I „DE MO EER". Nieuw-Malthusiaansche Bont Arbeiders en Arbeidersurouwen! Gebouw „Constantia", Boterstraat 30 Adverteert in „De Moker" Uit Vlaardingen. Abonneert U op Bureau voor ArkiJersreclit, BEZOEKT STEEDS HET Prima Alcoholvrije Consumptie. Uiterst billijke prijzen. Neemt deel aan ons Billardconcowt Donderdag, 29 Februari a.s spreekt F. W. N. HUGENHOLTZ, Lid der 2e Kamer, in het gebouw ,,ConstantiaBoter straat 30, over: „De politieke toe stand en de motie-Troelstra". Zegt het voort Hoger Onderwijs. De tweede Voordracht van prof. Groenewegen werd gewijd aan „Plicht en Geweten". De spreker eindigde zijn betoog aldusplicht is de stem Gods Dat is kort en bondig, maar daaruit blijkt teVens, dat de spreker, om tot een verklaring te komen, zijn toetvlucht moet nemen tot iets bovennatuurliks, dat juist om zijn bovennatuurlike geheimzinnigheid geen verklaring schijnt (nodig te hebben, dat istot God. In hoogste instantie wordt dus tot verklaring van iets dat nog Verklaard moet worden een beroep ge daan op iets nog meerder onbegrijpeliks en daarmee is de zaak verklaard Maar daarmee kunnen wij geen genoegen nemen Neen, wij willen een wetenschappelike verklaring en niet een, die berust op een aaneenschakeling van onverklaarde geheimzinnighedenZo zou men de grootste onzin kunnen verklaren en bewijzen Wij wenden ons daarom tot het histories-materia- lisme en de evolutieleer Wel wil de hoogleeraar daar niet aan; dat begrij pen we volkomen, want een aanvaarding van deze uit feiten opgebouwde theorieën sluit in zich een verwerping van 't kapitalisme en een vertrouwen in de toekomst van 't socialisme. Wij dan, wij leggen 't oor te luisteren naar wat Darwin en Marx ons mededeelden De evolutieleer toch vertelt ons, dat door de strijd om 't be staan zich sociale driften hebben gevormd en ontwikkeld). En het is de drift Van zelfbehoud voor zich en zijn soortgenoten, die de grondslag vormt van alle andere sociale driften Er zijn sociale driften zonder welke geen geor dende maatschappij denkbaar is Hier denken we in de eerste plaats aan zelfopof fering ten bate Van de gemeenschap, aan 't één voor allen en allen voor één Hier denken we aan trouw en eerlikheid tegenover de gemeenschap, van waarheidsliefde en dissipline! En de stem in ons binnenste, die zegt dit of dat moet je doen om te voldoen aan die algemene soci ale eisen, is de stem Vhn dei sociale driften, isde plicht! En de stem in ons hart, die na 't begaan van de daad ons zegtdit of dat was zedelik goed, was zedelike plicht, of dit of dat is uit sociaal oogpunt af te keuren is: het geweten! Plicht en geweten vinden dus hun oorsprong in sociale driften De evolutieleer verklaart ons 't ontstaan van plicht en geweten, zij levert ons 't antwoord op de vraag wat is plicht, wat is geweten. Marx daarentegen laat buiten bespreking hoe ze ontstaan hij erkent het bestaan van plicht en houdt zich bezig met de oorzaken, van telkens veranderde denkwijzen, oVër wat al of niet als plicht moet wor den aangemerkt Het histories-materialisme geeft ons wederom ant woord op de vraag: welke zijn de oorzaken, dat men in verschillende tijden verschillend denkt over wat onder plicht moet worden gerekend, of hoe komt het dat in dezelfde tijdén verschillende groepen van mening verschillen over wat onder zedelike plicht is te verstaan En als antwoord geeft het histories-materialisme weerde maatschappelike arbeid bepaalt het geeste- lik denken, de wijze van produktie is dei grondslag Van de denkbeelden, welke men heeft over de plicht En met veranderingen in de produktiewijze, zullen ook de begrippen