolpbinus Johannes BaptistBlaas ,6 m. 8. Corn elis van der Kempechtg. van Maria Mastenbroek47 j. 9. Ja- coba van den Berg15 w. 14. Johan Peter Beck echtg. van Tenntje Harte, 86 j. HELLEVOETSLUIS. (Deze opgave is niet ingekomcn.) Gedrukt bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4