Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad. ic,ht No. 8. Zaterdag 20 April 1901. Ie Jaargang. Nog eens de Paardentram. FEUILLETON. EEN JARIGE. rs en den ABONNEMENTSPRIJS: 13 cent per kwartaal ,7 bii vooruubetalinq. franco per post 20 cent I J Losse nummers 1 cent. Bureau, van A.dmimstratie en Redaktie: Noordvest 12. ADVERTENTIEN. 5 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting De vorige week hebben wij in 't kort reeds melding gemaakt van bet praeadvies van B. en W. op het adres van J. Vürtheim Jr., om concessie (vergunning) tot 't aanleggen van paardentramlijnen in onze gemeente. In de vergadering waarin dit adres behan deld werd, en om advies in handen van B. en W. gesteld, vroeg de heer De Groot om ook te willen overwegen de mogelijkheid en wen- schelijkheid van gemeente-exploitatie der tram lijnen. B. en W. zeggen dit gedaan te hebben doch meenen toch gemeente exploitatie te moeten ontraden. Wij meenen echter, dat eenige kritiek niet mag uitblijven op de wijze waarop B. en W. dit advies toelichten. Zij beginnen met voorop te zetten, dat zij tot de conclusie gekomen zijn, dat op dit oogenblik exploitatie der in het adres bedoelde .lijnen door de gemeente geen aanbeveling ,zou verdienen, aangezien te verwachten is, ■dat de exploitatie door particulieren eer heter dan slechter zijn zal dan exploitatie door de Gemeente. 't Komt ons voor dat het meer regelmatig is een dergelijke conclusie aan 't slot van z'el betoog te plaatsen. Nu maakt het den indruk van al dadelijk vooroordeel te moeten scheppen. Maar dit daargelatendeze zinsnede bevat een bekentenis, die minstgenomen zeer eigenaardig is. Hadden wij haar gebruikt, men zou ons beschuldigd hebben van insinu- eeren (zonder grond beschuldigen). Nu is het evenwel 't gemeentebestuur zelf, dat zich een brevet van onvermogen geeft, door al voorop te stellen dat particulieren de exploi tatie beter zullen voeren. Maar dat ligt toch maar aan de personen, en als dit gemeente bestuur 't niet kan, zal er wel een ander te vinden zijn, dat 't wel kan. 't Komt er maar op aan een goeden directeur te kiezen. Maar door L. Hij was oud, zeer oud reeds. Hij was ook op totaal op. Geen wonder. Hij was boeren arbeider geweest- Hij had zijn heele bestaan door gezwoegd en getobd voor zijn baas, en later voor diens zoon, en nog weer later voor diéns zoon. En die waren rijk en steeds rijker geworden, van zijn zweet en zijn bloed. Maar hij zelf was arm gebleven, doodarm. Hij had de vruchtb'ren grond mogen bewer ken, het zaad mogen strooien, den oogst van al dat zwoegen en slaven mogen brengen in de schuren van den rijken boer. En hij had letten we nu op de verdere bewijsgronden van B. en W. Zij splitsen die in drie groepen, n.l. belangen van verkeer, sociaal politieke belangen en finantiëele belangen. De eerste stelling van B. en W. is: „Het algemeen belang is het meest gebaat door die exploitatie, welke aan de ontwikkeling van het verkeer de meeste kans geeft op eene geriefelijke, veilige en snelle verplaatsing en zulks bij de goedkoopste tarieven." Wij zouden hieraan nog graag toevoegen: „Zonder aan een enkel particulier de gele genheid te laten voor zich alleen te nemen een voordeel dat aan alle gemeentenaren toe komt." Krijgen B. en W. hun zin, dan zal de tram geëxploiteerd worden door een naamlooze ven nootschap, een maatschappij dus van aandeel houders, die alleen hun geld leenenen daar voor al een zekere som 's jaars zullen op strijken. Dat winstje mogen de Schiedammers betalen, die met de tram rijden. Komt de tram in exploitatie bij de gemeente, dan moeten de Schiedammers ook wel die winst betalen, maar die komt dan in de ge meentekas, en dus behoeft minder belasting betaald te worden, of er zal meer geld zijn voor kindervoeding, verbetering van arbeiders woningen, pensioneering van gemeente-werk lieden, enz. Maar