Abonneert U op „DE MOKER". {Jet Volk, Ik tart U, om te bewijzen,,. Onmisbaar voor iederen arbeider is J. Koorengevel, De Nieuwe Tijd. Ingezonden Stukken. Y erkiezingsfonds. Steunpenning. Korrespondentie Geldersche Kade 117, Amsterdam. St KLEPKE, Helenastraat 16. auhsUMi Nieuwstraat - Schiedam Dagblad voor de Arb eid ersp artij. BUREAU: ABONNEMENTSPRIJS 15 cent pet week. ƒ1.95 per 3 maanden fr. p. post. Alle abonne's zyn verzekerd tegen ongelukken bij de Maatschappij „FATUM" 's Gravenhage voor 1000 bij geheele invaliditeit, en ƒ400 bij overlijden. Proefnummers worden op annvraag gratis bezorgd door den Agent Voor Schiedam: "'f 'f' ifffiViintrmn Hf Onderwijzer in Handteekenen en Schoonschrijven. Teekenen voor de Hoofd-acte. Verbeteren van Schrijfhand. Aanleeren van Rond-, Gothisch-, Fractuur en ander Schrift. Onze strijd in de Tweede Kamer, De Soo.-Dem. Kamerleden. I. Het Platteland. 2 cent. II. Rechtvaafdighold dér Regééririg. 1 cent. Uitgavë van den Brochurénhaadel der S. D. A. P. Sociaaldemocratisch Maandschrift. Redactie: HENR. ROLAND HOLST. F.van[derGOESenDr. HERM.GORTER wordt, alleen de eerste vijf dagen van de week zijn loon uitbetaald krijgt, en verder maar moet zien, boe hij zal rondkomen. Natuurlijk zal gedu rende het verder verloop van zijn ziekte geen cent van zijn loon uitbetaald worden. Wat echter in een der vorige weken gebeurd is, gaat alles, wat wij vroeger vernamen, te boven. In de branderij „de Vrijheid," aan de Nieuwe Haven, wordt op Zaterdag een der werklieden zoo ongesteld, dat hij zijn werk niet vorder kan voort zetten. Hij gaat naar huis, en krijgt zijn voHe loon uitbetaald. Een goed begin dus voor den zieke. Had de ziekte zich nu maar tot dien dag beperkt, dan had de werkman geen finaneieële schade geleden. De ziekte duurt echter nogbijna de geheele week voort. t)e andere werklieden, vier in getal die uit ervaring wéten, wat het zeggen wil, eenigen tijd zonder ioon te moeten rondkomen, nemen zich voor, het werk van hun collega voor hun rekening te nemen, in de hoop, pok daarvoor het toekomende loon te ontvangen. De bedoeling was, het voor dien vriend verdiende loon aan dezen by het eind van de week af te staan. De Zaterdag is daar. Het gewone loon wordt aan de vier werklieden uitbetaald, doch het daarboven verdiende loon wordt hun onthouden. Aldus leverden de vier werklieden het werk van vijf, maar kregen het loon van vier uitbetaald. Ook wat de werktijd aangaat, geeft deze bran derij stof tot klagen. Is de gemiddelde werktijd in de meeste bran derijen van drie uur a half vier 's nachts tot 's middags vier uur a half vijf, in deze branderij is het aanvangsuur hetzelfde, maar het uur van eindigen eerst 's avonds te zeven uur of half acht, ook wel om half negen, negen uur of half tien. Bedenkt men daarbij, dat er geen schaftijd mag afgetrokken worden zooals in de meeste andere vakken, dan zal ieder weldenkende het met ons eens zijn, dat het tijd wordt in deze erbarmelijke, ten hemel-schreiende toestanden verandering aan te brengen. Nemen we nog in aanmerking, dat de loonen in deze branderij in den laatsten tijd zeer verminderd zijn, dan hebben we zeker niet te veel fezegd, als wij de handelwijze van den patroon in eze tamelijk dol vinden. Wie uwer, lezers, zou het zich zonder morren laten welgevaüen, voor geïeverden arbeid niets uitbetaald te krijgen? Denkt u eens in dien toe stand Gij kunt u dien misschien