Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad. No. 17. Zaterdag 22 Juni 1901. Ie Jaargang. Ons Verkiezingsfonds. FEUILLETON. Yan twee Kapitalistjes Wij danken U, Heer ABONNEMENTSPRIJS: IB cent per kwartaal t r I (hi voor uitbetaling. franco per post 20 cent I J Losse nummers 1 cent. Bureau van .Administratie en Redaktie: Noordveat 12. ADVERTENTIËN; 5 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting AAN PARTIJGENOOTEN EN GEESTVERWANTEN IN HET DISTRICT SCHIEDAM. MOTIE. DE MOKER In haar jongste vergadering werd door onze afdeeling besproken de houding door haar aan te nemen bij de a. s. herstemming voor een lid van de 2e Kamer. De eenige vraag, die wij meenden daarbij te mogen stellen was deze: Op welke wijze dienen wij het best de belangen der arbeiders en die der arbeiderspartij? Hiervan uitgaande, en de beide candidaten, die in herstemming komen, met elkaar vergelijkende, zijn wij tot de slotsom gekomen, dat beide candidaten in gelijke mate vijandig staan tegenover de belangen van hen, voor wie wij strij den, dat waar aHeen de keuze is tusschen deze beiden, het allen arbeiders onverschillig moet zijn wie hunner verkozen wordt. De mogelijkheid was evenwel bestaanbaar, dat op indirecte wijze de ver kiezing van een hunner de belangen der arbeiders ten goede of ten kwade zou kunnen komen, in welk geval onze deelname aan den strijd alsnog ge- wenscht kon zijn. Daar deze bijomstandigheden hier evenwel niet bestaan, besloot de vergadering met algemeene stemmen tot aanneming van de volgende motie, die wij aan elk kiezer in ernstige overweging geven. De Afeeling Schiedam der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland, vergadert op den 19 Juni 1901, overwegende, dat in haar district geen bijzondere afwijkende omstandigheden bestaan, be sluit, overeenkostig het manifest van het Partij- Bestuur, zich te onthouden van de deelname aan de herstemming voor een lid van de 2e Kamer tusschen een anti-revolutionairen en een vrij- anti revolutionairen candidaat; en wekt alle kiezers, die bij eerste stemmhjig hun stem op Helsdingen uitbrachten, op, dit voorbeeld te volgen. Namens de Afd. nSchiedamder S. D. A. P. HET BESTUUR. De oproep aan het hoofd van ons vorig nummer heeft gunstige resultaten gehad, al ware het alleen, om aan te toonen, dat in verschillende harten veel voor ons en ons blad gevoeld wordt. Wat is toch het geval? door L. Hij was een klein, kneuterig boertje, een begin- kapitalistje, schraperig van zieltje. Hij deed in effectjes, bewaard in groen trommeltje. Hij knipte en wisselde op tijd, was nooit te vroeg, maar ook niet te laat. Twee hangslootjes bungelden aan 't trommeltje, sleuteltjes waren veilig en wel bewaard in leeren zakje, gedragen aan een touwtje om den nek. 't Trommeltje stond in 't achterste hoekje van de ouderwetsche secretaire, erfstuk van vader, ook zorgvuldig gesloten. Eiken avond werden secretaire en trommeltje ont sloten en de papiertjes met vrouwtje bekeken en gekoesterd, En als onze Lieve Heer vertoornd was en als De helft der in dit blad verantwoorde bijdragen zijn van niet-partijgenooten, ja voor een deel van voor ons geheel-onbekenden. Wij houden het er voor, dat de levendige actie van de laatste weken niet vreemd aan dit verschijnsel is. Laat het deze week blijken, dat velen, partijgenooten en geest verwanten, het belang inzien van een krachtige agitatie bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Waar een groot deel van het behoudende element in den Raad aan de beurt van aftredén is we noemen slechts de heeren Loopuyt, Visser, Dr. Jansen en Beukers daar is aan ons de taak, te trachten, genoemde heeren te vervangen door het vooruit strevende arbeiderselement. Daarvoor te werken is in den eersten tijd onze dure plicht. En om dien plicht te vervullen, hebben wij geld, veel geld noodig, waarvoor wij bij dezen den steun van onze lezers inroepen. De kleinste bijdrage zal niet af geslagen worden. De cent van den eenvoudigen arbeider is ons evenveel, ja meer waard dan de gulden van den welgestelden bnrger. Allen dus in den zak getast en uw offers gebracht aan de in het vorig nummer opgegeven adressen, n.l. aan A. Godschalk, Oosterstraat 70, en aan het bureau van dit blad. In groot en getale zijn ze opgegaan naar hun tem pels en bedehuizen en hebben er hun God gedankt voor de zege, die hij hun schonk bij den strijd, dien zij te zijner eere geroerd hebben, gedankt voor de overwinning, die hen in staat zal steHen de komende vier jaren ons land te regeeren termeer dere Gods. Het was geen strijd uit eigen helang, zoo werd ons herhaaldelijk door de kerkelijke woordvoerders te hooren gegeven. Wat bittere ironie ligt in die woorden. Neen, waarachtig, het was geen eigenbelang, dat de „geloovige" arbeiders de kerkelijke candi daten deed steunen, maar evenmin zat eigenbelang voor bij die arbeiders, die een liberalen candidaat stemden. Wij hebben in de dagen, die nu eerst kort achter ons