Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad Begrooting 1902. No. 35. Zaterdag 26 October 1901, le Jaargang, Stokken voor 't eerstvolgend nnmmer moeten niterlijk Woensdag a s. 's middags 12 nor in het bezit der Redactie zijn. We hebben mekaar zoo noodig. ABONNEMENTSPRIJS: 13 cent per kwartaal franco per post 20 eent Losse nummers 1 cent. bij vooruitbetaling. BUREAUvau ADMINISTRATIE en REDAKTIE: NOORDVEST 12. ADVERTENTIËN: 5 cent per regel. Bij abonnement be langrijke korting. Zoo langzamerhand nadert het begrootings- werk zijn voltooiing. Reeds is de memorie van antwoord van B. en W. op het verslag van 't onderzoek der afdeelingen verschenen en tegen Dinsdag a.s. is de openbare be handeling en raadszitting aangekondigd. Vergis ik me niet, dan zal er nog wel een enkel woordje vallen. Gelukkig dan ook dat er na Dinsdag nog 2 dagen in October komen, zoodat men de zaken behoorlijk kan bespreken, zonder gevaar te loopen de fatale termijn van 31 October te overschrijden. Toch, het is niet te ontkennen, is het nog laat genoeg. Voor een paar jaar scheen het, alsof men zich op dat punt ging beteren. De laatste jaren komen we echter weer meer en meer achteraan. Doch dit daargelaten. Een merkwaardig stuk die begrooting voor 1902. Zou men toch in 't algemeen kunnen verwachten, dat men er bij voorkeur opuit is de kosten der gemeente-huishouding zoo laag mogelijk te stellen, deze gemeente- begrooting wekt den schijn, alsof men nu in 't komende jaar der wereld eens toonen wil hoe royaal men kan zijn, beter misschien nog, alsof men wil geuren met een groot eind-cijfer. Nietwaar, 't klinkt als een klok de begrooting der gemeente Schiedam, loopt over ruim zeven maal honderdduizend pop, ofruim zeven ton goudsnog mooier. Maar m'n lieve menschen, daarvoor maak je nu toch heusch geen begrooting. Er moet dus een andere reden zijn, die het Dagelijksch Bestuur noopt aan den raad zoo'n groote lijst voor te zetten. Het eind cijfer toch is nu gestegen tot een hoogte, die, voor zoover ik dat na kon gaan, te voren nooit bereikt werd. Daarmede houdt natuurlijk verband een stijging der inkomsten, zoodat meer belasting geheven zal worden. B. en W. stellen voor het percent van heffing der inkomsten-belasting te bepalen op 6 Als er over inkomsten-belasting maar ge sproken wordt, worden vele menschen al erg zenuwachtig, maar hoe ontzettend moet hun aandoening geweest zijn toen ze dat lazen. Vroeger wezen we er al eens op hoe o.a. de N. Sch. Crt. daardoor een heftige uitval deed aan 't adres van haar clericale vriendjes in den raad. 6 dat is het hoogste wat geheven mag worden. Dat is bijna 2 maal zooveel als 't vorig jaar. De beide vorige jaren was het percentage 3'A en 3V2. Maar is het dan zoo ellendig gesteld met de gemeente-finantiën Is werkelijk de nood aan den man Is dit een laatste inspanning om den kop boven water te houden? In de afdeelings-vergaderingen van den raad is er al druk over gesproken. Het ging te ver, meende men. Er moest een schotje voor geschoten worden. Er moest dan maar bezuinigd worden. En met ware woede is men aangevallen om posten te schrappen of te verminderen. Zeep wil men gaan bezuinigen op verwarming, verlichting en schoonhouden van schoollocalen, ofschoon een paar weken geleden juist die post ver hoogd is omdat ze veel te laag is. Een vreemde keus. Waarom dan niet liever geschrapt een post van f 300, voor openbare vermakelijkheden en feesten en voor 't uit steken, onderhouden en vernieuwen van vlaggen Maar dat men aan 't snoeien is gegaan is zeer begrijpelijk. Het is alsof een of andere duivel B, W. dreef om vooral alle posten maar op te jagen. Op 2 na zijn alle hoofd stukken van uitgaaf hooger geschat dan 't vorige jaar. Hoofdstuk I f3300,hooger; II f 1000,— III f 900,— V f 1850,— VI f 200,— VII f 1100,—VIII f1350,-; IX f 500Ó,XI f 6300,— XII f 125100. Alleen hoofdstuk X is f 600,lager. Nu moet ik erbij zeggen dat van de f125400, van hoofdstuk XII f 75400,bestemd