No. 52 Zaterdag 24 Februari 1912. lie Jaargang De Moker COI^TANTIA". De oude arbeider. Wie vóór 15 Mei a. s. 25 jaar oud is Wekelijksch Overzicht. KAN en MOET kiezer zien te worden. Inlichtingen kosteloos in „Constantia'7 SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal l franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand Losse nummers 3 cent. Redactie- en Administratie-adres GEBOUW „CONSTANTIA". Ingezonden stukken voor h t eerstv. nummer moeten uiterlijk Dinsdagsavonds 9 uur in ons bezit zjjn. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam: Nieuwsticht N.Z. 32. Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oosterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. ATTENTIEI ATTENTIE! Het gebouw is in het vervolg 's Maandags geopend tot 1 uur voormiddag. Dit is voornamelijk gedaan op verzoek der glasblazers. Wij hopen dat zij van deze ge legenheid een ruim gebruik zullen maken. De Zaalcommissie. Hoe treurig langzaam gaat toch de sociale wetgeving! Nadat reeds in 1895 door de meerderheid der 2e Kamer de wenschelijkheid was uitgesproken den ouden arbeider een pensioen te geven is sinds dien tijd 17 jaar ver- loopen en wat zien we nu Gedurende dat tijdsverloop is in moties, staatscom missies, voorontwerpen, wetsontwerpen enz. enz. het meest mogelijke overleg gepleegd. Minister Lely had in 1901 een wetsontwerp gereed, doch werd verdrongen door Dr. Kuyper. Deze had ook op het einde van de vier jaar weer een wetsontwerp in gereedheid gebracht, een van 400 artikelen groot, doch had in de vier jaar zooveel op zijn kerfstok gekregen, dat de arbeiders hem ondanks dat ontwerp naar huis joegen. Er was trouwens ook niet veel aan verbeurd en Dr. Kuyper's leerling, minister Talma, oordeelde het niet noodig dit ontwerp over te nemen. De anti-revolutionair Dr. Fabius, professor aan de vrije universiteit, had Dr. Kuyper's ontwerp gewoon weg uitgemaakt voor het reinste liberalisme dat ooit in een ontwerp belichaamd werd en moest er dus niets van hebben. Dr. K. heeft dat toegegeven, maar zich verdedigd met te zeggen, dat er een noodstand was. Het particulier initiatief werkte bij lange na niet vol doende en daarom moest de staat wel ingrijpen. Dat het wetsontwerp als paradepaard heeft moeten dienst doen bij de verkiezing van 1905, vertelt de man der kleine luyden er niet bij. En wat zien we thans weer gebeuren? Zooals gezegd, heeft minister Talma ook weer. een wetsontwerp gereed, beoogende een pensioen te geven aan invalide en oude werklieden. Bij de verkiezingen in 1909 is aan het z g.n. christelijke volksdeel uit den treure voorgepreekt, dat alleen de coalitie in staat zou zijn dat doel te bereiken. In alle toonaarden is aan de broederen van Patrimonium en de kudde van den R.-K. Volksbond voorgehouden, dat nu weldra het begeerde zou tot stand komen. Als men evenwel nagaat, wat er omgaat in de coalitie tegen woordig, dan zou men geneigd zijn te gelooven nog verder van het doel af te zyn dan ooit. Thans komt voldoende aan het licht, dat niet het doel pensioneering van den werkman", op den voorgrond staat, maar wel„Op welke wijze slaan we er een politiek fortuintje uit en komen we er het goedkoopste af?" „Dwangverzekering is uit den booze" schreeuwt de Nederlander. „Jawel", huilt de Standaard„maar we moeten wat doen, want anders verloopt ons standje", terwijl de derde loot van den Christelijken stam, de Roomsch Kath., er sussend tusschen in staat. Minister Talma wil dus dwangverzekering, dat wil zeggen, dat ieder werkman onder het bereik der wet vallende premie moet betalen. En juist dat dwingen tot iets, acht de Nederlander uit den booze en verklaart, dat dit niet overeenkomt met de Anti-Revolutionaire leer. En niet alleen de Nederlander het lijfblad van den heer Lobman, schrijft zoo, doch hij wordt ondersteund door den anti-rev. prof. Diepenhorst in de anti-rev. Rotterdammerwelk konservatief blad te Schiedam helaas ook nog zooveel gelezen wordt door de arbeiders. Wat moeten de christelijke arbeiders nu toch van al dat geharrewar wel denken-?