Gedankt het Verkiezingsfonds! No. 50 Zaterdag 10 Februari 1912. lie Jaargang De Moker CONSTANTIA". Zorgt yoor uw kiesrecht. Wie vóór 15 Klei a. s. 25 jaar oud is Teekent op de lijsten. Volksbedrog. KAN en MOET kiezer zien te worden. Wekelijksch Overzicht. Inlichtingen kosteloos in „Constantia" SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. /oord met neus ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal I franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand t Losse nummers 3 cent. Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „COJfSTAIÏTIA". Ingezonden stukken voor het eerstv. nummer moeten uiterlijk Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit zjjn. ADVERT.ENTIËN: 71/, cent per regel. Arbeidersverenigingen 3 cent per regel. Bij abonnement belangrijke korting. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam: Nieuwsticht N.Z. 32. Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. ATTENTIE ATTENTIE Het gebouw is in het vervolg 's Maandags geopend tot 1 uur. Dit is voornamelijk gedaan op verzoek der glasblazers. Wij hopen dat zij van deze gelegenheid een ruim gebruik zullen maken. De Zaalcommissie. Zonder eigen aangifte komen op de kiezerslijst De belastingkiezers, dat zijn zij, die in de een of andere rijksbelasting (personeele-, grond-, bedrijfs- en vermogens-belasting) zijn aangeslagen en hun aanslag over igu hebben voldaan vóór 1 Februari 1912. Heeft men den aanslag over 1911 niet vóór i Februari voldaan, dan kan men door eigen aangifte er nog opkomen onder voorwaarde dat die aanslag over 1911 vóór 1 Baart is betaald en men zich met het voldaan aanslagbiljet vóór i Maart aan het Stadhuis gaat opgeven. Belastingkiezers, die in ign uit een andere ge meente naar Schiedam zijn gekomen, moeten met hun voldaan aanslagbiljet uit die andere gemeente zich tusschen 1 en 15 Februari aan het Bevolkings bureau Schoolstraat laten inschrijven anders komen zij niet op de kiezerslijst. Aangifte is noodig voor alle andere kiezers, voor wie de volgende regels gelden Examenkiezers, waartoe zoowat ieder met eenig diploma gerekend wordt. Dezen moeten zich zelf als kiezer aanmelden met opgave van het examen (diploma) op grond waarvan zij kiezer kunnen zijn. In de ge meente waar zij wonen, is éénmaal aangifte voldoende. Bij verhuizing naar een andere gemeente moeten zij zich daar opnieuw opgeven. Aangifte tusschen 1 en 15 Februari. Woningkiezers. Wie te Schiedam f 1.75 of meer per week verwoont en niet méér dan éénmaal in ign verhuisd is en geen anderen grond voor het kiezers schap heeft, kan als woningkiezer ingeschreven worden, maar moet zich elk jaar opnieuw tusschen 1 en 15 •Februari opgeven aan het Bevolkingsbureau Schoolstraat. JLoonkiezers. Wie ten minste f 9.per week verdient en van 1 Januari 1911 tot 31 Januari 1912 niet meer dan tweemaal van werkgever(geefster) is ver wisseld, kan zich als loonkiezer laten inschrijven. Wie reeds het vorige jaar loonkiezer warenkrijgen een biljet om in te vullen thuis en moeten voor goede in vulling en tijdige terugbezorging van dat biljet tusschen 1 en 15 Februari zorg dragen. Indien zij zulk een biljet niet vóór 1 Februari hebben ontvangen, kunnen zij het aan het stadhuis gaan halen. Spaarbankkiezers. Wie tenminste f 100 op het Grootboek of f 50 op een Spaarbank hebben staan, kunnen zich, onder overlegging van hun bewijs van inschrijving, tusschen 1 en 15 Februari als kiezers laten inschrijven op het stadhuis. Eigen aangifte is ook voor hen, ieder jaar opnieuw, noodig. Kiezer voor de Tweede Kamer en de Pro vinciale Staten kunnen worden alle mannen, die uiterlijk 15 Mei 1912 den 25-jarigen leeftijd hebben In het vorig nummer stond dat de biljetten aan het stadhuis bezorgd moesten worden, dit is echter foutiefhet adres is thans Schoolstraat. bereikt, en aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Om kiezer voor den Gemeenteraad te worden moet men aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen en bovendien aangeslagen zijn in de plaatsel^ke inkomstenbelasting. Het verkiezingsbureau der S. D. A. P. houdt van heden af iederen avond tusschen 8 en 10 nnr zitting in Constantia om de inschrijvingsformulieren voor de belanghebbenden in te vullen en alle gewenschte inlichtingen te verschaffen. Belanghebbenden kunnen zich dus daar vervoegen. Partijgenooten en geestverwanten, het is uw plicht thans, ieder in eigen omgeving te onderzoeken, wie als kiezer opgegeven kan worden en de belanghebbenden naar Constantia te zenden. Wie in Constantia zyn stnkken in orde heeft laten maken, is daarmee van de zaak af; het bureau zorgt dan voor de rest. Zooals gewoonlijk in verkiezingstijden, heeft het aan den voor-avond van de j.l. sommin? voor den gemeen teraad weer niet ontbroken aan strooibiljetten met aanbevelingen voor de candidaten der diverse partijen. En zooals gewoonlijk moeten we wederom wijzen op de grove onwaarheden welke voorkomen in de strooi biljetten der christelijke partijen, vooral in dat der anti's. Daarin heet het o.a „Wie zult gij nu kiezen De keuze is beperkt tot drie candidaten in ieder district Eén sociaal-democraat, één vrijzinnige en één man van rechts dingen zoowel in district I als in district II om