dat alles laat B. en W. koud. Verder zeggen zij, dat in kleinere gemeenten zuiver privaatbeheer de voorkeur verdient, omdat dan leiding en eigendom in één hand zijn. Dat „kleine" had wel cursief gedrukt mogen wezendaar zit 'm de kneep. Dat gemeente exploitatie in grootsteden aanbeveling ver dient is reeds bewezen, maar kleine steden, zie je, daar moet je mee oppassen. En toch is 't beweren van B. en W. geheel zonder zin. In de eerste plaats snappen wij niet waar hier 't verschil zit tusschen ge meente exploitatie in groote en* in kleine gekregen een loon, varieerende tusschen f 1.20 en f0.75 per dag, voor een werktijd van 11 uren en langer des zomers in de brandende zonnestralen, des winters vaak in nijpende kou. Als bij dan tenminste werk had. Nu kon hij al enkele jaren niet meer. De jonge, rijke boer had hem, armen ouden man aan den dijk gezet, want hij was ver sleten. onbruikbaar geworden. „Finaal op", zoo de boer zeide. Hij leefde nu van 't weinige, dat hij in zijn lang leven met moeite, met veel moeite had kunnen overgaren. En 't armbestuur gaf hem des winters f 1.50 per week en 2 brooden. Maar de rijke boer gaf niets. Zoo sukkelde hij nu voort, al enkele jaren lang met zijn dochter, ook al oud en boven dien gebrekkig. Maar ontevreden was hij niet, o neen. Alleen die rheumatiek, die deed den ouden man wel eens vloeken. Die rheumatiek, in steden. Maar ten tweede is het niet waar dat bij exploitatie door particulieren leiding en bezit in één hand zal zijn want volgens de ontwerp overeenkomst zal de exploitatie moeten ge schieden door een naamlooze vennootschap. Deze zal, even wel als de gemeente, een directeur moeten aanstellen. En zou men nu niet denken, dat de gemeente éér met een matige winst tevreden zal zijn dan een particulier onder nemer, dat dus van de gemeente éér dan van een particulier te wachten is dat ze 't mate riaal goed zal onderhouden, dat de tarieven laag zijn, de dienst goed geregeld is en ten laatste, maar niet 't onbelangrijkste, dat ze haar personeel goed behandelen zal, maar dit punt komt straks ter sprake. B. en W. zijn toch niet zoo naïef te denken dat de heer Vürtheim c.s. een tram willen aanleggen uit philantropie (menschlievendheid), alleen om de Schiedammers een pleiziertje te doen? Ze willen winst maken, dat blijft No. 1. We komen aan de 2e groepsociale be langen, en nu moeten zelfs B. en W. tot de conclusie komen, dat in dit opzicht meer van de gemeente, dan van particulieren te ver wachten is. Toch durven ze aan 't slot zetten „Doch dit neemt niet weg, dat door het op nemen van doelmatige voorschriften in de concessie omtrent dagelijkschen arbeidsduur, rusttijden en minimumloon voldoende tegen misbruiken kan worden gewaakt." Dat woordje „voldoende" hadden wij niet graag voor onze verantwoordelijkheid. 3". de finantiëele belangen. B. en W. zeggen, dat al mogen die winsten in een groote gemeente belangrijk zijn, voor de ontworpen tramlijnen in onze gemeente zullen zij er op dit oogenblik niet toe kunnen leiden tot gemeente exploitatie over te gaan. Maar wat drommel, waarom is het den heer Vürtheim te doen? Als die geen goede kans zag om winst te maken zou hij de zaak niet be ginnen. En in elk geval staat tegenover deze dien arm van dat schot. Want hij had ook koning en vaderland gediend, weet je. Hij was oudstrijder. Den Tiendaagsche veld tocht had hij meegemaakt en hij was ge wond geworden. En men had hem een stukje ijzer met een lintje gegeven, dat mocht hij nu voortaan op zijn borst dragen. Maar brood, neen, dat gaf het land hem niet, wel ijzer. En nu was hij jarig 90 jaar werd hij. Het was wat een gebeurtenis op het dorp. Men stak de vlaggen uit. men versierde het nederig woninkje van den jubilaris en velen kwamen hem gelukwenschen. Het was ook zoo'n zeldzaam geval. Wordt vervolg dl)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1