* Zouden ze zelf nu nog niet inzien, dat het alleeil maai te doen is om hen af te houden van eendrachtig optreden met hunne klassege- nooten? Zouden ze nog niet inzien, dat het politieke spel in de laatste jaren gespeeld, alleen mogel^k gemaakt wordt door hnnne lamlendigheid, Ja menigeen begrijpt reeds iets van het spel, dat er met hem gespeeld wordt; daar zijn er die het spinrag uit hunne hersens hebben geveegd; daar zijn er voor wie het licht is opgegaan, hoe ze bedrogen worden 1 Verzekering tegen invaliditeit en ouderdomtwee dingen in één ontwerp vereenigd, die niet bij elkaar passen. Men verzekert zien tegen brand, hagelslag, inbraak enz. en betaalt daarvoor jaarlijks een premie, hopende dat geen der onheilen, waartegen men verzekerd is, ons ooit zal treffen. De premie die door den gelukkige wordt betaald wordt aangewend om hem, die door het ongeluk wordt getroffen, het geleden verlies te vergoeden. Verzekeren tegen invaliditeit is eenzelfde voorzorg als tegen brand etc., ieder zou zijn premie daarvoor willen betalen, hopende nooit in de noodzakelijkheid te komen invaliditeitsrente te moeten aannemen. Maar verzekering tegen ouderdom! Daartegen verzekert men zich niet; ieder hoopt oud te worden en gevoelt dat niet als een ramp; mag dat tenminste niet zoo voelen. Daarin ligt een groote, vooral bij de uitwerking onmogelijke tegenstelling en het wetsontwerp Talma kan niet aanvaard worden, ook omdat het beide onderwer pen, èn invaliditeit èn ouderdom op dezelfde wijze regelt. Alleen het S. D. standpunt, n.l. verzekering tegen ziekte en invaliditeit met hulp van den Staat en Staats pensioen voor de behoeftige ouden is het juiste stand punt. Daarvoor te strijden moet ieder arbeider zich ten plicht achten. Van welk geloof of richting: hier geldt het een algemeen arbeiders-belang en als na de houding der Tweede Kamer toch over eenigen tijd.de motie-Troelstra aan de orde komt, dan moet de geheele Nederlandsclie arbeidersklasse zich ten strijde scharen en moet de kleine hulp aan den afgewerkten arbeider van de bourgeoisie en haar zoogenaamde christelijke regeerïng, met alle kracht worden opgeëischt 1 Het doel is de strijd ten volle waard 1 BUITENLAND. Morsers met den nationalen tijd, zoo niet obstruk- tionnisten, toonen zich de burgerlijke partijen in den Duitschen rijksdag, die bij voorkeur zich er op verheffen, dat zij zijn de mannen van den positieven arbeid, terwijl de sociaal-demokraten daartegenover den tijd met allerlei onnut gepraat dooden, en geen werk doen 1 De vergadering is gisteren onverrichterzake moeten uiteengaan. Vandaag zal weer een poging worden gedaan, om het presidium kompleet te maken. De vrijzinnige volkspartij heeft zich nu bereid verklaard, om den wagen in het spoor en op gang te brengen, de beide open- gekomen plaatsen te zullen bezetten, door Centrum en Nationaal liberalen verlaten, waardoor de rijksdagsmolen nog steeds niet aan het malen is kunnen gaan. In de nationaal-liberale partij, die thans eerder die van Schiffer dan van Bassermann heeten moet, dreigt een scheuring tengevolge van deze presidentskeuze. Over de pogingen, die de „partijen der orde en van A D V E R TjE N T IN 77a cent per regel. Arbeidersverenigingen 3 cent per regel. Bjj abonnement belangrijke korting. den positieven arbeid", rechterzijde en Centrum, nu zij in de minderheid zijn, aanwenden om thans wanorde te stichten en allen arbeid te belemmeren, schrijft onze Berlijnsche korrespondent ons