Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad. feuixletonT No. 0. Zaterdag 6 April 1901. Ie Jaargang, Oud en Nieuw van de Nederlandsche Sociaal-Democraten. Één dag vrij. Denk er eens over ABONNEMENTSPRIJS: 13 cent per kwartaal franco per post 20 centi Losse nummers 1 cent. Brireana van Administratie en .Re dak tie Noordvest 12. ADVERTENTIÊN: 5 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. We staan aan het eind van een partij - jaar en op het punt een nieuw te beginnen. Zondag a.s, zullen te Utrecht de afgevaardig den van alle afdeelingen en aangesloten vereenigingen bijeenkomen om 't nieuwe jaar in te luiden. Daar zullen de resultaten voor 't oude jaar besproken worden en plannen voor 't nieuwe worden beraamd. Het afgeloopen jaar geeft ons reden tot tevredenheid. Wel was 't niet louter voorspoed, die ons deel was, maar de vooruitgang is duidelijk merkbaar, en 't jaarverslag van den partij secretaris is dan ook in't algemeen gunstig te noemen. 't Aantal afdeelingen nam toe van 67 tot 80 en dat der leden van 3200 tot 4000. Uit den aard der zaak is dit een onzekere maat staf om werkelijk onzen invloed te kunnen beoordeelen. Maar 't komende jaar zal ons daartoe ruimschoots de gelegenheid geven hij de verkiezingen. In hoeverre deze voor een succes zullen zijn is moeilijk te zeggen, maar zeker kan worden aangenomen, dat het aantal stemmen op onze candidaten uit gebracht dat onzer leden verre en verre zal overtreffen. Bij tusschentijdsche verkiezingen werd in't afgeloopen jaar verscheiden malen door onze partij-genooten om een zetel in gemeenteraad, Provinciale Staten, of 2e Kamer gestreden, echter slechts eenmaal een overwinning be haald toen Oudegeest in Utrecht in de gemeente raad gekozen werd. Enkele malen toch werd ook elders een uitkomst verkregen die van onzen toenemenden invloed getuigde. Een heugelijke gebeurtenis was ook het tot stand komen der vereeniging van den 6) Naar het Fransch van PAUL RENAUDIN. Ga je een eindje mee wandelen, vroeg Louise, terwijl ze opstond. De kinderen blijven hier wel spelen. Niet wegloopen, hoor jongens wij komen dadelijk terug; pas vooral goed op de mand. Zij gingen heen en den hoofdweg vermijdende drongen zij dieper het bosch in, waar de zon door het gebladerte dartelde. Zij liepen gearmd, Louise zacht tegen hem leunende. En zij dwaalden in de koelte van het schaduwrijke bosch, tijd en uur vergetende geheel verdiept in elkander en niet meer denkende aan 't moeitevolle leven. Hij kie telde haar met eene stroohalm, welke hij in den mond had en zij lachte hem toe, gelukkig Socialistenbond en de S. D. A. P., waardoor de beweging natuurlijk in kracht belangrijk gewonnen heeft. Ook onze afdeeling kan met voldoening op het achter haar liggende jaar terug zien. In ledental nam zij sterk toe. Bedroeg dit een jaar geleden nog geen 30, thans is het reeds meer dan verdubbeld, en ook wij kunnen gevoeglijk aannemen, dat onder niet-leden nog vele warme voorstanders van onze be ginselen gevonden worden. Meermalen kregen wij daarvan ondubbelzinnige bewijzen. Ook wij zijn vol hoop op den toekomst. De omstandigheden zijn ons niet al te gunstig, maar vast is onze overtuiging, groot onze strijdlust, onuitputtelijk onze volharding, groot onze liefde en roewijding tot de heilige zaak die wij dienen. Vervult van dien warmen gloed trekken wij naar het congres. Daar zullen wij elkaar weer met vreugde begroeten als bondgenooten en broeders. Daar zullen kreten opgaan van enthousiasme en van vreugde, van blijde opgewektheid bij den aanvang van een ernstige taak. Wij hopen en vertrouwen, dat ook dit congres weer bewijzen zal leveren, van de eendracht onzer partij, die trots kleinere en grootere meeningsgeschillen nog steeds be waard bleef. Die eendracht zal blijven bestaan zoolang hij ons allen daartoe de innige wensch