Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad. No. 4. Zaterdag 23 Maart 1901. Ie Jaargang. Bericht. Verkoop van Gemeente-grond. FEUILLETON. Één dag vrij. Kindervoeding. ABONNEMENTSPRIJS: 13 cent per kwartaal i franco per post 20 centvooruitbetaling. Losse nummers 1 cent. Den abonné's buiten Schiedam wordt verzocht 't abonnementsgeld voor het eerste kwartaal per postwissel zoo spoedig mogelijk te zenden. B. en W. stellen den gemeenteraad voor twee peroeelen grond, gezamelijk groot 2847 vierkante Meter, te verkoopen aan P. W. Blanken. Wij hopen van harte, dat de Raad zal toonen. in dezen beter inzicht te hebben dan B. en W. en dezen grond niet verkoopen maar in erfpacht afstaan. Het is duidelijk waarom wij dit hopen. De gronden zullen nu verkocht worden voor 2 en 3 gulden per vierkanle meter, een zeer kleine som dus. Wij laten nu in 't midden of dit bedrag op 'tfoogenblik te laag is, maar zeker is, dat mettertijd de waarde eer stijgen dan dalen zal. De voordeelen van deze waarde vermeerdering zullen dan glijden in den zak van den kooper, terwijl, wanneer de gemeente eigenares blijft., zij, dus middelijk alle Schie- damsche ingezeten, van die waarde vermeer dering zal profiteeren. Die waarde vei meerding kan op 2 wijzen geschieden. lo. Door toedoen van den eigenaar of pachter2o. buiten diens toedoen, door 't bloote feit, dat de grond meer in trek komt. In 't eerste geval zou later aan den erf pachter altijd een vergoeding gegeven kunnen worden voor de waarde vermeerdering door zijn toedoen. Wie nu eenigszins een kijk heeft op 't geen in de naaste toekomst gebeuren kan, zal toestemmen dat te verwachten is waarde-ver- Naar het Fransch van 4) PAUL RENAUDIN. „Dat zie ik toch liever dan 't dak van de werkplaats" mompelde Laurent. En hij sluimerde in, zacht gewiegd door 't gegons der muggen. Ook Louise was spoedig in zoete rust. De jongens kropen op een hoopje bijeen. Cecile neuriede zacht, met gesloten oogen, en een grasje tusschen de tanden Een zacht tochtje blies door de bladeren en over hun hoofden als een liefkoozing van de natuur. En als nu en dan een van allen de oogleden opende, zeide hij niets, in stille zaligheid genietend van 't schoone der dingen, die ongekende weelde, die hun zoo vreemd was Een uur later werd Laurent wakker. Hij Bureau van ^Administratie en Redaktie Noordvest 1L2. I meerdering van den grond doordat er meer vraag zal komen. Dit is ook 't doel van ons gemeente bestuur. Het verwacht dus ook dat mettertijd de grond, die nu voor 2 en 3 gulden M.1 verkocht wordt een hoogere waarde zal hebben. Het is dus van belang dien grond in eigendom te houden. Eenige voorbeelden kunnen dit verdui delijken. lo. Dat erfpacht zeer goed uitvoerbaar is en goede uitkomsten levert, zien we in Vlaardingen. Ze bestaat daar reeds sedert een tiental jaren. In 1895 werd zelfs be sloten gronden uitsluitend in erfpacht te geven. Dat dit niet verkeerd gezien was bewijzen de volgende cijfers, die aangeven de opbrengst der erfpacht in 7 achtereen volgende jaren. 1892 f 10.292 1895 f14.581 189 f8 23.723. 