Uit de Tweede Kamer. Een vraag een antwoord. Ditj es en Datjes. De leerling die dit schreef is van christelijken huize, maar bezoekt tegenwoordig een openbare school. Als zóó de honden al opgevoed worden, waar moet het dan met de menschen wel op uitloopen Liefde voor de arbeiders. Dinsdag kwam na een vacantie van bijna twee maanden deze Kamer weer bijeen, allereerst ter behan deling van de regeling van werkzaamheden. Wordt meestal zoo'n zitting al weer gauw gesloten, ditmaal zou er meer tijd met 't vaststellen van het program van werkzaamheden heengaan, omdat door den voorzitter de pensioenmotie-Troelstra niet was genoemd, en de Bakkerswet eerst onder aan de lijst was geplaatst. Het anti-revolutionaire Kamerlid, de heer Brummelkamp, deed het voorstel, eerst de Bakkerswet in behandeling te nemen. Hoewel gesteund door Troelstra, werd dit voorstel verworpen. Vóór stemden: 11 anti-revolutionairen, 10 katholieken, 10 unie-liberalen, 9 vrijzinnig-demokraten, en 7 sociaal-demokraten. Totaal jf. Tegen:-9 anti revolutionairen, 15 katholieken, 11 christelijk-historischen (waarbij ook de afgevaardigde van Schiedam, Jhr. de Geer), 3 vrije liberalen en 10 unie-liberalen. Totaal 48. De stem van den voorzitter besliste hier. Met de pensioenmotie-Troelstra ging het nog slechter. De uitslag was Vóór stemden de geheele linkerzijde, tot de vrije liberalen incluis, tegen echter de geheele rechterzijdezonder een enkele uitzondering. Met 56 tegen jp stemmen werd in afwijzenden zin besloten. Dat de arbeiders het onthouden De Telegraaj zegt het zóo sarkastisch Over enkele dagen gaat de Kamer de in 't wild levende vogels beschermen. En de struiken in de Over Betuwe zuiveren van den „Amerikaansche kruisbessen- meeldauw". Verleden jaar nam ze reeds een wet op de trekhonden aan „Och", zal misschien een oude, afgeleefde, 70-jarige arbeider zuchten, „och, ware ik een in 't wild levende vogel, een struik in de Over-Betuwe. of een trekhond. Dan zou er tenminste voor mij gezorgd worden Maar de stakker heeft nu eenmaal niet geboft. En toch loopen de kleine luyden gedwee aan den leiband der konservatieve klerikalen Hoe is 't in godsnaam mógelijk? In het Schiedamsch Volksblad van 17 Februari komt een artikel voor, waarin bewijs wordt gevraagd voor onze bewering, dat het een leugen is te zeggen, dat godsdienst en socialisme met elkaar in strijd zijn. Een vraag, die misschien duizend malen is gedaan en even zoovele malen beantwoord. Op de meest naïeve wijze wordt nu echter weer naar dien bekenden weg gevraagd. En we zullen in vredesnaam maar weer antwoorden ook. De redactie is beslist van overtuiging dat godsdienst en socialisme onvereenigbaar zijn, dat zij met elkaar strijden als water en vuur. Zij geeft echter blijk niet veel begrip van het socia lisme te hebben, te oordeelen althans naar de onsamen hangende uitdrukkingen die zij bezigt en de onnoodige franje die zij er aan vastknoopt, want, zegt zij, wie' meer christen is dan socialist, zal zijn socialisme laten varen en zoo ook omgekeerd. Voor dergelijke uitdrukkingen, die er al te ouderwetsch uitzien, halen we onze schouders op. Op de christen-socialisten mogen wij ons niet beroepen, zegt het Schied. Volksbl., want, wat heeft toch het christen-socialisme als zoodanig met het eigenlijke stelsel der sociaal-democratie te maken En zoo het er wel mee te maken heeft dan zal het den godsdienst straks wel laten varen. De toekomst zal dit leeren. Wat de toekomst leeren zal in dezen, moest het Schied. Volksbl. maar even afwachten. Wat meer beschei denheid in het beoordeelen van anderer overtuiging, zij haar ten zeerste aanbevolen. Wij hebben moed dat de toekomst nog wel iets anders zal leeren. Wij zien onze 'ijen steeds aangroeien