De model-fabrikant als model-kapitalist No. 47. Zaterdag 20 Januari11912. lie Jaargang SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. De Moker De Duitsche Verkiezingen. Yoor de Vrouwen. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal l franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand t Losse nummers 3 cent. Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „CONSTANTIA". Ingezonden stukken voor het eerstv. nummer moeten uiterlijk Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit zijn. AD VEETENTIËN: 7Yj cent per regel. c Arbeidersvereenigingen 3 cent per regel. Bjj abonnement belangrijke korting. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam: Nieuwsticht N.Z. 32. Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. Zelfs onder de arbeiders worden er nog gevonden, die de opheffing van de arbeidersklasse uit het „moeras van het proletariaat" niet willen bereiken langs de wegen van den klassenstrijd, zooals die gebaand worden door de sociaal-democratie, maar langs de wegen van samen werking en verzoening van belangen tusschen kapitaal en arbeid, zooals de burgelijke demokraten, met name de vrijzinnig-demokraten, zich voorstellen te zullen kun nen aanleggen. Arbeiders, die zoo dachten, werden bewonderaars van de model-fabriek en beschouwden den model-fabrikant als den besten vriend van de arbeidersklasse. Ook wij kennen er genoeg, die met een besliste afkeer zich uitlaten over de sociaal-demokratie en geen gelegenheid voorbij laten gaan om de S.D.A.P. stokken tusschen de beenen te gooien, terwijl zij met eerbied en onderdanige bewondering de burgerlijke „demokratie" kapitalisten achterna loopen. De ontwikkeling van het kapitalistische stelsel gaat intusschen met ontwijfelbare zekerheid in de richting, door de socialistische wetenschap aangetoond. En ook inzake de modelfabrieken worden de verwachtingen van verbetering in het arbeiderslot door dat stelsel volkomen teleurgesteld. De modelfabrieken blijken ten slotte in de praktijk de meest geraffineerde arbeiders-uitbuitende kapitalistische ondernemingen te zijn. Dat wil daarom niet zeggen, dat de personen, die deze model-fabrieken oprichtten of aldus inrichtten, daarmee een dergelijke bedoeling van buitengewone uitbuiting hadden. Wel neen, althans de meesten daarvan waren met de prachtigste bedoelingen bezield, al liepen er natuurlijk ook wel onder door, die niets anders daarmee beoogden dan een flinke vermeerdering der kapitaalwinst. Maar het kapitalisme en de krachten, die dat stelsel beheerschen hebben de modelfabrieken gewongen model- uitzuigerijen te worden en hebben van de model-fabri kanten model-kapitalisten gemaakt. De arbeiders zijn daarbij natuurlijk weer het kind van de rekening. En dat zullen zij nog wel vaker worden zoolang zij niet in overwegend aantal tot de erkenning gekomen zijn, dat de arbeider en het socialisme bij elkander hooren. Het is evenwel niet altijd gemakkelijk, de doorslaande bewijzen van dit dubbel-overgehaalde kapitalistische karak ter te leveren. De levensomstandigheden der arbeiders zijn zoo slecht en geven hun zoo onvoldoende bestaans- en ontwikkelings middelen, dat zelfs die materieele ver beteringen, die tot stand komen ten koste van grootere slijtage van het lichaam, verkorting van den levensduur of vergrooting der slaafsche onafhankelijkheid, niet als verslechteringen worden gevoeld, wat ze in werkelijkheid zijn maar als verbeteringen, wat zij slechts lijken. Nu is er evenwel een der voornaamste model fabrieken in Nederland een en ander gebeurd, dat den grootsten bewonderaar van de modelfabriek en den meest overtuigden vereerder van het verzoeningsstelsel der vrijzinnig-demokratie wel met stomheid moet slaan. Wij weten wel, dat dit soort arbeiders, bij wie in den grond der zaak de zedelijke moed ontbreekt om sociaal-demokraat te worden, deze gebeurtenissen even sterk zal afkeuren als wij, maar zij zullen beproeven die gebeurtenissen voor te stellen en uit te leggen, niet als gevolgen van het stelsel der model-fabriek, niet als een noodzakelijk uitvloeisel van een op zuiver kapitalistische grondslagen opgetrokken