De Arbeidswet in 1911. Huish. Vergadering Jaarvergadering No. 46. Zaterdag 13 Januari 1912. lie Jaargang SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM De Moker ONTVANGEN Afd. Schiedam S. D. A. P. Muziekvereen. Kunst en Strijd Arbeid adelt! Een misdadig plan. Plicht-doen. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal I franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand t Losse nummers 3 cent. Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „CONSTANTIA". Ingezonden stokken voor het eerstv. nummer moeten n i t e r 1 ij k Binsdagsavonds 9 uur in ons bezit zijn. ADVERTENTIËN: 71/,, cent per regel. Arbeidersvereenigingen 3 cent per regel. Bjj abonnement belangrijke korting. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam Nieuwsticht N.Z. 32. Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. DOOR J. H. SCHAPER. Prys 10 cent. Onmisbaar voor elk arbeider. DE BROCHURENHANDELAAR. op Zondag 14 Januari, 's morgens ten ÏO nnr In „Constantia". AGENDA 1. Opening. Notulen. 2. Ingek. Stukken. Mededeelingen. 3. Raadsverkiezingen. 4. Jaarverslag. 5. Begrooting 1912. 6. Ben. Commissies art. 12 Huish. Regl. 7. Rondvraag. Party genootenniet één uwer mag op deze belangrijke vergadering ontbreken. HET BESTUUR. op ZONDAG 14 DECEMBER a.s. AGENDA: 10 nnr. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Driemaandel. verslag P. 5. Jaarverslag penningmeester en secretaris. 6. Bestuursverkiezing. 7. Rondvraag. W. PLOOS VAN AMSTEL, Aller opkomst dringend gewenscht. Secretaris. Arbeid adeltJa, zoo zegt men. Maar niet, die met bloote borst En met opgestroopte mouwen 't Ijzer smeedt of vormen giet, Kunstwerk, heerlijk om te aanschouwen Niet hem, die prachtkasteelen Bouwt, waarin de adel woont, Maar die zelf met vrouw en kinderen Levenslang een hut bewoont. Werft abonneés voor „De Moker". Niet, die in de sombere schacht Naar de donkere, valsche mijnen Afvaart, waar geen zon wil schijnen, Nog een maan ooit glanzen mag. Niet, die op d' onzekeren baan Van den wijden oceaan Bij het schommelen en het stampen Van de kleine, zwakke boot 't Krachtigst element bekampen Niet, die door de hoofdstadstraten, Waar de sneeuw bij voeten ligt, Als bij 't gieren van de stormen Hem de sneeuw jaagt in 't gezicht, Zijn „mijnheer" in 'd equipage Naar kantoor of kamer rijdt, Wijl hij, op den bok gezeten, Koude en dikwijls honger lijdt Neen die niet, die, altijd zwoegend, Zuchtend onder 's arbeids druk, Leven tot hun ongeluk, Die met afgematte leên En met kommer en met zorgen Voor den kwaden dag van morgen In hun schamele woning treen Waar zich 't oog bij bloedend hart, En bij kromgewerkte schouders, Richt op 't uitgeteerd gezin Slavenkroost van slavenouders Arbeid adeltArbeid adelt Ja, die bij uw iast en iycien, Met den slavenzweep gewapend, Steeds u weer naar d' arbeid drijft Zich niet kreunt of recht of reden, En geen medelijden kent Maar met het brutaalst geweten 't Eerste recht der armen schendt Die met list en met geweld Uwen arbeid durft bestelen, Om zijn eigen lust te streelen, En dien arbeid ruilt voor geld Dus door d' arbeid, die u sloopt, Zich een ordelintje koopt Die, door uwen arbeid sterk, Is geadeld door uw werk. B. H. Aldus betitelt Het Volk het streven der militaristen om het denkbeeld ingang te doen vinden, dat Nederland, evenals ds groote zeevarende natiën, zich groote oorlog schepen moet aanschaffen, ter verdediging der onaf hankelijkheid. Zeker een misdadig plan. Onze marine-minister den heer Wentholt, had bij de begrooting ingediend een wetsontwerp, tot aanbouw van een nieuw oorlogschip. Dat oorlogschip zou het grootste worden, dat Nederland tot heden bezat. Het zou groot zijn 7600 ton en moeten kosten 7.100.000 gulden. De grootste oorlogschepen die Nederland thans heeft kosten circa 5 millioen. De grootste is 6525 ton groot. Nederland heeft, behalve vele kleine oorlogsvaartuigen, 3 kleine pantserschepen van 3500 ton, 6 pantserschepen van circa 4000 ton en 6 groote pantserschepen van 5000 ton tot de hierbovengenoemde van 6525 ton. De eerste twee soorten zijn verouderd, de laatste in een gevecht tegen de groote zeekasteelen van Engeland en Duitschland, weinig of niets