30 i! court a.s, No. 1. Zaterdag 2 Maart 1912. 12e Jaargang De Moker OPWEKKING TOT STEUN Nu ferm aan den gang! Zij kunnen wel wachten! Subsidiejacht. net, ter toe SOCIAAL-DEMOCRATISCH WEEKBLAD VOOR HET KIESDISTRICT SCHIEDAM. mge- gram S- hun ieend r alt, 'wart ïocht serde ivteld, 1 hem aden, le en werd, debat >ruik. recht :t on ekon minu- men r zat'', men en en tigen. opge- r voot der te :n met mini, n be gaf, n met wegen eeders o ce: fdm. ABONNEMENTSPRIJS: 35 cent per kwartaal j franco per post 40 cent bij vooruitbetaling. 12 cent per maand t Losse nummers 3 cent. Redactie- en Admin istratie-adres GEBOUW „CONSTAJfTIA". Ingezonden stnkken voor het eerstv. nummer moeten uiterlijk Dinsdagsavonds t unr in ons bezit zijn. is eiken Zaterdag verkrijgbaar: Te Schiedam Nieuwsticht N.Z. 32. Zalmstraat 22. „Constantia", Boterstraat 30. Te Vlaardingen J. van Driel, Oösterdwarsstr. 27. Aan bovengenoemde adressen worden ook abonne menten aangenomen. De abonné's worden verzocht bij adresverandering daarvan kennis te geven aan de Administratie. In de eerstvolgende week zal de looper de kwitantie's aanbieden. Wij verzoeken beleefd den looper niet noode- loos terug te zenden, het is voor hem te lastig en voor onzen goeden gang van zaken. Adm. voor de 300 stakende Electriciens te Amsterdam. De steunlijsten van het N.V.V. zijn aan de organisaties, aangesloten bij den S.B.B., verzonden. Wij dringen er ten sterkste op aan, krachtig met deze steunlijsten te werken. Er is elke week ruim 2000 gulden noodig. Men late dus geen gelegenheid voorbij gaan om met de lijsten te werken. Elk bedrag is welkom. Op voer de solidariteit P.S. De ingekomen gelden gelieven men eiken Zaterdagavond af te dragen in „Constantia". HEt BESTUUR VAN DEN S B.B. Van verschillende zijden hoorden we„Wat is De Moker weer frisch I" 't Doet ons genoegen zulks te hooren. Door toevoer van nieuwe krachten is de arbeid-sverdeeling der redactie beter geregeld kunnen worden en nu is De Moker inderdaad een lokaal blad, dat er wezen mag. Maar nu ferm aan den gang I Nu moet de lezerskring worden uitgebreid. Tal van geestverwanten lezen De Moker nog niet. Haal ze er bij het beste middel om van geestver wanten sociaal-demokraten te maken is de pers Tal van arbeiders moet het abc van het socialisme ,nt nog worden geleerd maakt hen lezers van De Moker die hen het geheele alfabet leeren zal Tal van vakvereenigingsleden hebben behoefte aan voorlichting op politiek, maatschappelijk en ekonomisch gebied zorgt ervoor, dat ze De Moker gaan lezen en ze zullen goede, wélbewuste strijders voor de vak- vereeniging worden Partijgenoooten, geestverwanten, gij allen die met rnst onze propaganda bevorderen wilt, geeft u met ;racht en toewijding aan het beste middel daarvoor t Bure 'UUR, Werft lezers voor „De Moker" De 2e Kamer is weer begonnen met werkende heeren zijn bijeen geweest, voorloopig maar om een regeling der werkzaamheden vast te stellen. Nu hebben de heeren eens gelegenheid gehad wat aan de sociale wetgeving te doen. Daar is om te beginnen het bakkers wetsontwerp, dat reeds een paar jaar van 't kastje naar de muur geslingerd is. Bij de vorige behandeling in de Kamer moest dat ontwerp en daarbij minister Talma door een motie Troelstra worden gered. Het ontwerp werd minister Talma nog eens weer mee naar huis gegeven om er een weinigje aan te veranderen. Dat is al maanden geleden en 't zou nu toch gereed moeten zijn. De 20.000 bakkersgezellen wachten er met smart op, dat ze eindelijk verlost worden van den nachtarbeid. Maar de conservatieve Kamerleden waren niet voor