UW Lii IDS MAN. JEUGDIGE CHRISTENEN, GESCHEN.K HI a r k t berigten. Carga-Lijsten Advertentien. Dr. R. A. S. PICCARDT, Men verzekert dat prinses Heudrik der Nederlanden in gezegende omstandigheden verkeert. Men verneemt, dat de heer Lomonossof, Russisch gezant te Portugal, bestemd is gelijke betrekking te ver- volgen bij het Nederlandsche Hof, ter vervanging van ba ron von Maltitz. Gedurende de elf eerste maanden van 1853, heb- ben de Rijksmiddelen opgebragt 52,840,926.94; zijnde 1,134,258.20y2 meer dan in 1852, en 2,939,062.75 meer dan de raming. Men verneemt, dat betrekkelijk het vertrek van Mgr. Belgrado, internuntius van het Hof van Rome bij het Nederl. Hof en van zijne vervangingnog niets met zekerheid bekend is. Men verneemt, dat dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland besloten hebben tot daarstelling van eenen hulp- boezem ter vernieuwing van den bestaanden hoogen boe- zem der rivier de Rotte, en daartoe, door tusschenkomst van het commissiehuis in effecten, de wed. B. Polak C°. te Rotterdameene geldleening hebben gesloten groot f 70,000, tegen een interest van 4 pCt. in het jaar, af- losbaar uiterlijk in 70 jaren. Gedurende het thans gesloten saisoen zijn dit jaar van Archangel uitgeklaard 707 schepenwaarvau 54 naar Amsterdam, 31 naar Schiedam, 21 naar de Maas, 12 naar Rotterdam, 4 naar Dordrecht, 3 naar Groningen, 2 naar Delfzijl, 1 naar Dokkum, 2 naar Zwolle1 naar Wor- merveer, 2 naar de Zaan, 2 naar Vlaardingen en 1 naar Delfshaven. In 1853 zijn te Schiedam ingevoerd 1.041.278 p. ruwe en doorgevoerd 541.724 p. ruwe suiker. Te Dordrecht is den 26 dezer overleden Jhr. Mr. P. H. van de Wall van Puttershoek, president van de arrond. Regtbank aldaar, lid van de Prov. Staten van Zuidholland enz.in den ouderdom van 58 jaren. Aangaande het algemeejj muziekfeest van de Maat- schappij tot bevordering der Toonkunst, in den aanstaan- den zomer te Rotterdam te houdenverneemt men, dat de feestrede door prof. Abm. des Amorievan der Hoeven zal gehouden worden en dat de heer Hutschenruijter de feest-ouverture componeren zal. Door den heer W. A. de Bruin Mr. Horologiema- ker aan het Rapenburg te Leijden, is aan den burgemees- ter dier stad overhandigd een model eener door hem ver- vaardigde machine, tot redding van personen, die door het ijs geraken. De daarmede door de policie genomeu proe- ven doen veronderstellen, dat zij aan de verwachting zal beant\yoordenzoodat er dan ook reeds eenige naar dat model zijn vervaardigd, welke aan het commissariaat van policie ter beschikking zullen worden gesteld, tot het ne- men van verdere proeven. Te Zevenhergen is den 20 dezer eene vrouw be- vallen van tweelingendie in Januarij 11. reeds drielingen ter wereld had gebragt en dus in een tijdsverloop van nog geen jaar aan de wereld 5 kinderen heeft geschonken. Haar man is een gering arbeider. Een vreemd natuurverscbijnsel vertoont zich dezer dagen in Gelderland, en wel op den zoogenaamden Zand- berg, eene buurt gelegen tusschen de dorpen Rijswijk en Ravenswaayongeveer honderd roeden binuen den Lekdijk. Aldaar verneemt men sedert eenige wekenmeest des nachts maar ook des morgenseen geruisch of gedreunvoortko- mende van onder den grondzoo hevigdat de meubelen in de huizen der bewoners zich bewegenmen kan de beweging duidelijk bemerkenzoowel binnen als buiten de woningen. Vele nieuwsgierigen hebben zich in de laatste dagen van de zekerheid van dit verschijnsel overtuigd; men denkt daar aan iets vulkanischhet ware te wenschen dat deze zaak door deskundigen werd onderzocht. 