Huish. Vergadering OPROEP No. 49. Zaterdag 27 Januari 1912. lie Jaargang De Moker Afd. Schiedam S. D. A. P. VERSPREIDERS!! Billard-Concours. Zorgt voor uw kiesrecht. Arbeiders, doe je oogen open! SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand I Losse nummers 3 cent. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam: Nieuwsticht N.Z. 32. Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. op Zondag 28 Januari, 's morgens ten ÏO uur (precies). AGENDA 1. Opening, Notulen. 2. Ingekomen stukken, Mededeelingen. 3. Raadsverkiezingen. 4. Rondvraag. HET BESTUUR. 5000 Manifesten van het P.B. inzake de Pensioenmotie-Troelstra moeten a s. Dins dagavond, 30 Jannari, de stad in. Part^jgenooten en geestverwantenin groot aantal om 8 nnr 's avonds in „Con stantia"' present. Het Bestuur. Coed Billard. f raaie Prijzen. De deelnemers worden er attent op gemaakt dat, zoodra het vereischte aantal partijen gespeeld zijn, de eindwedstrijden een aanvang zullen nemen. Zonder eigen aangifte komen op de kiezerslijst De belastingkiezers, dat zijn zij, die in de een of andere rijksbelasting (personeele-, grond-, bedrijfs- en vermogens-belasting) zijn aangeslagen en hun aanslag over ign hebben voldaan vóór 1 Februari 1912. Heeft men den aanslag over 1911 niet vóór i Februari voldaan, dan kan men door eigen aangifte er nog opkomen onder voorwaarde dat die aanslag over 1911 vóór 1 Maart is betaald en men zich met het voldaan aanslagbiljet vóór i Maart aan het Stadhuis gaat opgeven. Belastingkiezers, die in ign uit een andere ge meente naar Schiedam zijn gekomen, moeten met kun voldaan aanslagbiljet uit die andere gemeente zich tnsschen 1 en 15 Februari op het Stadhuis laten inschrijven anders komen zij niet op de kiezerslijst. Aangifte is noodig voor alle andere kiezers, voor wie de volgende regels gelden Examenkiezers, waartoe zoowat ieder met eenig diploma gerekend wordt. Dezen moeten zich zelf als kiezer aanmelden met opgave van het examen (diploma) op grond waarvan zij kiezer kunnen zijn, In de ge meente waar zij wonen, is éénmaal aangifte voldoende. Bij verhuizing naar een andere gemeente moeten zij Werft abonneés voor „De Moker". Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „COASTANTIA". Ingezonden stukken voor het eerstv. nummer moeten n i t e r 1 ij k Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit z\jn. j zich daar opnieuw opgeven. Aangifte tusschen 1 en 15 Februari. Woningkiezers. Wie te Schiedam f 1.75 of meer per week verwoont en niet méér dan éénmaal in ign verhuisd is en geen anderen grond voor het kiezers schap heeft, kan als woningkiezer ingeschreven worden, maar moet zich elk jaar opnieuw tusschen 1 en 15 Februari opgeven op het Stadhuis. lioonkiezers. Wie ten minste f 9.per week verdient en van 1 Januari 1911 tot 31 Januari 1912 niet meer dan tweemaal van werkgever(geefster) is ver wisseld, kan zich als loonkiezer laten inschrijven. Wie reeds het vorige jaar loonkiezer warenkrijgen een biljet om in te vullen thuis en moeten voor goede in vulling en tijdige terugbezorging van dat biljet tusschen 1 en 15 Februari zorg dragen. Indien zij zulk een biljet niet vóór 1 Februari hebben ontvangen, kunnen zij het aan het stadhuis gaan halen. Spaarbankkiezers. Wie tenminste f 100 op het Grootboek of f 50 op een Spaarbank hebben staan, kunnen zich, onder overlegging van hun bewijs van inschrijving, tusschen 1 en 15 Februari als kiezers laten inschrijven op het stadhuis. Eigen aangifte is ook voor hen, ieder jaar opnieuw, noodig. Kiezer voor de Tweede Kamer en de Pro vinciale Staten kunnen worden alle mannen, die uiterlijk 15 Mei 1912 den 25-jarigen leeftijd hebben bereikt, en aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Om kiezer voor den Gemeenteraad te worden moet men aan~cfe*~bovengenoemde voorwaarden voldoen en bovendien aangeslagen zijn in de plaatselijke* inkomstenbelasting. Het verkiezingsbureau der S. D. A. P. houdt van heden af lederen avond tnsschen 8 en 10 nnr zitting in Constantia om de inschrijvingsformulieren voor de belanghebbenden in te vullen en alle gewenschte inlichtingen te verschaffen. Belanghebbenden kunnen zich dus daar vervoegen. Partijgenooten en geestverwanten, het is uw plicht thans, ieder in eigen omgeving te onderzoeken, wie als kiezer opgegeven kan worden en de belanghebbenden naar Constantia te zenden. Wie in Constantia z\jn stukken in orde heeft laten maken, is daarmee van de zaak afhet bureau zorgt dan voor de rest. „De loonen worden voldoende geacht'. (J. M. J. LAGERWEIJ, Wethouder van Financiën). In de raadsvergadering van vorige week Dinsdag heeft een uitvoerig en vinnig debat plaats gehad over de vraag, of de loonen der werklieden aan de Gemeente reiniging al of niet verhoogd zullen worden, een kwestie, die