niet voorstellen, maar een ander feit, hierbij aan te halen, zal u de zaak nog helderder maken. Aan dezelfde fabriek werd aan vier werklui het vorige jaar het loon over vier dagen niet uitbe taald, omdat... ja, raadt eens? Omdat zij anders beter betaald werk hadden gevonden, en hun werk in de branderij voorloopig in den steek lieten. Op welke wijze zou aan zulke dolle manieren, die wel niet op zich zelf zullen staan, een eind te maken zijn Voor een groot deel, als de branders knechts begonnen in te zien, dat zij een algemeene vereeniging van brandersknechts moesten oprich ten, niet als onderafdeelingen van den Kath. Volks bond, maar als zelfstandige vereeniging, vrij van geestelijke adviseurs. Dan eerst kon de weg tot verbetering gebaand worden. Buiten verantwoordelijkheid der Redaktle. Het was avond. De avond van een druilerige regen dag. Er was vergadering, politieke vergadering. Schou der aan schouder stonden de menschep by de deur benauwd, herademend als de deur openging om steeds nieuwe bezoekers in te laten, Dan woei er een oogenblik een frissche adem van buiten in de zaal, met menschen overvol. Vooraan deftig aan be stuurstafels, de „heeren" met glimmend zwarte pakjes aan, verderop werkman en heer meer getnèngd. Heel achter een contigent „jonge heeren," dié fluisterend met een stuiversvlooiende kellner, een potje bier be stelden of met een gewichtig gezicht 'tzelf uit de koffiekamer haalden. Dat waren de „habitués." die de opperste slokjesbaas met „je" mogen aanspreken en geregeld na elven 's avonds by elkaar komen om d'r kop te schudden over de wereld minus hunzelvén en grof te „bluffen" met een rijksdaalder elk in „'t potje." Heel de vergadering luisterde naar „spreker". Spreker stond halverwege in zyn ton en oreerde. Spreker moest dat wel, want spreker was candidaat voor de Kamer. Spreker sprak correct met zoo nu en dan door aplaus onderbroken volzinnen. Een aplaus dat dadelijk zyn laatste voetgetrap in een „st" meest laten verdwynen. De menschen werden stiller en droomerig, de gaslichten dansten. Een die 't weten kon, zei dat 't aan de drukking lig. Spreker sprak. Hy zei dat die socialen toch géén sikkepit dengden, ze hadden verkeerde beginselen. Hy had je ware beginsel! Socialisten waren menschen zonder zedelijkheid of godsdienst, dat was spreker zyn positieve overtuiging. Veor God en Oranje, zei spreker. De voetjes trapten, spreker af, ging tnsschen 't Bestuur zitten aan de lange tafels, President vroeg, wie met spreker debateeren wou. Er waren er. Alle maal van die lamme socialisten. Wat deiën ze d'rï Spreker streek eens over z'n hoofd. Dat was 'n be roerde historie, de zelfden als de vorige avond. Nou zouën ze 66k zeker vertellen, dat sprékér. 't zelfde als gisteravond had staan te debiteeren. Nou ja, da's je overtniging, dat heb je niet anders te „formuleeren." 't Kwam spreker toch verduiveld kri tiek voor. Enfin niks laten merken, korten tjjd voor debat toestaan. En zoo gebeurde. De jonge mahnen beklommen een na één de „spreek- ton." Het waren allen die spraken tnet gloed, mét overtuiging, met het heilige vuur, dat ze streden voor het recht. Een, opgewonden sprak„Ik tart spreker om te bewjjzen dat het Socialisme strijdt voor vrye liefde. Ik tart U om te bewyzen dat wij ongodsdienstig zyn". Voetjesgetrappel, dat,vonden de meuschen mooi; heere- myntjjd, joDge, jonge wat een zeggingskracht bé. Spre ker ging