liggen, deze woordengeen strijd nit eigenbelang, meermalen door vele arbeiders hooren toejuichen en telkens verwekten die toejuichingen in ons den zelfden weemoed, weemoed over de slaafschheid, de domheid, van zoovelen onzer kameraden. Het clericalisme heeft gezegevierd. Het is treu rig, dit te moeten constateeren; niet omdat we zoo benauwd zijn, dat het goede dat de liberale par teeken van gramschap donder en bliksem naar de aarde zond, hier en daartreffende en vernielende, dan waren godsdienstige kapitalistjes bang, o zoo bang. Niet zoo zeer voor hun lichaampjes, die kwamen slechts in de tweede plaats in aanmerking maar voor de kostbare papiertjes. Erg dicht, sidderend, zaten ze dan tegenover elkaar, hij met het groene trommeltje, zij met een emmer water tusschen de knieën, gereed bij 't inslaan van het hemelvuur de dure vodjes in 't onbrandbare water te werpen. 'tWas gelukkig niet noodig. Onze Lieve Heer had medelijden met 't angstig boerenpaartje en wilde't niet berooven van't eenige waarvan 't hechtte van 't eenige dat hen verbond. Hij lachte maar wat in 't onnoozel gewurm van 't menschenpaar. Eenmaal echter scheen 't, dat de effectjes in gevaar verkeerden. 'tWas, toen 't boertje verschrikt door ratelenden donderslag, eensklaps met woesten smak 't doosje in 't water had gesmeten en 't vrouwtje, ook ver schrikt door 's mans gedoe met fikschen trap effeotetjes en water over den vloer schopte. Direkt tijen beloofden, geen werkelijkheid zal worden, maar omdat we weten, dat de overwinning van de kerkelijke staatspartijen voor 't grootste gedeelte het werk is van arbeiders, arbeiders, die zich op een dwaalspoor lieten brengen, zich door mooie woorden lieten paaien, zich door grootklinkende leuzen lieten overdonderen, zich door valsche voor- steUingen Heten misleiden. Want in naam van den godsdienst handhaven en beschermen de kerkelijke staatspartijen een toe stand, die in strijd is met rechtvaardigheid en chris telijke naastenliefde. Het handhaven van dien toe stand is evenwel in het stoffelijk belang der leiders. En met weergalooze brutaliteit durven zij het volk wijs maken, dat die toestand aHeen bestendigd wordt „ter eere Gods". De domme massa slaat ge loof aan die mooie woorden en loopt te hoop om de belangen van hun kapitalistische leiders te be schermen, om te strijden tegen hen, die verlossing wülen brengen uit de ellende. Zóó hebben de kerkelijke staatspartijen de over winning behaald. De geloovige arbeiders lekken als een hond de hand, die hen slaat. Ze juichen nu hun heeren ge zegevierd hebben, en ze danken in hun gebeden voor hun overwinning. Of die overwinning niet duur betaald zal worden, zoowel door de arbeiders als door de kapitalisten? De arbeiders, die niet wilden hooren, als wij hen er op wezen, dat de kerkelijke staatspartij hun partij niet kan zijn, ze zuHen in de komende vier jaren door de praktijk leeren, wat onze beschouwingen hun niet aan 't verstand konden brengen, en vier jaar zullen ze de reactionaire vruchten kunnen plukken van den boom, die ze zelf geplant hebben. De kerkelijke heeren, zij die den godsdienst mis bruiken om hun positie te handhaven, ze zuHen nu door hun daden gaan bewijzen hoe na hun de be langen der arbeiders aan 't hart liggen, ze zullen hun apen-liefde in daden kunnen omzetten, maar juist dat zal de geloovige arbeiders wakker schudden, en hen doen inzien, dat zij op hun eigen krachten zijn aangewezen, dat zij bij geen burgerlijke partij steun zullen vinden, dat de democratische woorden dezer heeren niet anders zijn dan honig, die ze den arbeiders om den mond smeren. Zij zullen inzien, dat slechts één partij inderdaad hun belangen voor staat, dat zij als arbeiders zich aan moeten sluiten bij hun klassegenooten. Zoo zal op deze overwinning vroeg of laat de nederlaag der kerkelijke staatspartijen volgen. Zij zullen hun beloften niet kunnnen nakomen, en een bankroet zal er het gevolg van zijn. een bankroet dat alle burgerlijke partijen bedreigt. echter hadden ze hun tegenwoordigheid van geest herkregen, 'tBoertje had zijn kostbare papiertjes weer spoedig te pakken gehad en 't vrouwtje was dadelijk om ander water geloopen. Twee minuten later zaten ze weer in de gewone houding te sid deren op hun stoeltjes. Eerst toen 'tonweder geheel was afgetrokken, waren ze weer gerust, ging hij de natte papiertjes drogen, zij den vloer opdweilen. Ander onheil zweefde echter boven de geld zuchtige zieltjes. De dure papiertjes waren niet goed, gaven al te veel rente, waardoor dom, schraperig boertje was verlokt. En op goeden dag waren ze doodarm en zagen ze in, dat al 't geploeter voor niets was geweest. Toen schreiden boertje en vrouwtje om 'tverües van het kleine kapitaaltje. Maar bij onweder waren ze niet meer angstig. Ook werden papiertjes niet meer bekeken. Ze ble ven Hggen in 't stofferige doosje in 't achterste hoekje van de antieke secretaire.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1