Bensdorp's Cacao. De Nieuwe Tijd. ....fietüolk.... si Dagblad voor do Arbeiderspartij. Buitenlandsche Sprokkelingen. Een vriendelijk verzoek. Gebruikt geen Bureau: Geldersche Kade 117, Amsterdam. Advertenties S. L. v. LQOY, Amsterdam. dergelijke gelegenheden in sommige kringen zoo vreeselijk drukkend wordt gevoeld, waar om niet mee de hand aan de ploeg geslagen, ze voor het volk te helpen veroveren. Zouden de gemeente-financiën niet met het volste recht kunnen worden aangesproken, om te voorzien in zoo'n dringende behoefte voor het overgroote deel van de burgersde arbeiders? Zeker, zij hebben in de aller eerste plaats het recht zich te ontdoen van het stof en vuil van hun eerlijken, hoewel niet altijd zindelijken arbeid. Eerstdaags hopen wij de Schied. Crt. als organisator te zien optreden van een beweging, die de stichting van een gemeentelijk volksbadhuis tot resultaat heeft. Rijkdom, in Amerika. In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika betaalt ongeveer 3U millioen menschen inkomsten-belasting, ongeveer 350000 uit „winsten", ongeveer 390000 nit „bezoldigingen". De eersten, renteniers, blijven hier buiten rekening. Voor de laatsten komt men, daar Amerika 18 millioen volwassenen telt, tot deze slotsom dat nog lang geen half millioen een bezol diging ontvangt boven de f 1800 (het mini mum voor inkomstenbelasting) en ruim 17'A millioen een bezoldiging beneden de f 1800. Maar die 390000 belastingbetalers zijn onder ling nog zeer ongelijk in inkomen, nl.ruim 145000 daarvan vallen slechts even in de belasting en hebben dus niet meer dan f 1800 per jaar, 90000 staan tusschen de f 1900 en f '2400, 87000 tusschen de f 2400 en f 3600, 31000 tusschen de f 3000 en f 4800 en slechts 37000 boven de f 4800, en dat op een bevolking van 44 millioen zielen! Een schoone bijdrage tot Marx' bewering, dat ons maatschappelijk stelsel in iedere richting tot de samentrekking van rijkdom brengt. Officiëele Vrouwenarbeid. In een Oost- Pruisische gemeente heeft de overheid be paald, dat alle jvrouwen en meisjes, die in eigen onderhoud voorzien, verplicht zijn tot deelneming aan de brandweer-oefeningen en mogelijke brandblussching. Kennelijk doel beletting van vrouwenarbeid in het algemeen. Werkelijk gevolg veel brandweeroefeningen en veel branden. Die oolijke Pruisen Christelijke beschaving. In het Aziatische Korea hadden Christenvervolgingen plaats gehad. De Fransche gezant klaagde bij het Koreaansche bestuur. Dit antwoordde met een reeks van bewijsstukken, dat de chris tenen zelf oorzaak waren van die vervol gingen tegen hen, omdat zij o. a. allerlei moorden hadden gepleegd, vrouwen ontvoerd en onteerd, niet-christenen mishandeld, zich aan geldafpersingen schuldig gemaakt, kerk hoven op de gemeenste manier ontwijd, ge vangenen (christenen) bevrijd, een werkplaats met straf- en martelwerktuigen ingericht, enz.De Koreaansche regeering wees er op, dat men in Korea aan zulke dingen niet gewoon was en niet den invoer daarvan wenschte tegelijk met het christendom. De Fransche gezant moet nog daarop antwoor den. Of hij het ooit zal kunnen Suikerprijzen, invoerrechten en syndikaten. Te Londen wordt de ruwe suiker in het groot verkocht voor 5 cent per pond, de geraffineerde voor 53A cent. Te Berlijn kost diezelfde suiker in den groothandel van 18 tot 19 cent. Daarvan vervallen 6 cent aan invoerrechten en 6 a 7 cent aan de vereeni- ging van suikerhandelaren, die de prijzen voor suiker in Duitschland regelt. Leerzaam zijn deze cijfers bijv. voor kamers van arbeid die invoerrechten verlangen. Belgische papenheerschappij. Toen voor eenige jaren de Belgische regeering onder invloed der arbeiders het algemeen kiesrecht moest invoeren, wist ze den stemmeninvloed der arbeiders te breken, door aan de hoogere klassen 2, 3 en 4 stemmen toe te kennen. Op alle mogelijke wijzen tracht nu de katholieke geestelijkheid het dreigend gevaar van een nieuwe arbeidersbetooging voor enkelvoudig algemeen stemrecht af te wenden. Haar middelen zijn van het gewone allooi. De geestelijken, die de arbeiderspartij steunen, de zoogenaamde