weer in de ton staan en spreker sprak weer van zyn speciale gevoelen dat het socialisme, eën onzedelijke godsdienstlooz e leer is. Nederland en Oranje zei spreker. En de voetjes trapten weer en waren 't volkomen met spreker eens. Jonge jonge en heere myntyd, nou had spreker 't dan toch maar weer extra fijn gezegd. En de menschjes gingen door de stralende regen en wezen elkaar de „sjoosjealen". Ze vonden de regen lam en spreker erg kranig. Hy had 't rooie spook toch netjes op z'n kop gegeven, wablief. Jonge, wat was spreker een kraan. En spreker kroonde midden in de zaal en keek de menschjes achterna die 't Wilhelmus zongen. De nitsnyters of commissarissen van orde hadden 't druk, d'r was waarachtig zoo'n sjoosjeaal aan 't schreeuwen gegaan van 't Vrijheidslied. Spreker stak een sigaar van President op. 't Stemvee liep in de regen te brullen. X. Ingekomen bij de Administratie van „De Moker". N. f 1van een verjaarpartij ƒ1.37; E. G. ƒ0.30; M. ƒ1.25. Ingekomen by ondergeteekende: Van Chris 5 et., van Gerrit 4 ct., van Nico 1 et., van N. ƒ1.van N. N. 25 ct., van Pierre 10 ct., van Mej. E. I.van H. H. 25 ct., van O. 50 ct., Totaal ƒ3.20. Een begin is er nu, en den gevers onzen dank, maar,er moet nog veel meer komen. Wanneer aUe Kiezers, die op onzen Candidaat hunne stem hebben uitgebracht, elk naar hun kracht een klei nigheid offeren, wordt ons het werk zeer verge makkelijkt, en is dit tevens een aansporing voor ons om met moed op den ingeslagen weg voort te gaan. Arbeiders, laat het kleine troepje georganiseerde kameraden, die de laatste twee maanden getoond hebben een kracht te kunnen ontwikkelen, die onze tegenstanders eerbied afdwingt (al is het dan ook met de opmerking: „eene betere zaak waardig",) niet aUeen staan. Steunt hen in dezen strijd welke zij niet voeren voor zich aUeen maar voor U allen. Zend dus uwe bijdragen (hoe klein ook) aan het Bureau van „De Moker", Noordvest 12, of aan den penningmeester A. GODSCHALK, Oosterstraat 70. Schikdam, 20 Juni '01 Nelly 2 c., N. N. 25 c., E. 1'/, c. V. 10 c., L. 10 c. J. K. 2 c., G. W. 30 c., Mej. G. W. 10 c., M. 25 c., W. 25 c., Kakadorus l'/j c. E. G. Gaarne zullen we het door U bedoelde in ontvangst nemen. Inmiddels onzen dank. T. S. te R. Het vorige nummer is reeds aan het goede adres gezonden. Wy danken U intusschen voor uw welwillendheid. X. Uw zeer lyvig stuk zullen wy vooreerst niet kunnen plaatsen. Of zoudt ge het misschien kunnen bekorten ARBEIDERSl Koopt en leest de brochures: Voor het Nederlandsche volk geschetst door Nos. 5 en 6 (Mei-Juni-Aflevering) van den 6den Jaargang: Bevat: De Koöperatieve beweging in België, door L. Bertrand; Repliek, door P. J. Troelstra; Een nieuwe contributie regeling voor den Alg. Ned. Typ. Bond, door A. P. van der Linden; De beweging voor verkorting van Arbeidstijd en de 1 Mei-viering in Nederland; De reorga nisatie van hetN. A. S., door H. Spiekman; Térreinkennis (Friesland), door G. W. Mei» chers; De overgang van Kapitalisme naar Socialisme, door F. v. d. GoesHet mili tairisme in de Tweede Kamer, door H. Roland; Terreinkennis (Tietjerksteradeel) door J. G. Jansonius; Een Pensioenwet, door W. H. Vliegen. Prijs 1.25 per kwartaal, voor arbei ders ƒ0.875. Mén abonneért zich by den Boekhan* del en by den Uiigever 1. A. FORTUIJN Kerkstraat 34, Amsterdam, die steeda gsérne proefnummer zendt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 4