uw gunst. Zou 't waar zijn Of moeten wij niet liever schrijven dat deze mannen in het algemeen belang zich de opofferingen willen getroosten aan een raadszetel verbonden Wij gelooven dat dit juister is en wij ge- looven daarbij dat de candidaten die het best het algemeen belang zullen dienen de candidaten der rechterzijde zijn. De sociaal-democraten immers hebben alleen hun oogen open voor de vermeende be langen van één stand, de vrijzinnigen alléén voor de aanhangers van één richting, doch de mannen van rechts welke, voortbouwende op de Christelijke grondslagen onzer maatschappij door de toepassing hunner beginselen bevrediging trachten te schenken aan allen, kunnen de beste verdedigers van het algemeen belang worden genoemd. Wilt gij bewijs f Welnu bijna een dozijn jaren zijn de rechtsche groepen in onzen raad in de meerderheid. Is er ernstige ontevredenheid over hun beleid Wordt het onderwijs niet goed verzorgd Laten de publieke diensten iets te wenschen over Heeft 's Raads meerderheid niet een open oog voor de ware volksbelangen Wordt er bij de behartiging daarvan niet rekening gehouden met de christelijke beginselen Wanneer gij geen ernstige reden tot klagen hebt dan zult gij het met ons eens zijn dat het absoluut onnoo- dig en ongewenscht is een vrijzinnige of sociaal democraat te kiezen. Wanneer gij bovendien er prijs op stelt dat de mannen die U regeeren daarbij hun wijsheid putten uit het onveranderlijke Woord van God en Gods ordinantiën ook in hun bestuursdaden gehoorzamen, dan kan het niet anders of gij stemt in district I." Men moet maar durven. Zij, de christelijken, zijn het welke het beste het algemeen belang dienen. Bewijs Ai, dat valt gansch niet mee om met bewijzen te komen. Er wordt dan ook een behoorlijke punt aange draaid door te vragen, is er ernstige ontevredenheid. We zouden de heeren de raad willen geven, polst de arbeiders, ook uw christelijke volgelingen, maar eens over de onbillijke zware belastingen, welke door U, dienaren van het algemeen belang, aan hen wordt op gelegd en welke gij bruut weigert te verlichten, ondanks het voorstel De Bruin, om over te gaan tot belasting naar draagkracht. Vraag het de arbeiders in dienst der gemeentereiniging of andere takken van dienst en ge zult bemerken dat in het dozijn jaren, dat Schiedam zucht onder het juk der christelijke meerderheid, zij alles behalve dan tevreden zijn. Laten de publieke diensten iets te wenschen over wordt gevraagd of dat iets speciaal-christelijks is wordt het onderwijs niet goed verzorgd. Nou, en of. Tenminste het christelijk onderwijs. Hoeveel jaren heeft b.v. het niet geduurd, voordat de nieuwe openbare school, welke nu eindelijk verrezen is, er kwam. En is het ten slotte weer niet de sociaal-demokraat geweest, welke de heeren telkens moest wijzen op hun schromelijke plichtsverzaking ten opzichte van het onderwijs, o.a. met de school Mot zwakzinnige kinderen. f -Heeft de raadsmeerderheid niet een open oog voor "Se ware volksbelangen, heet het verder, i 'Hoe is 't-ie, ware volksbelangen. wWe zullen enkele van die zoogenaamde ware vólks- Belangen opnoemen. Subsidie Oranjevereenigingf 1500. R.K. Middenstandsver. „De Hanze" 1500. Teekenschool1500. Zoo zouden we genoeglijk dit lijstje nog wat aan kunnen vullen, doch genoeg hierover. Wij meenen dat dit allerminst genoemd kan worden het dienen van het algemeen belang, doch herinneren de heeren aan de meer dan treurige toestand, waarin het ziekenhuis zich bevind en hoe zij ten deze opzichte het algemeen belang op een vreeselijke manier verwaarloozen. Het is overbekend dat het rapport van den Directeur geneesheer, Dr. de Bruin, een vernietigend vonnis voor het stadsziekenhuis is. Ook hier is het weer onze partijgenoot De Bruin geweest, welke deze onhoudbare toestand naar voren bracht en de heeren der rechterzijde voortdurend op aan moet dringen, om eenige voortgang met den bouw van een nieuw ziekenhuis te maken. Al deze tekortkomingen noemen zij met vroom oogen- gedraai, rekening houden met de behartiging der christelijke beginselen. Bij al deze schrikkelijke tekortkomingrn hebben zij, volgens het zoetsappige strooibillet, hun wijsheid, god betert, geput uit het onveranderlijke woord van God en Gods ordonnantiën. Is er grooter Godslastering denkbaar Zij achten het absoluut onnoodig, ja zelfs ongewenscht, dat een vrij zinnige of soc.-demokraat gekozen wordt. Met verwijzing naar hun zondenregister, is het meer dan tijd dat aan dit wanbeleid een eind komt en de heeren uit hun machtspositie ge drongen worden om plaats te maken voor den soc.- demokraat, welke de heeren eens een lesje zal geven hoe het werkelijk algemeen belang gediend wordt. BINNENLAND. Dwing ze om in te gaan. De predikant van Pro- bolinggo in Oost-Indie, de heer J. N. Drost heeft het volgende schrijven tot een twaalftal familiën van zijn gemeente gericht „Nogmaals breng ik tot uw kennis, dat hier op „Dinsdagmorgen van 7.30 tot 8.30 gelegenheid is „voor godsdienstonderwijs in 't kerkgebouw. De „regeering heeft mij dit schooluur gegeven voor „godsdienstonderwijs voor kinderen van 8, 9 en 10 „jaar. Geen schoolonderwijzer heeft 't recht, de DE MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1