Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad Van onze vroede Vaderen. No 29. Zaterdag 14 September 1901. Ie Jaargang. Stukken ?oor 't eerstvolgend nummer moeten uiterlijk Woensdag a s. 's middags 12 uur in het bezit der Redactie zijn. Uit de Pers. ABBONNEMENTSPRIJS: 13 cent per kwartaal franco per post 20 cent Losse nummers 1 cent. bij vooruitbetaling. B1IKEAV van ADMINISTRATIE en BEDAKTIE: NOORDVEST 12. ADVERTENTIËN: 5 cent per regel. Bij abonnement be langrijke korting. Schiedam, 11 Sept. 1901. Dinsdag moesten de raadsleden alweer aan 't werk, en dat nadat ze de vorige week ruim 6 uur op één dag aan 't werk geweest waren. Ik was tot m'n spijt niet in staat er ditmaal getuige van te zijn met hoeveel ijver en beleid door de wijze één-en-twintig onze goede stad bestuurd wordt. Maar toch heb ik naar aanleiding van de laatste zitting wel wat te zeggen. Eigenlijk zijn er maar twee punten van eenig belang aan de orde geweest, n.l. de verhooging van salaris voor den leeraar in de natuurkunde aan de H. B. S. en de ver hooging van salaris der nachtwachts, of zooals 't officieel luidt „agenten van politie derde klasse". Over die 2 punten is men twee uur bezig geweest. We zijn in den laatsten tijd zoo royaal geweest, dat 't niet behoeft te verwonderen, dat de heeren langzamerhand wat huiverig worden nog meer geld te geven. De N. Sch. Crt. zit daarover dan ook al bar te zweeten. Want nog altijd is het maar niet te bemer ken, dat een „christelijke" meerderheid in den Raad, zooals die nu al eenige jaren bestaat, zuiniger is dan een liberale. Dat is wel onaangenaam, en er ligt diepe melan cholie in de woorden aan 't slot van 't raads- overzicht der N. Sch. Crt.„Het was gisteren weer een peperduur en langdurig raads- zittingje." Zoo bewijzen de feiten, dat wij gelijk hebben als we zeggen, dat het 't zelfde is of je door de kat of den kater gebeten wordt. Liberaal of clericaal; villen doen ze je. De een begint bij den kop, de ander bij de staart, maar beiden stroopen je huid af. Ik ben evenwel bang, dat zelfs de N. Sch. Crt. die lessen van de praktijk vergeten zal hebben als straks de verkiezingen weer daar zijn. Wellicht echter zijn de arbeiders beter van memorie. Over de behandelde punten kan ik verder kort zijn. lo. de leeraar aan de H. B. S. Er is een vacature. B. en W. riepen solici- tanten op, tegen het oude salaris. Vier meldden zich aan, waarvan drie den doctors titel dragen. Toch meenen B. en W. uit dezen geen keuze te moeten doen, maar liever het salaris wat verhoogen en dan een nieuwen oproep te doen. Het salaris bedroeg tot nog toe f 1500.Daarvoor moesten 20 uren per week les gegeven worden. Dat is zoowat 372 uur per dag, maar met voor bereiding van proeven enz. toch nog geen 472 uur per dag. Daarbij komt dat van de 52 weken van 't jaar er circa 12 afgaan aan vacanties. Deze leeraar geeft dus per jaar 800 uur les voor f 1500.dat is f1.8772 per uur. Voor elk uur overwerk krijgt hij bovendien nog f 2.50. Dat gaatoch nogal. In elk geval behoort dit tot de soort trak tementen, die niet in de eerste plaats ver hooging behoeven. Het mysterie lag evenwel hierin, dat zich wel 4 solicitanten hadden aangeboden, maar B. en W. daaruit geen keuze wilden doen. In geheime zitting (alweer een) is dat raadsel opgelost. Na veel discussie is toen een verhooging van f500.toegestaan, en de Raad vindt dat 't de burgerij geen sikke pitje aangaat waarom weer f500.uit de kas gaat. 't Is opzitten en pootjes geven. Het tweede punt betrof de nachtwakers. B. en W. wilden ze 20 cent per uur geven. De heer de Groot wilde er 25 cent van maken. Dat was te veel gevergd. 