christelijk-socialen, worden ten lijve toe vervolgd de benoeming van Mgr. Entten, een verwoed christelijk-socialen-vreter, bewijst dat op nieuw. Een ander voorbeeld geeft het ontslag, door den kamervoorzitter De Sadeleer gevraagd, volgens zijn eigen beweringen daartoe door de regeering genoopt, omdat hij tegenover de socialisten in de kamer te onpartijdig was. Maar het mooiste is nog dithet ministerie heeft voorgesteld, 20 millioenen franken, dat is f 10.000.000, jaarlijks uit te trekken voor een leger van huurlingen, vrijwilligers, die ten getale van 43000 man zouden moeten dienen tot handhaving van de orde in het binnenland. De priesters aan het hoofd van een huur- lingenleger tegen de georganiseerde arbeiders en de christelijk-socialenWelk een geluk voor Nederland, dat het zulke dingen elders kan waarnemen en daardoorzich gewaar schuwd kan achten Koningstrouw. De Wurtembergsche grondbezitters hebben onbewust een gulden bijdrage geleverd voor de waarde, die men hechten kan aan de „gehechtheid aan het koningshuis". In een officieel door hun ver bond uitgegeven brochure staat met even zooveel woorden het volgende gedrukt de Wurtembergsche boerenstand heeft (de zorg van het vorstenhnis) met een trouwe aanhankelijkheid aan het vorstenhnis ver golden thans gaat het in vollen ernst er om, of deze oude verhouding zal worden verstoord of niet". Indien nl. de vorst niet de door de grondbezitters geëischte invoer rechten op graan zou willen toestaan, zouden dezen „in vollen ernst" genoodzaakt zijn, „deze oude verhouding te verstoren", met andere woorden, de aanhankelijkheid aan het vorstenhuis opzeggen. Er bestaat dus een tarief voor konings-' trouwin Wurtemberg. In de Christelijke Actie No 1 lag de sociale toestand, en die zou vervolgd worden. In No. 2 is hij niet meer te vindenhij is zoek, hij is verloren gegaan. Aangezien wij zonder „socialen toestand" niet leven kunnen, wordt de eerlijke vinder verzocht, hem aan ons bureau te bezorgen. Wij zullen hem op de juiste plaats brengen. Steun penning. M. S. 5 ct.Marianne 5 ct.V. 10 ct.; Piet '2 ct Heinrich 2 ct.; Mientje 1 ct.; F. 5 ct.B. 5 ct.V. d. H. 5 ct.op 't Hoofd ontvangen 9 ct.Arie l'/ict.Jan III l'/s ct Eooie Bart 1 ct.J. V. 10 ct.aan 't station ontvangen 7 ct.W. '25 ct. No. 10 (October-Aflevering) van den 6den Jaargang: Sociaaldemocratisch Maandschrift. Redactie: Henr. Roland Holst, F. van der Goes en Dr. Herm. Gorter bevat De philosophie van Kant en het Marxisme, door A. Pannekoek. Schoolartsendoor X. Sociale lyriek, door H. Roland Holst. Hoe het er bij de Schoenmakers uitziet, door H. de Roos. De 5e Jaarver gadering van den A. N. D. B., door Jos. Loopuit. Iets over goud belasting op Suriname, door W. van Gogh. Econom. aanteekeningen. Prijs f 1.35 per kwartaal, voor arbeiders fo.S7'h. Men abonneert zich bij den Boek handel en bij den Uitgever J. A. FORTUIJN, Kerkstr. 34, Amsterdam, die steeds gaarneproefnumm.zendt. Onmisbaar voor lederen arbeider is t^UrÜQ' 15 cent per week' Z"1-95 per 3maan- LDjJl ij Uden franco per post. Alle abonne's zijn verzekerd tegen ongelukken bij de Maatschappij „Fatüm" te 'sGravenhage voor /"1000 bij geheele invaliditeit en f 400 bij overlijden. Abonneert u tijdigvooral met het oog op de Kamerkroniek. PROEFNUMMERS worden op aanvraag gratis bezorgd door den Agent voor Schiedam: St. KLEPKE, Helenastraat 16. in „DE MOKER", Schiedamsch Sociaal-Demokratisch Weekblad, hebben zeker succes. Er zijn weinig huisgezinnen te Schiedam, waarin dit blad niet gelezen wordt. A. BEBEL, De Vrouw en het Socia lisme. (De vrouw in het verleden, in het heden en in de toekomst.) Vertaling van Sylvia, f 0.90. EDW. BELLAMY, In het jaar 2000. Vertaling van F. van der Goes. 3e druk. f 0.75. JOHN RUSKIN. De Laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste be ginselen der Staathuishoudkunde. Vertaling van M. Hugenholtz- Zeeven. f 1.10. WILLIAM MORRIS, Nieuws uit Ner- gensoord. Utopistische Roman. Vertaling van F. van der Goes. f 1.25. Uitgaven van Stoomdrukkerij Vooruitgang", Binnenrotte 50, Rotterdam. li I 1 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 4