1893 - 10.934 1896 - 16.451 1894 - 12.522 1897 - 18 419 De opbrengst is dus meer dan verdubbeld. Hoe verkeerd het is gemeente grond te verkoopen leeren we in Rotterdam. Ruim 300 jaar geleden kocht deze ge meente het eiland Feyenoord, groot 141 Hectaren voor f2400 dus f 17 per Hectare. Sedert is deze grond geheel overgegeven in handen van particulieren, en wat zien we nu? In 1882 moest de gemeente Rotterdam grond koopen voor een school en moest be talen f280 duizend per Hectare voor grond die ze vroeger voor f 17.gekocht had. In 1885 werd betaald 200 000 gulden per H.A. voor grond aan 't Stieltjesplein en later weer eens f243 000. In 1890 deed de grond aan de Maaskade f 500 000 per H. A. en aan de Roozenstraat, die 't verst van de Maas ligt, f160.000. In 1897 deden dezelfde gronden f 700.000 en f 250.000. Al die winsten, die honderdduizenden en stond op en gaf daarbij Louise bij ongeluk een duw met z'n elleboog, die ook aan haar dutje een einde maakte. De jongens speelden vlak bij hen. Laurent zag z'n vrouw aan en een glim lach kwam op beider gelaat. Nu, moedertje, lekker geslapen Drommels 't is hier goed. Ja 't is eigenaardig, zoo goed en frisch als je je hier voelt Ik wed, dat je gedroomd hebt, dat je schatrijk was, en sliep in een gouden bed, met heerlijk zachte kussens. Misschien heb je 't geraden Och, wie weet, misschien Ons lot in de tentoon stelling als 'teens een mooie prijs was? Ach wijfje, met honderd loten heb je meer kans dan met één. Maar kom, dat is 't zelfde Dormans is toch voor één keer een goeie kerel geweest. Hij moest dat meer doen, bruiloft vieren. Jongens ja, we moesten meer zoo buiten ADYERTENTIËN: 5 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. millioenen guldens zijn gekomen aan parti culieren En als de gemeente ze behouden had in eigendom en slechts verpacht had, wat zou dan gebeurd zijn Nemen we eens aan dat de gemiddelde waarde van den grond op Feyenoord is f150.000 per H.A. Ze is meer, maar we willen dit nu even aannemen. De geheele waarde der 141 H. A. wordt dan f 21.150.000, en als deze grond tegen 4 percent verhuurd werd zou de opbrengst voor de gemeente zijn f846.000. Er zou dus jaarlijks f846 000 minder belasting betaald behoeven te worden, of f 846.000 beschikbaar zijn voor schoolvoe- ding en- kleeding, verbetering van volksge zondheid, controle op levensmiddellen, betere woningbouw, verzekering van gemeente werklieden en andere nuttige, hoogstnood zakelijke dingen. Dergelijke voorbeelden kunnen we overal aantoonen waar 't gemeente-grondbezit is verloren gegaan. We meenen dus duidelijk gemaakt te hebben. lo. dat behoud van gemeente-grondbezit allen gemeentenaren ten[ goede komt. 2o. dat verkoop van grondbezit eenige personen (de eigenaars) onrechtmatig be voordeeld ten koste der gemeente. Onze raad heeft dus te kiezen. De leden zullen geen onwetendheid kunnen voorwenden want wij zullen elk hunner een exemplaar van dit nummer zenden. En verder zullen wij afwachten. In de eerstvolgende zitting zal onze raad te beslissen hebben over 't al of niet „ter hand nemen" van kindervoeding en kleeding van gemeentewege. kunnen komen, 't Is nu weer net als op onzen trouwdag, toen was 't ook zulk weer. Herinner je je dat nog? We waren gaan wandelen naar Asnièros met alle gas! en. 'tWas warmer dan nu, je hadt je vest los gemaakt en ik m'n corset, om wat op te frisschen. En toen Waar is Cecile? Ro p haar eens, dat ze niet te ver weg gaat. Cecile! Geen antwoord. Laurent maakte een trom pet van z'n handen. Cecile, Cecile! Ze zal toch niet met den een of ander aan den wandel zijn, er zijn altijd melkmuilen genoeg, die er op loeren die jonge dingen van den rechten weg te voeren-" „Och wat," zei Louise, „ze is oud en wijs genoeg, windt je maar niet op. Ik ver zeker je Wordt vervolgd.) DE MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1