20 cent per uur was „billijk betaald", zei de voor zitter. Je kunt wel merken dat er minimum lijders in overvloed zijn, die, na overdag gewerkt te hebben, nog eens van 103 of van 105 's nachts gaan patrouilleeren om f 1.of f 1.40 te verdienen. De voorzitter nam het zelfs den heer d e Groot nog kwalijk toen deze 't tegen woordige loon van 15 cent per uur buiten- sporig-laag noemde. Arme, domme arbeiders, die nog niet inzien, dat ze zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Slechts 5 leden waren voor 25 cent, n.l. de heeren v an Westerdorp, Ris, Pinster, Gouka en de Groot. Nu waren de „christelijke" heeren opeens zuinig. Toen kregen de nachtwachts nog f 10. voor schoeisel. Wat een ongelukkige regeling toch. Waarom die menschen niet ineens een behoorlijk salaris gegeven, inplaats van deze lapmiddeltjes Van ziekegeld kon niets inkomen. De heer de Groot probeerde het met 50 en met 40 procent. Het voorstel werd niet eens ondersteund. Van die 20 cent per uur kunnen ze ook best zooveel sparen, dat ze in geval van ziekte 't göed hebben. Ik meen, dat 't de Burgemeester was, die bang was, dat die nachtwachts er misbruik van zouden maken, als ze ingeval van ziekte toch nog uitbetaald werden. „Zooals de waard is betrouwt hij zijn gasten," zegt een spreek woord. Laat de heer Versteeg dat bedenken. De heer de Groot vroeg dan ook waarom of dat bezwaar voor koogere ambtenaren niet gold? Toen de voorzitter ernstig wees op de finantiëele bezwaren, zei de heer Gouka, dat hij die opmerking liever bij een vorige gele genheid gehoord had. Steek die in je zak De voorzitter wou de nieuwe regeling laten ingaan op 1 Januari. O, er waren weer zooveelbezwarenom dien minimum-lijders al dadelijk opslag te geven. Op voorstel van den heer Kranen werd gelukkig be sloten die op 1 October te doen ingaan. Tegen stemden de „christelijke" heeren La- gerweij, Mr. Jansen en P. C. M. Jan sen en de heer G. Visser Bzn. Het was een „peperduur zittingje", zucht de N. Sch. Crt. Maar leerrijk, voeg ik er aan toe. Als de arbeiders goed opgelet hebben, is de les misschien niet te duur betaald. Macht der gewoonte. Naar aanleiding van de toelage in de laatste raadszitting aan den heer Brouwer toegekend, schrijft de N. Sch. Crt. Met bijzonder genoegen hoorden wij, wat de heer Vürtheim naar aanleiding van het betrokken voorstel van B. en W. op merkte. Wat dit nieuwe raadslid daar omtrent zeide, was ons zóó uit 't hart gesproken, dat wij niet beter zelf ons gevoelen hadden kunnen vertolken. Zeker is 't maar al te waar, dat in den raad geen gevoelspolitiek moet gevoerd worden zeker is 't volle waarheid, dat het niet aangaat, den heer Brouwer een extra toelage van f556 'sjaars boven zijn pen sioen te verleenen, waardoor hij met ge meentelijk en rijkspensioen een inkomen zal hebben van f 1700, nu de belasting penningen door velen zoo zwaar worden opgebracht, nu velen pas hun aanslag in de Inkomstenbelasting zoo aanmerkelijk zagen verhoogd. En toch heeft de meerderheid van den raad, zwichtend voor de argumenten van den wethouder van onderwijs en den voor zitter, dat ook deze ambtenaar weer als 't ware moest worden uitgekocht, zich laten verlokken tot een o. i. onverantwoordelijke en hoogst bedenkelijke daad, die, zooals de heer Vürtheim terecht opmerkte, een gevaarlijk precedent gaat stellen. Als de heer Brouwer niet meer voor zijn taak geschikt is, behoort hij die op te geven, maar moet hij niet op dusdanige manier uitgekocht worden. Wanneer is dat ooit met een mindere beambte geschied? De N. Sch. Crt. verbeeldt zich zeker nog, dat we te doen hebben met een in meer derheid liberalen raad. En toch heerscht DE MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1