waard. Als men onze scheepjes met de Engelsche Dreadnaughts Dread- naught onbevreesde vergelijkt die een groote hebben van 19000 tot 26000 ton, dan kan ieder leek dadelijk begrijpen dat onze notedopjes daarbij in 't niet verdwijnen of ze dan al 6 of 7000 ton groot zijn. De echte militaristen begrijpen dat ook zeer goed en daarom is er een streven merkbaar geen schip te bouwen van de grootte zooals minister Wentholt die heeft voor- Gedenkt trouw den Steunpenning. gesteld, doch er zijn onder hen, die in het voorloopig verslag hunne wenschen hebben te kennen gegeven, dat Nederland schepen moet hebben van 14000 tot 16000 ton, ja er is reeds gezegd van 16000 tot 20000 ton. De voorstanders van dat idéé, zouden 5 van die vaartuigen willen zien gebouwd. Als men nu nagaat, dat per 1000 ton grootte van zoo'n vaartuig, de kosten circa 1 millioen gulden beloopen en rekenen we dan, dat elke drie jaar 1 van zoo'n vaartuig zou worden afgeleverd, dan zouden de extra kosten alleen daarvoor 5 millioen per jaar meer bedragen. Daarbij moet dan nog worden in acht genomen, dat die groote oorlogsbodems hier te lande niet kunnen worden gebouwd en dus de daaraan verdiende arbeidsloonen in 't buitenland blijven, verder zou in Nederland, noch in Indië, want ook daar zouden die schepen dienst moeten doen, een dok te vinden zijn waar die schepen gedokt zouden kunnen worden. De minister heeft in zijn urenmotie van antwoord reeds gezegd, dat het maken van een vloot basis voor die schepen enorme kosten zouden medebrengen, waaraan redelijker wijze niet te denken viel. Maar dat alles neemt niet weg, dat in besloten vergadering door eenige kamer leden reeds het plan is geopperd, en gezien het drijven in millitaristische banen waaraan maar een partij degelijk weerstand biedt, de S.D.A.P., moeten de arbeiders wakker wezen en zorgen, dat geen geld op zoo roekelooze wijze aan den oorlogsgod wordt geofferd, want het zou niet blijven bij die 5 millioen extra kosten per jaar, dat zou alleen zijn voor aanbouw, doch daarbij zou ook komen de kosten der bemanning enz. enz., zoodat ons oorlogsbutget verbazend zou stijgen. De besprekingen over het wetsontwerp is uitgesteld tot Februari, we zullen zien of in openbare vergadering de heeren voorstanders voor dat misdadig plan durven uitkomen. Intusschen moeten wij voort gaan de macht te ver sterken die een maatschappij wil stichten zonder oorlog, zonder oorlogstuig, het socialisme. Op de Kerstvergadering was, nadat partijgenoot Van Leeuwen z'n rede beëindigd had, een oogenblikje bestemd voor een onder-onsje en toen maakte ondergeteekende van de gelegenheid gebruik, den partijgenooten eens te wijzen op het vele en groote werk, wat voor ons te doen staat voor den groei der partij, voor den opbouw onzer inwendige organisatie. 't Wordt wel eens vergeten, dat in zijn „stille-tijden" niet mag worden stil gezeten, doch dat deze moeten worden benut om het groote werk te doen van orga- satie, van het vaststellen en uitwerken der strijdplannen, zonder welken arbeid geen strijd met goeden kans op succes gevoerd kan worden. 't Is wel aardig, als het oogenblik van strijd daar is, zich met volle kracht erin te werpen, maar als niet vooraf de stellingen zijn bezet, de troepen zijn geoefend, de ammunitie is verzameld, dan loopt men altijd gevaar, de groote offers van toewijding en van geld voor niets te brengen. Daarom moet in „stille tijden" ook elk onzer zijn plicht doen en met een koel hoofd, maar met een warm hart, zich bewust van het ernstige en noodzakelijke van het verrichte werk, zijn plichten tegenover de partij vervullen. Dat zoo menigeen daarin tekort schiet, is heel droe vig. Onze propaganda-commissie deed reeds bij herhaling een oproep om medewerking, en hoewel een aantal getrouwen hun plaatsen kwamen innemen, het aantal werkers is véél te klein. En natuurlijk kan het groote, goed opgezette werk plan maar weer ten deele worden uitgevoerd. Dat mag toch nietHoe vele partijgenooten zijn er niet, die op het oogenblik in het geheel niets voor de partij doen Gevoelen zij hun verantwoordelijkheid wel Steunt „De Moker" door uwe advertentiën.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1