Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad. No. 24. Zaterdag 10 Augustus 1901. Ie Jaargang. Stukken voor het eerstYolgend nummer moeten uiterli, ik IS roensdag as. 's middags 12 uur in het bezit der Redactie zijn. iNaar de Stembus! G. VAN DER MOST. Politieke Schetsen. ABONNEMENTSPRIJS: 13 cent per kwartaal franco per post 20 cent) ^or uitbetaling. Losse nummers 1 cent. Bureau van Administratie en Redaktie Noordvest 12. ADVERTENTIËN; 5 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting Dinsdag a.s. zullen we nogeens een aanval wagen op den raadskamer. Nogeens gepro beerd of we van der Most niet in den Raad kunnen brengen. De kansen lijken ditmaal Dog ongunstiger dan de vorige maal. Gelukkig is dit alleen schijn. Want wel-is-waar onthouden nu de Vrij- zinnige-Democraten onzen candidaat hun steun, en zwenken ze heelemaal naar rechts, maar dit zal wellicht juist vele arbeiders doen inzien hoe weinig zij op de democratie van de mannen van „Schiedam" kunnen houwen. Daarbij komt nog, dat we hier niet te doen hebben met aftredende leden, die bij velen altijd iets voor hebben. Zoowel van der Most als de heeren Dender en Kloppenburg zijn nieuwelingen in de gemeente politiek. En dan wijzen we er nog op, dat allen, die een vorig maal den heer Vürtheim als „vreemde" niet wilden stemmen, nu zeker ook v. d. Most boven zijn mede candidaten zullen verkiezen als zij konsekwent blijven kunnen ze niet anders doen. De kansen van onzen candidaat zijn gerezen. Maar er moet gewerkt worden. Ieder die voor zich overtuigd is van de noodzakelijkheid, dat van der Most in den Raad komt mag niet rusten voor hij minstens éen kiezer tot diezelfde gedachte gebracht heeft. Hier staat onze arbeiders-candidaat tegen over twee vertegenwoordigers van de kapita listische klasse. Hun verkiezing beteekent in elk geval handhaving van de alleen heer- sching der „heeren." Dat van een dergelijke regeering voor de arbeiders weinig te verwachten is hebben de jaren, die achter ons liggen geleerd. Welnu dan, de arbeiders hebben 't in bun macht, dat te veranderen, en ze maken daarmede een goed begin, door nu een zoon van hun eigen klasse in den Raad te brengen. Daarom, spant alle krachten in. Ieder moet propaganda maken in eigen kring. De schou ders eronder. Aan 't werk voor de verkiezing van den candidaat der arbeiders OverSocialisme. III. Onze maatschappij kraakt aan alle kanten: in de groote staten van Europa en Amerika vallen dagelijks honderden slachtoffers van het maatschappelijk stelsel, dat nog millioenen ongelukkig zal moeten maken voor men er algemeen het verderfelijke en ellendige van zal erkennen. Men kan onze maatschappij vergelijken bij een ijsvlak, dat zich op een rivier, een gracht, een kanaal of een breede sloot soms vormt bij snellen, harden vorstwelk een prachtig ijs! hard, spiegelglad, zonder scheuren en gaten, sterk en dik! het ideaal voor den schaatsenrijder! Maar het water onder dat ijs zakt, er komt een lucht- ruimte tusschen ijsvlak en water, het ijsvlak ziet er nog altijd even mooi uit en niemand ziet de verandering er ondermaar het kraakt soms met harde doffe kraken alsof er van onder met houten hamers tegen werd geslagen een enkele geeft zich rekenschap van de oor zaken dier kraakgeluiden en waarschuwt zijn mederijders, waarvan slechts hcogstweinigen naar hem luisteren en nog minder hem ge- loovenimmers, het ijs is nog zoo mooi, en hoeveel dagen achtereen heeft het een grooter gewicht van menschen gedragen dan dien dag, toen men het hoorde kraken het duurt niet lang, dan komen er groote scheuren, hier en daar zakken er gaten in het ijs, waardoor men nauwkeurig zien kan, dat het ijsvlak niet meer rust op het waterer komen zelfs slachtoffers, eerst enkele weinigen, onvoor- zichtigen en zwakkeren, daarna ook de meest voorzichtigen en sterken, wier eenige fout was dat zij geloofden in de kracht en de waarde van het ijsvlak. Zoo is onze maatschappij voor de oogen harer toeschouwers. Er is een tijd geweest, dat zeer velen, bijna allen, welvaart