nog het volgende Aan de rechterzijde gevoelt men zeer wel, dat men in een doodloopend slop heeft gemanoeuvreerd. Men weet, dat het lichtzinnige drijven, dat het verlam men van den rijksdag ten doel heeft, in het volk des te scherper zal worden veroordeeld, hoe meer het op een mislukking uitloopt. Daarom spant men aan die zijde krampachtig zijn hersens in, om al maar nieuwe middelen te vinden, om het rustige en zakelijke werkplan der linkerzijde in de war te sturen. Men heeft den rijkskanselier en de staatssekretarissen tot de verklaring trachten te brengen, dat zij onder het voorzitterschap van een sociaal-demo- kratischen president niet spreken zouden het is echter dusver niet gelukt, de excellenties tot een dergelijke met de grondwet in strijd zijnde, direkt op een konflict aansturende houding te verleiden. Een ander plan der rechterzijde stuurt er op aan, na de volledige bezetting van het presidium een verdaging van den rijksdag tot over vier weken er door te drijven. Het nieuwe presidium zou dan heelemaal niet in de gelegenheid komen te funktioneeren vooropgesteld dat het na vier weken niet herkozen wordt en vier weken kostbare arbeids tijd zouden dan vermorst zijn. Ook deze schitterende idee moet dusver evenmin bijval hebben gevonden bij den heer von Bethmann Hollweg als een derde plan van de redders van den staat, dat bedoelt, de regeering den Rijksdag te doen sluiten, daardoor de presidents keuze te annuleeren en den Rijksdag tot een nieuwe zitting bijeen te roepen, waar dan de heele verkiezing van voren af weer zou kunnen beginnen. Gisteravond, was de heer Paasche nog niet besloten, of hij gevolg zou geven aan de uitnoodiging zijner fractie, om voor zijn verkiezing tot 2en vice-president te bedanken. Wij zijn benieuwd wat onze rechtsche pers zal zeggen over deze duidelijke pogingen om de volksvertegenwoor diging te saboteeren een ander woord weten wij er niet voor. In de Engelsche mijnen. De Engelsche bond van mijnwerkers heeft besloten het geschil over het mini mumloon internationaal te maken. Daar de onderhande lingen hier thans volkomen stilstaan, zullen de bespre kingen met de buitenlandsche bonden van mijnwerkers eerstdaags te Dover of te Brussel aanvangen. De bond van Engelsche mijnwerkers zal aanvankelijk aan de buitenlandsche mijnwerkers niet vragen een algemeene staking in de steenkool-nijverheid te bewer ken, doch zal beginnen met de Duitschers te verzoeken den uitvoer van kolen hierheen te beletten. Een alge meene staking op het vasteland, teneinde de Engelsche mijnwerkers te steunen, bijaldien de Duitsche boykot van den uitvoer van kolen hierheen ondoeltreffend blijkt, is voor later nochtans geenszins uitgesloten. BINNENLAND. Talma staatssocialist. De Anti-Rev. Kiesvereeniging te Breukelen heeft met algemeene stemmen de volgende motie aangenomen „De vereeniging, kennis genomen hebbende van het wetsvoorstel tot afschaffing van bakkersnachtarbeid, is van oordeel dat deze wet inzake het patroonsverbod ligt op den weg van het staatssocialisme en besluit deze motie ter kennis te brengen van de Anti-revolutionaire Kamerfraktie." Wat zou dat wel voor een geleerdheid zijn daar in Breukelen, die deze motie heeft uitgevonden Hoogstwaarschijnlijk een Kuyperiaansch door-dik-en- dunner1 Christelijke opvoedkunde. Een onderwijzer deelt het volgende mede aan Het Volkals een kuriositeit, die overgeschreven is uit een opstel over „Onze hond", op een school door een der leerlingen vervaardigd „Ook kan hij kunstjes maken, b.v. op de achterpooten zitten en wanneer we een koekje hebben en dan zeggen „Dit is van Kuyper", dan neemt hij het aan. maar als we zeggen„Dit is van Troelstra", dan laat hij het liggen". DE MOKER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1