Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad. No. 20. Zaterdag 13 Juli 1901. Ie Jaargang. Met stilzitten! Van onze vroede Vaderen. Uit de Partij. Ingezonden Stukken ABONNEMENT S P RIJ S 13 cent per kwartaal t bi] vooruitbetahnq. franco per post 20 cent I J y Losse nummers 1 cent. Bureau van Administratie en Redaktie: Noordvest 13. ADVERTENTIËN. 5 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting DE MOKER De laatste maanden hielden onzen aandacht bijna uitsluitend gevestigd op d»-n politieken strijd. Dit is dan ook voor Schiedam, op een enkele uitzondering na, helaas de eenige wijze, waarop de arbeidende klasse zich doet gelden. Waar nu in den eersten tijd de poli tieke actie ons vrij wel met rust zal laten is nu de tijd aangebroken, waarop de vak beweging, dere voor Schiedam nog grooien- deels nieuwe actie, met kracht ter hand moet worden genomen. Wij zijn hier wel rijk gezegend met „werk liedenverenigingen", maar deze zijn voor het grootste gedeelte van een soort, waarmede geen land te bezeilen is, die totaal onbruik baar is in den strijd van het proletariaat tegen het kapitaal. Het grootste aantal dier verenigingen zijn ziekenpotjes. Zonder aan hun waarde als zoodanig iets te willen afdoen, kunnen we deze toch moeilijk beschouwen als strijd- organen voor de arbeiders. Wat er dan overblijft (wij laten den Bond van Nederl. Onderwijzers, de eenige goede vakvereniging hier ter stede, buiten be schouwing) is werkelijk niet noemenswaard. Niemand toch zal b.v. de onderafdeelingen van den Ned. R. K. Volksbond een „zelf standige vakvereniging" noemen. Verder is ons allen nog bekend als vakvereniging de afd. Schiedam van den Alg. Ned. Typ. hond, die evenwel- zoo weinig van zich laat hooren, of ze de tering heeft. In ieder geval is het zeker, dat hier op 't gebied der vakorganisatie nog veel, zeer veel, te doen is. Binnenkort zal definitief tot stand komen de Schiedamsche Bestuurdersbond. Dit lichaam zal de schoone taak hebben hier de vakorga nisatie krachtig te bevorderen. Zijn taak zal echter niet licht zijn. Bijna alle bezwaren die aan den groei van een flinke vakbeweging in den weg kunnen staan, doen zich hier voor. De druk van een tirannieke qeestelijkheid, die al van kindsbeen af de ontwikkeling van haar kudde in de hand heeft en deze dus juist zoo kan leiden als in haar (der geeste lijkheid) belang isregelmatig drankgebruik dat de arbeiders op den duur ontzenuwt en hun de taaie energie ontneemt, die voor een krachtige actie onontbeerlijk is, bovendien den arbeiders een belangrijk deel van hun inkomen doet verliezenen ten slotte slapte der industrieziedaar drie hinderpalen, die overwonnen moeten worden, die overwon- nsra zullen worden. Hoelang het duren zal eer deze beweging eenigszins zal beginnen op te leven, wij wagen ons niet aan een zoo onzekere voorspelling, maar de tijd kan kort zijn, wanneer er flink gewerkt wordt. Nu ontbreekt nog de leiding, die weldra door den Schiedamsche Bestuurdersbond in handen genomen zal worden. En dan de schouders er onder. Wie had 2 jaar geleden, toen de afdeeling Schiedam der S. D. A. P. opgericht werd, durven hopen, dat we bij de eerstvolgende periodieke ver kiezingen reeds zulke resultaten zouden verkrijgen? Welnu, zoo kan ook de vakbeweging zich ontwikkelen, als er gewerkt wordt. En daartoe doen we een beroep op u allen, die ons in den jongsten verkiezingsstrijd hebt gesteund. Gij hebt blijk gegeven te beseffen, dat zelfstandig optreden der arbeiders, om gezamelijk voor hun belang en hun recht te stridden, noodzakelijk is. Toont nu, dat het u ernst was. Toont, dat ook gij bezielt zijt met liefde voor onze heerlijke idealen, dat ook u de bereiking