Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad. Zaterdag 20 JuH 1901. Ie Jaargang. De herstemmingen voor den Gemeenteraad. x\o. 21. ABONNEMENTSPRIJS: 13 cent per kwartaal t a. ar\ bii vooruitbetaling. franco per post 20 cent I J 7 Losse nummers 1 cent. Bureau, van TNdmmis tratie en Redaktie IVoordvest ADVERTENTIEN; 5 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting Dinsdag j.l. werden d- herstemmingen ge houden voor onzen gemeenteraad; in district II (Doele) voor één plaats tusschen de heeren W. van der Most Phzn. en J. J. Viirtheim, in district III voor twee plaatsen tusschen de heeren W. A. Beukers, reeds gekozen in district I (Markt), A. Gouka, W. van der Most. Phzn. en Gr. Visser Bzn. Vooral de laatste werd van verschillende kanten bestre den en even hard door anderen ultra-con servatieven aanbevolen. Iedereen van de burgerlijke partijen was benieuwd naar den uitslag. Wat bleek in de allereerste plaats? Dat het aantal opgekomen kiezers vrijwel gelijk was gebleven. Bedroeg op 5 Juli j.l. het aantal uitgebrachte stemmen in de distric ten II en III respectievelijk 798 en 637, nu kwamen er 800 en 628 briefjes uit de stembus. Het kan ook geen kwaad, het aantal stem men, op ieder der candidaten die in her stemming kwamen, eens te vergelijken met dat, uitgebracht bij eerste stemming. In district II verkreeg de heer W. van der Most Phzn. achtereenvolgens 344 en 363 stemmen, de heer J. J. Vürtheim 337 en 431. In district III de heèr Beukers 276 en 270 stemmen, de heer Gouka 298 en 335, de heer W. van der Most Phzn. 252 en 278, en de heer Visser 261 en 321. Het stemmenaantal van den heer Beukers is dus met 6 verminderd. Dit kan een gevolg zijn van zijn dadelijke verkiezing in district I, zoodat we daarover verder niet spreken. De andere cijfers geven echter meer aan leiding tot een nadere beschouwing. Wat is er de laatste dagen al niet geijverd voor de candidatuur W. van der Most Phzn Geteekende en ongeteekende strooibiljetten bestormden letterlijk de kiezers. Vooral de onderteeking „Eenige kiezers" schijnt een goeden indruk op anti-revolutionaire kiezers te maken. Het klinkt ook zoo nederig, niet waar? Waar anderen nogal dikwijls gebruik maken van den term „Vele kiezers", stellen de heeren antirevolutionairen zich tevreden met het eenvoudige eenige. Wat jammer dan ook, dat de man, die zoo telkens door eenige kiezers wordt aanbevolen, niet door vele kie zers gesteund is. Zeker ware hij in plaats van den heer Vürtheim uit de stembus ge komen. En dan, wat heeft al het gewroet van die eenige in de laatste week weinig gebaat19 stemmen hebben zij den heer W. van der Most Phzn. geleverd. Er zal door eenige kiezers dus een andere taktiek gevolgd moeten worden, willen zij zeker zijn van succes. Ieder, die eenigszins op de hoogte is van de stemming vóór t*vee jaar en van nizal het met ons een zijn, dat er in dien tijd een kenteering is gekomen. Waren er toen in district II oogenblikken, dat de anti-revolutionaire candidaat (evenals nu de heer W. vau der Most Phzn zijn liberalen tegenstander (de heer van Westen dorp) in stemmental voor was, zoodat ae eerste tot op het laatste moment als aan staand gemeenteraadslid werd aangeduid, nu blijft hij met 68 stemmen in de minderheid, tegenover iemand, die volgens eenige kiezers een vreemdeling voor de Schiedammers is. Hoever was hij dan wel in de minderheid gebleven, als zijn tegencandidaat eens een volbloed Schiedammer was geweest? Vooral volbloederige Schiedammers zijn immers al weer volgens eenige kiezers, de meest geschikte personen voor den gemeenteraad. We zullen enkele zinsneden aanhalen uit de bedoelde strooibiljetten. „Eenige kiezers, welke onze Christelijke His- „torie getrouw wenschen ie blijven'schrijven o.a. „Ook onze stad mocht sinds enkele jaren „zich verheugen in eene regeering, welke „in zijne meerderheid vierkant front maakte „tegenover liberalisme, radicalisme en socia lisme." Eenige kiezers spreken daar over vierkant front maken tegenover het socialisme o.a. Het socialisme is dood in Schiedam door het optreden