BERIQT AAN ONZE LEZERS. VOOR SCHIEDAMVLAARDINGEN, MAASSHJIS, ROZENBERG, BRIELLE EN HELLEVOETSLUIS. .V". 52. Woensdag, 28 December. 1853. NIEUWS- EN ADVEETENTIEBLAD Biniienlandsch 0verzigt. Buitenlandsch Overzigt. DEM A AS B 0 D E. Dit Blad verschijnt geregeld alle Woensda- UITG VVF V VN P"-'8 ^er •^^vertentienis van 1-6 regeis gen. De prijs is per drie maanden voor Schiedam f60behalve 35 Cents zegelregt voor het Rijk. f75, voor VlaardingenMaassluisRozenburg, n wv n An* A1UTQ reSe's daarenboven 10 Cents. Kapitale Brielle, Hellevoetsluis f -.90. Voor alle andere I3j letters of vignetten betalen, naar de plaats die steden franco per post 1.05. Alle Boekhan- T E S C II I E D A M 'nnemen- -^"e advertentien moeten Dings- delaren en I'ostkantoren nemcn bestellingeu aan. dag voor een uur ter drukkerij te Schiedam zjjn. KorrespondentenJ. A. KANNGIESSERte Vlaardingen; Wed. G. van der WEIJDEN, te MaassluisH. G. van STEEDENte Hellevoetsluis. Abonnementen worden mede aageuomen bij II. Schooneveld k Zn.te AmsterdamGebr. llendriksente Rotterdam, en verder bij alle Boekhaudelaars en Postdirecteurea. Sedert een jaar bestaat DE MAASBODE. In het eerste Nummer van dat blad is het doel en de strekking daarvan blootgelegd. Het stelsel, dat de Redactie toen ontwikkelde, was, gelijk zij in den aanvang te kennen gaf dat der gematigd constitutionelenHandhaving van orde en wet; bevestiging van ware vrijheid; geen blind ministerialismusgeene loutere toejuicbing van Regering of Bestuurders; maar aan den anderen kant geene voort- durende, onafgebrokene stelselrnatige tegenkanting. Geen achteruitgangmaar ook geen ondoordachte stappen, geen te snelle vooruitgang." De Redactie gelooft bij de gewigtige gebeurtenissendie in het ten einde loopend jaar in het Vaderland zijn voorgevallen aan dat stelsel, aan die beginselen getrouw te zijn gebleven. Hoe moei- jelijk, hoc teeder de vraagstukken ook waren, die zicb gedurende dezen tijdkrring hebben voorgedaan, meent zij den gematigd constitutionelen weg niet nit het oog te hebben verloren. Van vele geachte zijden heeft zij blyken van overeenstemming in hare zienswijze mogen ontvangen. Aangenaam was het haar op te merkendat men den geest en den toon van Be Maasbode op prijs wist te stellen, zoo zeer zelfs, dat eene zeer geachte band nog on- langs schriftelijk eene vleijende hulde bragt, aan den gematigden en waarlijlc liberalen zin, dien dit blad henschetste. Aan belaDgstellingaan deelneming, aan erkenning van ijverige pogingen heeft het dus niet ontbroken. De Re dactie had dan ook gaarne haren arbeid voortgezet. Tot haar leedwezen zal zij ecbter die taak althans gedeelte- lijk, met heden eindigen en dat wel, om eene reden van gehaol plaatselijken aard. Die reden is bierin gelegen, dat de uitgevers van de Schiedamsche Courant en den Maasbode te zamen zijn overeengekomendat de Bode zal ophouden en dat voortaan alle krachten op het oudste blad, de Schiedamsche Courantzullen worden vereenigd. De ondergeteekende heeft zich verpligt geacht dat offer, om der vriendscbaps-willeaan zijnen stadgenoot te brengen. Hij bedankt bij deze de geabonneerden en de inzenders van aankondigingen voor hunne betoonde wel-- willendheid en verzoekt hen voortaan de Schiedamsche Courant met een en ander te begunstigen. Tevens neemt bij de vrijheid aan zijne stadgenooten kennis te geven, dat bij zal voortgaan met het uitgeven der Handelingen van den Gemeenteraad van Schiedamen zulks op de wijze, zoo als dit sedert Julij jl. geschied is. Die Handelingen zullen voortdurend in octavo formaat als een gewoon boekdeel bet licbt zien. De prijs daarvan blijft bepaald