Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad Bestuurdersbond. No, 31. Zaterdag 28 September 1901. Ie Jaargang. Stukken voor 't eerstvolgend nummer moeten uiterlijk Woensdag a s. 's middags 12 uur in het bezit der Redactie zijn. De Christelijke Actie Het Adres van Antwoord. AB BONNE MEN TSPRIJS: 13 cent per kwartaal franco per post 20 cent Losse nummers 1 cent. hij vooruitbetaling. BUREAU ran ADMINISTRATIE en REDAKTIE: NOORDVEST 12. ADVERTENTIËN: 5 cent per regel. Bij abonnement be langrijke korting. Donderdag 26 September is de Schiedam- scbe bestuurdersbond opgericht. Aangesloten zijn vijf vereenigingen, terwijl hare eveneens vertegenwoordigde vereenigingen zich zullen aansluiten. Het streven van den bond wordt voor buitenstaanden duidelijk uit art. II der statuten. Het luidt De Sckiedamsche B.B. heeft ten doel a. Samenwerking van alle Schiedamsche vereenigingen, die streven naar verbetering van de stoffelijke en geestelijke positie der arbeiders h. het oprichten of helpen oprichten van vereenigingen in die vakken, waarin geen organisatie bestaat of welker organisatie onvoldoende is; c. het verzamelen van statistieke en andere gegevens betreffende het leven, het bedrijf en de organisatie der arbeiders, de locale toe standen van allerlei aard, en het gebruik maken daarvan waar, hoe, en wanneer zulks noodig zal worden geoordeeld d. het onderhouden van betrekkingen met in andere plaatsen gevestigde bestuurders bonden of soortgelijke lichamen en zoo mo gelijk, het vormen van een blijvend verband met dezulken. Hieruit blijkt dat organiseeren en nog eens organiseeren schering en inslag is, terwijl tevens is aangewezen het materiaal, dat de organisatie stevig en hecht maakt, Organi satie is voor den arbeider de goede moeder, die hem opkweekt tot een man, krachtig, sterk en weerbaar, tot een man, die zijn taak weet en in staat is, die te vervullen. Het vereenigingsleven ontwikkelt hem, geeft hem gelegenheid, zijn krachten te ontplooien, ver vult hem met geestdrift voor ernstig levens werk. Wanneer de arbeider eenmaal door het vereenigingsleven is aangegrepen, wordt hij degelijker, beter, dan ontwikkelen zich bij hem inzicht in en bewustheid van zijn toe stand, dan geeft vastheid van levensdoel rich ting aan zijn handelingen, hij leert zich op offeringen getroosten en wenschen ontzeggen, dan groeit hij in, in den hoogeren vorm van gemeenschapsleven, die hij gevoelt, voor te bereiden. Zoo heefc de Schiedamsche Bestuurders- bond een moeielijke taak te vervullen. Het vereenigingsleven ligt hier nog in zijn wind selen. Het zwakke kindje moet nog een man worden. Het inzicht onder de arbeiders is nog gering. Zeldzaam zijn hier de gevallen, waarin zij eenigszins vereenigd optraden. Zij moeten nog leeren begrijpen, dat hun particulier gemopper niets beteekent, dat bun onderlinge geschillen en ruzietjes niets zijn, totaal niets, bij de ééne, groote zaak, de verheffing van alle arbeiders, Zij moeten nog leeren gevoelen, sterker, dieper, hun groote onrecht. Hoe zij, bij zeer uiteeuloopende werkzaam heden, toch één zijn, waar het betreft den uitslag van hun arbeidhet stichten van een eerzuil in den zak der kapitalisten. Hoe het kapitaal hen stiefmoederlijk be handelt, hen iu krotten trapt na afloop van den arbeid, hen naar de kroegen jaagt tot uitspanning, hen vervolgens uitscheldt, omdat zij zoo dierlijk zijn, en hen ten slotte na al dien hoon voorpreekt: Bekeert u, en wordt als ik. En dan moet in hen ontwaken, dat zij zijn als één man, een reus, die kan gebieden in de hoogheid van zijn kracht; dat zij zijn zonder geweld, omdat geen kracht tegenover de hunne bestaat. De vereenigde arbeiders zijn sterk, de toekomst is hun. De Schiedamsche bestuurdersbond heeft een moeielijke taak. Maar al strijdende zal hij groeien, en met hem zullen groeien de rijen der