van die regeering. Gaan we de be haalde stemmen op de socialisten echter na, dan blijft er van dat vierkant front maken niet veel over. Nu dit biljet alleen gericht is tot de kiezers in district II, wenschen wij ons tot dit district te bepalen. Vóór twee jaar behaalde onze candidaat Godschalk bij een nog niet tegenover het-socialisme-vierkant-front- makende regeering 31 (een en dertig) stemmen, op dit oogenhlik, nu we wel de zegeningen hebben ondervonden van die tegenover-het- socialisme - vierkant - front - makende-regeering 110 (honderd en tien) stemmen. De cijfers, die niet liegen, toonen aan, dat dit vierkant-front maken tegen-het-socialisme ons tot winste is geweest en juist zich tegen het kerkelijke zelf heeft gekeerd, getuige ook de uitslag in dis trict III, waar een vorige maal de heer C. Klein nog tegenover een liberaal gekozen werd. Dat bangmaken voor socialen schijnt hij onze Schiedamsche kiezers niet meer te baten, zoodat wij onze anti-revolutionaire broeders aanraden, in het vervolg andere argumeuten voor hunne candidaten aan te voeren. Het roode spook kan geen dienst meer doen. Laten zij toch bedenken, dat spoken niet meer in de mode zijn. Een ander strooibiljet van eenige kiezers geeft ons een kijkje op den gedachtengang van het adspirant-werkmansraadslid W. van der Most Phzn. We lezen daar: „Maakt hij «een Werk van de kwesties „van den dag? Of om maar iets te noemen, „was hij het niet, die namens de anti revolutionairen eenige personen uit de ver- „schillende besturen van onze plaatselijke „kiesverenigingen het voorstel heeft ge- „daan, om naar proportioneel recht, alle „richtingen naar gelang van hunne sterkte „cijfer in den Raad te doen vertegen woordigen en bij o derling overleg aldus „het gaan naar de stembus voor de perio dieke Gemeenteraads-verkiezingen te voor domen, om moeite en kosten te sparen." De openhartigheid van eenige kiezers doet ons eens achter de schermen zien. De heer W. van der Most Phzn die, ware hij gekozen, het eerste werkmam, raadslid zou genoemd worden in Schiedam, overlegt met de besturen van verschillende plaatselijke kiesvereenigin- gen, en vergeet daarbij een overleg met de afdeeling van de Sociaal-Demokratische Arbei ders-Partij Is dit onnnoozelheid of opzet? Onnoozelheid kan het niet zijn, want bij het stellen vau candidaten voor de Kamers van Arbeid is mede met behulp van de S. D. A. P. een candidatenlijst opgemaakt. We moeten denken aan opzet. Reeds in een beschouwing over den afloop der eerste stemming op Vrijdag 5 Juli j.l. hebben wij met de cijfers aange toond, dat de sociaal-demokraten recht hadden op 2 a 3 zetels. De partij van den arbeid wordt bij het verdeelen van de zetels vergeten door een zich noemend werkman, door den Voor zitter van Patrimonium. Dit teekent voor den voorzitter van Patrimonium. De Schiedamsche arbeiders zullen dit evenwel onthouden en over twee jaar den vertegenwoordiger van Patri monium duidelijk maken, dat zij van zulke arbeiders als vertegenwoordigers niet gediend zijn. W. van der Most heeft getoond door die daad, een der trouwe dienaren van het kapitaal te zijn, en waarachtig, die hebben we in den Raad reeds genoeg. Daarvoor is heusch geen arbeider meer noodig. In d-n Raad moeten geen arbeiders zitting nemen bij de gratie van de heeren. Door eigen kracht moeten zij er hun vertegenwoordigers heenzenden, zooals dit o. a. te Groningen, Utrecht, Leeuwarden, Arnhem, Haarlem en Hengelo is gebeurd, en misschien ook te Enschedé. Door organisatie kan veel verkregen worden. Waar we reeds voor Godschalk wezen op de cijfers 31 en 110, is dit voor ons voldoend bewijs, dat bij flinke propaganda en organisatie de arbeiders over twee jaar bij de periodieke aftreding van zeven raadsleden kunnen afrekenen met de aftre denden, om er hun eigen mannen voor in de plaats te stellen. Zien de leden van Patrimo nium in die twee jaren in, dat zij behooren bij de partij van den arbeid, dan zijn wij een heel eind gevorderd. Een interessant strooibiljet, vermoedelijk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1