met arbeiders van alle gezindten waaronder katholieken, protestanten, joden enz. En niet om den godsdienst te bestrijden, maar om de arbeiders klasse op te heffen uit den druk van het kapitalistische stelsel, dat vloekt tegen eiken vorm, waarin het christen dom zich openbaart. Dat het christen-socialisme met het stelsel der sociaal democratie niets te maken heeft, is een domme bewering. Op t stuk van het socialisme ontloopen we elkaar niet veel. Hün strijd loopt parallel met ónzen strijd, n.l. om den grond en de arbeidsmiddelen te brengen in handen van de gemeenschap, onze bekende „utopie", nietwaar, Schied. Volksbl. r De redactie wenscht ons deze eene vraag te doen: Welke zijn de argumenten, die uw bewering zouden kunnen staven Wie zegt, dat godsdienst en socialisme kunnen samengaan, die heeft alvorens deze conclusie te trekken natuurlijk eerst voor zich zelf uitgemaakt èn wat onder socialisme èn wat onder godsdienst moet worden verstaan. Zal „de Moker" zijn uitspraak pogen aannemelijk te maken, dan zal dit blad eerst en precies moeten aangeven wat het zelf verstaat onder godsdienst en socialisme. Niet in breede vertoogen, het gaat om de beginselen. De redactie kan gerust zijn, breede vertoogen zullen we niet houden, temeer omdat over deze kwestie reeds zooveel gezegd en geschreven is en omdat de plaats ruimte van ons blad beperkt is. Wij moeten dus aantoonen, wat wij onder socialisme verstaan en wat onder godsdienst. We zullen 't probeeren, doch laten we eerst de redactie nog even aan het woord „Met het aantoonen van de vereenigbaarheid van christendom en socialisme zal „de Moker" een zware taak hebben. Hij vindt alle ernstige menschen tegen over zich. In de eerste plaats alle ernstige christenen, omdat, naar hun inzien, elk theologisch stelsel van wezenlijken inhoud, elke heusche godsdienst begin selen in zich sluit, die nooit kunnen samengaan met de inderdaad diepe beginselen der sociaal-democratie. Maar, en nu wordt het voor „de Moker" nog meer zaak om zijn uitspraak te argumenteeren het blad vindt ook tegenover zich de ernstige, dieper naden kende sociaal-democraten, ja zelfs de sociaal-demo cratische voormannen. Deze toch zien in het socia lisme een stelsel, dat elk theologisch stelsel nood zakelijker wijze moet omverwerpen. Wist „de Moker" dit niet Zeer zeker wel, maar de schrijver heeft blijkbaar over de vereenigbaarheid van godsdienst en socialisme dieper nagedacht dan alle genoemde kringen van menschen en kwam alzoo tot een con clusie, waarmede tegenwoordig zoo goed als niet één ernstig mensch, van welke richting ook, accoord gaat. „De Moker" mag het nieuw gevonden licht niet alleen voor zich houden. De argumenten moeten worden genoemd. Wie zulke krasse uitspraken doet, is gehouden bewijs te leveren. Het blad bedenke het welhier staan groote belangen op het spel. Slaagt het er inderdaad in het bewijs te leveren, dan zal dit voor de toekomst van de grootste be- teekenis zijn. Dus „Moker" bewijs nu, dat de deug delijkheid van uw argumenten gelijken tred houdt met de beslistheid van uw uitspraak. Hiermede vragen we toch niet te veel?" Dat is niet dunnetjes gezegd, Natuurlijk, wie het met het Schied. Volksblad eens is, zijn je ernstige menschen, maar wie er anders over denken, zijn prulletjes. Welnu, wij ontkennen niet op eigen gezag, maar op grond van de statuten en van alle betreffende kon- gres-besluiten onzer partij, dat het socialisme is een stelsel, dat elk theologisch stelsel noodzakelijkerwijze moet omverwerpen. En wij willen verder gaan met te verklaren, dat wie het beweren durft, óf geen begrip heeft van wat gods dienst of socialisme is en dus een onnoozele hals, die nog maar eerst wat aan eigen ontwikkeling moet gaan