Schiedamsch Sociaaldemocratisch Weekblad Verkoop van Gemeentegrond. No. 39. Zaterdag 23 November 1901, le Jaargang. Stukken voor 't eerstvolgend nummer moeten uiterlijk Woensdag a.s. 's middags 12 uur in het bezit der Redactie zijn. Socialistische Catechismus. ABONNEMENTSPRIJS: 18 cent per kwartaal franco per post 20 cent Losse nummers 1 cent. bij vooruitbetaling. UUUEAV van ADMINISTRATIE en REDAKTIE: NOORDVEST 12. ADVERTENTIËN: 5 cent per regel. Bij abonnement be langrijke korting. Het is niet voor de eerste maal dat we over dit onderwerp schrijven, en het zal ook de laatste maal wel niet zijn. De meeste hersenkasten zijn nu eenmaal zoo hard, dat je lang werk hebt eer er iets is ingebracht. Nu eerstdaags deze kwestie in den ge meenteraad weer aan de orde komt, willen wij haar nog eens toelichten. Beschouwen we eerst het voorstel van B. W. Dit houdt in om aan de Machine fabriek en Scheepswerf A. F. Smulders te Rotterdam een stuk gemeentegrond te ver- koopen, om daaron te vestigen een machine fabriek en scheepswerf. Het stuk grond is groot 57.500 cA. en gelegen ten oosten van de Voorhaven, aldus grenzende aan de stea- rinekaarsenfabriek. B. W. stellen voor, dien grond te verkoopen voor f 1.50 per cA. Aanvankelijk bood men fl.maar nadat B. W. er op gewezen hadden, dat in elk geval fl.50 per cA. betaald zou moeten worden, omdat de gemeente kosten zou moeten maken, stemde de firma daarin toe. We laten nu de verdere koopvoorwaarden even rusten. Alleen merken we op, wat B. W. mededeelen, n.l. dat de firma in geen geval den grond in erfpacht ivenscht te nemen. Deze mededeeling munt uit door soberheid. In heel weinig woorden gaan B. W. over deze zaak heen. Het is te hopen, dat de raadsleden zullen vragen naar de argumenten, door de firma Smulders aangevoerd en dat die ook genoemd zullen worden Want indien B. W. werkelijk al 't mogelijke gedaan hebben om de firma voor erfpacht te wriunen, zullen zij ook getracht hebben de bezwaren, die bij de firma Smulders bestaan, te over winnen. En in elk geval zal de Raad dienen te weten, of werkelijk een erfpachtovereen komst in elk geval op den onwil van den aanvrager zou afstuiten. Het zou ons bevreemden indien dit' zoo was, en dit om de volgende redenen. Wel maakt het Burgerlijk Wetboek ver schillende bepalingen, die 'or den erfpachter bezwaarlijk kunnen zijn (o. a. dat de erf pachter niet kan vorderen, dat bij het ein digen der erfpacht de eigenaar de daarop geplaatste eigendommen tegen taxatie over neemt), maar al deze bepalingen gelden alleen voor zoover daarvan niet bij de over eenkomst of beschikking, waarbij het erfpacht- recht is toegekend, wordt afgeweken. Het gemeentebestuur heeft het dus in zijn macht in deze overeenkomst al zulke bepalingen op te nemen als door den aanvrager ge- wenscht worden, mits men slechts handhaaft het karakter der erfpacht, hierin gelegen, dat de aanvrager van een onroerend goed, aan een ander (in dit geval de gemeente) toebehoorend, het volle genot verkrijgt onder verplichting om daarvoor een jaarlijksche pacht te betalen. De wet laat zelfs toe dat die erfpacht voor eeuwig wordt toegestaan. Daartegen zouden we evenwel bezwaar hebben omdat dan het door ons beoogde doel gemist wordt. Dat doel is, te voorkomen, dat een enkel persoon alleen de voordeelen trekt van de toevallige waardevermeerdering van den grond. En 't gevaar daarvoor is juist bij de gronden aan de Maas zeer groot. Het is gemakkelijk te voorzien, bij de toenemende uitbreiding van het havenbedrijf te Rotter dam, dat straks ook de gronden onder deze gemeente aan de beurt zullen zijn en per- ceelen, die nu fl.50 per cA. worden aan geboden, zullen dan misschien voor f 10.— nog niet te koop zijn. Ons doel is dus die grond-speculatie te voorkomen en een mogelijk in de toekomst rjjke bron van inkomsten voor de gemeente te behouden. Wij wezen er reeds op, dat de erfpacht bepalingen zoo gunstig mogelijk gesteld kun nen worden. En men zal dit dienen te doen wil men hier nieuwe industriën gevestigd zien. 