dadelijke behandeling te vinden. In geen arbeidersgezin van Schiedam De rechtsche partijen blijken bij zulke wetsontwerpen geen eensgezindheid te bezitten. De conservatieven hebben de macht in handen en zij voelen voor die soort wetten niets. Jhr. Lohman, in een andere omgeving opgegroeid dan de proletariërs, kan zich hun leven niet indenken kan zich niet voorstellen wat het zeggen wil, nachtarbeid te verrichten. Dr. Kuyper, in de Standaard over deze be slissing schrijvende, vertelde, dat de Bakkerswet een appel van twist zou zijn geworden, als die als r.o. 1 op de agenda ware geplaatst. Hij stemde daarom óók tegen. De rechtsche partij moet aanblijven, al komt er dan ook niets van de sociale wetgeving terecht. De Bakkerswet staat dus voorloopig achteraan op de agenda. En daar de agenda nog al tamelijk rijk voorzien is en bijna nimmer een agenda wordt afgewerkt, zoo kan men met zekerheid constateeren, dat er van de Bakkerswet in deze periode niets terecht komt. En toch kon deze-behandeld worden en zou, bij be handeling en stemming, minister Talma verzekerd zijn van eene overwinning. Doch deze overwinning zou er eene zijn, die de christelijke partijen in twee kampen zou hebben ver deeld en de wet zou zijn aangenomen met behulp van de Soc. Dem. Een deel der Katholieken, de groep Lohman en oud-liberalen zouden hebben tegengestemd. Om dat te voorkomen is de twistappel-Bakkerswet op zij gezet.. Eendracht in de coalitie ten Koste van alles, ten koste van de sociale wetgeving, ten koste van den arbeider, ziet daar het parool der kerkelijke partijen. Was de bakkerswet behandeld geworden, dan zou zijn gebleken, dat het christelijk beginsel geen ricutsnoer is in de politiekdan zou zijn gebleken, evenals bij de Steen- houwerswet en bij de herziening der Arbeidswet, dat, wil minister Talma iets goeds tot stand brengen voor de arbeiders, hij dat moet doen met behulp van al diegenen der Tweede Kamer-heeren, die democratisch denken, met als voorhoede de Soc. Democraten. Als het gaat om verbetering van het lot van den arbeider, dan kan men de tegenstanders, de Lohmannen, de Roël's en de meeste katholieken op hun post vinden. Weg dus met de appel van twist, weg met de bakkerswet, weg liefst met dien heelen socialen wetten- rommel, dat is de hartewensch der conservatieven. De motie Troelstra is geen beter lot beschoren geworden. Troelstra's motie is in 't geheel niet op de agenda geplaatst geworden en al zullen de Soc. Dem. Kamerleden het er zóó niet bij laten, op de nu vastgestelde lijst van werkzaamheden komt de behandeling der motie niet voor. De Kamer, dus de rechtsche meerderheid, had .nu eens kunnen toonen wat voor den arbeider te voelen had nu van het goede hart voor den arbeider eens kunnen blijk geven door op spoedige behandeling aan te dringen en aan minister Talma op te dragen een eenvoudig wets ontwerp te maken, dat de oude armen bij het begin van 1913 uit den grootsten nood zou hebben geholpen. Maar o, die politiek, 't was een motie-Troelstra en dat was weer een appel-van-twist gewordendat zou weer de eenheid der coalitie hebben bedreigd De heele rechterzijde stemde tegennadat Jhr. Lohman verklaard had, dat het niets was dan tijdvermorsen. Bij elke poging om iets voor den arbeider te doen, is altijd weer de heer Lohman op post om dat tegen te houden, hij, de incarnatie van het conservatisme, pal staande voor de voorrechten der bezittende klasse. Zoo langen tijd alreeds is van dien kant den arbeiders toegeroepen: werk en bid: voor diegenen, die werken willen en die dat niet meer kunnen wacht en bid