blijft bestaan en zoolang onze idealen boven kleinzielig gekibbel verheven blijven. Daarom een koel hoofd en warm hart. Er worden van den vakvereenigingsman nog opofferingen gevraagd van 'n andere soort, Hij kan gewoon weg gezegd, niet altijd zijn zin hebben. Wanneer hij eenmaal de en tevreden haar man naast zich te voelen. Op hunne gezichten, bleek en vermagerd door 't werken, weerspiegelde zich de lentehunne lichamen, gekromd door den harden strijd om 't bestaan, herleefden en hunne oude liefde ontwaakte. Zij praten, liefkoosden en plaagden elkander lachend, evenals op den dag van hunne bruiloft, toen zij de gasten ontvluchtten om alleen te zijn. Onwillekeurig spraken zij telkens weder over dien dag. „Hé kun je je begrijpen dat het al zeventien jaar geleden is, dat wij onze bruiloft vierden, zeide Laurent. Wij hebben in dien tijd niet veel goede dagen gekend." Maar een treurig gevoel overviel hen niet, voor 't oogenblik hadden zij die zeventien treurige jaren bijna vergeten, slechts denkende aan deze twee gelukkige dagen. Zij vergaten die jaren, die tijd telde niet meer mede, zij genoten deze twee alleen. Aan 't eind van 't bosch gekomen zagen overtuiging heeft, dat vereenigen en nogmaals vereenigen de eenige manier is, om zijn klasse weerbaar te maken, dat hij door vereenigen alleen die voorwaarden kan afdwingen, waar onder 'n gewoon mensch een dragelijk leven kan leiden, dat hij daardoor als gelijke komt te staan tegenover de mannen van den geldzak, dat hij dan tegenover de minachting, de onbeschoftheid van zij n zoogenaamde meesters zijn waardigheid als mensch met goed gevolg kan verdedigen dan moet hij. ter wille van dat breede inzicht, zijn persoonlijke op vattingen ondergeschikt kunnen maken. „Wij zijn voor de onmiddellijke eischen van den achturigen arbeidsdag," zegt een groep. De vereeniging spreekt zich uit voor den tienurigen. „Wij zijn voor afschaffing van overuren, direkt!" De vereeniging heslist, ze te regelen. „Wij willen het 1 Mei-feest vieren onder een groote leus." De vereeniging formuleert een kleinere. „Geen besprekingen over een ongevallenwet, dat is politiek!" De vereeniging doet mee aan agitatie. In andere corporatie's klinkt het. „Wij steunen onze medearbeiders niet, het zijn sociaal democraten Zij staan op den „bodem" van den klassenstrijd Wij staan op andere bodemen." Och, och, voelen al die „strijders onder mekaar" de kracht van het ééne groote beginsel Yereenigt u „Ja maar, onze overtuiging," roepen de arbeiders, „onze dierbare overtuiging." Nogmaals, er is slechts één overtuiging, die u te samen brengt, die u groot maakt, die een toekomst vol belofte in zich sluit. Die overtuiging zit in deze twee woorden: Yereenigt u Nog zijn er arbeiders, die 't betrekkelijk goed hebben, als ze naar heneden kijken, zooals 't een tevreden werkman betaamt. Dat zijn van die menschen, die precies weten zij in de vet te Parijs liggen, gehuld in eene vale schemering. Kijk, de Eiffeltoren, riep Laurent uit. O, zie eens hoe spits hij is, zoo geheel anders dan wanneer je er onder staat. Het Erocadero schijnt bijna even groot. Ja, dat is waar, zeide Louise, maar zij draaide het hoofd om eu hem meetronende zeide zij, wij hebben er gesn behoefte aan Parijs te zien, we kennen het maar al te goed. En zij trok hein mede in eene andere richting om zich te onttrekken aan eene plotseling opgekomen gedachte, welke divigde hare vreugde te verstoren. Hij ging mede en zij wandelden langzaam verder, terwijl zij elkander met eene kinderlijke vroolijkheid, teedere woorden toefluisterden. Toen zij een wandelaar bemerkten, sloegen zij een ander pad in. „Warempel, men zou denken dat wij nog verloofden waren," zeide Laurent. „Och," zei Louise en zij drukte zich inniger tegen hem aan. {Wordt vervolgd.) DE MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1