't Eenige verschil voor den aanvrager wordt dan, dat hij de kans mist over eenige jaren zijn grond met een 5-, 6-voudige winst van de hand te zetten. Maar als dit het doel is, laten dan de heeren maar weg blijven. Grondspeculanten hebben we niet noodig. Is deze speculatie het doel niet, welnu dan zal er op den duur geen groot bezwaar kunnen bestaan. Juist waar onze gemeente zulke lage condities kan stellen, omdat we staan voor de keuze van een half ei of een leege dop, zal de concurrentie niet moeilijk zijn. En ook juist bij erfpacht kunnen die voorwaarden laag gesteld worden, omdat men vooraf weet, dat men, na b.v. 50 jaar, wanneer misschien de grondwaarde verdubbeld is, de voorwaarden kan herzien. We hopen van harte, dat deze kwestie nu niet op z'n Jan-boeren-fluitjes behandeld zal worden, maar dat de Raad genoeg inzicht in 't gemeente-belang zal hebben om de wenschelijkheid en mogelijkheid van erfpacht te overwegen. Het is reeds herhaald in de vergadering der wijze mannen gezegd, dat de inkomsten moeten vergrooten. Laat men dan alvast zorgen niet telkens nieuwe bronnen te stoppen. Uit het Engelsch van E. Belfort Bax en H. Quelcil Vraag 6. Maar wordt het woord klasse ook nog niet in een andere beteekenis ge bruikt Antwoord. Er is nog een andere, meer technische beteekenis, waarin het woord klasse wordt gebruikt, maar bij nadere be schouwing blijkt deze alleen aan te duiden de bovengenoemde hoofdklassen in hun ge schiedkundige hoofdtijdperken. Het groote verschil tusschen de klassen vroeger en de klassen thans bestaat hierin, dat vroeger het woord klasse den maatschappelijken staat of stand aanduidde waarin een mensch werd geboren, terwijl thans de klasse alleen af hangt van het bezit of het verkrijgen van rijkdom. Het klasse-schap, waarin een mensch wordt geboren, kan men dus ook stand noe men het klasse-schap, dat bepaald wordt door rijkdom, heeft geen afzonderlijken tech- nischen naam. Vraag 7. Maar, toegegeven dat de maat schappij, zooals ge zegt, verdeeld is in twee groote, tot in hun grondslagen toe verschil lende, klassegroepen, gaan deze 2 groepen dan niet onmerkbaar in elkaar over, en worden zij niet zóó in elkaar gevoegd, dat zij niet meer te scheiden zijn Antwoord. Schijnbaar, jamaar een nader onderzoek zal bewijzen, dat dit niet zoo is. De kwestie, tot welke dezer 2 groepen iemand behoort, is heel gemakkelijk op te lossen, indien men slechts nagaat, of hij al dan niet een werkelijke controle uitoefent over den arbeid van anderen, hetzij door het bezit zelf van de middelen van voort brenging, hetzij door 't bezit van controle daarover. Wij ontkennen geenszins, dat daar waar deze twee klassen elkander raken niet altijd een scherpe grenslijn is te trekken, evenmin als het voor den natuuronderzoeker gemakkelijk is den juisten grens tusschen de dieren- en de planten-wereld aan te geven desondanks behoudt de hoofd verdeeling haar waarde. Vraag 8. Derhalve stelt ge voor, dat al die middelen van voortbrenging, die nu het eigendom zijn van afzonderlijke personen, het eigendom zullen worden van den Staat, zooals nu reeds de post en de telegrafie en in sommige landen de spoorwegen of dat zij het eigendom zouden worden van de ge meenten, zooals waterleidingen, trams, gas fabrieken, enz. nu reeds in veel gevallen het eigendom der gemeenten zijn? Antwoord. Neen, het socialisme beoogt geenszins alleenlijk den staatseigendom of het staatsbeheer. De hedendaagsche staat, zoowel in zijn geheel als in zijn onderdeelen (de gemeenten,) is niets meer dan de ver tegenwoordiger van de bezittende klassede post en alle^ zaken in staats- (of gemeente-) exploitatie worden evengoed ondernomen om er winst mee te maken als alle andere zaken en de staat (of gemeente), als zijnde de ver tegenwoordiger der bezittende klasse, moet in het belang der verbruikers de werknemers op volkomen dezelfde wijze behandelen als overal elders de werknemers worden behan deld. De organiseerde democratische maat- DE MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1901 | | pagina 1