zijn voor nieuwe werken en dat die gedekt zullen worden door een leening, terwijl de overige f 50000,aangeven 't bedrag van tijdelijk uitgezette gelden die dus ook weer door een aflossingspost onder inkomsten gedekt wordt, maar B. W. hebben toch kans gezien de rest met een dikke f 20000,op te jagen. Was dit noodig? Men behoeft slechts't af- deelingsverslag en 't antwoord van B. W. daarop na te gaan om van 't tegendeel over tuigd te worden. Volgens het Verslag van het afdeelings- onderzoek zijn de leden van plan de begroo ting eene kleine f 25000,lager te stellen, behalve dat zij zich nog zeer ongunstig uit laten over 't doen uitvoeren van enkele groo- tere werken, waar zij meenen dat de tijd daarvoor slechts gekozen is nu 't met de finantiën niet al te best gesteld is. En 't antwoord daarop van B. W. Zwak van begin tot eind. Ook zij hebben 't eerst over de 6 o/° in komsten-belasting. Dat is nu wel heel hoog, maarde opcenten op de personeele belas ting bedragen maar 50 en de precario-be lasting is vrij laag. Alsof die een cent lager waren dan 't vorige jaar. Praatjes voor de vaak. Dan beweren B. W. dat de uitgaven in de laatste jaren zoo zijn toegenomen. Maar dit verklaart toch nog niet dit plotseling op jagen van die eene belasting, die inkomsten belasting, en die ontzettende hooge begrooting. Verleden jaar toch bedroeg het eindcijfer van inkomsten en uitgaven f 659,369,815 tegen nu f 705,287,48. Dat is dus jaar f45917,665 meer. Dit cijfer is echter onzuiver omdat dit jaar f 125494,03 op de begrooting is ge bracht voor nieuwe werken; maar 't vorige jaar was voor 't zelfde doel f 100,000,uit- 1 getrokken. Dit jaar dus f 25,494,03 meer. Verminderen we hiermede de f 45,917,66s dan komen we tot de conclusie dat de gewone uitgaven dit jaar op f 20423,635 hooger ge raamd zijn dan 't vorige jaar. De vraag is dan: Waarom dat? En de memorie van toelichting geeft dat antwoord niet voldoende, zoomin als de me morie van antwoord. Wordt vervolgd. Er komt in Schiedam zoo'n beetje bewe ging onder de arbeiders, zoo'n rekkerige beweging van iemand, die wakker wordt. Maar direkt komen de oppassers, die zeggen „Menschen, blijft toch slapen't Was altijd zoo rustig in ziekenzaal Schiedam. Kom, kom, hou je stilWat moet de buitenwereld wel zeggen Zulke oppassers hebben hun eigen rust lief. Ze hebben d'r natje en droogje op hun tijd en hun rust Wat wil je nog meer? Waarom moeten die suffende arbeiders wak ker worden Wat heeft 'n patroon, 'n dominéé, 'n pastoor, 'n raadslid, 'n burgemeester daar anders van dan last En bennen ze daar nou voor in de wereld. Weineen, 'n mensch is immers in de we reld om z'n plicht te doen Maar de plichten van zulke menschen liggen nu juist niet binnen den kring van arbeidersbelangen. De patroon zorgt voor z'n zaak, die is nommer één voor hem. De dominéé en de pastoor zorgen voor de kerk en de uitdeeling van geestelijke goederen, het raadslid en de bur gemeester voor gemeente-belangen. Als aan het opgenoemde nog arbeiders vastzitten, dan is het als 'n praam aan een sleeptros. Als er nood is, wordt de tros gekapt, de sleepboot van kaptaal, kerk en regeering stoomt naar veilige haven, en de praam van den arbeid komt in 't riet. Waarom moeten die suffende arbeiders wakker worden, 't Is maar lastDe heeren moeten dan maar praten en redeneeren en tekst en uitleg geven van hun zaken want zoo'n arbeider, die wakker wordt, is net als 'n kind, hij wil maar weten, weten, weten Wat 'n lastig kind is? Dat wandelt met vader en dan is het: „Vader, wat is dat?" Vader zegt het. „Vader, hoe heet dat?" Vader zegt het. „Vader, hoe komt dat?" Hij zegt het. „Vader, waarom is dat?" Hij zegt het. Maar het kind blijft vragen, tot vader aan het eind is van z'n wijsheid. Dat is niet plezierig. Vader wordt korzelig en zegt: „Jö, hou toch je mond!" Zoo gaat het den wakker wordenden werkman ook. Als de heeren aan 't end zijn van hun DE MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1