5 i i ....fict llolk Wis: J. KOORENGEVEL De Nieuwe Tijd. Dagblad voor do Arbeiderspartij. Bood Yan Nederl. Onderwijzers, Uit de Partij. Plaatselijk Hoger huiscomité. Cursus voor de hoofdacte. Advertenties I Bureau: Geldersche Kade 117, Amsterdam. Nieuwstraat - SCHIEDAM. Redactie: Henr. Roland Holst, F. van der Goes en Dr. Herm. Gorter Aan wien de schuld? Aan n! Gij hebt verzuimd n te vereenigen om uw loon te be houden, of meer loon voor uw werk te eischen. Dus daarom, mandemakers in het algemeen, en Schiedamsehe mandemakers in 'tbizcnder, sluit u aan bij uw vereeniging, opdat wij kunnen komen tot een menschwaardig bestaan. Hiermede M. de K. nogmaals mijn dank voor de verleende plaatsruimte, zoo teeken ik mij, Uw dv. dr., Oude Kerkhof 16*. H. Verkerk, Mijnheer de Redakteur! Verzoeke beleefd voor onderstaand een plaatsje in uw blad, waarvoor bij voorbaat mijn dank. Zooals velen mijner medeburgers zullen weten, bestaat er bier ter stede onder de politieverordeningen eene, welke voor velen, door overtreding van deze, reeds onaangename gevolgen heeft gehad. Het betreft n.l. de verordening op het straatschrobben, welke o.a. voorschrijft, dat op de laatste twee dagen der week (Vrijdag en Zaterdag) in geen ge val water over de straat mag worden geworpen, en geen straat mag worden ge schrobd, en op welks overtreding streng schijnt te worden gelet. Dat bleek mij onlangs in een straat, waar ik juist aanwezig was, toen een zindelijke huismoeder voor haar deur eenig vuil wilde wegspoelen, dat een voorbij gaande hond daar had neergelegd. Doch terwijl zjj bezig was, werd zij eensklaps door een agent van politie overvallen, en of die vrouw nu al beweerde, dat dit toch niet kon bljjven liggen, 't hielp haar nieteen proces verbaal volgde, en 't slot wasboete of brom men. Men ziet dus, dat deze verordening zelfs naar de letter moet worden nageleefd. Doch, M. de R., wat ik u vragen wil, is dit: staat de politie, in dit geval de brug wachters (naar ik meen agenten 4e klasse) hoven deze verordening verheven Immers iederen Zaterdagmiddag ben ik er getuige van, dat twee brugwachters bezig zijn, een eind straat van 30 k 40 M. lang te vegen, na eerst (voor het stuiven) schoorvoetend een weinig water daarover te hebben ge sprenkeld. Vervolgens vegen zij den ver kregen beig vuil het water in. Dit nu is m. i. een dubbele overtreding en nog wel door mannen van de wet. Ik kan niet gelooven dat hun dit van gemeentewege wordt bevolen, althans zeker niet op genoemde dagen, maar hier komt de aap uit de mouw. Aan bedoelde straat woont een heer, die er op gesteld schijnt te zijn, ook de straat voor zijn huis een Zondagsch kostuum aan te doen, want na afloop dier vegerij komt geregeld die heer naar buiten, en geeft aan de brugwachters als belooning een handje sigaren. Toen een persoon deze lieden er op attent maakte, dat deze overtredingen door hen allerminst geoorloofd zijn, kreeg deze ten antwoord „'t ga je geen do anNatuurlijk ging het dezen man direct niet aan, maar juist haar, die 't aangaat (de politie), schijnt zoo precies den tijd te weten, dat zij daar afwezig moet zijn. Misschien legt het ook voor haar geen windeieren. Maar onaangenaam doet het mij aan en zeker velen met mij, die de rechtvaardigheid liefhebben, wanneer men gevallen hoort, als waarvan ik in den aanvang sprak (en dit zijn meestal arbeidersvrouwen), en men ziet daarentegen bijna dagelijks, dat door mannen als bovenbedoeld, welke zelf tot stipte nale ving der verordeningen moeten medewerken, overtreding wordt gepleegd, en dat voor een paar sigaren. Men ziet het nog maar al te dikwijls, dat dergelijke gem.