op een cent per bladzijde, zoo als dit thans bet geval is. Hij vleit zich, dat deze onder- neming bij voortduring den bijval zijner stadgenooten zal mogen wegdragen en bij beveelt dat werk op nieuw aan de ondersteuning zijner waarde medeburgers aan. Schiedam, 28 December 1853. H. A. M. ROELANTS. De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft in de vo- rige week al de ontwerpen van wet, haar door de Tweede Kamer toegezondenmet grooter of kleiner meerderheid aangenomen en is vervolgens tot nadere bijeenroeping ge- scbeiden. De Staats-begrooting ^voor 1854 gaf tot eenige discussien aanleiding, waarbij van Regeringswege zijn her- baald de verklaringen en beloftenin de Tweede Kamer gedaan. De Tweede Kamer der Staten-Generaal is voortgegaan met te beraadslagen over het voorstel der negen leden tot afschafflng van het tonnegeld op zeeschepen en den accijns op bet geslagt. Woensdag avond jl.lieeft de heer van Goltstein voorgesteld de discussien te sluiten. Dat voorstel werd aangenomen met 48 tegen 16 stemmen. Daarna zijn de onderscheidene artikelen van het ontwerp acbtervolgens verworpen en ten slotte is het geheele voor stel verworpen met 41 tegen 24 stemmen. De Kamer is tot de helft van February 1854 uiteengegaan. Bij haar is ingekomen een ontwerp van wet tot vaststelling van het reglement op het beleid der regering in Oost-Indie. De Oostersche zaak vertoont zich, bij het uitgaan van het jaar, veel dreigender van aanziendan in den beginne. Eerst was het een geschil tussehen Rusland en Turkije, dat zich meer en meer verwikkelde, en ten laatste Europa's groote en kleinere mogend- heden tot wapeningen bragt, waarvan de beteekenis niet kan ge- ring gesteld worden; terwijl het nu ook Azie van het Westcntot in het hart in beweging brengt. Te regt noemde een Nederlandsch minister het vraagstuk onlangs eene wereldquaestie. Wij hebben de gevaren daarvan, onze lezers zullen het zich lierinneren, sedert het intreden van het jaar nooit te klein gerekend, maar bij het besef van de groote eischen des vredes in en voor Europe, gezegd, dat de oorlog niet tot de onwaarschijnlijkheden behoorde. Het mo- gelijke zal gewis door de kabinetton nog gedaan worden, om dien buiten Europa's grenzen te houden, en daartoe strekt vooral het groote verbond van Engeland en Frankrijk, van Oostenrijk en Pruissen; maar de strijd tussehen eerstgemeld land en het Russi- sche Rijk wordt dagelijks dreigender. De Russen hebben Khiwa ingeuomen, de sleutel van Britsch-Indie; uit laatstgemelde gewes- ten zijn troepen naar de grenzen gerukt. Aan den anderen kant verklaart de Schach van Perzie Turkye den oorlog, en zal dus in het Noorden zijns rijks eene belangrijke afwending ten behoeve van Rasland maken; hoewel hij zijne zuiderkusten daardoor voor de Engelsche scheepsmagt blootgeeft; eindelijk zijn de verbonden Brit- sche en Fransche vloten de Zwarte Zee binnengeloopen: met welk doel? Hoe verre of hoe bekrompen het zich nitstrekke, het zai zeker zijn, om Turkye krachtiger te beschermen, het in staat te stellen toevoer voor zijne Aziatische bezittingen te brengen. Hoe zal Rusland ditopnemen? Dit is voor het minst nog twjj- felachtig. - Voorts valtin verband metditalles, een belangryk feit te vet- melden. Onlangs is Lord Palmerston afgetredeh. Waarom2/ Men schreef het uiterlijk toe aan geschil wegentf" het kiesregt; ttoch de ministers geloofden dit; men zag er een niiddel in om zijnjs ambt- genooten te dwingen tot krachtiger maatregelen tegen RusAnfl, of althans ter behoeding van Turkye; hetgccn op lietzelfde neilerkqmt 'ix

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 1