over wat plicht is of niet zich wijzigen Hoe komt het, dat tans duizenden arbeiders de plicht van liefde tegenover 't vaderland niet meer voelen, niet meer dwepen met hun taal, met hun geboortegrondja, de plicht Van liefde tegenover 't vaderland niet meer voelen als plicht? Hoe komt het, dat tans millioenen proletariërs een hogere plicht aanhangen dan die Van vaderlands liefde, n.l. de plicht van internationale solidariteit Dat komt, omdat de tegenwoordige produktiewijze de klassenstrijd heeft doen ontstaan, een strijd tussen arbeiders enerzijds en werkgev|ers anderzijds Dat komt, omdat op de bodem van, de maatschap pelike arbeid staat een tegenstelling van belangen tussen arbeiders- en kapitalistenklasse Het wezen der maatschappij draait dus om de ar beid 't gaat niet Vóór of tegen deze pf gene natie, 't gaat niet vóór of tegen de Kristus, maar 't gaat hier vóór of tegen 't kapitalisme De drang naar zelfbehoud van de klasse doet arbei ders en ondernemers zich organiseren in arbeiders- en patroonsbonden, die met de ontwikkeling der techniek al feller en feller tegenover elkander komen te staan De plicht van liefde voor zijn natie zowel voör arbeiders als kapitalisten verdwijnt als sneeuw voor de zon om plaats te maken Voor de plicht van soli dariteit ieder met zijn klasse En voor zover de machthebbers nog spreken van plichten tegenover 't vaderland maken zij zich schul dig aan diepgaande huichelarijwant zij zelf tonen geen eerbied te hebben voor het vaderland van ande ren, zij achten vaderlandsliefde niet heilig, want zij ontstelen 't vaderland aan de Atjehers, aan de inwo ners van Tripoli De plicht van vaderlandsliefde heeft afgedaan als plichtdie leus ,kan alleen nog dienst doen tot ovter- heersing ten eigen bate van een onderliggende klasse Wij spraken van plichten, van trouw en eerlikheid tegenover de gemeenschap, van waarheidsliefde en dissipline Kan, ja, mag de arbeidersklasse al deze plichten handhaven in de strijd tegen 't kapitalisme Is men in de oorlog trouw, eerlik en waarheidslie- Vend tegenover de vijand Is 't kapitalisme trouw en eerlik en waar hei dslie- vend tegenover de arbeidersklasse Zie maar eens naar 't afschuwelik spel, dat de regering speelt met de iq- uren dag begraven is de motie naar de houding welke zij aanneemt ten opzichte van ouderdomspensionering en motie-Troel stra Of zijn de Verkiezingen van 1909 niet gevoerd onder de leus van algemeen kiesrecht, 1 o-urendag en ouderdomspensioen Welnu, omdat trouw en eerlikheid etn waarheids liefde in deze maatschappij niet kan bestaan, daarom ook staat deze maatschappij ten dode opgeschreven En plicht is 't van de arbeiders zich te organise ren tot één machtig groot gedissiplineerd verbond, om op te trekken onder begeestering van de interna tionale solidariteit naar een nieuwe maatschappij, ge sticht op de puinhopen van 't kapitalisme, een maat schappij, waar wel zal heersen trouw en eerlikheid en liefde tot zijn naaste, dat is naar de sociatistiese maatschappij. Afdeling S.D.A.P. Zondag Vergaderde de afde ling, 't Jaarverslag ademde een opgewekte geest. Reeds bij eerste stemming werd 't bestuur, in zijn geheel aftredend, herkozen. In zake de 'hangendp kwestie met de afd. Schie dam werd een kommissie tot nadere bespreking met Schiedam benoemd. Aan de tussentijdse raadsverkiezing zal door om standigheden niet worden deelgenomen. Stem des Volks. Deze zangVerepiging gaf Za terdagavond haar 6e jaarfeest. In zijn openingswoord deelde de Voorzitter mede, dat de spreekster verhinderd was te komen, welke mededeling door Velen met leedwezen werd aange