-ambtenaren zoo gaarne de naloopers der heeren willen zijn, maar zij vergeten daarbij, dat zij alzoo de klasse- justitie in de hand werken. Den leden der afdeeling Schiedam van de S. D. A. P. zij gemeld, dat bij ondergeteekende gelegenheid bestaat tot afdracht van contri butie, vanaf Zaterdag 14 tot en met Donderdag 19 September e. k. Elk lid wordt verzocht, zijn boekje of kaart mee te brengen. Na 19 September zal door hem bij de leden aan huis over het verschuldigde worden beschikt. A. Godschalk, Penningm. In de laatste huishoudelijke vergadering der afdeeling werd o.a. besloten pater Yerhey, den bekenden R. K. Volksbond-spreker, uit te noodigen tot een openbaar debat, waarin hij zijn bezwaren tegen 't socialisme kan bloot leggen In de laatste vergadering is besloten, in- plaats van een openlucht-meeting, op Zondag 22 September 's avonds een openbare ver gadering te houden in Musis". Als sprekers zullen optreden L. M. Hermans, K. Hooger- huis, T. Luitjes en M. Valk Lzn. Mej. K. R. 12 c.P. v. Z. 12 c.P. v. G. 7 c.Bailey 12 c.Barnum 1 c.V. 10 c. Pietje 7 c.v. O. 7 c.; J. C. K. 17 c, Mej. N. R. 12 c.A. v. d. S. 12 c.v. d. M. l1/» c.A. J. 25 c.J. J. 25 c.E. 2 c. E. 5 c. Het grootste deel der bovenstaande bij dragen is ontvangen bij het innen der abon nementsgelden. Ook een vorige maal toonden verschillende abonnees, dat zij, inplaats van 13 ct., gaarne 20 a 25 c. per 3 maanden betalen. Laat dit niet langer uitzondering blijven, zooals nuZeker wordt ons blad dan heel spoedig in grooter formaat uitge geven, want iedere week blijkt ons, dat de ruimte te gering is. Daarom, abonnees en vrienden, stort geregeld uw giften voor den steunpenning R. I. P. Heden overleed, na een smartelijk lijden, in den aan- valligen leeftijd van slechts één jaar, de gemeentelijke Zijn sterven is gewin. Eenige Onderwijzers. Verzoeke van rouwbeklag ver schoond te blijven. Afdeeling „SCHIEDAM." De lessen aan den Bondscursus worden gegeven eiken Zaterdag middag in het Volkshuis, L. Haven 55. 172—3 uur, Opvoedkunde. Leider: de Heer G. v. d. MOST. 3 5 uur, Geschiedenis. Leider: de heer Dr. J. v. LEEUWEN. Be lessen over Opvoedkunde vangen aan 21 September a.s. Zegt het voort!!! in „DE MOKER", Schiedamsch Sociaal-Demokratisch Weekblad hebben zeker succes. Er z(jn weinig huisgezinnen te Schiedam, waarin dit blad niet gelezen wordt. 15 cent per week, /"1.95 per 3 maan den franco per post. Alle abonne's n verzekerd tegen ongelukken bij de Maatschappij „Fatum" 's Gravenhage voor 1000 bij geheele invaliditeit en overlijden. f 400 PROEFNUMMERS worden op aanvraag gratis bezorgd oor den Agent voor Schiedam St. KLEPKE, Helena&traat 16. Soc.-Dem. Arbeiderspartij, afd. R'dam en Charlois. Arbeiderskiesvereeniging. Feestelijke bijeenkomst (met bal) ter herdenking van de overwinnin gen bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer en bij de Rotterdamsche Gemeenteraadsverkiezing op Zondag 15 Sept., in de groote zaal van het Algem. Verkooplokaal (ing. Oostvestpl.) No. 9. (September-Aflevering) van den 6den Jaargang: Sociaaldemocratisch Maandschrift. Prijs f 1.25 per kwartaal, voor arbeiders f 0.87V2. Men abonneert zich bij den Boek handel en bij den Uitgever J. A. FORTUIJN, Kerkstr. 34, Amsterdam, die steeds gaarneproefnumm. zendt. Stoomdrukkerij „Vooruitgang", Binnenrotte 50, Rotterdam. de Secretaris der Schiedamsehe Mandemakers Vereeniging, Een vriend van het Recht. Kor respondentia. EEN SCHUTTER. Zooals ge ziet is uw stukje dit maal geplaatst. De vorige week moest het door gebrek aan ruimte blijven liggen. Wij zelf hadden het reeds overgeschreven. Steunpenning. i Onmisbaar voor lederen arbeider is 1 Met medewerking van de Muziekvereen. „Amieitia", de Mannen-Zangvereen. „De Strijdzanger", den Heer T., Solozanger, den Heer S., Voordrachten, enz. Sprekers: W. P. G. HELSDINGEN, Lid van de Tweede Kamer. H. SPIEKMAN, Lid van den Gemeenteraad. Ds. W. BAX, Pred. te Zaandam. Aanvang 8 uur. Entrée 20 ct., Heer en Dame 30 cent. ONDERWIJZER in HANDTEEKENEN en SCHOONSCHRIJVEN. - - - - - TEEKENEN voor de HOOEDACTE. - - VERBETEREN van SCHRIJFHAND~ AANLEEREN van ROND-, GOTHISCH-, - - FRACTUUR en ander SCHRIFT. - - bevat De pensioen-verordening derburger- lijke rijksambtenaren (slot), door MattheusHet derde nationale Con gres der Fransche sociaaldemokra- ten, door W. H. VliegenN. A. S. en S. D. A. P., door A. S. de Levita; Een kritiek oogenblik, door H. Polak Het Londensch congres tot bestrij ding der tuberculose, door dr. Th. Stoop; De zuivelindustrie in Fries land en het pachtstelsel, door M. Kalsbeek; Troelstra's repliek, door dr. H. Gorter; Nederlandsche poli tiek, door P. L. Tak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 4