's Gravenhage 28 Dec. I!Echo meldt: Men ver neemt dat de heer Mutsaers, lid van den Hoogen Raad der Nederlanden, voormalig lid van de Tweede Kamer en oud-minister van het Departement voor de Zaken der Roomsch-Katholijke Eeredienst, op nieuw tot hoofd van dat departement benoemd is, in plaats van den heer Ligh- tevelt, die zijn ontslag verkregen heeft. a De heer Lightenvelt is benoemd tot Nederl. Minister te Parijs, in de plaats van ZExc. den baron Fagel." Wij kunnen dat berigt bevestigen en er bijvoegen, dat men spoedig de officiele openbaarmaking van deze berigten in de Staats-Courant verwacht. Reeds heeft de heer Mutsaers heden bij den Hoogen Raad, kamer van burgerlijke zaken, geene zitting gehad. In deze residentie is aangekomen en aan het Hotel Paulez afgestapt de burggraaf de Contades, nieuw benoemd attache aan het Fransche gozantschap te 's Hage. AAN DE BEURS TE SCHIEDAM. 28 December 1853. ROGGE. De prijzen van dir artikel ondergingen gedurende de afgeloopene week op nieuw eenige verbeteringdagelijks werd vrij wat tot onderstaaude koersen omgezet: 144/, ffi Koersche f 342 cont,; 146/' ffi Pernau/361 6/w.; 147/, ft Arendsburg /'370 6/w.; 142/, ft Archangel 322 1/m., later 325 1/m.; 142/, ft Koerscho /334 cont.; 142/, ft Petersburger f 325 1/m.; 146/, ft Odessa f 340 1/m. GERST, op nieuw eenigzins in prijs verhoogd, vond minder gre- tige koopers. Verkocht: 128/' ft Koersche/260 cont., later J 262 cont.; 128/* ft Libau /265 6/w. MOUTWIJN was tot het midden der vorige week met toene- mende orders, waardoor de prijs langzamerhand tot/181/, per vat contant was gestegen; de laatste dagen waren echter alzoo gene- gen verkoopers, maar was niet meer dan yi8 a I8*/» te bedingen. JENEVER 100°/„ Amsterd proef 22'/, a/23 per vat contant zonder l'ust of belasting. SPOELING. 21 Dec. J 1.80; 22 dito /2.10; 23 dito f2.30; 24 en 26 dito/2.40; 27 en 28 dito /2.30 per ketel. AAN DE BEURS TE ROTTERDAM. 27 December 1853. TARWE. 153, 156/, ft* oude Witboute Poolsche /'470, 500 157/, ft Rostocker /480; 155/, ffiPommer/460. ROGGE. 143/» ft Kupatoria/335; 142/, S? Galatz /320; 142/, ft Archangel/330. SCHIEDAM. LIBAU. Heinrich IIIkapt. E. H. Ehlers, 1770 tschetw. gerst. Order. LIBAU. die Zwillinge, kapt. P. H. Ahrens, 2347 tsch. gerst. Order. Den 25 dezer overleed te HEUSDEN onze ge- liefde Behuwdzuster en Zuster MARTINE JOHANNE OOSTROM. F. W. van BOMMEL. Schiedam G. H. van BOMMEL. 27 December 1853. Oostrom. Eenige kennisgeving. (N°. 243. *0* De Ondergeteekende brengt bij deze ter kennis, dat, ten gevolge van het overlijden van J. H. GRUTS, de door hen voor gemeenschappelijke rekening gedreven STUKA- DOORS-AFFAIREheeft opgehouden te bestaanen dat voortaan dat vak door haren zoon GERARDUS JOHAN NES VAN MEERWIJK en JOHANNES HENRICUS TEPPERS, onder de firma van: VAN MEERWIJK TEPPERS, zal worden uitgeoefend en voortgezet, nemende zij de vrijheid deze firma in het gunstig aandenken harer geeerde Stadgenooten aan te bevelen. Schiedam, De Wed. H. van MEERWIJK. 23 December 1853. (N°. 244. *t* De Ondergeteekenden nemen de vrijheid, ingevolge bovenstaande advertentie, zich voor de STUKADOORS- AFFAIRE in de gunst en het vertrouwen hunner geeerde Stadgenooten bij deze beleefdelijk aan te bevelen; belo- vende zij niets te zullen verzuimen, wat tot eene prompte en civiele bediening behoort. VAN MEERWIJK TEPPERS. Schiedam, (N°. 245. 23 December 1853. *tt* H. A. M. ROELANTSte Schiedamheeft uit- gegeven (N°. 252. AAN DOOR Predikant te Goes. Gr. 12vo 300 pagina's druks (ingenaaid) 2.20. In Engelsch linnen bandf 2.50. In den volsten zin des woords, is UW LEIDSMAN Een Gulden-Boekske." Het bevat dertig hoofdstukken die o. a. tot opschrift hebben: Leert van Jezus nederig te zijn; Verzoeking en overwinningKent gig u zelven welf- Uwe vriendenHe huwelijkskeuzeVwe belijdenisUw ge- geboortedagenz. Het is gedeeltelijk gevolgd naar Rosen muller's Mittgabe jiir das game Leben een werkje <lat in Duitschland bij duizendtai,I.en verkocht wordt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Maasbode | 1853 | | pagina 4