Arbeiders vuit uw biljet in als neven staand model. Arbeiders vuit uw biljet in als neven staand model. Willem Helsdingen. Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad. No. 15. Zaterdag 8 Juni 1901. Ie Jaargang. Naar de Stembus. Sociaaldemokraten en Vrijzinnigen. van Deventer. C. Th. Helsdingen. W. F. G. van Houten. S Idenburg A. F. W. van Limburg Stirum. 0. J. H. Graaf ABONNEMENTSPRIJS: 13 cent per kwartaal i franco per post 20 cent I bV "««ruUbM,»). Losse nummers 1 cent. Bureau van Administratie en Be dak tie: Noordvest 13. ADVERTENTIËN; 5 cent per regel. Bi.i abonnement belangrijke korting STEMBILJET. Stemming' ter verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Statm Generaal in het Kiesdistrict SCHIEDAM op 14 Juni 1901. CANDIDATEN. NAMEN. VOORLETTERS. Aanwijzing dur keuze. n Als ons volgend nummer verschijnt, is do eerste slag al geleverd. De partijen stellen hun troepen op, en langzaam rukken ze voorwaarts. Wij hebben de roode vaan ontplooid, wij hebben onze mede-arbeiders opgeroepen om zich bij ons aan te sluiten. En onze gelederen zijn al gesterkt. Maar onze tegenstanders zijn machtig, en zij be schikken over vele middelen, die wij missen. Daarom, arbeiders die nog achterbleeft, sluit u bij ons aan. Steunt ons. Het is uw eigen zaak die ge steunt. W ij mogen als arbeider niet verdeeld gaan. In gelijke mate lijden wij door de averechtsche inrich ting der maatschappij. In gelijke mate zuchten we onder de onbillijke wetten, in gelijken mate voelen we 't gebrek aan wettelijke bescherming der arbei ders. In gelijken mate hebben we er belang bij, dat onze belangen in het Parlement goed verdedigd worden. Er is maar een partij, die door baar zuiver, onaf hankelijk karakter dit doen kan en dit doen moet. Dat is de arbeiderspartij. Sluit u aaneenDe tegen partij is verdeeld; zij, die de eerste levensbehoeften voldoende hebben kunnen gemakkelijk kibbelen over hoogere zaken. Wij moeten eerst, de maag gevuld hebben, een betere buisvesting en beter onderwijs verkrijgen. Dit is een eerste voorwaarde voor geestelijke ontwikkeling. Naar de stembus, kameraden. Wij hebben éen belang, wij stemmen éen candidaat, den candidaat der arbeiders Het kenmerkend verschil tusschen deze beide is, dat de Sociaaldemokraten aansturen op de totstand koming onzer maatschappij op den grondslag van gemeenschappelijk bezit van grond en arbeids middelen. De vrijzinnigen daarentegen verwerpen zooals zij bet noemen: „het streven naar afschaffing van bet persoonlijk eigendomsrecht op productiemid delen. Anderzijds verwerpen zij de meening dat de Staat in bet economisch leven zijner burgers slechts schoorvoetend, door nood gedrongen behoort in te grijpen." De vrijzinnige zegt, dat ter verkrijging van maat- schappelijken vooruitgang, tempering niet verscher ping van den klassenstrijd noodzakelijk is. Den Sociaaldemokraten wordt door de vrijzinnigen aangewreven, dat zij willen verscherping van den klassenstrijd. AHereerst zij daartegen opgemerkt, dat de klas senstrijd een scherp en steeds scherper wordend karakter draagt, omdat de klasse der bezitters er zich voortdurend meer op toelegt dien strijd te verscherpen, door de macht van haar kapitaal te vergrooten, door het vormen van trusten, vereeni- gingen van kapitalisten, die het monopolie in het bedrijf in het leven roepen, waardoor arbeider en verbruiker in afhankelijker en slechtere positie komt. Het doel dier machtsvermeerdering is het dividend, de winst zoo hoog mogelijk op te voeren. Of daardoor werkeloosheid en armoede onder de werklieden komt, of de verbruiker meer voor zijn levensbehoeften moet gaan betalen, daarnaar vraagt bet kapitalisme niet. Het houdt aUeen rekening met de brandkastbe- langen en niet met de menschenrechten der arbeiders. Dat is de oorzaak van de scherpte van den klassestrijd. De Sociaaldemokraten kunnen dien strijd niet verscherpen, dat doen de kapitalisten. De Sociaaldemokraten toonen den arbeiders het bestaan van dien strijd on wijzen hen op de nood- zakelijheid om dien te voeren. Daartoe moet de arbeider in staat gesteld worden. Zonder dien klassenstrijd in zijn belang mee te strijden, gaat de arbeider en de arbeiderstand steeds meer achteruit en om dien strijd te kunnen voeren heeft de arbeider noodig een leven onder betere omstandigheden, door hooger loon, korter werk tijd, betere woning, beter onderwijs, meer zeker heid van bestaan; door arbeidswetgeving, pension- neering tegen invaliteit en ouderdom. Als hij dat alles heeft, zal hij beter dan nu voor zijn klassebeiang kunnen opkomen en daarvoor moet bij zich organiseeren in vakvereenigingen en het algemeen kiesrecht veroveren, want dat zijn de wapens, die hij daarvoor noodig beeft. De vrijzinnigen droomen ervan, dat zij de klas senstrijd zullen temperen, er de scherpste kanten af zullen nemen en daardoor een maatschappelijke toestand in het leven roepen, waarbij de bezittende en niet-bezittende klassen in vrede naast elkander zullen leven. De vrijzinnige wil den grondslag der kapitalisten macht, het persoonlijk eigendomsrecht der pro ductiemiddelen, onaangetast laten. Zij gelooven aan de komst van het duizendjarigrijk, waarin de wolf het lam zal zogen, de leeuw met bet kind zal spelen. Den arbeid te willen verzoenen met het kapitaal, door bet kapitaal te bewegen wat minder bard tegen den arbeid te zijn, dat wil de vrijzinnige. Scheert de kapitalist het arbeiderschaap dan zegt de vrijzinnige; je mag het beest wel scheren, maar je moet bet fatsoenlijk doen en het niet in de ooren of pooten knippen, wat toch eigenlijk in bet voordeel van den scheerder zal wezen, want dan ligt het schaap stil en laat zich nog veel beter de wol ontpemen. De vrijzinnige wil arbeid en kapitaal tegelijk dienen en dat gaat niet. Hij neemt een zwevend standpunt in, waarbij de symphatiën toch altijd meer nijgen naar de kant der kapitalisten dan naar die der arbeiders. Hun vaag program is daar de uitdrukking van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1