daarvan iets waard is, want zult gij komen uit de ellende waarin ge thans zijt, het zal alleen zijn door uw eigen krachtuw eigen werken. Toont, dat in u brandt een heerlijk vuur voor recht, en dat uw geestdrift, nu onlangs getoond, meer was dan een stroovuurtje. De handen ineenslaan, en krachtig voort- marcheeren, daarheen, waar de gelukszon zal rijzen, waar de dageraad al het aanbreken van den heerlijken morgen voorspelt, waar liefde zal heerschen en vrede. Dat arbeiders, is uw taak! Schiedam, 11 Juli 1901. Ik hen toch een pech-vogel. Verleden week ben ik verhinderd naar den Raad te gaan en er viel toen nog al wat belangrijks voor deze week ben ik present, kwart over 2 beginnen we en half 3 sta ik weer op straat. In dien tijd was de agenda afgewerkt, waren de ingekomen stukken behandeld en toen ging men over in besloten zitting. Ingerukt marsch! Netjes gesalueerd, rechtsomkeert gemaakt en afmarcheeren. En daarvoor loop je je bij een temperatuur van 80 graden in de schaduw hui ten adem om op tijd te zijn. Van 't behandelde heb ik niets te melden wat belangrijk is. Alleen noteer ik, dat we weer eens besloten zitting hebben gehad. Is er iets aan de lucht of houden de heeren niet van pottekijkers? Onze afdeeling vergaderde Woensdagavond. Besloten werd dat zij zich hij de herstemming voor den Gemeenteraad van aanbeveling zal onthouden. Bij een eventueele nieuwe ver- I kiezing voor de Provinciale Staten zal zij S dezelfde gedragslijn volgen. Ten slotte werd bepaald, dat aan elk der leden verboden is aan de pers inlichtingen te verschaffen aangaande het in de verga deringen verhandelde, doch, dat door den daartoe aangewezen personen in Ret Volk en Be Moker verslagen zullen worden geplaatst. Deze bepaling werd gemaakt voornamelijk om de volgende redenen; lo. omdat de afdeeling als zoodanig in de eerste plaats de partij pers behoort te steunen. 2o. omdat in den laatsten tiid ten duidelijkste is gebleken dat de locale dagblad pers, tegen over ons vijandig staat niet alleen, maar zelfs minder kieskieurig is in haar middelen om ons te bestrijden. De bespreking van een candidatuur voor de vacature- Dienske werd voorloopig uit gesteld. Een nieuw Partij-blad. We maakten kennis met het eerste nummer van Samenwerkingeen arbeiders orgaan, dat door onze Maastrichtsche partijgenooten wordt uitgegeven. Het blad maakt inderdaad een heel prettigen indruk. Het hoofdartikel, waarin het doel van 't blad eenvoudig en helder wordt uiteengezet, getuigt al dadelijk van veel geestdrift en liefde voor onze mooie zaak, maar ook van zin tot en stig. degelijk werken, eigenschappen, die van onze Maastrichtenaren bekend zijn. Verder bevat dit nummer eenige artikelen over Klassebelang in den Gemeente raad en Waarom Strijd?", daarbij een vaste rubriek Arbeidstoestandenenz. Wij wenschen den arbeiders in Limburg geluk met de verschijning van dit blad. Al verschijnt dit voorloopig slechts om de 14 dagen en is ook het formaat niet groot, het is een mooi begin. Wij weten uit ondervinding, hoe veel 't waard is een eigen orgaan te bezitten, waarin we onze eigen beginselen verkondigen, die van tegenstanders bestrijden kunnen, en waardoor we de leugen en laster kunnen ont maskeren, die we nog zoo vaak op onzen weg ontmoeten. Van harte wenschen wij den ondernemers een goed succes. Buiten verantwoordelijkheid der Redaktie. Aan de Redactie van Be Moker. In uw nummer van 22 Juni word ik ter verantwoording geroepen over de motiveering, in de Sch. Crt. van 18 Juni, van mijn ontslag name als voorzitter van het Volkshuis. Het spijt mij, dat u die motiveering niet geheel hebt opgenomen. Geen onbevangen lezer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1