hoord. Niettemin werd 't nog tamelik laat eer 't program was afgewerkt. Vooral de Verloting nam nog al tijd in beslag. Zang en muziek kwamen beiden goed tot hun recht, terwijl onverdeelde aandacht werd verleend aan de duo's voor sopraan en alt en de solo voor alt, Verdienstelijk uitgevoerd door de dames De Zwart en Stenis. Ook 't optreden van de jonge dames Detiger mocht luide bijval oogsten. Als bewijs van waardeering voor de gepresteerde diensten werd de direkteur, de heer M. GroeneVek hartelik toegesproken door den voorzitter en werd hem een muziek-leerboek en een metronome aangeboden, De avond werd door bal gevolgd De praktijk v\an een dominee. Aan „Vrede en Welvaart" ontlenen wij 't volgende: „D e werkelijkheid. In onze openbare vergadering tei Maassluis werd, in December, den heer Kruithof onbeperkt debat toegestaan en deze maakte daarvan ruim gebruik, Bij ons antwoord eischte genoemde heer het rechtj van interruptie op, tenzij hij repliek kreeg. Een geestverwant van den heer Kruithof heeft on langs in Vlaardingen gesprokén. Er was met groote letter „vrij debat" aangekon digd. Een debater die zich opgaf kreegvijftien minu ten en na eenige moeite vijf en twintig, terwijl men in de zaal zat te schreeuwen „We zijn 't al lang zat' Men moet maar durven 1 De heer Kruithof, te Maassluis, meent, dat men zich op christelijken grondslag kan organiseeren en toch zijn maatschappelijke belangen kan behartigen. Arbeiders en werkgevers worden gelijkelijk opge roepen daarvoor te ijveren. Wij hadden, door bemiddeling van het Bureau vooi Arbeidersrecht, wat aan den stok met een reeder te Maassluis en daarover werd een brief geschreven met Verzoek tot minnelijke schikking. Die reeder ging met dien brief naar... een dominéj die zich op zijn beurt naar het gezin Van den be trokken persoon (wiens recht was Verkort) begaf. Waarom Om de zaak te onderzoeken en dan met grooten invloed recht te doen Wel neen. om den man en zijn gezin te bewegen niet zoo op te treden, maar het zaakje aan 's reeder: goeddunken over te laten. De praktijk, mijnheer Kruithof!!!" Stennpenning „De Moker". Verantwoord 4 cent. V. 10 cent. De Moker 10 cent Verkiezingsfonds 12 cent. Correspondentie. v. Driel. Het geld heb ik ontvangen. Adm. 55 55 INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN op a.s. Maandag 26 Febrnari. Voor klasse A (kinderen van 710 jaar) van 56 uurvoor klasse B (kinderen boven de 10 jaar) van 78 uur, in het gebouw „Constantia", Boterstraat 30. Met het oog op een in te studeeren Operette, zullen voorloopig na dien datum geen nieuwe leerlingen worden aangenomen. Contributie 3 ct. per week. 35 cents per 3 maanden. mei I daa li aan Iooï onz VOO D aan W dezi E N I E 0 P Zate V Mok 't van reda De M N T; H want VLAARDINGEN, Willem Renkelgzoonstr. 4a. AmbtenaarW. DROP. Verstrekt inlichtingen en schrifte lijke hulp over Ongevallenwet Beroepswet Arbeidswet Veiligheidswet Woning- en Gezondheidswet Militie- en Landweerwet Kieswet Belastingen Arbeidscontract Iioonvorderingen Gemeenteverordeningen V er eenlgingszaken Geopend 's Maandagsavonds van 8 tot 10 uur. Het Bestuur van den Vlaardingschen Bestuurdershond. Opgericht: 2 November 1881. Hoofdbureau: VERHULSTRAAT 9, DN HAAG. Nadere inlichtingen over het lidmaatschap kosteloos te bekomen aan het Bun van Voorlichting alhier, Nassaustraat 16 boven. Geopend eiken Donderdag van 28 uur. die 1 Ti voor jebii en verei HET BESTUUR, Pa irnsl ;racl D< heen regel de 1 wetg wetsi de n Kam Het naar Dat moet smar nachl niet Losse nummers 3 cents. Ti

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 4