al maanden geleden in bespreking is gebracht door onzen partijgenoot De Bruin, die van meet af het standpunt heeft ingenomen, dat, waar met het oog op de dure tijden aan de Gasfabriek en aan Gemeente werken de loonen waren verhoogd, het stootend en onbillijk was, dat de werklieden der reiniging werden voorbijgegaan. De heer Lagerweij antwoordde toen als voorzitter van de commissie voor de Reiniging„De loonen worden voldoende geacht. Dat is kort en zakelijk", „En ijskoud", vulde De Bruin aan, maar het gevolg der besprekingen was toch, dat de commissie nog eens zou „overwegen". En thans was gewoon een uitbetalingslijst aan den raad ter inzage verstrekt, zonder een woord ter toelichting In een scherp betoog stelde De Bruin de onbillijkheid in het licht, dat de eene groep arbeiders in dienst der gemeente de loonen verhoogd ziet, terwijl de andere groep,' die per ongeluk aan de reiniging vervallen is, met een akelig loontje zou blijven afgescheept. Men moet al heelemaal geen kijk hebben op de behoeften van een arbeidersgezin, ^als men de loonen van f 11 a Gedenkt trouw den Steunpenning: AI) VERTEN TIËN: 7 V3 cent per regel. Arbeidersverenigingen 3 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. f 12 voldoende durft noemen, vooral in een tijd, dat de huisbaas, de bakker, de groentenboer enz. al méér geld eischen. Waarom moet de reiniging altijd het stief kind wezen Spr. zag geen enkel motief en waar nu de kommissie [gelegenheid heeft gehad om van haar goede gezindheid te doen blijken, maar het niet wil, achtte spr. het noodzakelijk, dat de Raad zich er mede bemoeide. Hij deed daarom het voorstel, dat de Raad B. en W. zou uitnoodigen de verordening regelende de loonen te herzien en den Raad voorstellen dienaangaande te doen. De heer Wittkampf (r.-k.) vreesde, dat aanneming van dit voorstel een wantrouwen voor de kommissie inhield en zou dus waarschijnlijk liever onbillijk zijn tegenover de werklieden dan een slechts zeei geringe schijn van onbeleefdheid tegenover de Commissie van Bijstand op zich laden. Wat een fijngevoelig mensch behalve voor werklieden. Dat is nu de demokraat der katholieken voor wiens verkiezing de katholieke arbeiders steeds worden opgedraaid De heer Van der Drift (a.-r.) beweerde, dat de loonen overeenkomstig de loonen bij partikulieren waren en als dezen verhoogden, zou de reiniging wel volgen, waarop de heer Koopmans (v.-d.) betoogde, dat dit de omgekeerde wereld zou zijn, omdat de gemeente moet voorgaan met goede bezoldiging. De heer Van Westendorp (v.-d.) meende, dat een herziening der verordening volkomen gewettigd was, waar er nog loonen van f 9 in worden aangegeven, die gelukkig niet meer betaald worden. De heer Von Briel Sasse (a.-r.) voelde de onbillijkheid, door De Bruin genoemd, dat de eene gemeentewerkman wèl verhooging kreeg en de andere niet, maar wenschte een geheele herziening van de bevoegdheden der be- drijfskommissies, omdat éénheid noodig is. De wethouder van financiën, de heer Lagerwey (r-k.) min of meer van zijn stuk gebracht, betoogde, dat de vaststelling der loonen bij den Raad behoorde en vond het gevaarlijk de loonen altijd maar te verhoogen, omdat het weer op de belastingbetalers moet worden verhaald. De Bruin meende, dat de heer Lagerweij het ver moeden van wantrouwen, door den heer Wiltkampf ge opperd, voldoende had weerlegdde regeling hoort bij den Raad. Daar is spr. het volkomen mede eens. Onjuist noemde spr. het, dat de loonen gelijk zouden zijn aan die in partikulieren dienst betaald en voorts herinnerde hij aan den moreelen plicht der overheid, om den arbeiders, wien het stakingsrecht ontnomen is, een behoorlijk bestaan te waarborgen. Spr. is bevreesd voor den grooten kapstok van den heer Von Briel Sasse. Diens voorstel zou heel wat tijd vergen en moet af zonderlijk behandeld worden. De heeren worden ongeduldig! „Stemmen, stemmen klinkt het. De voorzitter praat er van de discussie te sluiten. Ja, zegt de Bruin, maar zóó niet. De heeren willen hier nu wel van af't heeft al te lang geduurd, maar over andere onderwerpen weet men wel lang te beraad slagen en waar hier het belang van zoovele menschen op het spel staat en het een onderwerp is, dat spr. wel interesseert, zal hij niet toestaan, dat het voorstel nu onder wat formule-bezwaren wordt begraven. Hij acht het een schandaal, dat de wethouder van financiën hier nog de cer-konser- vatieve stelling durft verdedigen, dat men voorzichtig moet zijn met verhooging van loonen, die ten koste gaat der belastingbetalers, omdat hij niet zien wil, dat een gemeente-werkman, die een te laag loon ontvangt, veel te zwaar wordt belast en heelemaal geen druk ver dragen kan. Steunt „De Moker" door uwe Advertentiën DE MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1