doen, alvorens hij5 hoofdartikelen voor een krantje gaat schrijven, of men gebruikt (wat ook maar al te vaak gebeurt) zulk een frase moedwillig om het volk te misleiden. Nu kunnen wij, om aan den wensch van het Schied. Volksblad te voldoen, een explicatie geven, van wat wij onder godsdienst verstaan en hoe deze te combineeren is met de socialistische theorie. Maar zal het Schied. Volksblad dan niet, zooals dikwijls geschiedt, antwoorden maar jullie hebt geen verstand van godsdienst Op gevaar af, dat het gebeurt, willen we als onze meening zeggen, dat het begrip godsdienst voor ons bestaat uit een samenstel van gevoelsoverwegingen, die bij den een breeder terrein vinden dan bij den ander, geen stoffelijken basis hebben, maar oorsprong en uitgang vinden in het geestelijk leven van het individu, al naar gelang van aard en opvoeding. Buiten de hooge moraal van het goede christendom, moet het ook worden geapprecieerd als de draagster der menschelijke éénheids-gedachte. Hier is geen tegenstrijdigheid van belangen de een kan niet door den ander worden benadeeld hier is de geestelijke gemeenschap des menschen mogelijk gedacht. Daarom kan het hoog en laag, rijk en arm, wier geestelijk leven overeenstemming vindt, in zich vereenigen. En wat is het socialisme Een ekonomisch stelsel, opgekomen uit de maatschappelijke verhoudingen, berus tend zuiver op materiëele grondslagen. Het richt zich naar de positie van het individu in de maatschappij, naar de stoffelijke verhoudingen in de productiewijze. En hier is wèl konkurrentge. Hier pogen wèl de grootere de kleinere te verslinden hier is wèl de onder gang van den een de opkomst van den ander. Hier is geen eenheid van belangen mogelijk anders dan door socialiseering (vermaatschappelijking) van het stoffelijke. Is het dus uit godsdienstig oogpunt mogelijk, dat rijk en arm zich samenvoegt, in de maatschappij, die tegen woordig minstens zes van de zeven dagen der week voor zich opeischt, staan de belijders van denzelfden godsdienst als doodsvijanden tegenover elkaar. De katholieke arbeider wordt door den katholieken werkgever uitgebuit, zoolang de laatste er belang bij heeft. De anti-revolutionaire arbeider treft bij zijn anti-revo lutionairen werkgever hetzelfde lot. De christelijk-historische idem. De liberale idem. Hier regeert over hen allen een stelseldat zuiver wereldlijk is en door stoffelijke oorzaken beheerscht wordt. Dat stelsel staat gelukkig los van elk godsdienstig begrip. Dat stelsel willen de sociaal-democraten vervangen door een ander. Dat daarmede de godsdienst in het gedrang zou komen, dat durft geen enkel mensch, die tot oordeelen bevoegd is, meer beweren. Bewijs Luister wat De Nederlander, het christ.-hist. hoofdorgaan, schreef in haar no. van 23 Oct. 1909: Al dadelijk stellen wij voorop, dat o. i. de Heilige Schrift ons geenerlei voorschrift geeft betreffende eenig economisch stelsel. Zij leert ons niet welken vorm de eigendom behoort te hebben of hij moet zijn particulier dan wel gemeenschappelijk. Evenmin of er al dan niet standen behooren te zijnof vrijhandel dan wel protectie ten grondslag moet liggen aan onzen economischen toestandhoever de bemoeiing der overheid met onze materiëele belangen moet gaan of vrije concurrentie al dan niet is geoorloofd, enz. De Schrift zou die voorschriften niet kunnen bevatten, juist omdat zij bestemd is voor alle tijden en volken, terwijl de economische verhoudingen, en dientengevolge ook de daarmee overeenstemmende rechtsbegrippen, in verschillende landen zeer ver schillende en aan voortdurende ontwikkeling onder hevig zijn. Zeer zeker heeft de Schrift ons iets, ja zeer veel te zeggen over onze verhouding tot den Schepper en dientengevolge over onze