vrijzinnig-demokratisch systeem, maar als het gevolg van afkeuringswaardige opvattingen van enkele personen. Maar zij zullen toch al heel veel moeite hebben om zich in dit geval aldus eruit te redden. Te duidelijk, te overduidelijk spreken hier de feiten als onmiddellijke faktoren van het stelsel der modelfabriek. Wij bedoelen natuurlijk fle modelfabriek der firma Philips Co. te Eindhoven en de aldaar voorkomende staking met al wat daarbij hoort. Voor de oorzaken dezer staking verwijzen wij naar de uitvoerige berichten in Het Volk wellicht zal De Moker er in een andere rubriek nog wel een en ander over vertellen. Wij bepalen ons er toe in het verband van dit artikel er den nadruk op te leggen, dat deze fabriek een der grootste en zuiverste modelfabrieken is, dat deze firma door vrijzinnigheid, demokratie en arbeidersliefde bovenaan op de lijst der modelfabrikanten is komen te staan en dat in heel Nederland geen werkgever te vinden is zoo gul tegenover elk harer arbeiders individueel en zoo royaal en scheutig tegenover de vakvereenigingen en andere vereenigingen der arbeiders, als deze firma Philips Co. van de gloeilampenfabriek te Eindhoven. De vruchten van deze model-methode zijn ter eene zijde geweest een zeer hooge opvoering van het arbeids- gehalte en van de arbeidsinspanning met daaruit voort komende buitengewone winsten voor de fabriek. Ter andere zijde waren de vruchten dezer methode een zeer snelle en krachtige ontwikkeling van de arbeidersorga nisatie. Groote winsten dus voor het kapitaal en zijn bezitters en beheerschers. Groote winsten dus ook voor den arbeider en zijn klasse-organisatie. En waar de modelfabriek der firma Philips Co. bovendien een commercieel leider had, die op het zuivere handelsgebied even „modern" was als op het terrein der fabrieksinrchting en fabrieksarbeidsregeling, kon ook hierdoor aan deze onderneming een steeds snellere uit breiding worden verzekerd. Maar daarmee vergrootten zich ook als twee tegenovergestelde machten ter eene zijde de kapitaalwinst en de kapitaalheerschappij, ter andere zijde de arbeiders-organisatie en de klassemacht dezer georganiseerde arbeiders. Totdat nu deze twee door één en hetzelfde stelsel als onafscheidelijke makkers in het leven geroepen mach ten beiden zoo krachtig geworden zijn, dat zij elk hun eigen macht niet meer verder kunnen uitbreiden dan uitsluitend ten koste van elkander. Met al de heftigheid van hun beider kracht zijn zij nu tegen elkaar gebotst. De firma eischt de volle onderwerping der klasse-orga nisatie „harer" arbeiders aan haar firma-wil. De arbei ders-organisatie daartegenover eischt de volle erkenning en de volle vrijheid van handelen voor zich van de firma op. Die twee eischen zijn naast elkander niet bestaanbaar. Een van beide moet vallen. Welke dat zal zijn, zal afhangen van de kwestie wie het sterkst is en het krachtigst zal optreden. Aldus moet deze merkwaardige strijd te Eindhoven worden beschouwd. Er zal nog gelegenheid te over zijn, er later op terug te komen. Laten alleen de georganiseerde arbeiders in alle plaatsen van ons land er tijdig en er zoolang het noodig is het hunne toe bijdragen om hun klassègenooten zóó krachtig te steunen, dat althans niet door gebrek aan geld hun strijd verloren kan gaan. v. L. Het is den 12en januari j.l. voor het Duitsche keizerrijk een gewichtige dag geweest. Het was de dag, waarop de kiezers van dat rijk moesten uitmaken, welke mannen de eerstvolgende vijf jaien in den Rijksdag zouden zitting hebben. Het was de dag der algemeene ver kiezingen. Wij, Hollanders, kennen Duitschland als den militairistischen staat bij uitnemendheid. De groote buldog aan onze oostelijke grens boezemt ontzag in. Ook kennen we Duitschland als politiestaat, waar alles van boven af gemassregelt wordt. Maar ook en als zoodanig vooral kennen wij dat land, omdat daar de sociaal-democratie het diepst in de hoofden der arbeidende bevolking is doorgedrongenwaar de sociaal-democratie, na jaren van leed en strijd, het verst in alle lagen der bevolking is verbreid en aanhangers vindt. Geen wonder, dat ook wij Hollanders den 12en Januari met eenig ongeduld verbeidden om den uitslag te ver nemen van den strijd, welke dien dag met ongewone heftigheid zou worden gestreden. Toen in 1907 het getal der S. D.