Niet rechts, niet links, maar stemt rood GELD No. 49. Zaterdag 3 Februari 1912. lie Jaargang SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij. A.d Schiedam. op Dinsdag 6 Februari, 's avonds 8 uur, in het Gebouw „Constantia", Boterstraat 30. W. V AN DER HO E KCandidaat voor den Gemeenteraad P. DE BRUIN, Lid van den Gemeenteraad Entrée vrij. Debat gewenscht. De Moker Afdeelingsnieuws. Huisbezoekers! Verspreiden. Zorgt voor uw kiesrecht. De Raadsverkiezingen kosten veel Draagt allemaal een steentje bij. Lijsten verkrijgbaar bij den Penningmeester der afdeeling. De strijd om een zetel. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal I franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand Losse nummers 3 cent. Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „COSSTAKTIA". Ingezonden stnkken voor het eerstv. nummer moeten n i t e r 1 ij k Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit zpn. ADVERTENTIËN: ll/2 cent per regel. Arbeidersverenigingen 3 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. Sprekers: Onderwerp: is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam: Nieuwsticht N.Z. 32. Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. De Steunlijsten voor de raadsverkiezingen moeten Zaterdag 10 Februari worden afgedragen. De Afdeelings-Penningmeester, H. ERKELENS. Nog enkele dagen resten ons voor de raadsverkiezingen. Er moet met groote ernst worden aangepakt. Meerdere huisbezoekers zijn dringend noodig Het Bestuur. Maandagavond, 5 Februari, moet onze verkiezings courant worden vei spreid. Vele handen maken licht werk en daarom heeft elk onzer z'n plicht ook hier te doen en te 8 uur zich in „Constantia" te melden. Het Bestuur. Zonder eigen aangifte komen op de kiezerslijst De belastingkiezers, dat zijn zij, die in de een of andere rijksbelasting (personeele-, grond-, bedrijfs- en vermogens-belasting) zijn aangeslagen en hun aanslag over ign hebben voldaan vóór 1 Februari 1912. Heeft men den aanslag over 1911 niet vóór i Februari voldaan, dan kan men door eigen aangifte er nog opkomen onder voorwaarde dat die aanslag over 1911 vóór 1 Maart is betaald en men zich met het voldaan aanslagbiljet vóór i Maart aan het Stadhuis gaat opgeven. Belastingkiezers, die in iyii uit een andere ge meente naar Schiedam zijn gekomen, moeten met hun voldaan aanslagbiljet uit die andere gemeente zich Werft abonnees voor „De Moker". tnsschen 1 en 15 Februari aan het Bevolkings bureau Schoolstraat laten inschrijvenanders komen zij niet op de kiezerslijst. Aangifte is noodig voor alle andere kiezers, voor wie de volgende regels gelden Examenkiezers, waartoe zoowat ieder met eenig diploma gerekend wordt. Dezen moeten zich zelf als kiezer aanmelden met opgave van het examen (diploma) op grond waarvan zij kiezer kunnen zijn. In de ge meente waar zij wonen, is éénmaal aangifte voldoende. Bij verhuizing naar een andere gemeente moeten zij zich dddr opnieuw opgeven. Aangifte tusschen 1 en 15 Februari. Woningkiezers Wie te Schiedam f 1.75 of meer per week verwoont en niet méér dan éénmaal in ign verhuisd is en geen anderen grond voor het kiezers schap heeft, kan als woningkiezer ingeschreven worden, maar moet zich elk jaar opnieuw tusschen 1 en 15 Februari opgeven op het Stadhuis. Loonkiezers. Wie ten minste f 9.per week verdient en van 1 Januari 1911 tot 31 Januari 1912 niet meer dan tweemaal van werkgever(geefster) is ver wisseld, kan zich als loonkiezer laten inschrijven. Wie reeds het vorige jaar loonkiezer warenkrijgen een biljet om in te vullen thuis en moeten voor goede in vulling en tijdige terugbezorging van dat biljet tusschen 1 en 15 Februari zorg dragen. Indien zij zulk een biljet niet vóór 1 Februari hebben ontvangen, kunnen zij het aan het stadhuis gaan halen. Spaarbankkiezers. Wie tenminste f 100 op het Grootboek of f 50 op een Spaarbank hebben staan, kunnen zich, onder overlegging van hun bewijs van