georganiseerde arbeiders. De Schiedamsche bestuurdersbond heeft een mooie toekomst. Maar de praktijk werkt ontnuchterend. Kleine dingen, dingen, die 'n mensch korrelig maken, komen in den weg. Onverschilligheid, laksheid, patroonsvrees, naijver in kleine belangen, fatsoensgevoel, persoonlijke prikkel baarheid, 'n meerderheidsgevoel van werk man boven werkman, ziedaar eenige eigen aardige beletselen aan organisatie. Onver stoorbare kalmte, taaie volharding, een nim mer uitgeput brein aan taktische middelen, dat zijn de stutten, die de geestdrift voor het bereiken van het mooie doel moeten schragen. Den mannen van den bestuurders bond wacht een moeielijke taak. Het volgend artikel luidt„De heden- daagsche sociale toestand" en dat wordt vervolgd. Eerst krijgen we de plechtige verzekering, dat er nu iets komt, iets wee hem, die lacht. De hoogste belangen der samenleving geldt het. De werkloozen krijgen eerst 'n beurt. Honderde mannen loopen zoo maar langs de straat. Zóó staat er dan Nu eens gaan zij zwijgend of mompelend tot elkaar langzaam voort, dan weder galmen zij een zoogenaamd vrijheidslied uit, doch wat zij ook doen, de sombere, zelfs dreigende uitdrukking van hun gelaat strekken, bewijst, dat zij reden meenen te hebben tot misnoegen. En ja zeker, zij, de werkloozen, zij hebben grieven, bittere grieven, want het is een treurig verschijnsel, dat zoovele mannen in ons vaderland, in de kracht van hun leven nutteloos daar heen loopen. Zoudt gij denken lezer, dat zij allen te kwader trouw zijn Dat zij verre. Zij worden door gewetenlooze leiders op een dwaalspoor gebracht. Wel, wel, zouden die menschen allemaal zulke slechte magen hebben? Zou dehonger hen op een dwaalspoor leiden En of zij te kwader trouw zijn? Waarachtig niet, dat gelooft geen enkele lezer. Hun maag is een permanent (doorloopend) bewijsstuk. En ze meenen reden te hebben tot misnoegen. Zoo, meenen ze dat, wel zooLaat men zoo'n christelijke actiër eens acht dagen op water en brood zetten om onbekende redenen, of op heelemaal niets, zou hij dan ook wat gaan meenen? Neen, hoor, dat zijn redeneringen van een onscherpzinnig man, die zat gegeten is. Wat verder heet het tot den werkman Volgt het Christelijk vereenigingsleven in Duitschland na, waar de Christelijke vereenigingen groeien en bloeien. Zeker, dat zeggen wij ook. Kijk, hier is 'n aanhaling uit het verslag van het tweede congres der Christelijke Duitsche vakvereeni- gingen Wij organiseeren ons om tegenover de vaste, aaneengesloten machtvanhetkapitaal, waartegen de enkele arbeider weerloos is, een even sterke macht te plaatsen. Ja, arbeiders in Schiedam, volgt ze maar na, uw Duitsche christelijke broeders. Nu volgt 'n korte beschouwing, waarin de koene weter op 'n treurige wijs blijk geeft van z'n onkunde in zake „de sociale toestand." Hij schijnt niet het flauwste denkbeeld te hebben van eenig verschil tusschen sociaal democratie en anarchie. Dat zal de volgende maand wel beter wezen. Nog één zinnetje tot besluit De lach der tevredenheid is reeds lang van het gelaat der niet met aardsche goederen bedeelden verdwenen. Hoe is 't mogelijk, dat het menschelijk geslacht nog altijd maar niet leert, van honger te sterven met den lach der tevredenheid op 't gelaat. Zou dat het christelijk ideaal zijn Wie wil smullen aan regeeringsdaden, hij koope Het Volk en leze de Kamerkroniek. Het volgende is er aan ontleend. Dr. Schaep- man deelt mede, dat het adres van antwoord alleen bedoelt den inhoud der Troonrede over te nemen zonder meer nu weet men heel de grap. Dit adres is dus de tweede helft van de plechtstatigheid, die het eigenlijke zaken-doen de wijding geeft. Hels- dingen, een goede bekende bij de Schiedam mers, opende het debat naar aanleiding van de frase, dat de algemeene volkstoestand DE MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1