-Rijksdagleden van ruim 80 in het oude parlement bij de toen gehouden verkiezingen op 43 werd teruggebracht, ondanks het stemmental der S. D. verbazend gestegen was, toen werd er door de Duitsche jonkerpartij en al wat reaktionair was een vreugdekreet aangeheven. De keizer verscheen dien avond op het balcon van zijn paleis en liet zich door de gapende menigte toejuichen en sprak nog bij zekere gelegenheid van de omvergereden sociaal-democratie. Evenals bij ons te lande danken vele rijksdagleden in Duitschland hun zetel aan den uitslag der her stemmingen. In 1907 nu waren i« Duitschland alle burgerlijke partijen bij de herstemming tegen de S. D. te hoop geloopen en trots meer dan drie millioen stemmen, grooter dan eenige andere partij verkreeg, meer dan het Centrum, die over de 100 afgevaardigden telde, gingen de S. D. slechts met 43 man sterk weer het Rijksdag gebouw binnen, dat ze met ruim tachtig hadden verlaten. Wel was dat toentertijd een harde slag voor de sociaal democratie in Duitschland, doch met de wetenschap, dat de vooruitgang in de eerste plaats niet valt af te leiden^uit het getal der veroverde zetels, doch veelmeer uit aék aantal der uitgebrachte stemmen, deed dat onze oostpijke broeders weldra weer Ijet hoofd fier omhoog heffin, wetende, dat de S. D. wel slagen kunnen worden toegebracht, doch dat zij uit eiken strijd weer vaster en steviger te voorschijn komt, dat de idee steeds dieper doordringt, steeds meer veld wint. Zóó is het Duitsche Sociaal-Dem. sedert 1907 gelukt schier op elke plaats, waar een tusschentijdsche ver kiezing moest zijn, partijgenooten verkozen te krijgen en was het getal Rijksdagleden van 43 opgeklommen tot 53. De Duitsche partij verbeidde den stemmingsdag met ongeduld. Vol strijdlust aanvaardde zij den kamp tegen het zoogenaamd zwart-blauwe blok, een combinatie van allerlei conservatieven, met het roomsche Centrum aan 't hoofd. Bij dien strijd zou eens worden afgerekend met de verwaten jonkerpartij, den landadel, die zoo'n machtigen invloed heeft in het Duitsche rijk. Meer en meer gaat de bevolking inzien, de industrieele arbeiders vooral, dat de jonkermacht in Duitschland moet worden verbroken. Ook de roomsche arbeiders beginnen in te zien, dat het Centrum niet de partij is, waar zij bij behooren, dat deze hen jaren door leugen heeft afgehouden van de partij, die steeds voor de be langen van den arbeider op de bres staat. Meer dan eene na-verkiezing, in katholieke districten gehouden, bewees dit. En daarom werd den 12en Januari vol ongeduld verwacht en hij heeft ons niet teleurgesteld. Daar was geen vreugde dien avond bij al wat conservatief was in Duitschland, de keizer zal niet op het balcon zijn geweest om zich te laten toejuichen, de keizer zal ook niet weer spreken van de omvergereden sociaal-democratie. Onze oostelijke broeders hebben dien dag eens afgerekend. Zij behaalden bij eerste stemming een totaal aan afge vaardigden van 64 en komen in 122 plaatsen in her stemming. Zij hebben de nederlaag van 1907 gewroken en wel op schitterende wijze. Vier en en half millioen Duitschers hebben dien dag gestemd op een sociaal democraat, een getal, dat geen der andere partijen bij lange na haalt. Wij zullen de herstemmingen af wachten en schrijven daarover dan nog wel eens weer. De Staatsmacht. De bezittende klasse houdt de macht in handen om te blijven heerschen. Zij doet dit in de eerste plaats door middel van de staatsmacht en vindt haar steun nog altijd bij een deel der proletariërs, die den klassen strijd niet willen en kunnen begrijpen. Aan het hoofd van onzen staat (en vele andere staten, maar wij beschrijven nu alleen den onzen) staat een Parlement. Dit Parlement maakt wetten voor ons land. Wij behoeven niet te zeggen, dat 't van 't grootste ge wicht is, wie de wetten maakt. De bezittende klasse zou 't liefst de wetten alleen voor zich maken, zonder Werft abonnees voor „De Moker". Gedenkt trouw den Stennpenning.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1