inschrijving, tusschen 1 en 15 Februari als kiezers laten inschrijven op het stadhuis. Eigen aangifte is ook voor hen, ieder jaar opnieuw," noodig. Kiezer voor de Tweede Kamer en de Pro vinciale Staten kunnen worden alle mannen, die uiterlijk 15 Mei 1912 den 25-jarigen leeftijd hebben bereikt, en aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Om kiezer voor den Gemeenteraad te worden moet men aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen en bovendien aangeslagen zijn in de plaatselijke inkomstenbelasting. Het verkiezingsbureau der S. D. A. P. houdt van heden af lederen avond tnsschen 8 en 10 nnr zitting in Constantia om de inschrijvingsformulieren voor de belanghebbenden in te vullen en alle gewenschte inlichtingen te verschaffen. Belanghebbenden kunnen zich dus déar vervoegen. Partijgenooten en geestverwanten, het is uw plicht thans, ieder in eigen omgeving te onderzoeken, wie als Gedenkt trouw den Stennpenning. kiezer opgegeven kan worden en de belanghebbenden naar Constantia te zenden. Wie in Constantia zijn stukken in orde heeft laten maken, is daarmee van de zaak af; liet bureau zorgt dan voor de rest. Woensdag a.s. zal in district I en II de verkiezing plaats hebben voor een lid van den gemeenteraad. In I voor de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer W. H. Jansen en in II door het bedanken van den heer C. Klein, wiens krachten voor het werk in den raad niet opgewassen waren. Het besluit van den heer Klein verwonderde ons aller minst, we hebben bij zijn kandidaatstelling onze ver bazing al uitgesproken over den durf van de anti's om met iemand als den heer Klein uit te komen. We hopen echter dat het verstandig besluit van den ouden heer navolging moge vinden bij enkelen zijner broederen raadsleden, welke, dan al niet om hunne hooge ouder dom, toch zeker den heer Klein moesten volgen om het weinige wat zij presteeren. Dat het echter zoover zal komen kunnen we voorhands nog niet aannemen, getuige de kandidaatstelling van den heer Van Katwijk, waarmede duidelijk de armoede aan geschikte kandidaten gedemonstreerd wordt. En hoewel men bij de kerkelijke partijen het wel weet en het ook wel durft te erkennen, worden dergelijke kandidaten de goêgemeente voorgesteld als de mannen welke met kennis van zaken en warme ijver aan het werk in den raad zullen deelnemen. De practijk bewijst anders, in de practijk zien we dat de heer Goslinga en von Briel Sasse eenvoudig aangeven hoe en wat de broederen te doen hebben. En wat is dat Bij de verkiezing heet het de chris telijke beginselen moeten het richtsnoer wezen waarna we moeten werken en waar volgens de gemeente be stuurd moet worden. Wat komt daarvan terecht f Niets natuurlijk Omdat het ten eenenmale een dwaas heid is te meenen dat bij het besturen van een gemeente de godsdienst er in één enkel opzicht mee in verband staat. Herhaalde malen is reeds de onjuistheid van deze stelling aangetoond. Door De Bruin is in den raad aan den heer Goslinga de pertinente vraag gesteld waar en wanneer het chris telijk beginsel in toepassing was gebracht bij het bestuur der gemeente. De heer Goslinga moest natuurlijk een afdoend ant woord schuldig blijven, kon dit ook niet geven. De christelijke levensbeschouwing heeft niets uitstaande met het aanleggen van een straat, het uitbaggeren van een haven enz. Het is niets anders dan. sjacherpolitiek, de begeerte om de macht in handen te hebben, daar voor wordt de godsdienst gebruikt. Meer dan eens hebben we in ons blad en is in al onze geschriften er op gewezen dat deze verpolitiekte christenen, wanneer zij eenmaal de regeermacht in handen hebben, zich in niets onderscheiden van de andere burgerlijke partijen. Zij hebben het zelfde gemeen, zij zijn in de eerste plaats behoudend. We leven hier te Schiedam sinds jaren onder Steunt „De Moker" door uwe Advertentiën •..I Openbare Vergadering

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1