verhouding tot onze medeschepselen, ook wanneer deze voor zich of voor anderen arbeidenmaar haar woord geldt dan ook voor alle volken en menschen, onver schillig onder welk economisch stelsel zij leven. Het geldt evengoed in een maatschappij, waar nog het slavenstelsel heerscht, als die waarin alle menschen gelijk zijn voor de wet." Of het Schied. Volksblad nu de redactie van Di Nederlander niet rekenen wil onder de „ernstige christenen", die tegenover De Moker behooren te staan, kunnen wij niet beslissen. Wij willen echter nóg een nuchtere uitspraak aan halen van ds. Slotemaker de Bruyne, den bekenden voor zitter van den konservatieven christel-hist. Werkmansbond. Ze is alle aandacht waard. „Er zijn menschen met een groot vermogen lid van de S. D. A. P. Dat wil zeggen zij hebben voor zich zelf op dit oogenblik kapitaal, maar zij zijn voorstanders van een nieuwe maatschappelijke in richting, van de socialisatie der productiemiddelen. Dat laat zich best begrijpen. En er zijn menschen, die geen honderd gulden kapitaal hebben, geen „kapitalisten" dus maar die van oordeel zijn, dat onze tegenwoordige maat schappelijke inrichting moet bestendigd blijven en dus „kapitalistisch" zijn. Dat laat zich ook best begrijpen. Naar mijn overtuiging kiest het Evangelie tusschen die twee standpunten geen partij. Hoe het bezit der productiemiddelen geregeld wordt, dat is een practische en een technische vraag, die als zoodanig niet door het Evangelie wordt beantwoord". Wij hebben daaraan niets toe te voegen. Als het Sch. Volksblad gemeend heeft De Moker eens voor een ernstig probleem te plaatsen, dan kan het na aandachtige lezing van dit antwoord op de vraag, mogelijk wel tot de conclusie komen, dat de vraag uit den tijd is. Een beetje meeleven en alles komt goed Klerikale domperij. Wie er nog aan twijfelde, dat de zorg voor de zedelijkheid in onze vetste te wenschen overlaat, zal wel tot de conclusie moeten komen, dat hij zich deerlijk vergist heeft. Het Schiedamsche publiek is gespaard voor haar zedelijken ondergang. Want hadden die booze lui hun zin gekregen, de ramp was niet te overzien geweest, Dan moet er toch iets bizonders gebeurd zijn, zult ge zeggen. Nou en ófDie gebeurtenis bestaat hierin, dal de burgemeester geweigerd heeft verlof te verleenen tot het aanplakken van biljetten op de openbare aanplak- plaatsen, waarop te lezen stond Nieuw-Malthusiaansche Bond. Afdeeling Schiedam. Openbare Vergadering op Donderdag 22 Februari, 's avonds 8 uur, in het Volkshuis, Lange Haven 131. Spreker H. A. Mineur. Onderwerp Kindersterfte en Nieuw-Malthusianisme. Vrouwen, vooral gij moet deze vergadering bezoeken. Entree 5 cent. Debat Vrij. Het Bestuur. Als men die onkuische taal gelezen heeft, zal men wel geen raad meer weten om z'n schaamte te verbergen en zich zoo spoedig mogelijk uit de voeten maken, 't Is een schande Hoe we ook over de zaak denken mogen, is dit verbod toch een bespotting in het oog van elk ernstig mensch. Onder de hoede der klerikalen is de zedelijkheid wèl veilig. De beschaving in de burgerlijke pers. De „oue" Schiedamsche Courant doet o zoo haar best, interessant te zijn. Maar wil men het tegengestelde van„Willen is kunnen" opmerken, men neme die krant ter hand, en leze alleen de rubriek Stadsnieuws. Dat is nou zoo je afdeeling, die „de" lezers moet trekken. En, daar er in Schiedam al bitter weinig voorvalt, dat het oververtellen waard is, gaat men aan 't snorren, aan 't snorren, en diept daarmee wel eens wat op. Klaar is men dan nog niet. Er moet een beetje ooglijk bericht gemaakt worden. En ziet, dat vereischt een kunstenaar. Nu is het een feit, dat menig kwastenmaker zichzelf een kunstenaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 2