genoten door ons maatschappelijk stelsel, dnor de heerschappij van het geldrecht, al waren de grondslagen van dat stelsel ook nog zoo verkeerd met het oog op de nadeelige gevolgen, die het stelsel in de toekomst zou moeten voortbrengen. Nu blijken met den dag de fouten en grondverkeerdheden onzer maatschappelijke inrichting meer, door de scheuren en gaten tuimelen honderden en duizenden faillieten en werkloozen in de vreeselijkste maatschap pelijke ellende, de mensche l die nog in glorie en genot voortrijden en de meeaten van wie op een afstand dat rijden bewonderen, voor hen is er niets mooier en beter dan onze krakende maatschappij met al haar scheuren en gatenen als zij soms een al te groote scheur en een al te groot gat wel moeten zien, of zij willen of niet, dan .,dan kijken ze niet daar doorheen om te weten wat er onder is, neen, dan beramen ze middelen om die scheur en dat gat dicht te makende burgerlijke partijen spreken dan van liefda digheid, verbroedering der klassen en de maat schappelijke reparatie door een sociale wet geving, die vooral het wezen van ons maat schappelijk stelsel niet mag aanraken. Onbe grijpelijk is evenwel, dat de slachtoffers onzer maatschappij, de gefailleerden, de werkloozen, de arbeiders en ambtenaren met hongerloonen voor zulk een groot gedeelte blijven vast houden aan de uitnemendheid onzer maat schappij Kijkt dan toch met eigen oogen, denkt dan toch met uw eigen hersens en begrijpt dan toch met uw eigen verstand, en praat niet na wat heeroom of patroon zeggen. En laat u vooral niet wijsmaken, dat de ellende onzer maatschappijellende voor de meesten, overdaad voor enkele weinigen, de wil is van God, Jezus zeide tot den rijken jongen man, die hem kwam vragen wat hij doen moest om zalig te worden, Jezus zeide hem, alles te verkoopen wat hij had, dat aan de armen te geven en dan Hem te volgen. En een andermaal zeide Jezus: Mijn Koninkrijk is niet van deze aarde. En nu zouden rijkaards en een naar aardsehe macht en rijkdom strevende kerk in naam van dien Jezus u willen dwingen, hen na te praten, door hun oogen te zien, niet zelf te denken, alles ten bate van uw ziel, en dat laat ge u zeggen door menschen, die in lijnrechten strijd handelen met Jezus' eigen voorschriften Dat doet me denken aan een jongen met wien ik eens voor een boom met perziken stond en die me zeide: „je weet, we mogen er geen één plakken"; een poos later mo<-st hij even naar binnen en plukte hij zelf de mooiste perziken. Zoo paaien rijken en geestelijken de honger lijders met de geschiedenis van den rijken jonge ling, en met allerlei uitspraken van Jezus, zelf leven zij en handelen zij op een wijze, volkomen tegenovergesteld aan de door dien- zelfdeu Jezus voorgeschrevene. Zulke menschen zijn door hun leefwijze en hun daden zelf geoordeeld. Den strijd tusschen hun leer en hun leven zullen intusschen steeds meerderen gaan erkennen. Aldus zullen ook zij de rijen der socialisten helpen versterken. Juist het laatstgenoemde, de tegenstelling tusschen leer en leven bij de meeste Christenen, is een der verschijnselen van het in-verkeerde samenstel onzer maatschappij. In een behoorlijk ingerichte maatschappij zou overeenstemming van leer en leven een eerste eisch voor ieder mensch zijn In onze maatschappij is dat evenwel niet noodig. De grootste schurk en de grootste smeerlap zijn in hooge eere, als ze tenminste geld hebben, en de geestelijken zijn de eersten om zulke lui te vereeren „om de wille van de smeer, lekt de kat de kandeleer". Een prach tige illustratie hiervoor levert de bankroetier Terlinden te Oberhausen, een buitengewoon vroom en liefdadig mensch, die eventjes met een tekort van 8 millioen op de fleschging; door vervalsching van boeken en de grootste knoeierijen wist hij zijn zaken aan den gang ti houden, en bovendien door groote schen kingen aan de kerk, door het stichten van kerken en liefdadige inrichtingen, die dan steeds door de geestelijkheid werden ingeze-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1