wanneer het gaat om bevestiging of uitbreiding der rechten der heerschende klasse, zooals bij de militiewet, verhooging der officierstractementen, bij de behandeling A D V E R T|E N T I N 77, cent per regel. Arbeidersvereenigingen 3 cent per regel. Bjj abonnement belangrijke korting. der successiebelasting en straks bij de behandeling der Tarief wet, dan treden zij op als pleitbezorgers der bovenste tienduizend. En het volk laat zich nog lijmen met mooie woorden en laat zich nog spannen voor den wagen van het konservatisme Arbeiders, wanneer zullen u de schellen van de oogen vallen Wanneer zult ge u losrukken van de knellende banden van het konservatisme En wanneer zult ge u scharen onder de vanen der S. D. A. P., die uw menschenrechten opeischt Of kunt ge nog langer wachten mag „De Moker" ontbreken! Excellentie, daar is iemand om u te spreken. Laat binnenkomen. Excellentie, ik verzoek u eerbiedig Verzoeken versta ik niet. Zeg kort en bondig wat ge hier doet. Excellentie, er is over gedacht de bewaarscholen, onder uw toezicht staande, financieel te steunen. Geef op het geld. Waar is de kwitantie? Ja, maar Geen maren geld! Als uwe Excellentie onze eerbiedige wï-nschen wilde verhooren Je hebt niet te wenschen en kunt alleen het geld afgeven. Ja, maar ik ben wet-hou-der van ond Duivelschc kerel, ruk toch op. Breng je gelu hier en laat je praatjes thuis Burgemeester en Wethouders wenschen een betere regeling van het Bewaarschool-onderwijs, om dat onder wijs geheel onder hun toezicht te brengen. „Het belang, „dat de gemeenschap heeft bij een goed toegerust en „goed geregeld Bewaarschool-onderwijs, wettigen, naar „ons gevoelen, deze pogingen volkomen." (Blz. 296). Luister het spel gaat beginnen B. en W. stellen voor, dat de aanvrage om subsidie vóór 1 April zal worden ingediend. (Art. 3.) De Sint Willebrordus-stichting verlangt als datum 1 Mei dan kunnen de kindertjes van 12 jaar ineens van de groote school als helpsters naar de bewaarscholen worden getransporteerd. Alzoo wordt besloten. Wanneer of de andere scholen examens houden, doet niet terzake. B. en W. stellen den eisch, dat het hoofd eener bewaarschool den leeftijd van 25 jaar zal hebben be reikt. (Art. 6.) De Sint Willebrordus-stichting wenscht daarvoor den 23-jarigen leeftijd. Alzoo wordt besloten. B. en W. stellen voor eene subsidie te verleenen aan helpsters, die den 15-jarigen leeftijd hebben bereikt, omdat ze eerst dan hun subsidie waard geacht kunnen worden. De Sint Willebrordus-stichting wenscht voor kinderen van 13 jaar al subsidie te ontvangen. Alzoo wordt besloten. B. en W. stellen voor dat vertrekken voor meer dan 50 leerlingen in twee doelmatige vertrekken zijn verdeeld. De Nieuwe Schied. Crt. schrijft (23 Febr.) 't is maar al te waar dat bewaarscholen, slecht ingericht, dikwijls ware besmettingshaarden voor allerlei ziekten zijn en 't is zeker beslist af te keuren, dat 70 of meer leerlingen in een lokaal zitten 't is toch de kwestie niet of ze er in gaan, maar of zij met voldoende ruimte zitten om van elkaar niet de onaangenaamheden over te nemen, waarmee kinderen dikwijls maar al te veel behept zijn. Ook voor het onderwijs is een te groot getal kinderen in één lokaal bepaald storend te achten. En de Sint Willebrordus-stichting wenscht, dat 70 kinderen (voorstel-Evers) zullen zijn toegelaten en als dat verworpen wordt dan 60 (voorstel-Kavelaars). Alzoo wordt besloten. B. en W. stellen een overgangstijd voor tot 1 Juli Werft daarom lezers voor ons blad!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

De Moker | 1912 | | pagina 1